Skip to main content

Rejser under coronaviruspandemien

Sikre rejser mellem europæiske lande

For at begrænse udbredelsen af coronavirusset og beskytte alle europæeres sundhed og trivsel har det været nødvendigt at indføre rejserestriktioner. Kommissionen gør sit yderste for at give alle mulighed for at møde venner og familie og rejse i forbindelse med arbejde og for at sikre fri bevægelighed for borgere, varer og tjenesteydelser – inden for rammerne af de gældende sundheds- og sikkerhedsforanstaltninger.

Kommissionen har iværksat initiativer for at hjælpe borgerne med at rejse sikkert rundt i Europa:

Re-open EU

Find opdateret information om rejse- og sundhedssituationen i de europæiske lande.

En fælles tilgang til rejseforanstaltninger i EU

Den 13. oktober 2020 vedtog EU-landene Rådets henstilling om en koordineret tilgang til restriktioner for den frie bevægelighed som reaktion på covid-19-pandemien. Henstillingen blev opdateret den 1. februar 2021, den 14. juni 2021 og den 25. januar 2022

Læs mere om den fælles tilgang til rejseforanstaltninger

Den fælles kontaktopsporingsformular (Passenger Locator Form)

Dataudveksling mellem EU-landenes kontaktopsporingsmyndigheder kan være særlig vigtig, hvis rejsende er fysisk tæt sammen, når de krydser grænser – f.eks. i fly eller tog. Digitale kontaktopsporingsformularer kan bruges af landenes til at indsamle data fra rejsende, der krydser grænsen og rejser ind på deres område. For at landene kan udveksle dataene, har Kommissionen og Den Europæiske Unions Luftfartssikkerhedsagentur (EASA) oprettet en platform til dette. I den forbindelse offentliggjorde Kommissionen den 17. marts 2021 et udkast til foranstaltninger, hvor den fastsætter de nødvendige juridiske krav til behandlingen af disse personoplysninger.

I henhold til EU-reglerne har passagerer og rejsende ret til at vælge mellem vouchere eller kontant refusion for aflyste rejser (med fly, tog, busser og færger) eller pakkerejser. Kommissionen bekræfter denne ret, men henstillingen af 13. maj 2020 har til formål at sikre, at vouchers bliver et velfungerende og mere attraktivt alternativ til refusion for rejser, der er aflyst i forbindelse med den nuværende pandemi, og som presser rejsearrangørerne hårdt økonomisk.

Her finder du en liste over alle de nationale myndigheder i Europa, som udsteder rejsevejledninger:

15 JULI 2020
EU Member States travel advice
English
(489.37 KB - PDF)
Download

Rejser fra tredjelande til EU

EU-landene er blevet enige om en fælles tilgang til rejser fra lande uden for EU til EU, som det fremgår af en henstilling fra Rådet. Den 22. februar 2022 ajourførte Rådet henstillingen om yderligere at lette rejser fra lande uden for EU til EU.  Medlemslandene blev enige om at anvende disse ajourføringer fra den 1. marts 2022

EU-borgere og personer med bopæl i EU, deres familiemedlemmer samt personer, der har en væsentlig grund til at rejse til EU, skal også fortsat kunne gøre det.

Den 2. marts 2022 foreslog Kommissionen at aktivere direktivet om midlertidig beskyttelse for at yde hurtig og effektiv bistand til mennesker, der flygter fra Ukraine. Kommissionen vedtog også operationelle retningslinjer, der skal hjælpe medlemslandenes grænsevagter med effektivt at håndtere ankomster fra Ukraine. EU-landene opfordres til at lette grænsepassagen ved grænsen mellem EU og Ukraine, bl.a. for personer, der ikke har tilstrækkelig dokuentation (f.eks. ikke har certifikater, der dokumenterer test, vaccination eller restitution).

I henhold til Rådets henstilling om rejser til EU under pandemien skal alle krav forud for ankomsten til EU bortfalde for personer, der flygter fra krigszoner.

Fritagelser for rejserestriktioner i forbindelse med coronavirusudbruddet

Vaccinerede og restituerede personer

EU-landene bør ophæve de midlertidige restriktioner for ikkevæsentlige rejser til EU for personer, der er vaccineret med en EU-godkendt eller WHO-godkendt vaccine, hvis de har modtaget den sidste dosis i den primære vaccinationsserie mindst 14 dage og højst 270 dage før ankomsten eller de har fået en yderligere boostervaccination.

