Skip to main content

Jazyky na našich webových stránkach

Cieľom Európskej komisie je zabezpečiť, aby návštevníci tohto webového sídla mali prístup k informáciám, ktoré potrebujú, a to v jazyku, ktorému rozumejú, aj keď tento jazyk nie je ich materinským jazykom.

Informácie v mnohých jazykoch

Naším cieľom je poskytovať na našich webových stránkach informácie vo všetkých 24 úradných jazykoch EÚ. Ak obsah nie je vo zvolenom jazyku EÚ dostupný, možno využiť službu strojového prekladu Komisie eTranslation, ktorá je dostupná na čoraz väčšom počte webových stránok.

Usilujeme sa dosiahnuť primeranú rovnováhu medzi potrebami čitateľov, ktorí ovládajú rôzne jazyky EÚ, a praktickými otázkami, ako sú napríklad obmedzené zdroje na preklad. Niektoré dokumenty, napríklad právne predpisy, sú vždy k dispozícii vo všetkých jazykoch EÚ. Iné dokumenty môžu byť dostupné iba v jazykoch, pri ktorých sa v používateľskom prieskume ukázalo, že nám umožnia osloviť najväčší počet čitateľov.

Celý webový obsah sa zverejňuje minimálne v angličtine, pretože prieskum preukázal, že približne 90 % návštevníkov našich webových sídiel môžeme osloviť s angličtinou ako ich uprednostňovaným cudzím jazykom alebo materinským jazykom.

Ktoré jazyky sa používajú na našich webových stránkach?

Prioritný obsah, právne predpisy, kľúčové politické dokumenty a niektoré z ďalších najnavštevovanejších webových stránok Komisie na internetovej doméne Europa, ako napríklad Oficiálne webové stránky Európskej únie, sú k dispozícii vo všetkých 24 úradných jazykoch EÚ.

Urgentné informácie alebo informácie s krátkodobou platnosťou sa môžu objaviť najprv len v niekoľkých jazykoch či dokonca len v jednom jazyku. Neskôr sa prípadne doplnia ďalšie jazyky v závislosti od potrieb používateľov.

Špecializované informácie (technické informácie, kampane, výzvy na predkladanie ponúk, správy a podujatia na miestnej úrovni) môžu byť dostupné len v niekoľkých jazykoch či dokonca len v jednom jazyku – výber závisí od cieľovej skupiny.