Skip to main content

Nové pravidlá týkajúce sa platnosti digitálneho COVID preukazu EÚ a koordinácie bezpečného cestovania v EÚ

Od 1. februára 2022 platia nové pravidlá, ktorými sa stanovuje záväzné obdobie deväť mesiacov pre potvrdenia o očkovaní používané na cestovanie v rámci EÚ.

Členské štáty musia uznávať platnosť potvrdení o očkovaní v trvaní deväť mesiacov po podaní poslednej dávky primárnej vakcinácie. V prípade vakcíny Johnson & Johnson to znamená 270 dní od prvej a jedinej dávky. V prípade dvojdávkovej vakcíny to znamená 270 dní od druhej dávky, alebo v súlade s vakcinačnou stratégiou členského štátu vakcinácie, od prvej a jedinej dávky podanej po zotavení sa z ochorenia COVID-19.

Členské štáty by nemali stanoviť iné obdobie uznávania potvrdení o očkovaní na účely cestovania v rámci Európskej únie. Štandardné obdobie uznávania sa nevzťahuje na potvrdenia týkajúce sa posilňovacích dávok.

Tieto pravidlá sa vzťahujú len na potvrdenia o očkovaní používané na účely cestovania v EÚ. Členské štáty môžu pri používaní digitálneho COVID preukazu EÚ vo vnútroštátnom kontexte uplatňovať rôzne pravidlá, ale vyzývajú sa, aby svoje pravidlá zosúladili s obdobím uznávania stanoveným na úrovni EÚ.

Ľudí s platným digitálnym COVID preukazom EÚ by sa v zásade nemali týkať dodatočné obmedzenia, ako sú testy či karanténa, a to bez ohľadu na miesto, z ktorého cestujú v rámci EÚ.

Osobám bez digitálneho COVID preukazu EÚ by sa malo umožniť cestovať na základe testu vykonaného pred príchodom alebo po príchode. Okrem toho sa od nich môže vyžadovať, aby po príchode z obzvlášť postihnutých (tmavočervených) oblastí absolvovali karanténu/samoizoláciu.

Všetky opatrenia obmedzujúce voľný pohyb musia byť nediskriminačné a primerané. Členské štáty by v zásade nemali odopierať vstup osobám cestujúcim z iných členských štátov.

Čo je digitálny COVID preukaz EÚ?

Digitálny COVID preukaz EÚ je digitálnym potvrdením, že jeho držiteľ:

 • bol zaočkovaný proti ochoreniu COVID-19 alebo
 • mal negatívny výsledok testu alebo
 • prekonal ochorenie COVID-19.

Kto môže získať digitálny COVID preukaz EÚ?

 • Všetci občania EÚ a ich rodinní príslušníci
 • Štátni príslušníci krajín mimo EÚ, ktorí sa oprávnene zdržiavajú alebo majú oprávnený pobyt v členskom štáte a majú právo cestovať do iných členských štátov

Ako môžu občania získať tento preukaz?

Za vydávanie preukazov zodpovedajú vnútroštátne orgány. Mohli by ho napríklad vydávať testovacie strediská alebo zdravotnícke orgány alebo by sa mohol vydávať priamo prostredníctvom portálu elektronického zdravotníctva.

 • Potvrdenia o očkovaní vydáva členský štát, v ktorom sa vykonalo očkovanie.
 • Potvrdenia o vykonaní testu vydáva členský štát, v ktorom bol vykonaný test.
 • Potvrdenia o prekonaní ochorenia vydáva členský štát, v ktorom sa zdržiava osoba, ktorá prekonala ochorenie.

Informácie o tom, ako preukaz získať, by mali poskytovať vnútroštátne zdravotnícke orgány.

Elektronickú verziu je možné uložiť na mobilnom zariadení. Občania môžu požiadať aj o papierovú verziu. Obe verzie budú mať kód QR, ktorý obsahuje základné informácie, ako aj digitálny podpis potvrdzujúci pravosť preukazu.

