Skip to main content
Лого на Европейската комисия

Политика за поверителност за уебсайтовете, управлявани от Европейската комисия

Въведение

Европейската комисия е поела ангажимент да защитава личните ви данни и зачита неприкосновеността на личния ви живот на всички свои уебсайтове в домейна europa.eu.

Настоящата политика относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от Европейската комисия се основава на Регламент (ЕС) 2018/1725.

Настоящата политика за поверителност обхваща всички уебсайтове на Европейската комисия в рамките на домейна ec.europa.eu, както и междуинституционалните уебсайтове на ЕС в домейна europa.eu, които се управляват от Комисията. Можете да разглеждате повечето от тези уебсайтове, без да предоставяте лични данни.  

В някои случаи обаче вашите лични данни може да са необходими за предоставянето на електронна услуга. Когато за тази цел са необходими лични данни, можете да намерите по-подробна информация за това в специална декларация за поверителност, свързана със съответния уебсайт. В тази специална декларация за поверителност ще намерите съответните координати за връзка.

В това отношение:

Информация, съдържаща се в специална декларация за поверителност

Когато посещавате други уебсайтове на Комисията, допълнителни специални декларации за поверителност съдържат следната информация относно използването на вашите лични данни:

 • цели на обработването и начин, по който се обработват личните ви данни
 • какви са правните основания за обработването на личните ви данни
 • какви лични данни се събират и впоследствие обработват
 • колко време се съхраняват данните
 • как се съхраняват и защитават данните
 • кой има достъп до личните ви данни
 • какви са правата ви и как можете да ги упражните
 • към кого да се обърнете, ако имате въпроси или оплаквания.

Електронни услуги

Електронните услуги на уебсайтовете europa.eu са услуги или ресурси, чрез които се подобрява комуникацията между гражданите и Европейската комисия.

На уебсайтовете на Комисията се предлагат 3 вида електронни услуги:

 • информационни услуги, чрез които се предоставя лесен и ефективен достъп до информация;
 • интерактивни комуникационни услуги за улесняване на консултациите относно политиките и на събирането на обратна информация;
 • трансакционни услуги, които дават възможност за основни форми на взаимодействие с ЕС, като например обществени поръчки, финансови операции, назначаване на работа, участие в прояви и поръчка на документи.

Europa Analytics

Europa Analytics е услугата за измерване на ефективността на уебсайтовете на Европейската комисия в рамките на портала Europa.

Имате право да откажете използването на тази услуга — чрез банера, който се появява на първата посетена от вас страница, или чрез уебстраницата за Europa Analytics.

Ако откажете използването на тази услуга, това няма да се отрази на сърфирането ви на уебсайтовете на Комисията в рамките на портала Europa.

Повече за Europa Analytics за уебсайтовете на Европейската комисия

Повече за Europa Analytics за уебсайтовете на Европейския съюз

IP адрес и идентификатор на устройството

Когато посещавате уебсайт на Европейската комисия, тя получава като основно техническо изискване адреса по интернет протокол (IP адреса) или идентификатора на устройството, използвано за достъп до уебсайта.

Без тази информация няма да може да се установи техническа връзка между вашите устройства и сървърната инфраструктура, поддържана от Европейската комисия, и следователно няма да имате достъп до уебсайтовете на Европейската комисия.

Европейската комисия съхранява тази информация само за времето, необходимо за изпълнение на заявката, а именно за времетраенето на сесията на сърфиране. Освен това IP адресите и идентификаторите на устройства могат да бъдат запазвани за една година в регистрационните файлове на оперативната среда на генерална дирекция „Информатика“ за целите на сигурността или за други цели (за повече информация вижте DPR-EC-02886 DIGIT IT security operations and services).

Бисквитки и трети страни

Някои уебсайтове на Комисията в рамките на портала Europa използват собствени бисквитки. Това са бисквитки, поставени и контролирани от Комисията, а не от външни организации.

Прочетете повече за нашите бисквитки тук.

Уебсайтовете на Комисията в домейна ec.europa.eu могат да съдържат връзки към уебсайтове на трети страни. За да използвате съдържанието на трети страни на нашите уебсайтове, може да е необходимо да приемете техните правила и условия, включително техните политики за бисквитките, върху които нямаме контрол.

Защита на данните

Събраните лични данни се съхраняват от Комисията в съответствие с Решение (ЕС, Евратом) 2017/46 на Комисията от 10 януари 2017 г. относно сигурността на комуникационните и информационните системи в Европейската комисия.  

Изпълнителите на договор с Комисията са обвързани с конкретна договорна клауза за всякакви операции по обработване на вашите данни от името на Комисията и трябва да гарантират равнището на защита и поверителност на данните, изисквано съгласно Регламент (ЕС) 2018/1725.

Вашите права като субект на данни

Имате право да получите достъп до отнасящите се до вас лични данни, съхранявани от Комисията, и да поискате тяхното коригиране или заличаване или ограничаване на обработването, или, когато е приложимо, право на възражение срещу обработването или право на преносимост на данните. Когато обработването се извършва въз основа на вашето съгласие или изрично съгласие, имате право да оттеглите съгласието си по всяко време, без това да се отрази на законосъобразността на обработването въз основа на вашето съгласие преди неговото оттегляне.

За всяко искане, свързано с обработването на вашите лични данни, ви приканваме да се свържете с отговорния оперативен администратор (посочен в декларацията за поверителност във връзка с конкретната дейност по обработване или електронна услуга).

Къде можете да намерите по-подробна информация

Длъжностното лице по защита на данните (ДЛЗД) на Комисията публикува регистър на всички операции по обработване на лични данни от страна на Комисията, които са документирани и са му съобщени.

За достъп до регистъра използвайте следния адрес: https://ec.europa.eu/dpo-register/