Skip to main content

Storbritanniens utträde ur den inre marknaden, tullunionen och EU har skapat hinder för handel och utbyte över gränserna som inte fanns före den 1 januari 2021.

Konsekvenserna för myndigheterna, företagen och allmänheten är oundvikliga och långtgående, även om man har lyckats enas om ett handels- och samarbetsavtal.

Kommissionen har gett vägledning och utbildning till medlemsländernas förvaltningar och andra intressenter och kommer att fortsätta att anordna branschspecifika seminarier med alla medlemsländer på teknisk nivå för att hjälpa till att finjustera anpassningarna, särskilt när det gäller gränskontroller av personer och varor.

När det gäller frågor om tillämpningen av handels- och samarbetsavtalet mellan EU och Storbritannien kan privatpersoner, organisationer och företag vända sig till Europa direkt.

Kommissionen har också en kontaktpunkt där företag, branschorganisationer och icke-statliga organisationer i EU kan lämna in klagomål på handelshinder i länder utanför EU och på länder som inte uppfyller sina åtaganden i handelsavtalen, bland annat om hållbar utveckling.

Branschspecifika tillkännagivanden

Kommissionen håller på att se över – och vid behov uppdatera – de över 100 branschspecifika tillkännagivandena om beredskap som publicerades under förhandlingarna med Storbritannien enligt artikel 50. Nedan hittar du de tillkännagivanden som redan har uppdaterats. De innehåller detaljerad information om vad myndigheter, företag och medborgare bör göra för att anpassa sig till förändringarna.

