Skip to main content

Skubios paramos priemonė

Bendrosios nuostatos

Skubios paramos priemonė padeda valstybėms narėms kovoti su koronaviruso pandemija. Ji padeda Europos lygmeniu strategiškai ir koordinuotai tenkinti valstybių narių poreikius.

Skubios paramos priemonė grindžiama solidarumo principu: pastangos ir ištekliai sutelkiami tam, kad būtų galima greitai patenkinti bendrus strateginius poreikius. Priemonė padeda švelninti tiesioginius pandemijos padarinius ir numatyti su atsigavimu susijusius poreikius

Visa naujausia informacija apie veiksmus, finansuojamus pagal Skubios paramos priemonę, ir apie jų įgyvendinimą bus skelbiama šiame puslapyje.

Vakcinos

Didelė Europos paramos priemonės biudžeto dalis yra naudojama siekiant Europos Sąjungoje užtikrinti saugias ir veiksmingas vakcinas nuo COVID-19 pagal išankstines pirkimo sutartis su vakcinų gamintojais. Tai yra Europos Komisijos vakcinų strategijos dalis.

Gydymas

„Veklury“

Pagal Komisijos skubios paramos priemonę finansuojamos dvi iš viso 70 mln. EUR vertės sutartys su farmacijos bendrove „Gilead“, siekiant užtikrinti vaisto „Veklury“ (remdesiviro prekybinis pavadinimas) dozių, reikalingų gydymui, tiekimą. „Veklury“ buvo pirmasis ES lygmeniu registruotas vaistas nuo COVID-19. Finansuojant pagal Skubios paramos priemonę buvo užtikrintas maždaug 37 000 pacientų, kuriems pasireiškė sunkūs COVID-19 simptomai, gydymas. 2020 m. rugpjūčio–spalio mėn., tiekiant keliomis dalimis, valstybėms narėms ir Jungtinei Karalystei buvo suteikta galimybė gauti 200 000 „Veklury“ flakonų.

Plazmaferezės įranga

2021 m. sausio 11 d. Komisija paskelbė atrinkusi 24 projektus, pagal kuriuos bus kuriamos naujos arba išplėstos esamos plazmos rinkimo iš donorų, pasveikusių nuo COVID-19, ir pasirengimo šią plazmą rinkti skubiai, jei pandemijos protrūkių ar bangų kiltų ateityje, programos. Projektai, kurie bus vykdomi 14-oje valstybių narių ir Jungtinėje Karalystėje, yra nacionaliniai arba regioniniai ir daugeliu atvejų bus susiję su lėšų paskirstymu daugybei vietos kraujo ar kraujo plazmos surinkimo centrų (iš viso daugiau kaip 150).

Klinikiniai tyrimai, susiję su pakeistos paskirties vaistais

2020 m. lapkričio 13 d. Komisija skyrė pagal Skubios paramos priemonę finansuojamą 1 mln. EUR dotaciją, kad paremtų klinikinius tyrimus, susijusius su raloksifeno paskirties pakeitimu. Tai jau egzistuojantis vaistas, naudojamas osteoporozės prevencijai ir gydymui. Per programos „Horizontas 2020“ lėšomis finansuojamo konsorciumo „Exscalate4CoV“ superkompiuterijos platformą nustatyta, kad minėtame vaiste esanti molekulė gali būti naudojama COVID-19 sergantiems pacientams gydyti. Tyrimo, kuriame dalyvaus 450 dalyvių, tikslas – įvertinti raloksifeno veiksmingumą ir saugumą, taip pat jo gebėjimą užkirsti kelią COVID-19 viruso dauginimuisi ląstelėse ir sutrumpinti vidutinį laiką, per kurį COVID-19 sergantys pacientai, dar neturintys sunkių simptomų, gali užkrėsti kitus.

Testavimas

Greitieji antigenų testai

Testavimas yra viena esminių koronaviruso plitimo stabdymo priemonių. Europos Komisija pagal Skubios paramos priemonę sutelkė 100 mln. EUR, kad tiesiogiai įsigytų daugiau nei 20 mln. greitųjų antigenų testų, kurie nuo 2021 m. vasario mėn. bus pristatomi 24 valstybėms narėms.

