Skip to main content

Spotrebitelia

Čím sa zaoberá Komisia

Nový program pre spotrebiteľov prijatý v novembri 2020 predstavuje víziu spotrebiteľskej politiky EÚ od roku 2020 do roku 2025 zameranej na päť kľúčových prioritných oblastí:

 1. zelená transformácia;
 2. digitálna transformácia;
 3. efektívnejšie posilňovanie práv spotrebiteľa;
 4. špecifické potreby určitých skupín spotrebiteľov a
 5. medzinárodná spolupráca.

Program sa takisto zaoberá tým, ako zvýšiť ochranu a odolnosť spotrebiteľov počas pandémie COVID-19, ktorá so sebou priniesla významné výzvy ovplyvňujúce každodenný život spotrebiteľov, ako aj po skončení tejto pandémie.

Ďalšie informácie o novom programe pre spotrebiteľov

Ciele

 • Zabezpečiť, aby mali spotrebitelia na trhu EÚ k dispozícii udržateľné výrobky a aby mali lepšie informácie na uskutočňovanie informovaných rozhodnutí.
 • Podporovať opravy a udržateľnejšie a „obehovejšie“ výrobky.
 • Bojovať proti online obchodným praktikám, ktoré nerešpektujú právo spotrebiteľov na informovanú voľbu, zneužívajú ich zaujatosť alebo narúšajú ich rozhodovacie procesy, napríklad nekalé postupy (praktiky „dark patterns“) a skrytá reklama.
 • Prispôsobiť súčasné pravidlá prebiehajúcej digitalizácii a väčšiemu počtu navzájom prepojených výrobkov.
 • Pomáhať členským štátom pri včasnom vykonávaní a presadzovaní spotrebiteľského práva, a to aj pomocou siete spolupráce v oblasti ochrany spotrebiteľa.
 • Podporovať vnútroštátne orgány v boji proti nezákonným obchodným praktikám online a pomáhať im identifikovať nebezpečné produkty.
 • Chrániť určité skupiny spotrebiteľov, ako sú deti, starší ľudia alebo osoby so zdravotným postihnutím, pred zraniteľnými situáciami.
 • V roku 2021 vypracovať akčný plán s Čínou s cieľom zvýšiť bezpečnosť výrobkov predávaných online.
 • Rozvíjať regulačnú podporu, technickú pomoc a budovanie kapacít pre partnerské krajiny EÚ vrátane Afriky.