Glavni sadržaj

Putovanja tijekom pandemije koronavirusa

Arhivirani sadržaj

Internetske stranice u ovom odjeljku više se ne ažuriraju. Sadržaj može biti zastario pa može poslužiti samo kao povijesni pregled.

Sigurna putovanja među europskim zemljama

Kao odgovor na pandemiju bolesti COVID-19 i naknadna ograničenja putovanja koja su države članice uvele radi zaštite javnog zdravlja, EU je uveo mjere za olakšavanje sigurnog putovanja istovremeno ograničavajući širenje virusa te štiteći zdravlje i dobrobit svih Europljana:

Olakšavanje putovanja unutar EU-a tijekom pandemije bolesti COVID-19

Tijekom pandemije bolesti COVID-19 države članice EU-a poduzele su razne mjere za ograničavanje putovanja kako bi ograničile širenje koronavirusa. Da bi se osigurala koordinacija i jasna komunikacija u cijelom EU-u, Komisija je radila na poticanju suradnje i razmjene informacija o takvim ograničenjima.

Vijeće je 13. listopada 2020. na temelju prijedloga Komisije donijelo Preporuku o koordiniranom pristupu ograničavanju slobodnog kretanja kao odgovor na pandemiju bolesti COVID-19. Cilj je bio izbjeći fragmentaciju i poremećaje te povećati transparentnost i predvidljivost za građane i poduzeća. Konkretnije, uspostavljen je zajednički pristup o sljedećim ključnim točkama:

  • primjena zajedničkih kriterija i pragova pri odlučivanju o uvođenju ograničenja putovanja

  • mapiranje opasnosti od prenošenja bolesti COVID-19 na temelju zajedničkih uvjeta i dogovorenog kôda u boji, koje je objavio Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti

  • zajednički okvir za mjere koje se primjenjuju na putnike iz visokorizičnih područja

  • koordinacija među državama članicama te jasno i pravodobno informiranje javnosti o svim ograničenjima.

Preporuka Vijeća više je puta ažurirana kao odgovor na razvoj pandemije. To je uključivalo utvrđivanje standardnih razdoblja valjanosti testova na infekciju bolešću COVID-19.

Još jedan važan alat za sigurna putovanja unutar EU-a bila je Uredba o digitalnoj potvrdi EU-a o COVID-u, koja je stupila na snagu 1. srpnja 2021. Potvrda je služila kao dokaz da je osoba cijepljena protiv COVID-a 19, imala negativan rezultat testa ili preboljela COVID-19. Pri putovanju svaki nositelj potvrde imao je ista prava kao građani države članice koju je posjećivao koji su se cijepili, testirali ili su preboljeli COVID-19. Stoga je cilj uredbe bio olakšati postupno ukidanje ograničenja putovanja koja su države članice uvele.

Digitalna potvrda EU-a o COVID-u, koju je većina država članica upotrebljavala od njezina uvođenja 2021. do sredine 2022., bila je velik uspjeh u nastojanjima Europe da se suoči s posljedicama pandemije COVID-a 19 na društva i gospodarstva. Budući da je izdano više od 2,3 milijarde potvrda, bilo je ključno poduprijeti slobodno kretanje i europski turistički sektor koji je teško pogođen. Nakon što se epidemiološka situacija poboljšala, smanjili su se zahtjevi za posjedovanje digitalne potvrde EU-a o COVID-u za putovanje unutar EU-a. Kako bi se osigurala mogućnost putovanja u slučaju ozbiljnog pogoršanja epidemiološke situacije, 29. lipnja 2022. Uredba o digitalnoj potvrdi EU-a o COVID-u produljena je do 30. lipnja 2023. Do kolovoza 2022. sve države članice ukinule su sva ograničenja putovanja unutar EU-a.

Svjetska zdravstvena organizacija proglasila je 5. svibnja 2023. kraj pandemije bolesti COVID-19 kao izvanrednog stanja u području javnog zdravlja od međunarodnog značaja. Uzimajući u obzir tu situaciju, Komisija nije predložila produljenje Uredbe o digitalnoj potvrdi EU-a o COVID-u nakon 30. lipnja 2023. Uredba i popratna preporuka Vijeća nisu na snazi od 1. srpnja 2023.

Pozitivan učinak sustava digitalne potvrde EU-a o COVID-u proširio se i izvan EU-a jer je postao globalni standard koji se čvrsto temelji na vrijednostima EU-a u pogledu otvorenosti, sigurnosti i zaštite podataka. Koristilo ga je 78 zemalja na pet kontinenata. Taj je uspjeh pridonio ponovnom uspostavljanju sigurnih međunarodnih putovanja i globalnom oporavku. Svjetska zdravstvena organizacija odlučila je preuzeti EU-ov sustav digitalnih potvrda o COVID-u 19 kako bi ga pretvorila u globalni sustav za zaštitu građana od trenutačnih i budućih prijetnji zdravlju, uključujući pandemije.

Za više informacija o mogućoj budućoj upotrebi temeljne tehnologije vidjeti digitalnu potvrdu EU-a o COVID-u.

Putovanja iz trećih zemalja u EU

Na početku pandemije Komisija je 16. ožujka 2020. donijela Komunikaciju kojom se preporučuje privremeno ograničenje neobveznih putovanja iz trećih zemalja u EU. Države članice dogovorile su 17. ožujka 2020. provedbu privremenog ograničenja, kao i četiri države pridružene Schengenu.

Vijeće je 30. lipnja 2020. na prijedlog Komisije od 11. lipnja donijelo preporuku o postupnom ukidanju privremenog ograničenja neobveznih putovanja u EU. Preporuka Vijeća više je puta ažurirana kao odgovor na razvoj pandemije.

Tijekom razdoblja u kojem su uvedena ograničenja putovanja u EU predviđena su određena izuzeća kako bi se osiguralo slobodno kretanje građana, robe i usluga, uz potpuno poštovanje zdravstvenih i sigurnosnih mjera. Ona su dostupna ovdje:

Izuzeća od ograničenja putovanja zbog koronavirusa

Nakon donošenja Preporuke Vijeća (EU) 2022/2548 od 13. prosinca 2022. države članice ne bi trebale uvoditi nikakva ograničenja putovanja radi zaštite javnog zdravlja zbog pandemije bolesti COVID-19. Međutim, one su uvele određene zaštitne mjere u slučaju pogoršanja epidemiološke situacije ili pojave nove zabrinjavajuće varijante.

Konzularna pomoć građanima EU-a u inozemstvu

Nakon izbijanja pandemije bolesti COVID-19 Europska komisija i Europska služba za vanjsko djelovanje pomogle su građanima EU-a koji su se zatekli bilo gdje u svijetu da se vrate kući.

Informacije o pravima građana EU-a na diplomatsku ili konzularnu zaštitu izvan EU-a

Dokumenti

16. OŽUJKA 2020.
Covid-19: privremeno ograničenje neobveznih putovanja u EU
17. OŽUJKA 2021.
Komunikacija: Zajednički pristup sigurnom i održivom ponovnom otvaranju
15. LIPNJA 2021.
UREDBA (EU) 2021/953 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 14. lipnja 2021.
22. PROSINCA 2022.
PREPORUKA VIJEĆA (EU) 2022/2548 od 13. prosinca 2022. o koordiniranom pristupu putovanjima u Uniju tijekom pandemije bolesti COVID-19 i o zamjeni Preporuke Vijeća (EU) 2020/912

Izjava o odricanju od odgovornosti: Stranica je posljednji put ažurirana u rujnu 2023.