Skip to main content

Nødhjælpsinstrumentet

Generelt

Nødhjælpsinstrumentet hjælper EU-landene med at håndtere coronaviruspandemien. Det afhjælper behov, der bedst kan opfyldes på en strategisk og koordineret måde på europæisk plan.

Nødhjælpsinstrumentet er baseret på princippet om solidaritet og samler EU-landenes indsatser og ressourcer, så det bliver muligt hurtigt at opfylde fælles strategiske behov. Instrumentet medvirker til at afbøde de umiddelbare konsekvenser af pandemien og forudse behovene i forbindelse med genopretningen.

Alle de seneste nyheder om de indsatser, der finansieres af nødhjælpsinstrumentet, og hvordan de gennemføres, vil blive offentliggjort på denne side.

Vacciner

En betydelig del af det budget, der er til rådighed under det europæiske støtteinstrument, bliver brugt til at sikre fremstilling af covid-19-vacciner i EU gennem forhåndsaftaler med vaccineproducenter. Dette er en del af Kommissionens vaccinestrategi.

Behandlinger

Veklury

Kommissionens nødhjælpsinstrument har finansieret to kontrakter med medicinalvirksomheden Gilead, som sikrer forsyning af Veklury, som er handelsnavnet for lægemidlet remdesivir. Kontrakterne beløber sig til i alt 70 mio. euro. Veklury er det første lægemiddel, der er blevet godkendt på EU-plan til behandling af covid‑19. Via nødhjælpsinstrumentet er ca. 37.000 patienter med alvorlige covid-19-symptomer blevet behandlet med Veklury. De 200.000 hætteglas med Veklury blev stillet til rådighed for EU-landene og Storbritannien gennem flere leverancer fra august til oktober 2020.

Plasmafereseudstyr

Den 11. januar 2021 offentliggjorde Kommissionen, hvilke 24 projekter der var udvalgt til at opbygge nye eller udbygge eksisterende programmer for indsamling af plasma fra donorer, der er kommet sig efter covid-19 eller etablere et beredskab til hurtig indsamling i tilfælde af fremtidige covid-19-spidsbelastninger eller -bølger. Projekterne, som vil blive gennemført i 14 EU-lande og Storbritannien, er nationale eller regionale og vil i de fleste tilfælde omfatte fordeling af midler til et stort antal lokale blod- eller plasmacentre (over 150 i alt).

Kliniske forsøg med nye anvendelser af lægemidler

Den 13. november 2020 bevilgede Kommissionen et tilskud finansieret under nødhjælpsinstrumentet på 1 mio. euro til at støtte gennemførelsen af et forsøg med nye anvendelser af raloxifen. Raloxifen er et lægemiddel til forebyggelse og behandling af osteoporose, som supercomputerplatformen Exscalate4CoV under Horisont 2020-programmet har identificeret som et lovende molekyle til behandling af covid-19-patienter. Formålet med forsøget, som omfatter 450 deltagere, er at vurdere virkningen og sikkerheden af raloxifen og dets evne til at hæmme covid-19-virussets vækst i cellerne og forkorte middeltiden for virusudskillelse i covid-19-patienter, som endnu ikke udviser alvorlige symptomer.

Testning

Hurtige antigentest

Testning er et meget vigtigt redskab til at bremse udbredelsen af coronavirus. Kommissionen har mobiliseret 100 mio. euro under nødhjælpsinstrumentet til direkte indkøb og levering af op til 20 mio. hurtige antigentest til 24 EU-lande fra februar 2021.

En større testkapacitet i medlemslandene

Den 18. november underskrev Europa-Kommissionen en aftale med Det Internationale Røde Kors Forbund, hvor der afsættes 35,5 millioner euro finansieret af nødhjælpsinstrumentet til at øge covid-19-testkapaciteten i EU. Midlerne bruges til uddannelse af personale, der skal indsamle og analysere prøver og gennemføre test, navnlig via mobilt udstyr. Takket være denne EU-støtte har mobile testteams fra Røde Kors nu adgang til det materiel, det laboratorieudstyr og de testvæsker, der er nødvendige for at udtage prøver og udføre test og bistå de nationale myndigheder i deres arbejde.

Transport af nødvendige produkter, lægehold og patienter

Nødhjælpsinstrumentets mobilitetspakke yder også støtte til:

Transport af medicinske artikler til de områder, hvor der er størst behov for dem, via finansiering af transporten af bistands- og nødhjælpsforsyninger til og mellem EU-landene.

