Skip to main content

An Ionstraim Tacaíochta Éigeandála

Achoimre

Cabhraíonn an Ionstraim Tacaíochta Éigeandála leis na Ballstáit freagairt ar phaindéim an choróinvíris trí aghaidh a thabhairt ar riachtanais ar bhealach straitéiseach comhordaithe ar an leibhéal Eorpach.

Tá an Ionstraim Tacaíochta Éigeandála bunaithe ar phrionsabal na dlúthpháirtíochta agus comhthiomsaítear léi iarrachtaí agus acmhainní chun tabhairt faoi riachtanais straitéiseacha chomhchoiteanna go tapa. Cabhraíonn an ionstraim chun iarmhairtí láithreacha na paindéime a mhaolú agus na riachtanais a bhaineann leis an téarnamh a dhéanamh amach roimh ré.

Foilseofar an t-eolas is déanaí maidir leis na gníomhaíochtaí atá á maoiniú agus á gcur chum feidhme faoin Ionstraim Tacaíochta Éigeandála ar an leathanach seo.

Vacsaíní

Cuid mhór den bhuiséad atá ar fáil faoin Ionstraim Tacaíochta Éigeandála, baintear úsáid as chun vacsaíní sábháilte éifeachtacha in aghaidh COVID-19 a fháil san Aontas trí Cheanglais Réamhcheannaigh le táirgeoirí vacsaíní. Tá sin mar chuid de Straitéis an Choimisiúin Eorpaigh um Vacsaíní.

Cóireálacha

Veklury

Faoin Ionstraim Tacaíochta Éigeandála de chuid an Choimisiúin Eorpaigh maoiníodh dhá chonradh leis an gcuideachta chógaisíochta Gilead chun dáileoga cóireála Veklury, ainm branda an druga theiripigh Remdesivir, a fháil ar €70 milliún san iomlán. Is é Veklury an chéad chógas a údaraíodh ar leibhéal an Aontais chun COVID-19 a chóireáil. Le tacaíocht na hIonstraime Tacaíochta Éigeandála bhíothas in ann a chinntiú go gcuirfí cóireáil ar thart ar 37,000 othar a bhfuil siomptóim throma COVID-19 orthu. Cuireadh an 200,000 fial de Veklury ar fáil do na Ballstáit agus don Ríocht Aontaithe i dtráthchodanna éagsúla idir Lúnasa agus Deireadh Fómhair 2020.

Trealamh aifiréise fuilphlasma

An 11 Eanáir 2021, d’fhógair an Coimisiún na 24 thionscadal roghnaithe a chuirfidh cláir nua ar bun, nó a chuirfidh le cláir atá ann cheann, chun plasma a bhailiú ó dheontóirí atá tar éis teacht chucu féin ó COVID-19 agus chun cur leis an ullmhacht le haghaidh bailiú tapa i gcás go dtiocfaidh rabhartaí nua nó borradh mór faoin bpaindéim amach anseo. Is tionscadail náisiúnta nó réigiúnacha iad agus beidh siad ar siúl i 14 Bhallstát agus sa Ríocht Aontaithe. I bhformhór na gcásanna, is éard a bheidh mar chuid de na tionscadail airgead a dháileadh ar líon mór ionaid áitiúla bailithe fola nó plasma (níos mó ná 150 ionad san iomlán).

Trialacha cliniciúla le haghaidh cógais athchuspóra

An 13 Samhain 2020, bhronn an Coimisiún deontas dar luach €1 mhilliún, a maoiníodh ón Ionstraim Tacaíochta Éigeandála, chun tacú le triail chliniciúil i dtaca le cuspóir Raloxifene a athrú. Is cógas é atá ann cheana agus a úsáidtear chun oistéapóróis a chosc agus a chóireáil, agus a aithníodh trí ardán sár-ríomhaireachta Excalate4CoV de chuid Fís 2020 mar mhóilín a bhfuil gealladh faoi chun cóireáil a chur ar othair atá ag fulaingt de bharr COVID-19. Beidh 450 rannpháirtí páirteach sa triail sin a bheidh sé mar aidhm aici measúnú a dhéanamh ar éifeachtúlacht agus sábháilteacht Raloxifene agus an cumas atá aige macasamhlú víreas COVID-19 i gcealla a chosc agus laghdú a dhéanamh ar mheán-am scoite an víris in othair COVID-19 nach bhfuil siomptóim dhéine léirithe acu cheana féin.