16 MARS 2020
Luftfart
svenska
(225.8 KB - PDF)
Ladda ner
8 APRIL 2020
Djuravel
svenska
(250.35 KB - PDF)
Ladda ner
1 APRIL 2020
Djurtransporter
svenska
(167.38 KB - PDF)
Ladda ner
7 JULI 2020
Kapitalförvaltning
svenska
(292.96 KB - PDF)
Ladda ner
26 MAJ 2020
Audiovisuella medietjänster
svenska
(146.48 KB - PDF)
Ladda ner
18 DECEMBER 2020
Koldioxidutsläpp från bilar
svenska
(165.8 KB - PDF)
Ladda ner
9 AUGUSTI 2021
Luftfarts- och sjöfartsskydd
svenska
(163.59 KB - PDF)
Ladda ner
16 MARS 2020
Luftfartssäkerhet
svenska
(350.94 KB - PDF)
Ladda ner
7 JULI 2020
Bank- och betaltjänster
svenska
(267.69 KB - PDF)
Ladda ner
17 JUNI 2020
Biocidprodukter
svenska
(475.62 KB - PDF)
Ladda ner
30 MARS 2020
EU-reglerna om kemikalier enligt Reach
svenska
(265.72 KB - PDF)
Ladda ner
27 AUGUSTI 2020
Civilrätt (civil- och handelsrättsligt samarbete)
svenska
(326.17 KB - PDF)
Ladda ner
7 MAJ 2020
Kliniska prövningar
svenska
(265.19 KB - PDF)
Ladda ner
8 MARS 2021
Bolagsrätt
svenska
(174.54 KB - PDF)
Ladda ner
16 MARS 2020
Konsumentskydd och passagerares rättigheter
svenska
(328.77 KB - PDF)
Ladda ner
23 JUNI 2020
Upphovsrätt
svenska
(185.57 KB - PDF)
Ladda ner
13 MARS 2020
Kosmetiska produkter
svenska
(258.58 KB - PDF)
Ladda ner
7 JULI 2020
Kreditvärderingsinstitut
svenska
(320.41 KB - PDF)
Ladda ner
17 AUGUSTI 2020
Kulturföremål (export och import)
svenska
(176.1 KB - PDF)
Ladda ner
23 DECEMBER 2020
Tullar, inkl. regler om förmånsberättigande ursprung
svenska
(772.62 KB - PDF)
Ladda ner
6 JULI 2020
Dataskydd
svenska
(242.43 KB - PDF)
Ladda ner
24 JULI 2020
Tvätt- och rengöringsmedel
svenska
(335.93 KB - PDF)
Ladda ner
17 DECEMBER 2020
Drug precursors
svenska
(245.31 KB - PDF)
Ladda ner
16 SEPTEMBER 2020
Kontroll av export av produkter med dubbla användningsområden
svenska
(328.89 KB - PDF)
Ladda ner
26 MAJ 2020
E-handel
svenska
(150.43 KB - PDF)
Ladda ner
26 MAJ 2020
E-underskrift (elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner)
svenska
(141.69 KB - PDF)
Ladda ner
14 JULI 2020
EU:s miljölednings- och miljörevisionsordning (Emas)
svenska
(231.2 KB - PDF)
Ladda ner
29 JUNI 2020
Elektronisk kommunikation, inkl. roaming
svenska
(227.26 KB - PDF)
Ladda ner
7 JULI 2020
Utsläppshandelssystem
svenska
(107.43 KB - PDF)
Ladda ner
23 JULI 2020
Energi – ursprungsgarantier och certifiering av installatörer
svenska
(234.04 KB - PDF)
Ladda ner
2 DECEMBER 2020
EU:s konkurrenslagstiftning
svenska
(173.31 KB - PDF)
Ladda ner
26 MAJ 2020
Domännamn med .eu
svenska
(223.73 KB - PDF)
Ladda ner
26 JUNI 2020
EU:s miljömärke
svenska
(251.68 KB - PDF)
Ladda ner
24 AUGUSTI 2020
Euratom
svenska
(267.61 KB - PDF)
Ladda ner
21 APRIL 2020
Europeiska företagsråd
svenska
(165.87 KB - PDF)
Ladda ner
10 DECEMBER 2020
Punktskatter
svenska
(412.28 KB - PDF)
Ladda ner
25 JUNI 2020
Konsumtion av immateriella rättigheter
svenska
(151.61 KB - PDF)
Ladda ner
24 AUGUSTI 2020
Explosiva varor för civilt bruk och sprängämnesprekursorer
svenska
(425.25 KB - PDF)
Ladda ner
17 JULI 2020
Export och import av farliga kemikalier (förhandsgodkännande)
svenska
(249.29 KB - PDF)
Ladda ner
13 MARS 2020
Foder
svenska
(267.14 KB - PDF)
Ladda ner
28 SEPTEMBER 2020
Gödselmedel
svenska
(443.59 KB - PDF)
Ladda ner
15 SEPTEMBER 2020
Skjutvapen
svenska
(364.2 KB - PDF)
Ladda ner
13 JULI 2020
Fluorerade växthusgaser
svenska
(383.23 KB - PDF)
Ladda ner
13 MARS 2020
Livsmedelslagstiftning
svenska
(583.38 KB - PDF)
Ladda ner
1 APRIL 2020
Genetiskt modifierade organismer
svenska
(253.08 KB - PDF)
Ladda ner
26 MAJ 2020
Geoblockering
svenska
(159.96 KB - PDF)
Ladda ner
6 JULI 2020
Geografiska beteckningar
svenska
(255.78 KB - PDF)
Ladda ner
19 JUNI 2020
God laboratoriesed
svenska
(247.44 KB - PDF)
Ladda ner
13 MARS 2020
Industriprodukter
svenska
(517.61 KB - PDF)
Ladda ner
21 SEPTEMBER 2020
Inre vattenvägar
svenska
(143.38 KB - PDF)
Ladda ner
14 JULI 2020
Tjänstepensionsinstitut
svenska
(350.46 KB - PDF)
Ladda ner
13 JULI 2020
Försäkring/återförsäkring
svenska
(329.89 KB - PDF)
Ladda ner
17 AUGUSTI 2020
Tullmyndigheternas kontroll av immateriella rättigheter
svenska
(249.31 KB - PDF)
Ladda ner
12 FEBRUARI 2021
Inre marknaden för energi
svenska
(261.15 KB - PDF)
Ladda ner
22 JUNI 2020
Invasiva främmande arter
svenska
(291.42 KB - PDF)
Ladda ner
13 JULI 2020
Investeringstjänster (marknader för finansiella instrument)
svenska
(270.66 KB - PDF)
Ladda ner
17 AUGUSTI 2020
Landning av fiskeriprodukter
svenska
(429.33 KB - PDF)
Ladda ner
4 JUNI 2020
Sjötransporter
svenska
(255.79 KB - PDF)
Ladda ner
16 JULI 2020
Rapportering av koldioxidutsläpp från sjötransporter
svenska
(157.42 KB - PDF)
Ladda ner
13 MARS 2020
Humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel
svenska
(528.63 KB - PDF)
Ladda ner