Členské štáty sa dohodli na spoločnom dizajne, ktorý sa môže použiť pre elektronickú a papierovú verziu, čím sa uľahčí uznanie.

Vyberte si na interaktívnej mape vašu krajinu a zistite, ako získať preukaz od vášho vnútroštátneho zdravotníckeho orgánu.

Uznávanie COVID preukazov vydaných tretími krajinami zo strany EÚ

Doteraz sa k systému digitálnych COVID preukazov EÚ pripojilo 49 krajín (a území), ktoré nie sú členmi EÚ, a to na základe rozhodnutí o rovnocennosti s predpismi EÚ.

COVID preukazy vydané v týchto 49 krajinách (a územiach) sa v EÚ akceptujú za rovnakých podmienok ako digitálny COVID preukaz EÚ. Rovnako sa v týchto 49 krajinách akceptuje digitálny COVID preukaz EÚ.

Ako funguje preukaz?

Digitálny COVID preukaz EÚ obsahuje kód QR s digitálnym podpisom, ktorý ho chráni pred falšovaním.

Pri kontrole preukazu sa skenuje kód QR a overuje podpis.

Každý orgán, ktorý preukaz vydáva (napr. nemocnica, testovacie stredisko, zdravotnícky orgán), má svoj vlastný digitálny podpisový kľúč. Všetky kľúče sú uložené v zabezpečených databázach v každej krajine.

Európska komisia vytvorila vstupnú bránu, cez ktorú sa môžu podpisy na preukazoch overovať v celej EÚ. Osobné údaje držiteľa preukazu touto bránou neprechádzajú, pretože na overenie digitálneho podpisu nie sú nevyhnutné. Európska komisia okrem toho pomohla členským štátom vyvinúť vnútroštátny softvér a aplikácie na vydávanie, uchovávanie a overovanie preukazov a podporovala ich pri potrebných skúškach pred zavedením vstupnej brány.

Ako to pomáha voľnému pohybu?

Digitálny COVID preukaz EÚ je uznávaný vo všetkých členských štátoch EÚ. Pomáha zaručiť, že sa v súčasnosti platné obmedzenia budú rušiť koordinovaným spôsobom.

Držiteľ digitálneho COVID preukazu EÚ by mal byť v zásade oslobodený od obmedzení voľného pohybu: členské štáty by držiteľom digitálneho COVID preukazu EÚ nemali ukladať dodatočné cestovné obmedzenia, pokiaľ nie sú potrebné a primerané na ochranu verejného zdravia.

Ak by takýto prípad nastal, napríklad ako reakcia na nové varianty vírusu, daný členský štát by musel Komisiu a všetky ostatné členské štáty náležite informovať a toto rozhodnutie odôvodniť.

Môžu občania, ktorí ešte nie sú zaočkovaní, cestovať do inej krajiny EÚ?

Áno. Digitálny COVID preukaz EÚ by mal uľahčiť voľný pohyb v rámci EÚ. Nie je podmienkou voľného pohybu, ktorý je v EÚ základným právom.

Bez preukazu však môžete podliehať obmedzeniam, ako sú testy alebo karanténa. Členské štáty môžu zaviesť cestovné obmedzenia. Najnovšie aktualizácie nájdete na webovej stránke Re-openEU.

S cieľom zabezpečiť, aby nedochádzalo k diskriminácii osôb, ktoré nie sú zaočkované, sa digitálny COVID preukaz EÚ vzťahuje aj na potvrdenia o vykonaní testu a potvrdenia pre osoby, ktoré prekonali ochorenie COVID-19. Každý môže teda využiť digitálny COVID preukaz EÚ.

V januári 2022 sa aktualizovali pravidlá koordinácie bezpečného a voľného pohybu v EÚ, podľa ktorých sa má prihliadať na individuálnu situáciu osoby, a nie na situáciu na regionálnej úrovni s výnimkou oblastí, kde sa vírus vyskytuje vo veľmi vysokej miere.

