Skip to main content

Cestovanie počas pandémie koronavírusu

Bezpečné cestovanie medzi európskymi krajinami

Niektoré cestovné obmedzenia bolo nevyhnutné zaviesť s cieľom spomaliť šírenie koronavírusu a chrániť zdravie a blahobyt všetkých Európanov. Európska komisia robí všetko, čo je v jej silách, aby umožnila ľuďom stretávať sa s priateľmi a rodinou či cestovať za prácou a aby zabezpečila voľný pohyb občanov, tovaru a služieb – pri plnom rešpektovaní opatrení na ochranu zdravia a bezpečnosti.

Komisia rozbehla iniciatívy, ktoré majú občanom pomôcť bezpečne cestovať po celej Európe:

Reopen EU

Aktuálne informácie o cestovaní a zdravotnej situácii v európskych krajinách.

Spoločný prístup k opatreniam v oblasti cestovania v EÚ

Členské štáty EÚ prijali 13. októbra 2020 odporúčanie Rady o koordinovanom prístupe k obmedzeniu voľného pohybu v reakcii na pandémiu ochorenia COVID-19. Uvedené odporúčanie bolo aktualizované 1. februára 2021, 14. júna 2021 a 25. januára 2022

Ďalšie informácie o spoločnom prístupe k opatreniam v oblasti cestovania

Spoločný formulár na vyhľadanie cestujúceho

Výmena údajov medzi orgánmi členských štátov, ktoré vyhľadávajú kontakty, môže byť obzvlášť dôležitá v prípadoch, keď sa cestujúci pohybujú medzi členskými štátmi a sú v tesnej blízkosti jeden od druhého, ako napríklad v lietadlách alebo vo vlakoch. Členské štáty môžu na zber údajov od cezhraničných cestujúcich, ktorí vstupujú na ich územie, používať digitálne formuláre na vyhľadanie cestujúcich v súvislosti s ochranou verejného zdravia. Aby si mohli členské štáty vymieňať relevantné údaje prostredníctvom platformy na výmenu údajov vytvorenej Komisiou a Európskou agentúrou pre bezpečnosť letectva (EASA), Komisia uverejnila 17. marca 2021 návrh opatrení, ktorými sa stanovujú potrebné právne podmienky na spracúvanie takýchto osobných údajov.

Podľa pravidiel EÚ majú cestujúci právo vybrať si za zrušené cestovné lístky (na lietadlo, vlak, autobus/autokar a trajekty) alebo balík cestovných služieb medzi poukazmi alebo peňažnou náhradou. Hoci Komisia opätovne potvrdzuje toto právo, cieľom jej odporúčania z 13. mája 2020 je zabezpečiť, aby sa poukazy stali v prípade zrušených ciest z dôvodu pandémie, ktorá dostáva pod veľký finančný tlak aj cestovné kancelárie a dopravcov, vítanou a atraktívnou alternatívou k peňažnej náhrade.

Pozrite si zoznam všetkých vnútroštátnych orgánov v Európe, ktoré vydávajú cestovné odporúčania:

15 JÚL 2020
EU Member States travel advice
English
(489.37 KB - PDF)
Stiahnuť

Cestovanie z tretích krajín do EÚ

Členské štáty EÚ sa dohodli na spoločnom prístupe k cestovaniu z tretích krajín do Európskej únie, ako sa stanovuje v odporúčaní Rady. Dňa 22. februára 2022 Rada aktualizovala odporúčanie s cieľom ďalej uľahčiť cestovanie z krajín mimo EÚ do EÚ.  Členské štáty sa dohodli, že tieto aktualizácie budú uplatňovať od 1. marca 2022

Občania EÚ, osoby s pobytom v EÚ, ich rodinní príslušníci a osoby s dôležitým dôvodom cestovať do Európy by mali mať túto možnosť aj naďalej.

Komisia 2. marca 2022 navrhla aktivovať smernicu o dočasnej ochrane s cieľom poskytnúť rýchlu a účinnú pomoc ľuďom utekajúcim z Ukrajiny. Komisia zároveň prijala operačné usmernenia pre príslušníkov pohraničnej stráže členských štátov s cieľom pomôcť im účinne riadiť príchody na hraniciach s Ukrajinou. Členské štáty sa vyzývajú, aby uľahčili prekračovanie hraníc na hraničných prechodoch medzi EÚ a Ukrajinou, a to aj pre osoby, ktoré nemajú všetky požadované doklady (napr. nemajú doklad o testovaní, očkovaní alebo prekonaní ochorenia).

Podľa odporúčania Rady týkajúceho sa cestovania do EÚ počas pandémie by sa v prípade ľudí utekajúcich z vojnových zón malo upustiť od všetkých požiadaviek, ktorými je podmienený príchod do Európskej únie.

Výnimky z cestovných obmedzení súvisiacich s koronavírusom

Očkované osoby a osoby, ktoré ochorenie prekonali

Krajiny EÚ by mali zrušiť dočasné obmedzenie ciest do EÚ, ktoré nie sú nevyhnutné, v prípade osôb zaočkovaných očkovacou látkou povolenou v EÚ alebo očkovacou látkou schválenou Svetovou zdravotníckou organizáciou za predpokladu, že dostali poslednú dávku základnej vakcinačnej schémy najmenej 14 dní a nie viac ako 270 dní pred príchodom alebo dostali dodatočnú posilňovaciu dávku.