Tástáil

Tástálacha meara antaiginí

Is uirlis chinntitheach í an tástáil chun leathadh an choróinvíris a mhaolú. Shlóg an Coimisiún Eorpach €100 milliún faoin Ionstraim Tacaíochta Éigeandála chun breis agus 20 milliún tástáil mhear antaiginí a cheannach a dhéanfar a sheachadadh ar 24 Bhallstát ó mhí Feabhra 2021 ar aghaidh.

An acmhainneacht tástála a láidriú sna Ballstáit

An 18 Samhain, shínigh an Coimisiún Eorpach comhaontú le Cónaidhm Idirnáisiúnta Chumainn na Croise Deirge lena slógtar €35.5 milliún faoin Ionstraim Tacaíochta Éigeandála chun an acmhainneacht tástála COVID-19 san Aontas a mhéadú. Tá an maoiniú á úsáid le tacú chun oiliúint a chur ar bhaill foirne i dtaca le sampláil, bailiú agus anailísiú, agus tástálacha a dhéanamh, go háirithe trí úsáid a bhaint as trealamh soghluaiste. A bhuí leis an maoiniú tá rochtain ag Foirne Tástála Soghluaiste na Croise Deirge ar an trealamh, na nithe saotharlainne agus na himoibrithe atá riachtanach chun sampláil agus tástálacha a dhéanamh, agus beidh siad in ann tacú le hobair na n-údarás náisiúnta.

Earraí riachtanacha, foirne leighis agus othair a iompar

Le Pacáiste Soghluaisteachta na hIonstraime Tacaíochta Éigeandála cuirtear tacaíocht ar fáil do na nithe seo a leanas freisin:

Earraí leighis a iompar chuig na háiteanna is mó a bhfuil gá leo, trí iompar lasta earraí cúnaimh agus fóirithinte chuig na Ballstáit, agus idir na Ballstáit, a mhaoiniú.

Othair a aistriú idir Ballstáit an Aontais nó ó na Ballstáit go dtí tíortha comharsanachta. Fágann sin gur féidir an acmhainn bhreise atá in áit amháin a úsáid chun cabhrú le háiteanna a bhfuil an baol ann nach mbeidh na seirbhísí sláinte in ann freastal ar an éileamh atá orthu. Cinntíonn sé freisin go gcuirfear cóireáil ar a oiread othar agus is féidir.

Pearsanra leighis agus foirne leighis soghluaiste a iompar idir na Ballstáit agus chuig an Aontas ó thíortha comharsanachta chun cabhrú le daoine sna háiteanna is mó a bhfuil gá le cúnamh leighis.

Tá an deis nua sin ar mhaoiniú sa bhreis ar an tacaíocht atá á cur ar fáil cheana féin trí Shásra an Aontais um Chosaint Shibhialta agus an trealamh cosanta a seachadadh trí rescEU.

Fuair an Coimisiún 78 n-iarratas ar thacaíocht ó 20 Ballstát agus ón Ríocht Aontaithe. Bhain 60 iarratas le seachadtaí lasta d’earraí leighis, de threalamh a bhaineann leis an vacsaíniú agus de theiripí, agus bhain na 18 n-iarratas eile le haistriú othar agus foirne leighis.  Cuireadh breis agus €173 mhilliún ar fáil ar an iomlán chun tacú leis na hoibríochtaí sin.

I dtaca leis na lastais lasta, leithdháil an Coimisiún €164 mhilliún chun tacú le 20 Ballstát agus leis an Ríocht Aontaithe lena lastais lasta ó bhí Aibreán 2020 ann. San áireamh leis sin tá €14.6 milliún a thacaigh le 6 thír den Aontas le lasta trealaimh vacsaínithe COVID-19 agus teiripí COVID-19 a iompar, trí dheontais agus trí úsáid dhíreach a bhaint as bróicéir an Choimisiúin.

Ar an iomlán, leis an gcabhair sin tacaíodh le níos mó ná 1000 eitilt lasta agus le 500 oibríocht bhreise de bhóthar agus ar muir a thug trealamh cosanta pearsanta tarrthála agus trealamh leighis tarrthála isteach san Eoraip.

I mí na Samhna 2021 chuir an Coimisiún Eorpach €2.9 milliún sa bhreis ar fáil d’oibríochtaí a bhain le hothair leighis a aistriú agus le pearsanra leighis agus foirne leighis a iompar. Fágann sé sin gurb é €9 milliún an méid foriomlán a leithdháileadh le haghaidh oibríochtaí den chineál sin.

Trí na tionscadail sin trí chéile, tá tacaíocht tugtha ag an gCoimisiún Eorpach d’oibríochtaí lenar aistríodh thart ar 450 ball foirne leighis agus 350 othar.

