Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Καταναλωτές

Τι κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Το νέο θεματολόγιο για τους καταναλωτές που εγκρίθηκε τον Νοέμβριο του 2020 παρουσιάζει ένα όραμα για την πολιτική καταναλωτών της ΕΕ από το 2020 έως το 2025, με έμφαση σε πέντε τομείς προτεραιότητας:

 1. την πράσινη μετάβαση
 2. τον ψηφιακό μετασχηματισμό
 3. την αποτελεσματική επιβολή των δικαιωμάτων των καταναλωτών
 4. τις ιδιαίτερες ανάγκες ορισμένων ομάδων καταναλωτών και
 5. τη διεθνή συνεργασία

Το θεματολόγιο εξετάζει επίσης πώς μπορεί να επιτευχθεί μεγαλύτερη προστασία και ανθεκτικότητα των καταναλωτών, τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά από την πανδημία COVID-19, δεδομένου ότι η πανδημία αυτή δημιούργησε σημαντικές προκλήσεις που επηρεάζουν την καθημερινή ζωή των καταναλωτών.

Περισσότερα σχετικά με το νέο θεματολόγιο για τους καταναλωτές

Στόχοι

 • να εξασφαλιστεί ότι στην αγορά της ΕΕ διατίθενται βιώσιμα προϊόντα στους καταναλωτές και ότι οι καταναλωτές έχουν καλύτερη ενημέρωση ώστε να είναι σε θέση να κάνουν τεκμηριωμένες επιλογές·
 • να προωθηθεί η επισκευή προϊόντων και να ενθαρρυνθεί η παραγωγή περισσότερο βιώσιμων και «κυκλικών» προϊόντων·
 • να αντιμετωπιστούν οι διαδικτυακές εμπορικές πρακτικές οι οποίες δεν σέβονται το δικαίωμα των καταναλωτών για συνειδητές επιλογές, εκμεταλλεύονται τις συμπεριφορικές προδιαθέσεις τους ή διαστρεβλώνουν τον τρόπο με τον οποίο οι καταναλωτές παίρνουν αποφάσεις, για παράδειγμα χρησιμοποιώντας «σκοτεινά μοτίβα» και κρυφή διαφήμιση·
 • να προσαρμοστούν οι ισχύοντες κανόνες στη συνεχιζόμενη ψηφιοποίηση και την αύξηση των συνδεδεμένων προϊόντων·
 • να βοηθηθούν τα κράτη μέλη στην έγκαιρη εφαρμογή και επιβολή της νομοθεσίας για τους καταναλωτές· αυτό θα επιτευχθεί, μεταξύ άλλων, μέσω του δικτύου συνεργασίας για την προστασία των καταναλωτών·
 • να στηριχθούν οι εθνικές αρχές ώστε να μπορούν να αντιμετωπίζουν τις παράνομες διαδικτυακές εμπορικές πρακτικές και να εντοπίζουν τα μη ασφαλή προϊόντα·
 • να προστατευθούν ορισμένες ομάδες καταναλωτών, όπως τα παιδιά, οι ηλικιωμένοι ή τα άτομα με αναπηρίες, από καταστάσεις στις οποίες είναι ευάλωτοι·
 • να αναπτυχθεί ένα σχέδιο δράσης με την Κίνα το 2021 με σκοπό να αυξηθεί η ασφάλεια των προϊόντων που πωλούνται στο διαδίκτυο·
 • να παρασχεθεί περισσότερη κανονιστική στήριξη και τεχνική βοήθεια προς τις περιφέρειες-εταίρους της ΕΕ —συμπεριλαμβανομένης της Αφρικής—, και να ενισχυθεί η ανάπτυξη ικανοτήτων τους.