Skip to main content

Instrument za nujno pomoč v Uniji

Splošno

Instrument za nujno pomoč državam članicam pomaga pri odzivanju na koronavirusno pandemijo s strateškim in usklajenim obravnavanjem potreb na evropski ravni.

Instrument za nujno pomoč temelji na načelu solidarnosti in združuje prizadevanja in vire za hitro obravnavanje skupnih strateških potreb. Instrument pomaga blažiti neposredne posledice pandemije in predvideti potrebe, povezane z okrevanjem.

Vse najnovejše informacije o ukrepih, ki se financirajo iz instrumenta za nujno pomoč, in njihovem izvajanju bodo objavljene na tej spletni strani.

Cepiva

Velik del sredstev, ki so na voljo v okviru instrumenta za nujno pomoč, je namenjen zagotavljanju varnih in učinkovitih cepiv proti COVID-19 v EU prek vnaprejšnjih dogovorov o nabavi s proizvajalci cepiv. To je del strategije za cepiva Evropske komisije.

Postopki obdelave

Veklury

Evropska komisija je z instrumentom za nujno pomoč financirala dve pogodbi v skupni vrednosti 70 milijonov evrov s farmacevtskim podjetjem Gilead za zagotovitev odmerkov zdravila Veklury, ki je trgovsko ime za terapevtsko zdravilo remdesivir. Veklury je bilo prvo zdravilo za zdravljenje bolezni COVID-19, za katerega je bilo izdano dovoljenje na ravni EU. S podporo instrumenta za nujno pomoč je bilo zagotovljeno zdravljenje približno 37 000 bolnikov s hudimi simptomi COVID-19. Državam članicam in Združenemu kraljestvu je bilo med avgustom in oktobrom 2020 v več delih danih na voljo 200 000 vial zdravila Veklury.

Oprema za plazmaferezo

Komisija je 11. januarja 2021 objavila 24 izbranih projektov za vzpostavitev novih ali razširitev obstoječih programov za zbiranje plazme od donatorjev, ki so okrevali po okužbi s COVID-19, in za vzpostavljanje pripravljenosti za hitro zbiranje v primeru prihodnjih vrhuncev ali valov pandemije. Nacionalni in regionalni projekti, ki bodo potekali v 14 državah članicah in Združenem kraljestvu, bodo v večini primerov vključevali razdeljevanje sredstev lokalnim centrom za zbiranje krvi ali plazme (skupaj več kot 150).

Klinična preskušanja za zdravila z novim namenom

Komisija je 13. novembra 2020 iz instrumenta za nujno pomoč dodelila nepovratna sredstva v višini 1 milijona evrov za podporo izvajanju kliničnega preskušanja za spremembo namena zdravila raloksifen, ki se uporablja za preprečevanje in zdravljenje osteoporoze. Konzorcij s superračunalniško platformo Exscalate4CoV v okviru programa Obzorje 2020 preverja, ali se lahko raloksifen izkaže kot najbolj obetavna molekula za zdravljenje bolnikov s COVID-19. S preskušanjem, v katerega bo vključeno 450 oseb, želijo oceniti učinkovitost in varnost zdravila raloksifen ter njegovo zmožnost preprečevanja virusne replikacije COVID-19 v celicah in zadržanje napredovanja bolezni pri bolnikih z blagimi simptomi COVID-19.

Testiranje

Hitri antigenski testi

Testiranje je orodje, ki je odločilno za upočasnitev širjenja koronavirusa. Evropska komisija je mobilizirala 100 milijonov evrov iz instrumenta za nujno pomoč za nakup več kot 20 milijonov hitrih antigenskih testov, ki bodo 24 državam članicam dostavljeni od februarja 2021 naprej.

Krepitev zmogljivosti testiranja v državah članicah

Evropska komisija je 18. novembra z Mednarodno federacijo Rdečega križa (IFRC) podpisala sporazum, s katerim namenja prispevek v višini 35,5 milijona evrov, ki se financira iz instrumenta za nujno pomoč, za povečanje zmogljivosti testiranja na COVID-19 v EU. S sredstvi se podpira usposabljanje osebja za odvzem vzorcev in analizo ter izvajanje testov, zlasti z mobilno opremo. Podpora EU mobilnim ekipam Rdečega križa za testiranje omogoča dostop do potrebne opreme, laboratorijskih pripomočkov in reagentov za odvzem vzorcev ter opravljanje testov, te ekipe pa pomagajo tudi nacionalnim organom pri njihovem delu.

Prevoz nujnega blaga, zdravniških ekip in bolnikov

Sveženj ukrepov za nujno pomoč za mobilnost zagotavlja tudi podporo naslednjim ukrepom:

Prevoz sanitetnega materiala tja, kjer je najbolj potreben, s financiranjem tovornega prevoza pošiljk podpore in pomoči v države članice EU in med njimi.