Overførsel af patienter mellem EU-landene eller fra EU-lande til nabolande. På den måde kan man udnytte overskydende kapacitet og aflaste sundhedstjenester, der risikerer at blive overbelastet. Det sikrer også behandling for så mange patienter som muligt.

Transport af sundhedspersonale og mobile lægehold mellem EU-landene og til EU fra nabolandene for at hjælpe mennesker, hvor der er mest brug for lægehjælp.

Denne ekstra finansieringsmulighed kommer oven i den støtte, der allerede er til rådighed via EU-civilbeskyttelsesmekanismen, og det beskyttelsesudstyr, der leveres gennem rescEU.

Kommissionen modtog 78 ansøgninger om støtte fra 20 medlemslande og UK, hvoraf 60 omhandlede fragtforsendelser af medicinsk udstyr, vaccinationsrelateret udstyr og behandlinger, og 18 omhandlede overførsel af patienter og lægehold.  I alt er der stillet mere end 173 mio. euro i støtte til rådighed for disse operationer.

Kommissionen afsatte 164 mio. euro i støtte til 20 medlemslande og Det Forenede Kongerige til fragtforsendelser foretaget siden april 2020. Det omfatter 14,6 mio. euro i støtte til 6 EU-lande til fragt af covid-19-vaccinationsrelateret udstyr og lægemidler til behandling af covid-19 i form af tilskud og direkte brug af Kommissionens transportformidlingstjeneste.

Denne bistand har i alt støttet mere end 1 000 fragtflyvninger og yderligere 500 vej- og søtransportsoperationer, som har bragt livsvigtige personlige værnemidler og medicinsk udstyr til Europa.

I november 2021 tildelte Europa-Kommissionen yderligere 2,9 mio. euro til operationer i forbindelse med overførsel af patienter i medicinsk behandling og transport af sundhedspersonale og -hold. Dette bringer det samlede beløb afsat til denne type operationer op på 9 mio. euro.

Via disse projekter har Europa-Kommissionen støttet operationer i forbindelse med overførsel af ca. 450 sundhedsarbejdere og 350 patienter.

Vigtige sundhedsrelaterede produkter

Kommissionen har stillet næsten 100 millioner euro til rådighed til indkøb af vigtige sundhedsrelaterede produkter såsom personlige værnemidler og lægemidler til forebyggelse og behandling af covid-19 samt tjenester, der fremmer kvaliteten og brugen af disse produkter.

Personlige værnemidler: Kommissionen har indkøbt 10 millioner mundbind for at beskytte sundhedspersonalet. De blev leveret til 19 medlemslande fra juli til september 2020.

Behandling: Faciliteten for vigtige sundhedsrelaterede produkter er også blevet anvendt til indkøb af Veklury, som er handelsnavnet for lægemidlet remdesivir (se ovenfor). Veklury er det første lægemiddel, der er blevet godkendt på EU-plan til behandling af covid‑19.

UV-robotter til desinfektion af hospitaler i hele Europa

Kommissionen har stillet 12 mio. euro til rådighed fra nødhjælpsinstrumentet til indkøb af 200 UV-desinfektionsrobotter. Robotterne kan desinficere standardpatientværelser med ultraviolet lys på så hurtigt som 15 minutter og udgør et vigtigt aktiv, der kan hjælpe hospitaler med at mindske risikoen for infektion og begrænse spredningen af coronavirusset. Distributionen begyndte den 26. februar 2021, med levering af omtrent 30 robotter til 12 medlemslande. Den 21. september 2021 leverede Kommissionen den 200. desinfektionsrobot ( til Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí-hospitalet i Barcelona i Spanien). Derudover har Kommissionen sikret sig købet af yderligere 100 robotter, så donationen i alt kommer op på 300.

Uddannelse af sundhedspersonale i intensivbehandling

Kommissionen har stillet 2,5 mio. euro til rådighed til uddannelse af en tværfaglig pulje af sundhedspersonale, der skal støtte og hjælpe intensivafdelinger. Programmet løb i 8 måneder og førte til uddannelse af 17.000 læger og sygeplejersker på 700 hospitaler i hele EU. Det gav sundhedsmedarbejdere, der ikke regelmæssigt arbejder i intensivafdelinger, medicinske kompetencer inden for intensivbehandling. Det udvidede puljen af personale, der kan indsættes, hvis der på et tidspunkt bliver behov for en hurtig, midlertidig og betydelig opskalering af intensivafdelingernes kapacitet. Uddannelsesmaterialet vil blive delt med interesserede tredjelande, så de kan forberede sig på en hurtig opskalering af medarbejderstaben i intensivafdelingerne i tilfælde af fremtidige covid-19-bølger eller andre sundhedskriser.