Môžu občania krajín mimo EÚ cestovať do EÚ?

Rada prijala 22. februára 2022 aktualizovaný rámec, ktorý ďalej uľahčuje cestovanie do EÚ. Členské štáty sa dohodli, že tieto aktualizované pravidlá budú uplatňovať od 1. marca 2022.

V rámci tohto prístupu by cestujúci z krajín mimo EÚ, ktorí sú zaočkovaní vakcínou schválenou EÚ alebo WHO, mali mať možnosť cestovať do EÚ za predpokladu, že dostali poslednú dávku primárnej vakcinačnej série najmenej 14 a najviac 270 dní pred príchodom, alebo ak dostali posilňovaciu dávku.

Okrem toho osoby, ktoré prekonali ochorenie COVID-19 v období 180 dní pred cestou do EÚ, by mali mať možnosť cestovať do EÚ, ak môžu preukázať svoje zotavenie z tohto ochorenia digitálnym COVID preukazom EÚ alebo osvedčením vydaným krajinou mimo EÚ, ktoré sa považuje za rovnocenné s digitálnym COVID preukazom EÚ.

Možnosť cestovať do EÚ by mali mať aj osoby cestujúce z krajín alebo území uvedených na zozname krajín, z ktorých by malo byť možné cestovanie na akékoľvek účely, ak majú doklad o negatívnom teste PCR. Rada pravidelne preskúmava – a v prípade potreby aktualizuje – zoznam týchto krajín na základe vyhodnotenia zdravotnej situácie. Všetky cesty do EÚ z krajín uvedených na tomto zozname by mali byť možné bez ohľadu na stav očkovania.

Okrem toho občania EÚ, osoby s pobytom v EÚ, ich rodinní príslušníci a osoby s dôležitým dôvodom cestovať do Európy by mali mať túto možnosť aj naďalej.

Záleží na tom, akú vakcínu proti ochoreniu občania dostanú?

Potvrdenia o očkovaní budú vydávané osobám očkovaným ktoroukoľvek z vakcín proti ochoreniu COVID-19. Na potvrdení by sa mal jasne uviesť názov podanej vakcíny.

Pokiaľ ide o zrušenie obmedzení voľného pohybu, členské štáty sú povinné akceptovať potvrdenia o očkovaní len tými vakcínami, ktoré majú povolenie na uvedenie na trh EÚ. Členské štáty sa tiež môžu, ale nemusia rozhodnúť zrušiť obmedzenia pre cestujúcich zaočkovaných inou vakcínou, napríklad vakcínou uvedenou na zozname WHO pre núdzové situácie. Ak ste boli zaočkovaní vakcínou, ktorá nie je povolená v EÚ, odporúčame vám pred cestou skontrolovať, ktoré vakcíny akceptuje príslušný členský štát.

Plne zaočkované osoby, ktoré sú držiteľmi digitálneho COVID preukazu EÚ, by mali byť oslobodené od testovania v súvislosti s cestovaním alebo karantény trvajúcej 14 dní po podaní poslednej dávky vakcíny proti ochoreniu COVID-19 schválenej pre celú EÚ. To isté platí pre osoby, ktoré ochorenie prekonali a majú preukaz.

Možno do digitálneho COVID preukazu EÚ zahrnúť posilňovaciu dávku?

Väčšina členských štátov už začala podávať posilňovacie dávky vakcín proti ochoreniu COVID-19. Digitálny COVID preukaz EÚ je potrebné vydať po podaní každej dávky. To znamená, že členské štáty musia vydať potvrdenie o očkovaní vo formáte digitálneho COVID preukazu EÚ aj po podaní dodatočnej dávky.

Od 1. februára sa musia vykonávať aj nové pravidlá týkajúce sa zaznamenávania posilňovacích dávok v preukaze. Posilňovacie dávky sa budú zaznamenávať ako: 3/3 pre posilňovaciu dávku po primárnej dvojdávkovej vakcinačnej sérii, 2/1 pre posilňovaciu dávku po jednodávkovej primárnej vakcinačnej sérii alebo po jednej dávke dvojdávkovej vakcíny podanej osobe, ktorá ochorenie prekonala.

