Skip to main content

Tomhaltóirí

An méid atá á dhéanamh ag an gCoimisiún

Leis an gClár Oibre Nua do Thomhaltóirí a glacadh i mí na Samhna 2020, cuirtear i láthair fís maidir le beartas tomhaltóirí an Aontais ó 2020 go dtí 2025 lena ndírítear ar chúig phríomhréimse tosaíochta, is iad sin:

 1. An t-aistriú glas
 2. An t-aistriú digiteach
 3. Forfheidhmiú éifeachtach cearta tomhaltóirí
 4. Na riachtanais shonracha atá ag grúpaí tomhaltóirí ar leith; agus
 5. Comhar idirnáisiúnta

Téann an Clár Oibre i ngleic freisin le conas cosaint agus athléimneacht tomhaltóirí a mhéadú le linn agus i ndiaidh phaindéim COVID-19, as ar eascair dúshláin nach beag a rinne difear do shaol laethúil tomhaltóirí.

Tuilleadh eolais faoin gClár Oibre Nua do Thomhaltóirí

Cuspóirí

 • Deimhin a dhéanamh de go mbeidh táirgí inbhuanaithe ar fáil do thomhaltóirí ar mhargadh an Aontais agus go mbeidh eolas níos fearr ag tomhaltóirí ionas go mbeidh siad in ann rogha eolach a dhéanamh
 • Deisiúchán a chur chun cinn agus táirgí atá níos inbhuanaithe agus táirgí ‘ciorclacha’ a spreagadh
 • Dul i ngleic le cleachtais tráchtála ar líne lena ndéantar neamhaird ar cheart tomhaltóirí rogha eolach a dhéanamh, lena mbaintear mí-úsáid as a gclaontaí iompraíochta nó lena ndéantar a bpróisis chinnteoireachta a shaobhadh, amhail patrúin dhorcha agus fógraíocht fholaithe
 • Na rialacha atá ann faoi láthair a chur in oiriúint don digitiú atá ag dul ar aghaidh agus an méadú ar tháirgí idirnasctha
 • Cúnamh a thabhairt do na Ballstáit dlí tomhaltóirí a chur chun feidhme agus a fhorfheidhmiú go tráthúil, tríd an nGréasán um Chomhar ar mhaithe le Cosaint Tomhaltóirí chomh maith
 • Tacú leis na húdaráis náisiúnta dul i ngleic le cleachtais tráchtála mhídhleathacha ar líne agus táirgí neamhshábháilte a shainaithint
 • Grúpaí tomhaltóirí áirithe a chosaint ar staideanna leochaileacha, cuir i gcás páistí, daoine scothaosta nó daoine faoi mhíchumas.
 • Plean Gníomhaíochta a fhorbairt leis an tSín in 2021 chun cur le sábháilteacht na dtáirgí a dhíoltar ar líne
 • Tacaíocht rialála, cúnamh teicniúil agus fothú acmhainneachta a fhorbairt do réigiúin chomhpháirtíochta an Aontais, san Afraic ina measc