Táirgí riachtanacha a bhaineann leis an tsláinte

Tá beagnach €100 milliún curtha ar fáil ag an gCoimisiún chun táirgí riachtanacha a bhaineann leis an tsláinte a sholáthar, cuir i gcás trealamh cosanta pearsanta agus cógais chun COVID-19 a chosc agus chun cóireáil a chur ar dhaoine a bhfuil an víreas orthu, sin agus seirbhísí chun cáilíocht agus úsáid na dtáirgí sin a éascú.

Trealamh cosanta pearsanta: tá 10 milliún masc ceannaithe ag an gCoimisiún chun oibrithe cúraim sláinte a chosaint. Seachadadh na maisc sin chuig 19 mBallstát idir mí Iúil agus mí Mheán Fómhair 2020

Cóireálacha: Baineadh úsáid freisin as an áis um tháirgí riachtanacha a bhaineann leis an tsláinte chun maoiniú a chur ar fáil le dáileoga cóireála Veklury a cheannach, arb é Remdesivir ainm branda an druga theiripigh (féach thuas). Is é Veklury an chéad chógas a údaraíodh ar leibhéal an Aontais chun COVID-19 a chóireáil.

Róbait dífhabhtúcháin UV le haghaidh ospidéil ar fud na hEorpa

Tá €12 mhilliún curtha ar fáil ag an gCoimisiún ón Ionstraim Tacaíochta Éigeandála chun 200 róbat dífhabhtúcháin UV a cheannach. Is féidir leis na róbait seomraí caighdeánacha othar a dhífhabhtú le solas ultraivialait taobh istigh de 15 nóiméad agus is sócmhainní tábhachtacha iad a d’fhéadfadh cuidiú le hospidéil an riosca ionfhabhtaithe a laghdú agus srian a chur ar leathadh an choróinvíris. Cuireadh tús leis an dáileadh an 26 Feabhra 2021 agus rinneadh tuairim agus 30 róbat a sheachadadh chuig 12 Bhallstát. An 21 Meán Fómhair 2021 sheachaid an Coimisiún an 200ú róbat dífhabhtúcháin (chuig ospidéal Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí i mBarcelona). Sa bhreis ar an 200 róbat sin, tá 100 róbat breise ceannaithe ag an gCoimisiún, rud a fhágann gurb é 300 an líon iomlán a deonaíodh.

Gairmithe cúraim sláinte a oiliúint i scileanna dianchúraim

Chuir an Coimisiún Eorpach €2.5 milliún ar fáil faoin Ionstraim Tacaíochta Éigeandála chun oiliúint a chur ar bhuíon ildisciplíneach gairmithe cúraim sláinte d’fhonn tacaíocht agus cabhair a thabhairt d’Aonaid Dianchúraim. Mhair an clár 8 mí agus cuireadh oiliúint ar 17,000 dochtúir agus altra i 700 ospidéal ar fud an Aontais. Thug an clár scileanna leighis dianchúraim do ghairmithe cúraim sláinte nach gnách leo a bheith ag obair in Aonaid Dianchúraim. Chabhraigh sin chun infhaighteacht na mball foirne a mhéadú, baill foirne a d’fhéadfaí a imlonnú nuair is gá méadú tapa sealadach suntasach a dhéanamh ar acmhainn na nAonad Dianchúraim. Déanfar an t-ábhar oiliúna a roinnt le tríú tíortha leasmhara chun ullmhú don mhéadú tapa ar bhaill foirne na n-aonad dianchúraim a bheadh de dhíth i gcás ráigeanna nua de COVID-19 nó géarchéimeanna sláinte eile.

Deimhniú Digiteach COVID an Aontais

Tháinig an Rialachán maidir le Deimhniú Digiteach COVID an Aontais i bhfeidhm an 1 Iúil 2021. An 17 Márta 2021, chuir an Coimisiún togra i láthair cheana féin maidir le Deimhniú Digiteach COVID de chuid an Aontais a chruthú chun saorghluaiseacht shábháilte na saoránach a éascú laistigh den Aontas le linn na paindéime.

Sa bhreis air sin, an 27 Meán Fómhair 2021 bhronn an Coimisiúin deontais dar luach €95 mhilliún ar 20 Ballstát chun tástálacha diagnóiseacha COVID-19 a cheannach, deontais a chuideoidh leis na Ballstáit sin Deimhniú Digiteach COVID an Aontais a chur ar fáil. Gabhann sin leis na feachtais vacsaínithe in aghaidh COVID-19 atá ar siúl faoi láthair. Tá an tionscnamh mar chuid de ghealltanas an Choimisiúin tacú le rochtain inacmhainne ar thástálacha tapa cruinne do na saoránaigh sin nach bhfuil vacsaínithe go hiomlán, go háirithe na saoránaigh nach féidir vacsaín a fháil mar gheall ar chúinsí leighis.

