Skip to main content

Nástroj núdzovej podpory

Všeobecné informácie

Nástroj núdzovej podpory pomáha členským štátom reagovať na pandémiu koronavírusu prostredníctvom strategického a koordinovaného riešenia potrieb na európskej úrovni.

Nástroj núdzovej podpory je založený na zásade solidarity a umožňuje spojiť sily a zlúčiť zdroje v záujme rýchlej reakcie na spoločné strategické potreby. Nástroj pomáha zmierňovať bezprostredné dôsledky pandémie a predvídať potreby súvisiace s obnovou.

Všetky najnovšie informácie o opatreniach financovaných z nástroja núdzovej podpory a o ich vykonávaní sa budú uverejňovať na tejto stránke.

Očkovacie látky

Značná časť dostupného rozpočtu nástroja núdzovej podpory sa používa na zaistenie bezpečných a účinných vakcín proti ochoreniu COVID-19 v EÚ, a to prostredníctvom dohôd o predbežnom nákupe s výrobcami vakcín. Ide o súčasť vakcinačnej stratégie Európskej komisie.

Možnosti liečby

Liek Veklury

Komisia prostredníctvom nástroja núdzovej podpory v rámci Únie financovala dve zmluvy s farmaceutickou spoločnosťou Gilead na zabezpečenie liečebných dávok lieku Veklury (obchodný názov pre liek remdezivir) v celkovej výške 70 miliónov EUR. Veklury bol prvý liek povolený na úrovni EÚ na liečbu ochorenia COVID-19. S podporou nástroja núdzovej podpory v rámci Únie bola zabezpečená liečba približne 37 000 pacientov so závažnými príznakmi ochorenia COVID-19. Členským štátom a Spojenému kráľovstvu sa v niekoľkých fázach od augusta do októbra 2020 sprístupnilo 200 000 ampuliek lieku Veklury.

Vybavenie na plazmaferézu

Komisia 11. januára 2021 vybrala 24 projektov, na základe ktorých sa vytvoria nové programy alebo sa rozšíria existujúce programy na odber plazmy od darcov, ktorí sa uzdravili z ochorenia COVID-19, ako aj na budovanie pripravenosti na rýchly odber v prípade vyvrcholenia či ďalšej vlny pandémie v budúcnosti. Projekty, ktoré sa uskutočnia v 14 členských štátoch a v Spojenom kráľovstve, sú celoštátne alebo regionálne a vo väčšine prípadov zahŕňajú rozdelenie finančných prostriedkov do veľkého počtu miestnych centier na odber krvi alebo plazmy (celkovo viac ako 150).

Klinické skúšanie liekov s novou indikáciou

Komisia 13. novembra 2020 udelila grant vo výške 1 milión EUR financovaný z nástroja núdzovej podpory na klinické skúšanie raloxifénu na účely novej indikácie. Raloxifén je existujúci liek, ktorý sa používa na prevenciu a liečbu osteoporózy a ktorý bol prostredníctvom superpočítačovej platformy Exscalate4CoV v rámci programu Horizont 2020 identifikovaný ako sľubná molekula na liečbu pacientov trpiacich ochorením COVID-19. Cieľom skúšania, na ktorom sa zúčastní 450 účastníkov, je posúdiť účinnosť a bezpečnosť raloxifénu a jeho schopnosť zabraňovať replikácii vírusu COVID-19 v bunkách a skrátiť priemerný čas vylučovania vírusu u pacientov s ochorením COVID-19, ktorí ešte nevykazujú závažné príznaky.

Testovanie

Rýchle antigénové testy

Testovanie je rozhodujúcim nástrojom na spomalenie šírenia koronavírusu. Európska komisia zmobilizovala 100 miliónov EUR v rámci nástroja núdzovej podpory na priamy nákup viac ako 20 miliónov rýchlych antigénových testov a zabezpečila ich dodávku 24 členským štátom od februára 2021.

Posilnenie testovacej kapacity v členských štátoch

Európska komisia 18. novembra podpísala dohodu s Medzinárodnou federáciou Červeného kríža (MFSČK), na základe ktorej zmobilizovala 35,5 milióna eur z nástroja núdzovej podpory na rozšírenie kapacity testovania na ochorenie COVID-19 v EÚ. Finančné prostriedky podporujú odbornú prípravu zamestnancov na odber vzoriek a analýzu a realizáciu testov, najmä prostredníctvom mobilných zariadení. Mobilné testovacie tímy Červeného kríža majú vďaka týmto finančným prostriedkom prístup k potrebnému vybaveniu, laboratórnym materiálom a reaktantom, aby mohli odoberať vzorky a vykonávať testy a asistovať tak vnútroštátnym orgánom.