Krajiny EÚ by mali zrušiť aj dočasné obmedzenie ciest, ktoré nie sú nevyhnutné, v prípade osôb, ktoré prekonali ochorenie COVID-19 v období 180 dní pred cestou do EÚ, ak môžu preukázať, že ochorenie prekonali, digitálnym COVID preukazom EÚ alebo osvedčením, ktoré nebolo vydané v EÚ a ktoré sa považuje za rovnocenné s digitálnym COVID preukazom EÚ.

Deti

Deti staršie ako 6 rokov a mladšie ako 18 rokov, ktoré spĺňajú podmienky stanovené pre dospelých, by mali mať možnosť cestovať.

Všetkým ostatným deťom starším ako 6 rokov a mladším ako 18 rokov by sa malo umožniť cestovať s negatívnym testom PCR vykonaným najskôr 72 hodín pred odchodom. Krajiny EÚ by mohli po príchode vyžadovať dodatočné otestovanie, ako aj karanténu alebo izoláciu.

Na deti mladšie ako 6 rokov, ktoré cestujú s dospelou osobou, by sa nemali uplatňovať žiadne testy ani ďalšie požiadavky.

Krajiny na zozname EÚ 

Ak sa epidemiologická situácia v určitej krajine dostatočne zlepší, Rada ju môže zaradiť do zoznamu krajín, z ktorých je akékoľvek cestovanie možné bez ohľadu na vakcinačný stav. V súčasnosti sú do zoznamu zaradené tieto krajiny:

 • Bahrajn
 • Čile
 • Čína (pod podmienkou potvrdenia reciprocity)
 • Kolumbia
 • Indonézia
 • Kuvajt
 • Nový Zéland
 • Peru
 • Katar
 • Rwanda
 • Saudská Arábia
 • Južná Kórea
 • Spojené arabské emiráty
 • Uruguaj

Cestovné obmedzenia by sa mali postupne zrušiť aj pre osobitné administratívne regióny Číny Hongkong a Macao. V kategórii subjektov a územných orgánov, ktoré najmenej jeden členský štát neuznáva za štáty, by sa mali postupne zrušiť aj cestovné obmedzenia pre Taiwan. 

Rada naposledy aktualizovala tento zoznam 17. januára 2022. Tento zoznam sa prehodnocuje každé dva týždne.

Rezidenti Andorry, Monaka, San Marína a Vatikánu by sa mali na účely odporúčania považovať za osoby s pobytom v EÚ. Súčasťou tohto odporúčania sú aj krajiny pridružené k schengenskému priestoru (Island, Lichtenštajnsko, Nórsko, Švajčiarsko). 

Mechanizmus tzv. záchrannej brzdy 

Odporúčanie Rady zahŕňa aj mechanizmus tzv. záchrannej brzdy, ktorý členským štátom umožňuje konať rýchlo a koordinovane s cieľom obmedziť riziko preniknutia variantov koronavírusu do EÚ.

Keďže odporúčanie Rady nie je právne záväzným nástrojom, členské štáty a krajiny pridružené k schengenskému priestoru môžu uplatňovať rôzne opatrenia. Podrobné informácie o zavedených opatreniach sú k dispozícii na platforme Re-Open EU

Prekročenie dĺžky oprávneného pobytu spôsobené cestovnými obmedzeniami

V súvislosti s pandémiou koronavírusu môžu príslušné orgány členských štátov predĺžiť držiteľom víz, ktorí sa nachádzajú v schengenskom priestore a nemohli ho opustiť pred ukončením platnosti ich krátkodobého víza, predĺžiť tieto víza až do maximálnej dĺžky pobytu 90/180 dní. Ak boli držitelia víza nútení zdržiavať sa na tomto území nad rámec predĺženého obdobia 90/180 dní, vnútroštátne orgány im mali udeliť národné dlhodobé vízum alebo povolenie na prechodný pobyt.

Členské štáty sa vyzývajú, aby upustili od ukladania správnych sankcií alebo pokút štátnym príslušníkom tretích krajín, ktorí počas obdobia trvania cestovných obmedzení neboli schopní opustiť ich územie z dôvodu cestovných obmedzení. Na prekročenie dĺžky oprávneného pobytu z dôvodu dočasných cestovných obmedzení by sa pri spracovávaní budúcich žiadostí o udelenie víza nemalo prihliadať.

Štátni príslušníci tretích krajín, ktorí sú oslobodení od vízovej povinnosti, no zdržiavajú sa v schengenskom priestore nad rámec povolených 90 dní

Ak sú štátni príslušníci tretích krajín, ktorí sú oslobodení od vízovej povinnosti, nútení zdržiavať sa v schengenskom priestore nad rámec povolených 90 dní v rámci 180-dňového obdobia, príslušné vnútroštátne orgány by im mali platnosť povolenia na legálny pobyt predĺžiť, alebo vydať nové povolenie, alebo prijať iné vhodné opatrenia, ktorými opätovne potvrdia ich právo zdržiavať sa na území daného štátu. Informácie sú dostupné na webových stránkach príslušných vnútroštátnych orgánov členských štátov.