Testavimo pajėgumų didinimas valstybėse narėse

Lapkričio 18 d. Europos Komisija pasirašė susitarimą su Tarptautine Raudonojo Kryžiaus federacija (IFRC) ir pagal Skubios paramos priemonę sutelkė 35,5 mln. EUR, kad ES būtų padidinti COVID-19 testavimo pajėgumai. Finansuojamas darbuotojų mokymas, susijęs su mėginių ėmimu, analize ir testų atlikimu, ypač naudojant mobiliąją įrangą. Naudodamosi finansavimu, Raudonojo Kryžiaus mobiliosios testavimo grupės turi prieigą prie reikiamos įrangos, laboratorinių prietaisų ir reagentų, kad galėtų paimti mėginius ir atlikti testus, taip pat padeda nacionalinėms valdžios institucijoms atlikti savo darbą.

Būtiniausių prekių, medikų komandų ir pacientų vežimas

Skubios paramos priemonės judumo dokumentų rinkiniu taip pat remiamas:

medicinos reikmenų vežimas ten, kur jų labiausiai reikia, finansuojant pagalbos priemonių ir išteklių krovinių vežimą į ES valstybes nares ir iš vienų valstybių narių į kitas;

pacientų perkėlimas iš vienos ES valstybės narės į kitą arba iš valstybių narių į kaimynines šalis. Tai suteikia galimybę panaudoti nepanaudotus pajėgumus ir drauge sumažinama sveikatos priežiūros tarnybų perpildymo rizika. Be to, užtikrinamas gydymas kuo didesniam pacientų skaičiui;

medicinos personalo ir mobiliųjų medicinos pagalbos komandų vežimas iš vienos ES valstybės narės į kitą ir iš kitų kaimyninių šalių į ES, siekiant padėti žmonėms ten, kur medicinos pagalbos jiems reikia labiausiai.

Ši galimybė gauti finansavimą papildo paramą, kuri jau teikiama pagal ES civilinės saugos mechanizmą, ir asmeninių apsaugos priemonių tiekimą pagal „rescEU“.

Komisija iš 20 valstybių narių ir Jungtinės Karalystės gavo 78 paraiškas dėl paramos, iš kurių 60 buvo susijusios su medicinos reikmenų, su skiepijimu susijusios įrangos ir terapinių vaistų krovinių pristatymu, o 18 – su pacientų ir medicinos komandų perkėlimu.  Iš viso šioms operacijoms remti suteikta daugiau kaip 173 mln. EUR.

Kalbant apie paramą krovinių vežimui, kad paremtų 20 valstybių narių ir JK nuo 2020 m. balandžio mėn. vykdytus krovinių vežimus, Komisija skyrė 164 mln. EUR. Tai apima 14,6 mln. EUR sumą, kuria 6 ES šalims padėta vežti su skiepijimu nuo COVID-19 susijusios įrangos ir terapinių vaistų nuo COVID-19 krovinius, teikiant dotacijas ir suteikiant galimybę tiesiogiai naudotis Komisijos tarpininko paslaugomis.

Iš viso ši parama padėjo įvykdyti daugiau kaip 1 000 krovininių skrydžių ir papildomus 500 gabenimų sausumos ir jūrų transportu ir į Europą atvežti gyvybiškai svarbių asmeninių apsaugos priemonių bei medicininės įrangos.

2021 m. lapkričio mėn. Europos Komisija papildomai skyrė 2,9 mln. EUR operacijoms, susijusioms su pacientų perkėlimu ir medicinos darbuotojų bei komandų vežimu. Taigi bendra tokiai veiklai skirta suma siekia 9 mln. EUR.

Pagal šiuos projektus Europos Komisija iš viso parėmė maždaug 450 medicinos darbuotojų ir 350 pacientų perkėlimo operacijas.

