Skip to main content

Bezpečné a účinné očkovanie

Ďalšie informácie o dostupných vakcínach proti ochoreniu COVID-19 a o celkovej stratégii EÚ v oblasti očkovania:

Liečba a testovanie v prípade ochorenia COVID-19

Európska komisia navrhuje stratégie testovania na ochorenie COVID-19 a podporuje vývoj spôsobov liečby.

Ochrana zdravia Európanov

Komisia predkladá iniciatívy na ochranu zdravia európskych občanov zlepšením pripravenosti a reakcie na krízy, ako aj dlhodobej odolnosti systémov zdravotnej starostlivosti.

Podpora systémov zdravotnej starostlivosti

Cezhraničná spolupráca v oblasti zdravotnej starostlivosti

Koordinačné centrum Európskej komisie pre reakcie na núdzové situácie zohráva pri poskytovaní pomoci kľúčovú úlohu a nepretržite pomáha všetkým krajinám v Európe aj mimo nej.

Cieľom usmernení k cezhraničnej spolupráci v oblasti zdravotnej starostlivosti medzi vnútroštátnymi, regionálnymi a miestnymi orgánmi je: 

 • uľahčiť premiestnenie pacientov z jedného členského štátu do druhého,
 • umožniť kvalifikovanému zdravotníckemu personálu ponúknuť pomoc v iných krajinách EÚ,
 • odľahčiť zaťaženie vnútroštátnych systémov zdravotnej starostlivosti, ktoré spôsobila pandémia,
 • zabezpečiť cezhraničnú mobilitu pacientov,
 • stanoviť kroky uhrádzania zdravotných nákladov,
 • nabádať vnútroštátne orgány k používaniu existujúcich bilaterálnych a regionálnych dohôd.

Žiadosti o cezhraničnú pomoc v oblasti zdravotnej starostlivosti budú koordinované Výborom pre zdravotnú bezpečnosť, ktorému predsedá Komisia, a prostredníctvom systému včasného varovania a reakcie EÚ.

 

Fond solidarity EÚ pre núdzové zdravotné situácie spôsobené koronavírusom

V rámci výnimočnej reakcie EÚ na pandémiu koronavírusu sa rozsah pôsobnosti Fondu solidarity EÚ v marci 2020 rozšíril tak, aby zahŕňal závažné ohrozenia verejného zdravia.

V marci 2021 Európska komisia predložila návrh celkového balíka finančnej podpory vo výške takmer 530 miliónov EUR v rámci Fondu solidarity EÚ, ktorý by mal ako dodatočný finančný príspevok pomôcť 17 členským štátom a 3 prístupovým krajinám bojovať proti pandémii koronavírusu. Rada a Európsky parlament 20. mája 2021 schválili čerpanie prostriedkov z Fondu solidarity EÚ v súlade s návrhom Komisie.

Komisia 19. januára 2022 dokončila vyplácanie pomoci z Európskeho sociálneho fondu členským štátom v celkovej výške 385,49 milióna EUR. O podporu požiadalo 17 členských štátov a 3 prístupové krajiny: Belgicko, Česká republika, Estónsko, Francúzsko, Grécko, Chorvátsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Nemecko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Španielsko a Taliansko, ako aj Albánsko, Čierna Hora a Srbsko. Táto finančná podpora dopĺňa sumu vo výške 132,7 milióna EUR, ktorá bola vyplatená členským štátom, ktoré požiadali o zálohovú platbu z Fondu solidarity EÚ v roku 2020.

Podpora z Fondu solidarity EÚ v boji proti pandémii koronavírusu

Posúdenie rizika

Posúdenie rizika je neoddeliteľnou súčasťou pripravenosti a reakcie na pandémiu. Kľúčovým orgánom EÚ, ktorý posudzuje riziko šírenia vírusov a vplyv na verejné zdravie, je Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC).