Ako funguje potvrdenie o vykonaní testu?

Osoby s negatívnym výsledkom testu vo formáte digitálneho COVID preukazu EÚ by mali byť oslobodené od možných karanténnych požiadaviek s výnimkou prípadov, keď prichádzajú z oblastí veľmi postihnutých vírusom. Členské štáty sa dohodli na štandardnom období platnosti testov: 72 hodín v prípade testov PCR a 48 hodín v prípade rýchlych antigénových testov, ak ich členský štát akceptuje.

Aké údaje obsahuje digitálny COVID preukaz EÚ? Sú tieto údaje v bezpečí?

Digitálny COVID preukaz EÚ obsahuje všetky potrebné základné informácie ako meno, dátum narodenia, dátum vydania, informácie o očkovaní/vykonaní testu/prekonaní ochorenia a jedinečný identifikátor. Tieto údaje zostávajú v preukaze a neuchovávajú sa ani vtedy, keď sa daný preukaz overuje v inom členskom štáte.

Preukazy budú obsahovať iba obmedzený súbor nevyhnutných informácií. Navštevované krajiny nesmú tieto údaje uchovávať. Pri overovaní sa kontroluje len platnosť a pravosť pasu, a to overením toho, kto pas vydal a podpísal. Všetky zdravotné údaje zostávajú v členskom štáte, ktorý vydal digitálny COVID preukaz EÚ.

Platnosť preukazov

Platný digitálny COVID preukaz EÚ zahŕňa:

potvrdenie o očkovaní, ak uplynulo najmenej 14 a najviac 270 dní od poslednej dávky primárnej vakcinačnej série alebo ak osoba dostala posilňovaciu dávku,

ALEBO

negatívny výsledok testu PCR získaný najviac 72 hodín pred cestou alebo negatívny rýchly antigénový test získaný najviac 24 hodín pred cestou,

ALEBO

potvrdenie o prekonaní ochorenia, v ktorom sa uvádza, že od dátumu prvého pozitívneho výsledku PCR testu neuplynulo viac ako 180 dní.

Platnosť potvrdení vydaných po posilňovacej dávke

V tomto štádiu Komisia nenavrhuje stanoviť obdobie platnosti pre preukazy vydané na základe posilňovacích dávok. To znamená, že 9-mesačné obdobie platnosti by sa nemalo vzťahovať na preukazy vydané po posilňovacích dávkach. Možno očakávať, že ochrana poskytovaná posilňovacími dávkami vakcíny môže trvať dlhšie ako ochrana, ktorú poskytujú primárne vakcinačné série.

Komisia bude pozorne monitorovať všetky nové vedecké dôkazy týkajúce sa tejto otázky. Na tomto základe môže Komisia v neskoršej fáze v prípade potreby navrhnúť zavedenie obdobia platnosti aj pre potvrdenia o očkovaní vydané po posilňovacej dávke.

Potenciálne použitie preukazov na prístup k zariadeniam

Právne predpisy EÚ sa vzťahujú na používanie digitálneho COVID preukazu EÚ s cieľom uľahčiť bezpečný voľný pohyb v rámci EÚ.

Členské štáty môžu používať preukazy COVID-19 aj na vnútroštátne účely, ako je napríklad prístup k podujatiam alebo miestam, ale na úrovni EÚ to nie je regulované.

Ak členský štát prijme systém preukazov COVID-19 na vnútroštátne účely, mal by zabezpečiť, aby sa aj digitálny COVID preukaz EÚ akceptoval v plnom rozsahu. Cieľom je zabezpečiť, aby cestujúci, ktorí cestujú do iného členského štátu, nepotrebovali získať dodatočné vnútroštátne potvrdenie.

Ako dlho sa bude používať digitálny COVID preukaz EÚ?