EU-landene bør også ophæve de midlertidige restriktioner for ikkevæsentlige rejser for personer, der er kommet sig efter covid-19 inden for 180 dage før de rejser til EU, hvis de kan dokumentere deres restitution med EU's digitale covidcertifikat eller et tredjelandscertifikat, der anses for at svare til EU's digitale covidcertifikat.

Børn

Børn over 6 år, men under 18 år, der opfylder betingelserne for voksne, bør have lov til at rejse.

Alle andre børn over 6 år, men under 18 år, bør have lov til at rejse med en negativ PCR-test taget tidligst 72 timer før afrejsen. EU-landene kan kræve yderligere test efter ankomsten samt karantæne eller isolation.

Der bør ikke anvendes test eller stilles yderligere krav til børn under 6 år, der rejser med en voksen.

Lande på EU-listen 

Når den epidemiologiske situation i et land er tilstrækkeligt forbedret, kan Rådet tilføje landet til listen over lande, hvorfra alle typer rejser til EU kan foretages, uanset den rejsendes vaccinationsstatus. Følgende lande står i øjeblikket på denne liste:

 • Bahrain
 • Chile
 • Kina (med forbehold for bekræftelse af gensidighe)
 • Colombia
 • Indonesien
 • Kuwait
 • New Zealand
 • Peru
 • Qatar
 • Rwanda
 • Saudi-Arabien
 • Sydkorea
 • De Forenede Arabiske Emirater
 • Uruguay

Rejserestriktionerne bør også gradvist ophæves for Kinas særlige administrative områder Hongkong og Macao. Under kategorien enheder og territoriale myndigheder, der ikke anerkendes som stater af mindst ét EU-land, bør rejserestriktionerne for Taiwan også gradvist ophæves. 

Rådet har senest opdateret listen den 17. januar 2022. Listen opdateres hver anden uge.

Indbyggere i Andorra, Monaco, San Marino og Vatikanstaten skal i forbindelse med henstillingen betragtes som bosiddende i EU. Associerede Schengenlande (Island, Liechtenstein, Norge og Schweiz) er også omfattet af denne henstilling. 

Nødbremse 

Rådets henstilling omfatter også en nødbremsemekanisme, som gør det muligt for EU-landene at handle hurtigt og koordineret for at begrænse risikoen for, at forskellige coronavirusvarianter kommer ind i EU.

Da en henstilling fra Rådet ikke er et juridisk bindende instrument, kan medlemslandene og de associerede Schengenlande anvende forskellige foranstaltninger. Der findes detaljeret information om de gældende foranstaltninger på Re-Open EU

Overskridelser af den tilladte opholdsperiode som følge af rejserestriktionerne

I forbindelse med coronavirusudbruddet kan indehavere af et visum til kortvarigt ophold, som befinder sig i Schengenområdet, og som ikke har kunnet forlade Schengenområdet før visummets udløb, få deres opholdsperiode forlænget til højst 90 eller 180 dage af medlemslandenes udpegede myndigheder. Hvis indehavere af et sådant visum har været tvunget til at blive i Schengenområdet ud over den forlængede opholdsperiode på 90 eller 180 dage, kan de nationale myndigheder udstede et nationalt visum til længerevarende ophold eller en midlertidig opholdstilladelse.

Medlemslandene opfordres til ikke at pålægge tredjelandsstatsborgere administrative eller andre sanktioner, hvis de på grund af rejserestriktioner ikke har kunnet forlade landet. Overskridelser af varigheden af det tilladte ophold på grund af midlertidige rejserestriktioner bør ikke tages i betragtning ved behandlingen af fremtidige visumansøgninger.

Tredjelandsstatsborgere, som er fritaget for visumpligt, og som har opholdt sig i Schengenområdet i længere tid end det tilladte ophold på 90 dage

For tredjelandsstatsborgere, som er fritaget for visumpligt, og som er tvunget til at blive i en periode, der er længere end den forlængede frist på 90/180 dage, bør de kompetente nationale myndigheder forlænge gyldigheden af tilladelserne til ophold, udstede en ny tilladelse eller træffe andre passende foranstaltninger til at sikre den fortsatte ret til ophold i landet. Læs mere på EU-landenes nationale myndigheders websteder.