ECDC poskytuje:

Otázky a odpovede ECDC týkajúce sa ochorenia COVID-19 

Usmernenia ECDC k nefarmaceutickým opatreniam

Prvé ponaučenia z pandémie

Európska komisia 15. júna 2021 predložilaoznámenie o prvých ponaučeniach z pandémie COVID-19, v ktorom zhodnotila postupy a vyvodila 10 ponaučení, ako zlepšiť opatrenia na úrovni EÚ a na vnútroštátnej úrovni, aby bolo možné lepšie predvídať a včas odhaľovať riziká pre verejné zdravie, lepšie plánovať pre prípad nepredvídaných udalostí a rýchlejšie a účinnejšie spoločne reagovať na všetkých úrovniach. Zoznam nie je vyčerpávajúci, poskytuje len prvý prehľad toho, čo už vieme a čo možno urobiť v prospech všetkých Európanov.

Pripravenosť na ďalšiu fázu pandémie

Európska komisia 27. apríla 2022 navrhla nové opatrenia na riadenie súčasnej fázy pandémie ochorenia COVID-19 a prípravu na ďalšiu fázu.

V súčasnosti nižšie úrovne infekcie COVID-19 ponúkajú krajinám EÚ príležitosť posilniť dohľad, systémy zdravotnej starostlivosti a celkovú pripravenosť na pandémiu. Komisia predovšetkým vyzýva členské štáty, aby:

 • zintenzívnili očkovanie a podávanie posilňovacích dávok pri zohľadnení šírenia ochorenia COVID-19 a sezónnej chrípky,
 • podporili vývoj novej generácie vakcín a terapeutík,
 • vytvorili integrované systémy monitorovania, ktoré už nie sú založené na identifikácii a nahlasovaní všetkých prípadov ochorenia COVID-19, ale na získavaní spoľahlivých a reprezentatívnych odhadov,
 • pokračovali v cielenom testovaní a sekvenovaní s cieľom presnejšie odhadnúť šírenie variantov a odhaliť nové varianty,
 • investovali do obnovy systémov zdravotnej starostlivosti a posúdili širšie dosahy pandémie na zdravie vrátane duševného zdravia a oneskorenia liečby a starostlivosti,
 • lepšie koordinovali pravidlá cestovania v rámci EÚ a s medzinárodnými partnermi,
 • zintenzívnili boj proti nepodloženým tvrdeniam a dezinformáciám týkajúcim sa ochorenia COVID-19,
 • naďalej prejavovali solidaritu s ostatnými krajinami sveta a zlepšovali globálne riadenie.

Európska komisia takisto vyhlasuje verejné obstarávanie v rámci iniciatívy EU FAB s cieľom rezervovať kapacity na výrobu mRNA vakcín, vakcín na báze proteínu a vektorových vakcín. Novovytvorené výrobné kapacity tak budú vyhradené na použitie pri budúcich núdzových situáciách v oblasti zdravia.

Komisia 2. septembra 2022 navrhla konkrétne opatrenia na zabránenie prudkému nárastu prípadov ochorenia COVID-19 počas nadchádzajúcej jesennej a zimnej sezóny. Komisia vyzýva krajiny EÚ, aby predovšetkým:

 • zlepšili zaočkovanosť, pokiaľ ide o základnú očkovaciu schému a prvú posilňovaciu dávku medzi oprávnenými osobami,
 • uprednostnili podávanie dodatočnej posilňovacej dávky u špecifických skupín obyvateľstva, najmä u osôb vo veku 60 rokov a viac a iných oprávnených osôb v akomkoľvek veku, ktorým hrozí vážne ochorenie,
 • kombinovali očkovacie kampane proti ochoreniu COVID-19 a chrípke, zabezpečili, že očkovanie bude pravidelne sprevádzať aktualizovaná a jasná komunikácia, ktorá bude vychádzať z epidemiologického vývoja a poznatkov o správaní a vnímaní verejnosti,
 • zabezpečili, aby občanom boli poskytované jasné informácie o prínosoch očkovania.