Prevoz pacientov med državami članicami EU ali iz držav članic v sosednje države, da se v primeru tveganja za preobremenitev zdravstvenih služb lahko uporabijo proste zmogljivosti drugje in s tem zagotovi zdravljenje čim več pacientom.

Prevoz zdravstvenega osebja in mobilnih zdravniških ekip med državami članicami EU in iz sosednjih držav v EU, da se zdravniška pomoč nudi tam, kjer je najbolj potrebna.

Dodatne možnosti financiranja dopolnjujejo podporo prek mehanizma EU na področju civilne zaščite in dobavo zaščitne opreme prek rescEU.

Komisija je prejela 78 vlog za podporo iz 20 držav članic in Združenega kraljestva, od tega 60 za tovorno dostavo sanitetnega blaga, opreme za cepljenje in terapevtikov, 18 pa za prevoz pacientov in zdravniških ekip.  Skupaj je v podporo tem ukrepom na voljo več kot 173 milijonov evrov.

Komisija je od aprila 2020 za financiranje tovornih pošiljk 20 državam članicam in Združenemu kraljestvu namenila 164 milijonov evrov, vključno s pomočjo v višini 14,6 milijona evrov 6 državam EU pri financiranju tovornega prevoza opreme za cepljenje in terapevtikov proti covidu-19, in sicer z nepovratnimi sredstvi in za povračila storitev posrednikov prevoza Komisije.

Med drugim so financirali več kot 1000 tovornih letov in 500 prevozov po kopnem in morju, s katerimi so v Evropo prepeljali osebno zaščitno opremo in medicinsko opremo za reševanje življenj.

Evropska komisija je novembra 2021 dodelila dodatnih 2,9 milijona evrov v podporo ukrepom za prevoz pacientov ter zdravstvenega osebja in ekip. Tovrstni ukrepi so doslej prejeli 9 milijonov evrov.

Evropska komisija je v okviru teh projektov podprla ukrepe za prevoz približno 450 zdravstvenih delavcev in 350 pacientov.

Ključni zdravstveni proizvodi

Komisija je dala na voljo skoraj 100 milijonov evrov za naročilo nujno potrebnih zdravstvenih proizvodov, kot so osebna zaščitna oprema ter zdravila za preprečevanje in zdravljenje COVID-19, pa tudi za storitve, ki omogočajo kakovost in uporabo takih proizvodov.

Osebna zaščitna oprema: Komisija je nabavila 10 milijonov mask za zaščito zdravstvenih delavcev. Te maske so bile med julijem in septembrom 2020 dostavljene 19 državam članicam.

Zdravljenje: prek instrumenta za ključne zdravstvene proizvode je bil financiran tudi nakup odmerkov zdravila Veklury, ki je trgovsko ime za terapevtsko zdravilo remdesivir (glej zgoraj). Veklury je bilo prvo zdravilo za zdravljenje bolezni COVID-19, za katerega je bilo izdano dovoljenje na ravni EU.

Roboti za dezinfekcijo z ultravijolično svetlobo za evropske bolnišnice

Komisija je iz instrumenta za nujno pomoč za nakup 200 robotov za dezinfekcijo z ultravijolično svetlobo namenila 12 milijonov evrov. Roboti lahko že v 15 minutah dezinficirajo standardne bolnišnične sobe z ultravijolično svetlobo, zato so pomembni za zmanjševanje tveganja okužb v bolnišnicah ter za omejevanje širjenje koronavirusa. Razdeljevanje se je začelo 26. februarja 2021, ko je bilo v 12 držav članic dostavljenih približno 30 robotov. Komisija je 21. septembra 2021 bolnišnici Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí v Barceloni dostavila 200 robotov za razkuževanje. Poleg teh 200 robotov je Komisija zagotovila nakup dodatnih 100, s čimer se je skupno število donacij povečalo na 300.

Usposabljanje zdravstvenih delavcev na področju intenzivne nege

Evropska komisija je iz instrumenta za nujno pomoč v Uniji namenila 2,5 milijona evrov za usposabljanje večdisciplinarne skupine zdravstvenih delavcev na področju intenzivne nege. Programa se je v 8 mesecih udeležilo 17 000 zdravnikov in medicinskih sester v 700 bolnišnicah v EU. Program je omogočil zdravstvenim delavcem, ki običajno ne delajo v enotah intenzivne nege, da so pridobili ustrezno znanje in spretnosti. S tem so se povečale zmogljivosti ustreznega medicinskega osebja, ki se lahko angažira, kadar je treba hitro, začasno in znatno okrepiti zmogljivosti intenzivne nege. Učno gradivo bo na voljo tudi zainteresiranim tretjim državam, da se pripravijo na hitro okrepitev osebja v enotah intenzivne nege v primeru prihodnjih valov COVID-19 ali drugih zdravstvenih kriz.