An chéad tuarascáil ón gCoimisiún maidir leis an dóigh a bhfuil Deimhniú Digiteach COVID an Aontais á chur i bhfeidhm ar fud an Aontais.

Idir-inoibritheacht a chinntiú

Shlóg an Coimisiún tuairim agus €16 mhilliún faoin Ionstraim Tacaíochta Éigeandála chun an bonneagar a bhunú lena bhfuil gá chun deimhnithe idir-inoibritheachta a eisiúint agus a fhíorú maidir le vacsaíniú in aghaidh COVID-19, tástáil agus téarnamh.

Trí thógáil ar an taithí a fuarthas ó bhunú an bhonneagair dhigitigh ar a dtugtar ‘Seirbhís Tairsí na Cónaidhme Eorpaí’ le haghaidh malartú trasteorann sonraí idir aipeanna rianaithe teagmhálaithe agus rabhaidh náisiúnta, d’fhorbair an Coimisiún Tairseach an Aontais, an bonneagar digiteach slán a nascann na córais náisiúnta lena gcinntítear fíorú iontaofa deimhnithe idir-inoibritheacha ar fud an Aontais. D'éirigh go maith leis an gcéim phíolótach agus ansin cuireadh tairseach an Aontais chun feidhme an 1 Meitheamh 2021. Leis an tairseach sin is féidir na Deimhnithe a fhíorú thar theorainneacha.

Ina theannta sin, chuir an Coimisiún cistí breise ar fáil faoin Ionstraim Tacaíochta Éigeandála chun tacaíocht theicniúil agus airgeadais dar luach suas le €1 mhilliún in aghaidh an Bhallstáit a chur ar fáil don ionduchtú i leith Thairseach an Aontais.

Deimhniú Digiteach COVID an Aontais

Aipeanna rianaithe teagmhálaithe náisiúnta a nascadh le chéile

Sa chomhrac i gcoinne an choróinvíris, tá aip rianaithe teagmhálaithe agus rabhaidh náisiúnta seolta ag formhór na mBallstát, nó tá sé beartaithe acu aip a sheoladh. Cuireadh thart ar €10 milliún ar fáil faoin Ionstraim Tacaíochta Éigeandála chun na haipeanna náisiúnta sin a nascadh le chéile ionas go mbainfear lántairbhe as acmhainneacht na n-aipeanna rianaithe teagmhálaithe gaireachta agus na n-aipeanna rabhaidh chun slabhra ionfhabhtuithe an choróinvíris a bhriseadh agus chun beatha daoine a shábháil, fiú nuair a théann daoine thar theorainneacha.

Leis an tseirbhís tairsí idir-inoibritheachta cuirfear réiteach Eorpach ar fáil lena chinntiú go ndéanfar faisnéis a mhalartú go sábháilte idir aipeanna náisiúnta, ar bhealach atá bunaithe ar ailtireacht dhíláraithe agus ar ardleibhéal cosanta sonraí. D'éirigh go maith leis an gcéim phíolótach, agus cuireadh an córas chun feidhme an 19 Deireadh Fómhair.

Go dtí seo, tá 17 n-aip náisiúnta nasctha tríd an tseirbhís sin agus íoslódáladh 67 milliún uair iad. Cuirfear aipeanna tíortha eile leis an liosta go luath.

Ar an iomlán tá €3 mhilliún curtha i leataobh faoin Ionstraim Tacaíochta Éigeandála chun tacú leis na Ballstáit a n-aipeanna náisiúnta agus a bhfreastalaithe cúil a oiriúnú ionas go mbeidh siad in ann nascadh leis an tseirbhís tairsí idir-inoibritheachta. Tá 13 Bhallstát tar éis tairbhe a bhaint as an tacaíocht sin go dtí seo.

Aipeanna rianaithe teagmhálaithe sna Ballstáit

Naisc úsáideacha

Doiciméid

 

2 AIBREÁN 2020
COVID-19 – Pacáiste eacnamaíoch – tacaíocht éigeandála a ghníomhachtú
Gaeilge
(143.49 KB - HTML)
Íoslódáil

 

2 AIBREÁN 2020
COVID-19 - Economic package - DAB 2/2020 - Emergency Support Instrument (ESI)
English
(200.8 KB - HTML)
Íoslódáil

 

2 AIBREÁN 2020
COVID-19 – Pacáiste eacnamaíoch – an Corrlach Teagmhais a shlógadh – an ionstraim tacaíochta éigeandála a athghníomhachtú
Gaeilge
(148.63 KB - HTML)
Íoslódáil