EU's digitale covidcertifikat

Forordningen om EU's digitale covidcertifikat trådte i kraft den 1. juli 2021. Allerede den 17. marts 2021 fremlagde Europa-Kommissionen et forslag om indførelse af EU's digitale covidcertifikat, der skal gøre det nemmere for borgerne at bevæge sig frit over EU's grænser på en sikker måde under pandemien.

Desuden ydede Kommissionen den 27. september 2021 tilskud til 20 EU-lande for i alt 95 mio. euro til indkøb af diagnostiske covid-19-test for at lette udstedelsen af det digitale covidcertifikat som supplement til de covid-19-vaccinationer, der løbende bliver gennemført. Testinitiativet er en del af Kommissionens støtte til økonomisk overkommelig adgang til hurtige og pålidelige test for de borgere, der endnu ikke er færdigvaccineret, og især til dem, der ikke kan blive vaccineret af helbredsgrunde.

Kommissionens første rapport om, hvordan EU's digitale covidcertifikat indføres i hele EU.

Certifikaterne skal kunne bruges i alle lande

Kommissionen har mobiliseret ca. 16 mio. euro via nødhjælpsinstrumentet til at oprette den nødvendige infrastruktur til udstedelse og verifikation af såkaldt interoperable certifikater, der viser, at indehaveren enten er vaccineret mod covid-19, er testet negativ for covid-19-test eller er blevet rask efter covid-19.

Kommissionen har udviklet "EU-portalen" med udgangspunkt i erfaringerne fra etableringen af den digitale tjeneste European Federation Gateway Service, som bruges til at udveksle data mellem EU-landenes mobilapps til kontaktopsporing og varsling. EU-portalen er en sikker digital infrastruktur, som forbinder de nationale systemer og gør det muligt at verificere covidcertifikaterne på tværs af grænserne i EU. Efter en vellykket pilotfase blev EU-portalen lanceret den 1. juni 2021. Det betyder, at certifikaterne nu kan verificeres i alle EU-landene.

Derudover har Kommissionen stillet yderligere midler til rådighed via nødhjælpsinstrumentet til teknisk og økonomisk støtte på op til 1 mio. euro pr. EU-land til at komme i gang med at bruge EU-portalen.

EU's digitale covidcertifikat

Sammenkobling af nationale kontaktopsporingsapps

I kampen mod coronavirusset har de fleste medlemslande indført en national kontaktopsporings- og varslingsapp eller planlægger at gøre det. Der er blevet stillet ca. 10 millioner euro til rådighed under nødhjælpsinstrumentet til at forbinde disse nationale apps med henblik på at frigøre potentialet i forbindelse med kontaktopsporings- og varslingsapps til at bryde kæden af coronavirus-infektioner og redde liv, selv når folk krydser grænser.

Interoperabilitets-gateway-tjenesten er en europæisk løsning, der kan give sikker udveksling af oplysninger mellem nationale apps baseret på en decentraliseret arkitektur og et højt databeskyttelsesniveau. Efter en vellykket pilotfase blev systemet taget lanceret den 19. oktober.

Indtil nu er 17 nationale apps, som til sammen er downloadet 67 mio. gange, blevet koblet sammen via denne tjeneste. Flere lande vil snart følge.

Der er afsat i alt 3 mio. euro under nødhjælpsinstrumentet til at hjælpe EU-landene med at tilpasse deres nationale apps og backend-servere, så de kan tilsluttes interoperabilitets-gateway-tjenesten. Hidtil har 13 medlemslande fået gavn af tjenesten.

Mobile kontaktopsporingsapps i EU-landene

Nyttige link

Dokumenter

 

2 APRIL 2020
Økonomisk pakke i forbindelse med covid-19 – aktivering af nødhjælp
dansk
(142.62 KB - HTML)
Download

 

2 APRIL 2020
Økonomisk pakke i forbindelse med covid-19 – DAB 2/2020 – Nødhjælpsinstrumentet
dansk
(200.9 KB - HTML)
Download

 

2 APRIL 2020
Økonomisk pakke i forbindelse med covid-19 – Genaktivering af nødhjælpsinstrumentet
dansk
(147.14 KB - HTML)
Download