Skip to main content

Právne upozornenie

Na informácie na tomto webovom sídle sa vzťahuje vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti a upozornenie o ochrane autorských práv.

Vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti

Európska komisia prevádzkuje toto webové sídlo, aby zlepšila prístup verejnosti k informáciám o svojich iniciatívach a o politikách Európskej únie vo všeobecnosti. Naším cieľom je zabezpečiť, aby boli tieto informácie aktuálne a správne. V prípade upozornenia na chyby sa ich pokúsime opraviť. Komisia však nenesie žiadnu zodpovednosť, ani inak neručí za informácie na týchto webových stránkach.

Tieto informácie:

  • majú len všeobecný charakter a nevzťahujú sa na konkrétnu situáciu fyzických alebo právnických osôb,
  • nie sú nevyhnutne vyčerpávajúce, úplné, presné alebo aktuálne,
  • niekedy odkazujú na externé webové sídla, nad ktorými útvary Komisie nemajú žiadnu kontrolu a za ktoré Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť,
  • nepredstavujú odborné ani právne poradenstvo (ak potrebujete konkrétnu radu, obráťte sa vždy na príslušného kvalifikovaného odborníka).

Upozorňujeme, že nie je možné zaručiť, že dokument dostupný online je presnou kópiou oficiálne prijatého textu. Len Úradný vestník Európskej únie (tlačené vydanie alebo od 1. júla 2013 jeho elektronické vydanie na portáli EUR-Lex) je autentický a má právny účinok.

Naším cieľom je minimalizovať problémy spôsobené technickými chybami. Niektoré informácie alebo údaje na tomto webovom sídle však mohli byť vytvorené alebo spracované v chybných súboroch alebo formátoch, a preto nemôžeme zaručiť, že naše služby nebudú v dôsledku takýchto problémov narušené alebo nimi inak ovplyvnené. Za takéto problémy, ktoré vznikli pri používaní týchto stránok alebo prepojených externých stránok, nenesie Komisia žiadnu zodpovednosť.

Účelom tohto vyhlásenia o odmietnutí zodpovednosti nie je obmedziť zodpovednosť Komisie v rozpore s požiadavkami stanovenými v platných vnútroštátnych predpisoch, a ani vylúčiť jej zodpovednosť vo veciach, v ktorých sa zodpovednosť podľa týchto právnych predpisov vylúčiť nedá.

Vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti za odkazy na externé zdroje

Na webových stránkach Európskej komisie v doméne europa.eu sa môžu nachádzať „externé odkazy“ na stránky v iných doménach, ktoré Európska komisia nevlastní ani nefinancuje, nad ktorými útvary Komisie nemajú žiadnu kontrolu a za ktoré Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť.

Návštevníci webových stránok Európskej komisie, ktorí sa rozhodnú prostredníctvom odkazu prejsť na akékoľvek externé webové sídlo, opúšťajú oficiálnu doménu Európskej komisie a na externom webovom sídle podliehajú iným pravidlám týkajúcim sa súborov cookie, ochrany osobných údajov a právnych predpisov.

Dodržiavanie uplatniteľných požiadaviek na ochranu údajov a prístupnosť na externých webových stránkach, ktoré sú prepojené s webovými stránkami Komisie v doméne europa.eu prostredníctvom odkazu, je mimo kontroly Európskej komisie a je výslovnou zodpovednosťou prevádzkovateľov externých webových stránok.

Vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti za vyjadrenie súhlasu

Účelom akéhokoľvek prepojeného odkazu z webových stránok Európskej komisie na ktorýkoľvek konkrétny externý zdroj, elektronickú službu alebo webové sídlo je skvalitniť informácie dostupné na webových stránkach Európskej komisie a usmerniť návštevníkov na tieto stránky.

Európska komisia týmito prepojenými odkazmi nevyjadruje súhlas s obsahom konkrétneho externého zdroja, elektronickej služby alebo webového sídla ani s informáciami uvedenými v prepojenom zdroji a ani nepodporuje organizácie, ktoré vlastnia tieto externé webové stránky.

Politika v oblasti ochrany osobných údajov

Európska únia sa zaviazala rešpektovať súkromie používateľov. Politika v oblasti ochrany osobných údajov sa vzťahuje na všetky webové sídla inštitúcií Európskej únie v rámci domény europa.eu.

Politika v oblasti ochrany osobných údajov

Upozornenie o autorských právach

© Európska únia, 1995 – 2023

Politika Európskej komisie týkajúca sa opakovaného použitia materiálov sa riadi rozhodnutím Komisie z 12. decembra 2011 o opakovanom použití dokumentov Komisie.

Pokiaľ nie je uvedené inak (napr. v osobitnom upozornení o autorských právach), na obsah tohto webového sídla, ktorý je vo vlastníctve EÚ, sa vzťahuje licencia Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) licence. To znamená, že opakované použitie je povolené pod podmienkou, že sa náležite uvedie zdroj a označia prípadné zmeny.

Ak sa určitý obsah týka identifikovateľných súkromných osôb alebo zahŕňa diela tretích strán, je možné, že budete musieť nadobudnúť dodatočné práva. Ak chcete použiť alebo reprodukovať obsah, ktorý nie je vo vlastníctve EÚ, je možné, že o povolenie budete musieť požiadať priamo nositeľov práv. Politika Komisie týkajúca sa opakovaného použitia materiálov sa nevzťahuje na softvér ani dokumenty, na ktoré sa vzťahujú práva priemyselného vlastníctva, ako napríklad patenty, ochranné známky, zapísané dizajny, logá a názvy, a používateľovi sa na ne licencia neposkytuje.