Skip to main content
Лого на Европейската комисия

ProcurCompEU — Европейската рамка за компетентностите за специалисти в областта на обществените поръчки

ProcurCompEU е инструмент, разработен от Европейската комисия за подпомагане на професионализацията на обществените поръчки. Като определя 30 ключови компетентности, той предоставя общ модел за специалистите в областта на обществените поръчки в Европейския съюз и извън него. Инструментът признава и подкрепя обществените поръчки като стратегическа функция, която осигурява публични инвестиции за устойчив растеж.

ProcurCompEU помага на организациите да изградят екипите от специалисти, от които се нуждаят, за да постигнат своите стратегически инвестиционни цели и да насърчават кариерното развитие при възлагането на обществени поръчки. Той помага на отделните специалисти в областта на обществените поръчки да придадат стойност на своите компетентности и улеснява обучението и професионалното развитие. Той също така помага на доставчиците на обучение да разработят подходящи програми за обучение.

29 ЮЛИ 2020
ProcurCompEU – In a nutshell
български
(1.3 MB - PDF)
Изтегляне

ProcurCompEU

Основният документ за ProcurCompEU включва

  • преглед на ProcurCompEU и неговата употреба
  • матрица на компетентностите, очертаваща 30-те компетентности и уменията, които специалистите в областта на обществените поръчки следва да притежават в зависимост от изпълняваната от тях роля
  • инструмент за самооценка, който специалистите и организациите в областта на обществените поръчки могат да използват за оценяване на собствените си нива на владеене и организационна зрялост по отношение на компетентностите, определени в матрицата на компетентностите
  • обща програма за обучение, в която се посочват начините, по които публичните администрации могат да подобрят уменията на своите специалисти в областта на обществените поръчки
29 ЮЛИ 2020
ProcurCompEU – Европейска рамка за компетентностите за специалисти в областта на обществените поръчки
български
(1.79 MB - PDF)
Изтегляне
29 ЮЛИ 2020
ProcurCompEU – Competency matrix in table format
български
(677.02 KB - PDF)
Изтегляне

Набор от инструменти на ProcurCompEU

Наборът от инструменти на ProcurCompEU съдържа файловете и помощните средства, необходими за прилагане на рамката ProcurCompEU,

  • ръководство на потребителя за самооценка, което предоставя практически насоки за извършването на самооценка
  • образец на въпросник EUSurvey
  • таблица за изчисляване на резултатите

Налична е онлайн демонстрационна версия на въпросника

29 ЮЛИ 2020
ProcurCompEU – Self-assessment tool user guide for organisations
English
(1.35 MB - PDF)
Изтегляне
29 ЮЛИ 2020
ProcurCompEU – Self-assessment questionnaire demo
български
(70.3 KB - PDF)
Изтегляне
29 ЮЛИ 2020
ProcurCompEU – EUSurvey template in all languages (.zip file containing .eus files)
English
(22.79 MB - ZIP)
Изтегляне
29 ЮЛИ 2020
ProcurCompEU – Self-assessment test calculator
English
(611.24 KB - XLSX)
Изтегляне

ProcurCompEU на практика

В проучване относно професионализацията на обществените поръчки в ЕС и извън него е представен преглед на политиките за професионализация в областта на обществените поръчки, свързани с основано на компетентности управление на човешките ресурси в държавите от ЕС и в избрани държави извън Съюза.

29 ЮЛИ 2020
ProcurCompEU – Study on professionalisation of public procurement in the EU and selected third countries
English
(3.22 MB - PDF)
Изтегляне

Доклади от проучвания на конкретни случаи на прилагане

11 ДЕКЕМВРИ 2020
Sistemos „ProcurCompEU“ įgyvendinimas Estijoje
български
(257.77 KB - PDF)
Изтегляне
11 ДЕКЕМВРИ 2020
ProcurCompEU – прилагане в Малта
български
(250.7 KB - PDF)
Изтегляне
11 ДЕКЕМВРИ 2020
ProcurCompEU — прилагане в Румъния
български
(433.15 KB - PDF)
Изтегляне
11 ДЕКЕМВРИ 2020
ProcurCompEU — прилагане в Словения
български
(248.06 KB - PDF)
Изтегляне