Gå til hovedindholdet

Rejser under coronaviruspandemien

Arkiveret indhold

Websiderne i dette afsnit opdateres ikke længere. Indholdet kan være forældet og bør kun anvendes til orientering om tidligere forhold.

Sikre rejser mellem europæiske lande

Som reaktion på covid-19-pandemien og de efterfølgende rejserestriktioner, som medlemslandene indførte for at beskytte folkesundheden, iværksatte EU en række foranstaltninger, der skulle gøre det lettere for EU-borgerne at rejse sikkert, begrænse spredningen af virusset og beskytte alles sundhed og trivsel:

Hjælp til rejser inden for EU under covid-19-pandemien

Under covid-19-pandemien indførte EU-landene forskellige rejserestriktioner for at begrænse spredningen af coronavirusset. Med det formål at sikre koordinering og klar kommunikation i hele EU arbejdede Kommissionen på at fremme samarbejde og udveksling af information om disse restriktioner.

Den 13. oktober 2020 vedtog Rådet på grundlag af et forslag fra Kommissionen en henstilling om en koordineret tilgang til restriktioner for den frie bevægelighed som reaktion på covid-19-pandemien. Henstillingen skulle forhindre fragmentering og forstyrrelser og øge gennemskueligheden og forudsigeligheden for borgere og virksomheder. Mere konkret fastlagde den en fælles tilgang til følgende centrale punkter:

  • Brug af fælles kriterier og grænseværdier, når det besluttes, om der skal indføres rejserestriktioner

  • Kortlægning af risikoområderne for smitte med covid-19 baseret på fælles betingelser og en aftalt farvekode, som blev offentliggjort af Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme

  • En fælles ramme for restriktioner for rejsende fra højrisikoområder

  • Koordinering mellem EU-landene og klare og rettidige informationer til offentligheden om eventuelle restriktioner

Rådets henstilling blev ajourført flere gange for at afspejle udviklingen i pandemien. Ajourføringen omfattede bl.a. fastsættelse af standardgyldighedsperioder for covid-19-test.

Et andet vigtigt redskab til at gøre det lettere at rejse sikkert inden for EU var forordningen om EU's digitale covidcertifikat, som trådte i kraft den 1. juli 2021. Certifikatet var et bevis på, at indehaveren enten var blevet vaccineret mod covid-19, var testet negativ eller havde haft og var kommet sig over covid-19. Alle indehavere af covidcertifikatet vil i forbindelse med rejser have samme rettigheder som de borgere i det besøgte medlemsland, der er blevet vaccineret, er testet negativ eller er blevet raske efter at have haft covid-19. Forordningen havde til formål at lette den gradvise ophævelse af de rejserestriktioner, som medlemslandene havde indført.

EU's digitale covidcertifikat blev anvendt af de fleste medlemslande fra lanceringen i 2021 til midten af 2022 og var en stor succes i Europas indsats for at håndtere og afbøde covid-19-pandemiens indvirkning på de europæiske samfund og økonomier. De mere end 2,3 mia. udstedte certifikater spillede en vigtig rolle i at understøtte den frie bevægelighed og Europas hårdt ramte turistindustri. Efterhånden som den epidemiologiske situation forbedredes, bortfaldt kravene om at fremvise EU's digitale covidcertifikater for rejser inden for EU. Den 29. juni 2022 blev forordningen om EU's digitale covidcertifikat forlænget indtil den 30. juni 2023 for at sikre den fortsatte rejseaktivitet i tilfælde af en betydelig forværring af den epidemiologiske situation. I august 2022 havde alle medlemslande derfor ophævet alle restriktioner for rejser inden for EU.

Den 5. maj 2023 erklærede Verdenssundhedsorganisationen (WHO), at covid-19-pandemien ikke længere var en folkesundhedsmæssig krisesituation af international betydning. Som følge af denne situation foreslog Kommissionen ikke en yderligere forlængelse af forordningen om EU's digitale covidcertifikat ud over den 30. juni 2023. Siden den 1. juli 2023 har forordningen og den ledsagende henstilling fra Rådet ikke længere været i kraft.

Den positive virkning af EU's digitale covidcertifikat rakte ud over EU, da det udviklede sig til en global standard, der er solidt baseret på EU's værdier om åbenhed, sikkerhed og databeskyttelse. I alt nød 78 lande på fem kontinenter godt af systemet. Denne succes har bidraget til genoptagelsen af sikre internationale rejser og global genopretning. WHO har besluttet at tage udgangspunkt i EU's system for digital covid-19-certificering for at etablere et globalt system, der medvirker til at beskytte borgere i hele verden mod aktuelle og fremtidige sundhedstrusler, bl.a. pandemier.

Læs mere om den mulige fremtidige anvendelse af den underliggende teknologi i EU's digitale covidcertifikat.

Rejser fra tredjelande til EU

Tidligt i pandemien vedtog Kommissionen den 16. marts 2020 en meddelelse, der anbefaler midlertidige restriktioner for ikkevæsentlige rejser fra tredjelande til EU. Den 17. marts 2020 blev EU-landene enige om at gennemføre midlertidige restriktioner, og de fire associerede Schengenlande gennemførte dem også.

Den 30. juni 2020 vedtog Rådet – efter et forslag fra Kommissionen fremsat den 11. juni – en henstilling om gradvis ophævelse af de midlertidige restriktioner for ikkevæsentlige rejser til EU. Rådets henstilling blev ajourført flere gange for at afspejle udviklingen i pandemien.

I den periode, hvor der var restriktioner for rejser til EU, blev der indført visse fritagelser for at sikre fri bevægelighed for borgere, varer og tjenesteydelser – under fuld overholdelse af sundheds- og sikkerhedsforanstaltningerne. Disse fritagelser kan ses her:

Fritagelser for rejserestriktioner i forbindelse med coronavirusudbruddet

Efter vedtagelsen af Rådets henstilling (EU) 2022/2548 af 13. december 2022 skulle medlemslandene ikke længere indføre rejserestriktioner af hensyn til folkesundheden som følge af covid-19-pandemien. EU-landene har imidlertid indført visse sikkerhedsforanstaltninger i tilfælde af en forværring af den epidemiologiske situation eller fremkomsten af en ny variant, der giver anledning til bekymring.

Konsulær bistand til EU-borgere i udlandet

Efter udbruddet af covid-19-pandemien hjalp Europa-Kommissionen og Tjenesten for EU's Optræden Udadtil med hjemtransport af strandede EU-borgere fra hele verden.

Information om EU-borgeres ret til diplomatisk eller konsulær beskyttelse uden for EU

Dokumenter

16. MARTS 2020
Covid-19: midlertidige restriktioner for ikkevæsentlige rejser til EU
17. MARTS 2021
Meddelelse: En fælles vej til en sikker og varig genåbning
15. JUNI 2021
EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2021/953 af 14. juni 2021
22. DECEMBER 2022
RÅDETS HENSTILLING (EU) 2022/2548 af 13. december 2022 om en koordineret tilgang til rejser til Unionen under covid-19-pandemien og om erstatning af Rådets henstilling (EU) 2020/912

Ansvarsfraskrivelse: Siden blev sidst opdateret i september 2023.