Nariadenie o digitálnom COVID preukaze EÚ sa v súčasnosti uplatňuje na obdobie 12 mesiacov počínajúc 1. júlom 2021. Vo februári 2022 Komisia navrhla jeho predĺženie o rok, t. j. do 30. júna 2023. Vďaka predĺženiu platnosti nariadenia by sa zabezpečilo, aby cestujúci mohli pri cestovaní v EÚ naďalej používať svoj digitálny COVID preukaz EÚ aj v prípade, že členské štáty si zachovajú určité opatrenia v oblasti verejného zdravia.

Re-open EU: aktuálne informácie o cestovných a zdravotných opatreniach

Aktuálne informácie o cestovných a zdravotných opatreniach v európskych krajinách vrátane karanténnych a testovacích požiadaviek pre cestujúcich, ktoré vám pomôžu pri uplatňovaní práva na voľný pohyb. Informácie sa často aktualizujú a sú dostupné v 24 jazykoch. Malo by vám to pomôcť naplánovať si cestu v rámci Európy a zostať v bezpečí a zdraví.

Navštívte stránku Re-open EU

Časová os

 1. 25. januára 2022

  Rada prijíma revidované odporúčanie o opatreniach na zabezpečenie koordinácie bezpečného cestovania v EÚ na základe individuálnej situácie osôb, a nie regiónu pôvodu.

 2. 21. decembra 2021

  Komisia prijíma pravidlá, ktorými sa stanovuje záväzné obdobie uznávania potvrdení o očkovaní v trvaní 9 mesiacov na účely cestovania v rámci EÚ.

 3. 1. júla – 12. augusta 2021

  Obdobie postupného zavádzania: ak členský štát ešte nie je pripravený vydávať svojim občanom nové osvedčenie, možno naďalej používať iné formáty, ktoré by sa mali v iných členských štátoch akceptovať.

 4. 1. júla 2021

  Digitálny COVID preukaz EÚ sa začína uplatňovať v celej EÚ.

 5. polovica júna 2021

  Revidované odporúčanie Rady o cestovaní v rámci EÚ.

 6. 1. – 30. júna 2021

  Prípravná fáza: Členské štáty môžu vydať osvedčenie na dobrovoľnom základe za predpokladu, že sú pripravené vydávať a overovať osvedčenia a majú zavedený potrebný právny základ.

 7. 1. júna 2021

  Brána EÚ (prepojenie vnútroštátnych systémov) je v prevádzke.

 8. 20. mája 2021

  Európsky parlament a Rada sa dohodli na digitálnom COVID preukaze EÚ.

 9. 7. mája 2021

  Komisia začala pilotný test infraštruktúry interoperability EÚ (Brána EÚ), ktorý uľahčí overovanie osvedčení EÚ.

 10. 22. apríla 2021

  Zástupcovia členských štátov v rámci siete elektronického zdravotníctva sa dohodli na usmerneniach, v ktorých sa opisujú hlavné technické špecifikácie na implementáciu tohto systému. Išlo o zásadný krok na vytvorenie potrebnej infraštruktúry na úrovni EÚ.

 11. 14. apríla 2021

  Rada prijala mandát na začatie rokovaní s Európskym parlamentom o tomto návrhu.

 12. 17. marca 2021

  Komisia navrhla legislatívny text, ktorým sa stanovuje spoločný rámec pre osvedčenie EÚ.

 13. 27. januára 2021

  Na základe diskusie medzi Komisiou a členskými štátmi v rámci siete elektronického zdravotníctva od novembra 2020 boli prijaté usmernenia, ktorými sa stanovujú požiadavky na interoperabilitu digitálnych potvrdení o očkovaní.

* Týmto označením nie sú dotknuté pozície k otázke štatútu a označenie je v súlade s rezolúciou BR OSN č. 1244/1999 a so stanoviskom Medzinárodného súdneho dvora (ICJ) k vyhláseniu nezávislosti Kosova.

Dokumenty