Rejsedokumenter, der er udløbet som følge af et uventet forlænget ophold i udlandet

EU-borgere og deres familiemedlemmer, som ikke er i besiddelse af et gyldigt pas og/eller visum, skal have ret til at rejse ind i EU, hvis de på anden måde kan bevise, at de er EU-borgere eller i familie med en EU-borger. I den nuværende situation skal besiddelse af et udløbet pas anses for at udgøre et sådant bevis på anden måde. Familiemedlemmer skal altid kunne bevise, at de er i familie med EU-borgeren.

Konsulær bistand til EU-borgere i udlandet

EU-borgere har ret til at søge hjælp fra et hvilket som helst andet EU-lands ambassade eller konsulat end deres eget lands, hvis de befinder sig i en situation, hvor de har brug for hjælp uden for EU, og deres hjemland reelt ikke er i stand til at hjælpe dem.

Information om EU-borgeres ret til diplomatisk eller konsulær beskyttelse uden for EU

Siden udbruddet af covid-19-pandemien har Europa-Kommissionen og Tjenesten for EU's Optræden Udadtil hjulpet med hjemtransport af strandede EU-borgere fra hele verden. EU-borgere med behov for bistand uden for EU opfordres til at kontakte myndighederne i deres eget land.

Dokumenter

 

25 NOVEMBER 2021
Council Recommendation on a coordinated approach to facilitate safe free movement during the COVID-19 pandemic and repealing Recommendation (EU) 2020/1475
English
(410.61 KB - PDF)
Download

 

25 NOVEMBER 2021
Annex to the Proposal for a Council Recommendation on a coordinated approach to facilitate safe free movement during the COVID-19 pandemic and replacing Recommendation (EU) 2020/1475
English
(126.68 KB - PDF)
Download

 

31 MAJ 2021
Kommissionens forslag om ændring af Rådets henstilling af 13. oktober 2020 om en koordineret tilgang til restriktioner for den frie bevægelighed som reaktion på covid-19-pandemien
dansk
(216.31 KB - HTML)
Download

 

17 MARTS 2021
Meddelelse: En fælles vej til en sikker og varig genåbning
dansk
(196.48 KB - HTML)
Download

 

13 MAJ 2020
Turisme og transport i 2020 og derefter
dansk
(195.29 KB - HTML)
Download

 

13 MAJ 2020
Covid-19: EU-retningslinjer for gradvis genoptagelse af turisttjenester og for sundhedsprotokoller for virksomheder i hotel- og restaurationsbranchen
dansk
(284.36 KB - HTML)
Download

 

13 MAJ 2020
HENSTILLING om vouchers, som passagerer og rejsende får som alternativ til tilbagebetaling af aflyste rejse- og transporttjenester i forbindelse med covid-19-pandemien
dansk
(274.36 KB - HTML)
Download

 

8 APRIL 2020
MEDDELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, DET EUROPÆISKE RÅD OG RÅDET om en vurdering af anvendelsen af de midlertidige rejserestriktioner for ikkevæsentlige rejser til EU
dansk
(135.21 KB - HTML)
Download

 

19 MARTS 2020
Information on the package travel directive in connection with COVID-19
English
(475.07 KB - PDF)
Download

 

17 MARTS 2020
Meddelelse fra Kommissionen Fortolkningsvejledning vedrørende EU’s forordninger om passagerrettigheder i lyset af covid-19-krisens udvikling
dansk
(159.25 KB - HTML)
Download

 

16 MARTS 2020
Communication from the Commission on a temporary restriction on non-essential travel to the European Union
English
(131.35 KB - HTML)
Download

 

16 MARTS 2020
Retningslinjer for grænseforvaltningsforanstaltninger for at beskytte sundheden og sikre adgangen til varer og vigtige tjenesteydelser
dansk
(147.53 KB - HTML)
Download

 

13 MARTS 2020
Forslag til en forordning om fælles regler for tildeling af ankomst- og afgangstidspunkter
dansk
(157.9 KB - HTML)
Download

 

20 MAJ 2020
Retningslinjer for udøvelse af arbejdskraftens frie bevægelighed under covid-19-udbruddet
dansk
(149.35 KB - HTML)
Download