Būtiniausi su sveikata susiję produktai

Komisija skyrė beveik 100 mln. EUR būtiniausiems su sveikata susijusiems produktams, pavyzdžiui, asmeninėms apsaugos priemonėms ir COVID-19 prevencijai bei gydymui skirtiems vaistams, taip pat paslaugoms, kuriomis užtikrinama geresnė tokių produktų kokybė ir palengvinamas jų naudojimas, įsigyti.

Asmeninės apsaugos priemonės. Komisija įsigijo 10 mln. kaukių sveikatos priežiūros darbuotojams apsaugoti. 2020 m. liepos–rugsėjo mėn. šios kaukės buvo pristatytos 19 valstybių narių.

Gydymas. Pagrindinių su sveikata susijusių produktų įsigijimo finansavimo priemonė taip pat panaudota „Veklury“ (remdesiviro prekinis ženklas) dozėms, reikalingoms gydymui, įsigyti (žr. pirmiau). „Veklury“ buvo pirmasis ES lygmeniu registruotas vaistas nuo COVID-19.

UV robotai ligoninėms visoje Europoje dezinfekuoti

Komisija skyrė 12 mln. EUR Skubios paramos priemonės lėšų 200 UV dezinfekavimo robotų įsigyti. Robotai ultravioletine šviesa gali per 15 minučių dezinfekuoti standartines pacientų patalpas ir gali labai padėti ligoninėms mažinti infekcijos riziką ir riboti koronaviruso plitimą. Jie pradėti platinti 2021 m. vasario 26 d. – į 12 valstybių narių pristatyta apie 30 robotų. 2021 m. rugsėjo 21 d. Komisija pristatė 200-ąjį dezinfekavimo robotą (Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí ligoninei Barselonoje (Ispanija)). Be šių 200 robotų, Komisija užtikrino papildomų 100 robotų pirkimą, taigi bendras paaukoti skirtų robotų skaičius pasiekė 300.

Sveikatos priežiūros specialistų intensyviosios terapijos įgūdžių ugdymas

Siekdama paremti intensyviosios terapijos skyrius ir jiems padėti, Europos Komisija pagal Skubios paramos priemonę įvairių sričių sveikatos priežiūros specialistų grupės mokymams suteikė 2,5 mln. EUR. Programa vykdyta 8 mėnesius, 700 ligoninių visoje ES surengtuose mokymuose dalyvavo 17 000 gydytojų ir slaugytojų. Pagal programą sveikatos priežiūros specialistams, kurie reguliariai nedirba intensyviosios terapijos skyriuose, buvo suteikta medicininių intensyviosios terapijos srities įgūdžių. Tai padėjo parengti daugiau darbuotojų, kuriuos buvo galima pasitelkti, kai skubiai prireikdavo gerokai padidinti intensyviosios terapijos skyrių pajėgumus. Mokymo medžiaga bus pasidalyta su suinteresuotomis trečiosiomis šalimis, kad ateityje kilus COVID-19 ar kitoms su sveikata susijusioms krizėms jos galėtų sparčiai padidinti intensyviosios terapijos skyrių darbuotojų skaičių.

ES skaitmeninis COVID pažymėjimas

2021 m. liepos 1 d. pradėtas taikyti ES skaitmeninio COVID pažymėjimo reglamentas. Pasiūlymą sukurti ES skaitmeninį COVID pažymėjimą, kad pandemijos metu būtų sudarytos palankesnės sąlygos saugiam ir laisvam piliečių judėjimui Europos Sąjungoje, Europos Komisija pateikė 2021 m. kovo 17 d.

Be to, 2021 m. rugsėjo 27 d. Komisija 20 valstybių narių skyrė iš viso 95 mln. EUR vertės dotacijas COVID-19 diagnostiniams testams įsigyti, kad būtų lengviau išduoti ES skaitmeninius COVID pažymėjimus. Šios pastangos vykdomos drauge su tęsiamu skiepijimu nuo COVID-19. Ši iniciatyva yra dalis Komisijos įsipareigojimo piliečiams, kurie dar nėra visiškai pasiskiepiję (ypač tiems, kurie dėl medicininių priežasčių to padaryti negali), užtikrinti galimybę už prieinamą kainą pasidaryti greitus ir tikslius testus.