Cestovné doklady, ktorých platnosť uplynula z dôvodu neočakávane predĺženého pobytu v zahraničí

Občania EÚ a ich rodinní príslušníci, ktorí nie sú držiteľmi platného cestovného pasu resp. víza, by mali mať možnosť vstúpiť na územie EÚ, ak sú schopní dokázať iným spôsobom, že sú občanmi EÚ alebo rodinnými príslušníkmi občana EÚ. Vlastníctvo cestovného pasu s uplynutou platnosťou by sa v súčasnej situácii malo považovať za dôkaz iným spôsobom. Rodinní príslušníci by mali byť vždy schopní preukázať, že sú rodinnými príslušníkmi občana EÚ.

Konzulárna pomoc občanom EÚ v zahraničí

V súlade s právom Únie sú občania EÚ oprávnení požiadať o pomoc veľvyslanectvo alebo konzulát ktoréhokoľvek členského štátu EÚ iného ako ich vlastný, ak sa ocitnú v situácii, keď potrebujú pomoc mimo EÚ a veľvyslanectvo ani konzulát ich členského štátu nie sú dostupné.

Informácie o právach občanov EÚ na diplomatickú a konzulárnu ochranu mimo EÚ

Po vypuknutí pandémie COVID-19 Európska komisia a Európska služba pre vonkajšiu činnosť pomáhali pri návrate uviaznutých občanov EÚ domov zo všetkých kútov sveta. Občanom EÚ, ktorí potrebujú pomoc mimo EÚ, sa odporúča, aby sa obrátili na svoj členský štát.

Dokumenty

 

25 NOVEMBER 2021
Council Recommendation on a coordinated approach to facilitate safe free movement during the COVID-19 pandemic and repealing Recommendation (EU) 2020/1475
English
(410.61 KB - PDF)
Stiahnuť

 

25 NOVEMBER 2021
Annex to the Proposal for a Council Recommendation on a coordinated approach to facilitate safe free movement during the COVID-19 pandemic and replacing Recommendation (EU) 2020/1475
English
(126.68 KB - PDF)
Stiahnuť

 

31 MÁJ 2021
Návrh Komisie na zmenu odporúčania Rady z 13. októbra 2020 o koordinovanom prístupe k obmedzeniu voľného pohybu v reakcii na pandémiu COVID-19
slovenčina
(217.74 KB - HTML)
Stiahnuť

 

17 MAREC 2021
Oznámenie: Spoločnou cestou k bezpečnému a udržateľnému znovuotvoreniu
slovenčina
(196.98 KB - HTML)
Stiahnuť

 

13 MÁJ 2020
Cestovný ruch a doprava v roku 2020 a v ďalšom období
slovenčina
(201.68 KB - HTML)
Stiahnuť

 

13 MÁJ 2020
COVID-19: USMERNENIA EÚ PRE POSTUPNÉ OBNOVENIE SLUŽIEB V OBLASTI CESTOVNÉHO RUCHU A PRE ZDRAVOTNÉ PROTOKOLY V UBYTOVACÍCH A STRAVOVACÍCH ZARIADENIACH
slovenčina
(290.44 KB - HTML)
Stiahnuť

 

13 MÁJ 2020
ODPORÚČANIE týkajúce sa poukazov ponúkaných pasažierom a cestujúcim ako alternatívnu náhradu za zrušené balíky cestovných služieb a dopravné služby v súvislosti s pandémiou COVID-19
slovenčina
(275.19 KB - HTML)
Stiahnuť

 

8 APRÍL 2020
OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, EURÓPSKEJ RADE A RADE o posúdení uplatňovania dočasného obmedzenia ciest do EÚ, ktoré nie sú nevyhnutné
slovenčina
(135.36 KB - HTML)
Stiahnuť

 

19 MAREC 2020
Information on the package travel directive in connection with COVID-19
English
(475.07 KB - PDF)
Stiahnuť

 

17 MAREC 2020
Oznámenie Komisie Výkladové usmernenia k predpisom EÚ o právach cestujúcich v kontexte vývoja situácie COVID-19
slovenčina
(158.47 KB - HTML)
Stiahnuť

 

16 MAREC 2020
Communication from the Commission on a temporary restriction on non-essential travel to the European Union
English
(131.35 KB - HTML)
Stiahnuť

 

16 MAREC 2020
Usmernenia pre opatrenia v oblasti riadenia hraníc na ochranu zdravia a zabezpečenie dostupnosti tovaru a základných služieb
slovenčina
(148.65 KB - HTML)
Stiahnuť

 

13 MAREC 2020
Návrh nariadenia o letiskových prevádzkových intervaloch
slovenčina
(159.28 KB - HTML)
Stiahnuť

 

20 MÁJ 2020
Usmernenia týkajúce sa uplatňovania voľného pohybu pracovníkov počas epidémie COVID-19
slovenčina
(149.85 KB - HTML)
Stiahnuť