Skip to main content

Politika ochrany osobných údajov pre webové sídla spravované Európskou komisiou

Úvod

Európska komisia sa zaväzuje chrániť vaše osobné údaje a rešpektuje vaše súkromie na všetkých svojich webových sídlach v rámci domény europa.eu.

Táto politika ochrany osobných údajov týkajúca sa ochrany jednotlivcov v súvislosti so spracúvaním osobných údajov Európskou komisiou vychádza z nariadenia (EÚ) 2018/1725.

Táto politika ochrany osobných údajov sa vzťahuje na všetky webové sídla Európskej komisie v rámci domény ec.europa.eu, ako aj na medziinštitucionálne webové sídla EÚ v rámci domény europa.eu, ktoré spravuje Komisia. Väčšinu týchto webových stránok môžete prehliadať bez uvedenia akýchkoľvek osobných údajov.  

V niektorých prípadoch sa však na poskytnutie elektronickej služby môžu vyžadovať vaše osobné údaje. Ak sa na tento účel vyžadujú osobné údaje, podrobnejšie informácie o nich nájdete v osobitnom vyhlásení o ochrane osobných údajov, ktoré sa poskytuje v súvislosti s webovým sídlom. V tomto osobitnom vyhlásení o ochrane osobných údajov nájdete službu, na ktorú by ste sa mali obrátiť.

V tejto súvislosti:

 • operačný prevádzkovateľ zabezpečuje súlad s osobitným vyhlásením o ochrane osobných údajov zavedeným pre každú elektronickú službu,
 • zodpovedná osoba nezávislým spôsobom zabezpečuje interné uplatňovanie nariadenia v Komisii a radí operačným prevádzkovateľom v súvislosti s ich povinnosťami v oblasti ochrany údajov,
 • európsky dozorný úradník pre ochranu údajov pôsobí ako nezávislý orgán dohľadu.

Informácie v osobitnom vyhlásení o ochrane súkromia

Pri návšteve iných webových sídel Komisie budú ďalšie osobitné vyhlásenia o ochrane osobných údajov obsahovať tieto informácie o používaní vašich osobných údajov:

 • účely spracúvania a spôsob spracovania vašich osobných údajov,
 • na základe akých právnych dôvodov sa vaše osobné údaje spracúvajú,
 • ktoré osobné údaje zhromažďujeme a ďalej spracúvame,
 • ako dlho sa vaše osobné údaje uchovávajú,
 • ako sa vaše osobné údaje chránia a ako sú zabezpečené,
 • kto má prístup k vašim osobným údajom,
 • aké sú vaše práva a ako ich môžete uplatňovať,
 • na koho sa môžete obrátiť s otázkami alebo sťažnosťami.

Elektronické služby

Elektronická služba na portáli ec.europa.eu je službou alebo nástrojom na zlepšenie komunikácie medzi ľuďmi a Európskou komisiou.

Na webových stránkach Komisie sa ponúkajú tri druhy elektronických služieb:

 • informačné služby, ktoré poskytujú jednoduchý a účinný prístup k informáciám,
 • interaktívne komunikačné služby, ktoré uľahčujú politické konzultácie a spätnú väzbu,
 • transakčné služby, ktoré umožňujú základné formy transakcií s EÚ, ako sú verejné obstarávanie, finančné operácie, nábor nových zamestnancov, registrácia na podujatia a objednávanie dokumentov.

Služba Europa Analytics

Služba Europa Analytics je interná služba Európskej komisie, ktorá vyhodnocuje účinnosť a efektívnosť webových sídiel Európskej komisie na portáli Europa.

Používanie tejto služby však môžete odmietnuť, a to buď prostredníctvom výzvy na zablokovanie súborov cookie, ktorá sa zobrazí v hornej časti prvej navštívenej stránky, alebo na stránke služby Europa Analytics.

Odmietnutie používania tejto služby neovplyvní vašu aktivitu na stránkach portálu Komisie Europa.

Viac informácií o službe Europa Analytics pre webové sídla Európskej komisie

Viac informácií o službe Europa Analytics pre webové sídla Európskej únie

IP adresa a ID zariadenia

Keď navštívite webové sídlo Európskej komisie, dostane Európska komisia ako základnú technickú požiadavku adresu internetového protokolu (IP adresu) alebo ID zariadenia použitého na pripojenie na webové sídlo.

Bez poskytnutia tejto informácie by ste nemohli nadviazať technické spojenie medzi vašimi zariadeniami a serverovou infraštruktúrou, ktorú spravuje Európska komisia, a preto by ste nemohli mať prístup na webové sídla Európskej komisie.

Európska komisia uchováva tieto informácie len počas obdobia potrebného na vybavenie žiadosti, konkrétne počas trvania relácie prehliadania. Okrem toho sa v súboroch logov operačného prostredia Generálneho riaditeľstva pre informatiku môžu z bezpečnostných alebo iných dôvodov ukladať IP adresy a ID zariadení na obdobie jedného roka (viac informácií nájdete v dokumente DPR-EC-02886 DIGIT IT operácie a služby v oblasti bezpečnosti IT).

Súbory cookie a tretie strany

Niektoré webové sídla Komisie na portáli Europa používajú súbory cookie hostiteľskej domény. Sú to súbory cookie vytvárané a kontrolované Komisiou, a nie externou organizáciou.

Ďalšie informácie o súboroch cookie nájdete tu.

Webové sídla Komisie v rámci domény ec.europa.eu môžu obsahovať odkazy na webové sídla tretích strán. Na používanie obsahu tretích strán na našich webových stránkach môže byť nutné prijať ich osobitné podmienky vrátane ich politiky používania súborov cookie, nad ktorými Komisia nemá kontrolu.

Zabezpečenie informácií

Komisia uchováva získané osobné údaje v súlade s rozhodnutím Komisie (EÚ, Euratom) 2017/46 z 10. januára 2017 o bezpečnosti komunikačných a informačných systémov v Európskej komisii.  

Zmluvní partneri Komisie sú viazaní osobitnou zmluvnou doložkou, ktorá sa vzťahuje na všetky spracovateľské operácie spojené s vašimi údajmi vykonávané v mene Komisie, a musia zaručiť ochranu údajov a dôvernosť na úrovni požadovanej nariadením (EÚ) 2018/1725.

Vaše práva ako dotknutej osoby

Máte právo na prístup k vašim osobným údajom uchovávaným Komisiou, právo požiadať o ich opravu alebo vymazanie, právo požiadať o obmedzenie spracúvania alebo prípadne právo namietať proti spracúvaniu údajov alebo právo na prenosnosť údajov. Ak je spracovanie založené na vašom súhlase alebo výslovnom súhlase, máte tiež právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to ovplyvnilo zákonnosť spracovania údajov uskutočňovaného na základe vášho súhlasu pred jeho odvolaním.

V prípade akejkoľvek žiadosti týkajúcej sa spracovania vašich osobných údajov vás vyzývame, aby ste sa obrátili na zodpovedného operačného prevádzkovateľa (uvedeného vo vyhlásení o ochrane osobných údajov v súvislosti s konkrétnou spracovateľskou činnosťou alebo elektronickou službou).

Kde nájdete podrobnejšie informácie?

Zodpovedná osoba Komisie (DPO) uverejňuje register všetkých operácií spracovania osobných údajov Komisiou, ktoré boli zdokumentované a ktoré jej boli oznámené.

Prístup k registru získate prostredníctvom tohto odkazu: https://ec.europa.eu/dpo-register/