Ar aghaidh go dtí an príomhábhar

Beartas príobháideachais maidir le suíomhanna gréasáin atá á mbainistiú ag an gCoimisiún Eorpach

Réamhrá

Tá an Coimisiún Eorpach tiomanta do shonraí pearsanta a chosaint agus do phríobháideachas a urramú ar na suíomhanna gréasáin uile atá ar an bhfearann europa.eu.

An beartas príobháideachais seo maidir le daoine aonair a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseálann an Coimisiún Eorpach, is ar Rialachán (AE) 2018/1725 atá sé bunaithe.

Clúdaíonn an beartas príobháideachais seo suíomhanna gréasáin uile an Choimisiúin Eorpaigh laistigh den fhearann ec.europa.eu, chomh maith le suíomhanna gréasáin idirinstitiúideacha an Aontais Eorpaigh ar an bhfearann europa.eu atá á mbainistiú ag an gCoimisiún. Is féidir an chuid is mó de na suíomhanna gréasáin seo a bhrabhsáil gan aon sonraí pearsanta a thabhairt.  

I gcásanna áirithe, áfach, d’fhéadfadh sé go mbeadh gá le do shonraí pearsanta chun ríomhsheirbhís a sholáthar. Nuair a bhíonn sonraí pearsanta ag teastáil chun na críche sin, is féidir leat teacht ar fhaisnéis níos mionsonraithe ina thaobh i ráiteas príobháideachais sonrach atá nasctha leis an suíomh gréasáin. Sa ráiteas príobháideachais sonrach sin tiocfaidh tú ar an tseirbhís ar cheart duit teagmháil a dhéanamh léi.

Is é a chiallaíonn sin:

 • cinntíonn rialaitheoir oibríochtúil go bhfuil sé i gcomhréir leis an ráiteas príobháideachais sonrach atá i bhfeidhm do gach ríomhsheirbhís
 • déanann an tOifigeach Cosanta Sonraí cur i bhfeidhm inmheánach an Rialacháin sa Choimisiún a chinntiú ar bhealach neamhspleách, agus cuireann sé comhairle ar rialaitheoirí oibríochtúla maidir lena n-oibleagáidí cosanta sonraí
 • feidhmíonn an Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí mar údarás maoirseachta neamhspleách

An fhaisnéis a bhíonn i ráiteas príobháideachais sonrach

Nuair a thugtar cuairt ar shuíomhanna gréasáin eile de chuid an Choimisiúin, beidh an fhaisnéis seo a leanas maidir le húsáid do shonraí pearsanta i ráitis phríobháideachais bhreise:

 • cuspóirí na próiseála agus an dóigh a ndéantar do shonraí pearsanta a phróiseáil
 • na forais dhlíthiúla ar a ndéantar do shonraí pearsanta a phróiseáil
 • na sonraí pearsanta a bhailímid agus a phróiseálaimid tuilleadh
 • an fad a choimeádtar iad
 • an dóigh a ndéantar iad a chosaint agus a chosaint
 • cé aige a bhfuil rochtain ar do shonraí pearsanta
 • na cearta atá agat agus cén dóigh a bhfeidhmítear iad
 • na daoine ar féidir leat dul i dteagmháil leo má bhíonn ceist nó gearán agat

Ríomhsheirbhísí

Is éard is ríomhsheirbhís ar ec.europa.eu ann seirbhís nó acmhainn a chuireann feabhas ar an gcumarsáid idir daoine agus an Coimisiún Eorpach.

Tá trí chineál ríomhsheirbhíse a chuirtear ar fáil ar shuíomhanna gréasáin an Choimisiúin:

 • seirbhísí faisnéise a chuireann rochtain éasca éifeachtach ar fáil ar fhaisnéis
 • seirbhísí cumarsáide idirghníomhacha chun comhairliúcháin agus aiseolas maidir le beartais a éascú
 • seirbhísí idirbhirt lena n-éascaítear bunchineálacha idirbheart leis an Aontas, cuir i gcás soláthar poiblí, oibríochtaí airgeadais, earcaíocht, clárú imeachtaí, doiciméid a ordú

Europa Analytics

Is é Europa Analytics an tseirbhís chorparáideach a dhéanann éifeachtacht agus éifeachtúlacht shuíomhanna gréasáin an Choimisiúin Eorpaigh ar EUROPA a mheas.

Is féidir leat úsáid na seirbhíse seo a dhiúltú – leis an meirge fianán a fheicfidh tú ar bharr an chéad leathanaigh ar a dtabharfaidh tú cuairt nó ag Europa Analytics.

Más é do rogha gan an tseirbhís sin a úsáid, ní chuirfidh sé sin isteach ar d’eispéireas agus tú ag dul ó leathanach go leathanach ar shuíomhanna Europa an Choimisiúin.