Navyše je dôležité, aby boli všetky členské štáty pripravené opätovne zaviesť opatrenia v oblasti verejného zdravia založené na jasných prahových hodnotách. V závislosti od epidemiologickej situácie zostávajú nefarmaceutické opatrenia, ktorých cieľom je obmedziť šírenie vírusu (ako napríklad nosenie rúšok alebo obmedzenie počtu osôb na stretnutiach), kľúčovou súčasťou súboru nástrojov členských štátov.

V oznámení sa zdôrazňuje aj význam silných systémov zdravotníctva a kapacít vo všetkých členských štátoch. Musí sa zlepšiť pripravenosť systémov zdravotníctva na šírenie infekčných chorôb a iné druhy otrasov. Mali by sa prijať aj ďalšie opatrenia na podporu dobrého duševného zdravia zdravotníckych pracovníkov a celého obyvateľstva.

Dokumenty

 

27 APRÍL 2022
Communication: COVID-19 - Sustaining EU Preparedness and Response: Looking ahead
English
(HTML)
Stiahnuť

 

1 DECEMBER 2021
Communication: Addressing together current and new COVID-19 challenges
English
(890.25 KB - PDF)
Stiahnuť

 

15 JÚN 2021
Communication on the early lessons from the COVID-19 pandemic
English
(329.25 KB - PDF)
Stiahnuť

 

11 NOVEMBER 2020
Oznámenie: Budovanie Európskej zdravotnej únie – pripravenosť a odolnosť
slovenčina
(HTML)
Stiahnuť

 

28 OKTÓBER 2020
Oznámenie o ďalších opatreniach v reakcii na COVID-19
slovenčina
(HTML)
Stiahnuť

 

28 OKTÓBER 2020
Coronavirus resurgence - New measures
English
(5.95 KB - HTML)
Stiahnuť

 

8 APRÍL 2020
Guidance on the collection and transfusion of convalescent COVID-19 plasma
English
(PDF)
Stiahnuť

 

7 APRÍL 2020
Usmernenia týkajúce sa optimálnych a racionálnych dodávok liekov s cieľom zabrániť ich nedostatku počas pandémie ochorenia COVID-19
slovenčina
(152.57 KB - HTML)
Stiahnuť

 

3 APRÍL 2020
Usmernenia týkajúce sa núdzovej pomoci EÚ pri cezhraničnej spolupráci v oblasti zdravotnej starostlivosti v súvislosti s krízou vyvolanou ochorením COVID-19
slovenčina
(156.11 KB - HTML)
Stiahnuť

 

2 APRÍL 2020
Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2017/745 o zdravotníckych pomôckach, pokiaľ ide o dátumy uplatňovania niektorých jeho ustanovení
slovenčina
(150.95 KB - HTML)
Stiahnuť

 

18 MAREC 2020
COVID-19: EU recommendations for community measures
English
(569.08 KB - PDF)
Stiahnuť

 

18 MAREC 2020
COVID-19: EU recommendations for testing strategies
English
(302.78 KB - PDF)
Stiahnuť

 

16 MAREC 2020
Usmernenia pre opatrenia v oblasti riadenia hraníc na ochranu zdravia a zabezpečenie dostupnosti tovaru a základných služieb
slovenčina
(148.65 KB - HTML)
Stiahnuť

 

28 APRÍL 2020
Guidance on the management of clinical trials during the Covid-19 (Coronavirus) pandemic
English
(PDF)
Stiahnuť

 

7 MÁJ 2020
Usmernenia týkajúce sa voľného pohybu zdravotníckych pracovníkov a minimálnej harmonizácie odbornej prípravy vo vzťahu k núdzovým opatreniam v súvislosti s ochorením COVID-19 – odporúčania týkajúce sa smernice 2005/36/ES
slovenčina
(136.15 KB - HTML)
Stiahnuť