Pirmoji Komisijos ataskaita dėl ES skaitmeninio COVID pažymėjimo įgyvendinimo visoje ES.

Sąveikumo užtikrinimas

Pagal Skubios paramos priemonę Komisija sutelkė apie 16 mln. EUR, kad būtų sukurta reikiama infrastruktūra, su kuria bus išduodami ir tikrinami sąveikūs pažymėjimai dėl skiepijimo nuo COVID-19, testų ir persirgimo.

Jau yra skaitmeninė infrastruktūra (Europos sietinio tinklų sietuvo paslauga), skirta tarpvalstybiniam keitimuisi duomenimis tarp nacionalinių kontaktų atsekimo ir įspėjimo programėlių. Remiantis jos įdiegimo patirtimi, Komisija sukūrė ES portalą, kurį sudaro saugi skaitmeninė infrastruktūra, sujungianti nacionalines sistemas ir leidžianti visoje Europos Sąjungoje patikimai patikrinti sąveikius pažymėjimus. Po sėkmingo bandomojo etapo, 2021 m. birželio 1 d. ES portalas pradėjo veikti. Tokiu būdu pažymėjimus galima patikrinti tarpvalstybiniu lygmeniu.

Be to, Komisija skyrė papildomų lėšų pagal skubios paramos priemonę, kad kiekvienai ES šaliai suteiktų iki 1 mln. EUR techninę ir finansinę paramą prisijungti prie ES portalo.

ES skaitmeninis COVID pažymėjimas

Nacionalinių kontaktų atsekimo programėlių susiejimas

Kovodamos su koronavirusu, dauguma valstybių narių įdiegė nacionalines kontaktų atsekimo ir įspėjimo programėles arba planuoja tai padaryti. Kad būtų visapusiškai išnaudotas mobiliųjų artimų kontaktų atsekimo ir įspėjimo programėlių potencialas, užkirstas kelias koronaviruso perdavimui ir gelbstimos gyvybės, net kai žmonės kerta valstybių sienas, pagal Skubios paramos priemonę šioms nacionalinėms programėlėms susieti skirta apie 10 mln. EUR.

Sąveikumo vartų paslauga bus Europos lygmens priemonė, suteiksianti galimybę saugiai keistis informacija tarp nacionalinių programėlių ir grindžiama decentralizuota struktūra ir aukšto lygio duomenų apsauga. Po sėkmingo bandomojo etapo, spalio 19 d. sistema pradėjo veikti.

Iki šiol naudojantis šia sistema 17 nacionalinių programėlių buvo parsisiųsta 67 mln. kartų. Netrukus prie jos prisijungs dar daugiau šalių.

Iš viso pagal Skubios paramos priemonę skirti 3 mln. EUR padėti valstybėms narėms pritaikyti savo nacionalines programėles ir vidinius serverius, kad galėtų prisijungti prie sąveikumo vartų paslaugos. Iki šiol šia parama pasinaudojo 13 valstybių narių.

ES valstybėse narėse naudojamos kontaktų atsekimo mobiliosios programėlės

Naudingos nuorodos

Dokumentai

 

2 BALANDIS 2020
COVID-19 ekonominių priemonių rinkinys. Skubios paramos teikimo aktyvavimas
lietuvių
(141.59 KB - HTML)
Parsisiųsdinti

 

2 BALANDIS 2020
COVID-19 ekonominių priemonių rinkinys - DAB 2/2020 - Skubios paramos priemonė
lietuvių
(201.05 KB - HTML)
Parsisiųsdinti

 

2 BALANDIS 2020
COVID-19 ekonominių priemonių rinkinys. Nenumatytų atvejų rezervo lėšų mobilizavimas. SPP atnaujinimas
lietuvių
(146.8 KB - HTML)
Parsisiųsdinti