Tuilleadh eolais faoi Europa Analytics le haghaidh shuíomhanna gréasáin an Choimisiúin Eorpaigh

Tuilleadh eolais faoi Europa Analytics le haghaidh shuíomhanna gréasáin an Aontais Eorpaigh

Seoladh IP agus aitheantas an ghléis

Nuair a thugann tú cuairt ar shuíomh gréasáin de chuid an Choimisiúin, faigheann an Coimisiún Eorpach, mar cheanglas teicniúil fíor-riachtanach, seoladh IP agus/nó aitheantóir an ghléis a úsáideadh chun an suíomh gréasáin a rochtain.

Gan an fhaisnéis sin, ní bheidh tú in ann nasc teicniúil a dhéanamh idir do ghléasanna agus bonneagar fhreastalaí an Choimisiúin Eorpaigh, agus dá bhrí sin ní bheidh tú in ann suíomhanna gréasáin an Choimisiúin a rochtain.

Ní choinníonn an Coimisiún Eorpach an fhaisnéis sin ach chomh fada agus is gá chun an t-iarratas a chomhlíonadh, is é sin fad an tseisiúin brabhsála. Ina theannta sin, d’fhéadfadh sé go sábhálfaí seoltaí IP agus aitheantais an ghléis ar feadh bliana i gcomhaid loga Ard-Stiúrthóireacht na Faisnéisíochta i dtimpeallacht oibríochtúil chun críocha slándála nó eile (féach DPR-EC-02886, oibríochtaí agus seirbhísí slándála TF DIGIT le haghaidh tuilleadh eolais).

Fianáin agus tríú páirtithe

Baineann cuid de shuíomhanna gréasáin an Choimisiúin ar Europa úsáid as ‘fianáin chéadpháirtí’. Is fianáin iad seo atá socraithe agus rialaithe ag an gCoimisiún, ní ag aon eagraíocht sheachtrach.

Léigh tuilleadh faoinár bhfianáin anseo.

Féadfaidh suíomhanna gréasáin an Choimisiúin ar an bhfearann ec.europa.eu naisc a chur ar fáil chuig suíomhanna tríú páirtí. Chun leas a bhaint as ábhar ó thríú páirtithe ar ár suíomhanna gréasáin, seans go mbeidh ort téarmaí agus coinníollacha sonracha na dtríú páirtithe sin a ghlacadh, lena n-áirítear a mbeartais fianáin, beartais nach bhfuil aon smacht againn orthu.

Faisnéis a chosaint

Na sonraí pearsanta a bhailítear, déanann an Coimisiún iad a stóráil faoi Chinneadh (AE, Euratom) 2017/46 ón gCoimisiún an 10 Eanáir 2017 maidir le slándáil córas cumarsáide agus faisnéise sa Choimisiún.  

Tá conraitheoirí an Choimisiúin faoi cheangal ag clásal conarthach ar leith maidir le próiseáil ar bith a dhéantar ar do chuid sonraí thar ceann an Choimisiúin, agus ní mór dóibh an leibhéal cosanta sonraí agus rúndachta a cheanglaítear le Rialachán (AE) 2018/1725 a chinntiú.

Do chearta mar ábhar sonraí

Tá an ceart agat rochtain a fháil ar na sonraí pearsanta fút atá i seilbh an Choimisiúin agus a iarraidh go ndéanfaí iad a cheartú nó a scriosadh, nó srian a chur lena bpróiseáil nó, i gcás inarb infheidhme, agóid a dhéanamh i gcoinne próiseála nó an ceart chun iniomparthacht sonraí. I gcás ina bhfuil an phróiseáil bunaithe ar do thoiliú nó ar do thoiliú sainráite, tá an ceart agat freisin do thoiliú a tharraingt siar tráth ar bith, gan difear a dhéanamh do dhlíthiúlacht na próiseála atá bunaithe ar an toiliú roimh an tarraingt siar.

I gcás aon iarratais a bhaineann le próiseáil do shonraí pearsanta, iarraimid ort dul i dteagmháil leis an rialaitheoir oibríochtúil atá freagrach (mar a shainaithnítear sa ráiteas príobháideachais a bhaineann leis an ngníomhaíocht phróiseála shonrach nó leis an ríomhsheirbhís).

Tuilleadh eolais

Foilsíonn an tOifigeach Cosanta Sonraí clár na n-oibríochtaí próiseála go léir atá déanta ag an gCoimisiún ar shonraí pearsanta, oibríochtaí a ndearnadh doiciméadú orthu agus ar tugadh fógra dó ina leith.

Tá an clár le fáil ag an nasc seo: https://ec.europa.eu/dpo-register/