Skip to main content

Fuinneamh, an t-athrú aeráide, an comhshaol

Le beartais an Aontais Eorpaigh cosnaítear an comhshaol agus féachtar le rioscaí i dtaobh na haeráide, shláinte an duine agus na bithéagsúlachta a laghdú a oiread is féidir. Is é is aidhm don Chomhaontú Glas don Eoraip go mbeidh an Eoraip ar an gcéad mhór-roinn ar domhan atá neodrach ó thaobh carbóin de, agus bainfear é sin amach go páirteach trí fhoinsí fuinnimh níos glaine agus teicneolaíochtaí glasa a fhorbairt.