Digitalno COVID potrdilo EU

Uredba o digitalnem potrdilu EU o COVID-19 se je začela uporabljati 1. julija 2021. Evropska komisija je 17. marca 2021 predlagala uvedbo digitalnega potrdila EU o COVID-19 za olajšanje varnega prostega gibanja državljank in državljanov znotraj EU med pandemijo.

Komisija je 27. septembra 2021 20 državam članicam dodelila nepovratna sredstva v skupni vrednosti 95 milijonov evrov za nakup diagnostičnih testov na COVID-19, da bi olajšala izdajo evropskega digitalnega covidnega potrdila. Ta ukrep dopolnjuje tekoča cepljenja proti covidu-19. Pobuda je del zaveze Komisije, da bo podprla cenovno ugoden dostop do hitrega in natančnega testiranja za tiste državljane, ki še niso bili v celoti cepljeni, zlasti za tiste, ki se iz zdravstvenih razlogov ne morejo cepiti.

Komisija je sprejela prvo poročilo o izvajanju evropskega digitalnega covidnega potrdila v EU.

Zagotavljanje interoperabilnosti

Komisija je v okviru instrumenta za zagotavljanje nujne pomoči namenila približno 16 milijonov evrov za vzpostavitev potrebne infrastrukture za izdajanje in preverjanje interoperabilnih potrdil , ki bodo zajemala podatke o cepljenju, testiranju in prebolelosti covida-19.

Komisija je na podlagi izkušenj, pridobljenih z vzpostavitvijo digitalne infrastrukture, znane kot „European Federation Gateway Service“ (storitev za povezovanje vstopnih točk) za čezmejno izmenjavo podatkov med nacionalnimi aplikacijami za sledenje stikom in opozarjanje, oblikovala portal EU, tj. varno digitalno infrastrukturo, ki povezuje nacionalne sisteme in zagotavlja zanesljivo preverjanje interoperabilnih potrdil v EU. Po uspešni pilotni fazi je sistem začel delovati 1. junija 2021 in omogoča čezmejno preverjanje potrdil.

Poleg tega je Komisija zagotovila dodatna sredstva v okviru instrumenta za nujno pomoč, da bi vsaki državi EU zagotovila tehnično in finančno podporo v višini do enega milijona evrov za dostop do portala EU.

Digitalno COVID potrdilo EU

Povezovanje nacionalnih aplikacij za sledenje stikom

Večina držav članic je v boju proti koronavirusu uvedla nacionalno aplikacijo za sledenje stikom in opozarjanje oziroma tako uvedbo načrtuje. Instrument za nujno pomoč je zagotovil približno 10 milijonov evrov sredstev za povezovanje nacionalnih aplikacij za sledenje stikom in opozarjanje, da bi izkoristili možnosti, ki jih te aplikacije ponujajo za prekinitev verige okužb s koronavirusom in reševanje življenj, tudi kadar ljudje prehajajo meje.

Sistem EU za zagotavljanje interoperabilnosti aplikacij bo na evropski ravni zagotavljal varno izmenjavo informacij med nacionalnimi aplikacijami za sledenje stikom, ki temeljijo na decentralizirani strukturi. Po uspešni pilotni fazi je sistem začel delovati 19. oktobra.

Doslej je prek te storitve povezanih 17 nacionalnih aplikacij, ki so bile prenesene 67-milijonkrat. Sistemu se bodo kmalu pridružile aplikacije drugih držav.

V okviru instrumenta za nujno pomoč je bilo skupaj rezerviranih 3 milijone evrov za podporo državam članicam pri prilagajanju njihovih nacionalnih aplikacij in zalednih strežnikov, da bi se pridružile storitvi posredovanja za zagotavljanje interoperabilnosti. Do zdaj je to podporo prejelo 13 držav članic.

Mobilne aplikacije za sledenje stikom v državah članicah EU

Dokumenti

 

2 APRIL 2020
COVID 19 – Gospodarski sveženj – aktivacija nujne pomoči
slovenščina
(141.16 KB - HTML)
Prenesi

 

2 APRIL 2020
COVEMID 19 – Gospodarski sveženj - DAB 2/2020 - Instrument za nujno pomoč
slovenščina
(200.71 KB - HTML)
Prenesi

 

2 APRIL 2020
COVID-19 – Gospodarski sveženj – sprostitev varnostne rezerve – ponovna aktivacija instrumenta za zagotavljanje nujne pomoči (ESI).
slovenščina
(145.87 KB - HTML)
Prenesi