Preprava základného tovaru, lekárskych tímov a pacientov

Z balíka opatrení v oblasti mobility v rámci nástroja núdzovej podpory sa takisto poskytuje podpora aj na tieto operácie:

Preprava zdravotníckych pomôcok do miest, kde sú najviac potrebné. EÚ pritom financuje dopravu zásielok núdzovej pomoci do členských štátov a medzi nimi.

Prevoz pacientov medzi členskými štátmi EÚ alebo z členských štátov do susedných krajín. To umožňuje využiť voľnú kapacitu a odľahčiť zdravotnícke služby, ktorým hrozí preťaženie, Takisto to zabezpečuje liečbu pre čo najväčší počet pacientov.

Presun zdravotníckeho personálu a mobilných zdravotníckych tímov medzi členskými štátmi EÚ a zo susedných krajín do EÚ s cieľom pomôcť ľuďom tam, kde najviac potrebujú lekársku pomoc.

Toto dodatočné financovanie dopĺňa podporu dostupnú cez mechanizmus EÚ v oblasti civilnej ochrany a dodávky ochranných prostriedkov prostredníctvom systému rescEU.

Komisii bolo doručených 78 žiadostí o podporu z 20 členských štátov a Spojeného kráľovstva, pričom 60 žiadostí sa týkalo dodávok zdravotníckych pomôcok, vybavenia potrebného na očkovanie a liečebných prípravkov a 18 žiadostí sa týkalo prepravy pacientov a zdravotníckych tímov.  Celkovo bolo na podporu týchto operácií poskytnutých viac ako 173 miliónov EUR.

Pokiaľ ide o podporu prepravy nákladu, Komisia vyčlenila 164 miliónov EUR na podporu 20 členských štátov a Spojeného kráľovstva na prepravu nákladu uskutočnenú od apríla 2020. To zahŕňa 14,6 milióna EUR, z ktorých sa prostredníctvom grantov a priameho využitia Komisie ako sprostredkovateľa podporilo šesť krajín EÚ pri prepravách nákladu vybavenia potrebného na očkovanie proti ochoreniu COVID-19 a liečebných prípravkov proti tomuto ochoreniu

Celkovo sa vďaka tejto pomoci podporilo viac ako 1 000 nákladných letov a ďalších 500 operácií po ceste a mori, prostredníctvom ktorých sa prepravili osobné ochranné prostriedky a zdravotnícke vybavenie na záchranu života do Európy.

V novembri 2021 Európska komisia pridelila ďalších 2,9 milióna EUR na operácie súvisiace s presunom zdravotníckych pacientov a prepravou zdravotníckeho personálu a tímov. Na tento druh operácií tak bola celkovo vyčlenená suma 9 miliónov EUR.

Európska komisia prostredníctvom týchto projektov podporila operácie na presun približne 450 zdravotníckych pracovníkov a 350 pacientov.

Základné zdravotnícke výrobky

Komisia sprístupnila takmer 100 miliónov EUR na verejné obstarávanie základných zdravotníckych výrobkov, medzi ktoré patria osobné ochranné prostriedky a lieky na prevenciu a liečbu ochorenia COVID-19, ako aj služieb, ktoré sprostredkúvajú kvalitu a používanie týchto výrobkov.

Osobné ochranné prostriedky: Komisia zakúpila 10 miliónov rúšok na ochranu zdravotníckych pracovníkov. Rúška boli dodané 19 členským štátom v období od júla do septembra 2020.

Liečba: na financovanie nákupu liečebných dávok lieku Veklury (obchodný názov pre liek remdezivir, pozri vyššie) sa použili aj finančné prostriedky určené pre základné zdravotnícke výrobky. Veklury bol prvý liek povolený na úrovni EÚ na liečbu ochorenia COVID-19.

UV roboty na dezinfekciu nemocníc v celej Európe

Komisia poskytla 12 miliónov EUR z nástroja núdzovej podpory na nákup 200 robotov na dezinfekciu UV žiarením. Roboty dokážu dezinfikovať štandardné izby pacientov pomocou ultrafialového žiarenia do 15 minút a sú pre nemocnice dôležitým prínosom, ktorý im pomôže znížiť riziko infekcie a obmedziť šírenie koronavírusu. Distribúcia sa začala 26. februára 2021, do 12 členských krajín bolo doručených okolo 30 robotov. Komisia 21. septembra 2021 dodala 200. dezinfekčného robota (do nemocnice Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí v Barcelone, Španielsko). Komisia okrem týchto 200 robotov zabezpečila nákup ďalších 100 robotov, čím sa celkový počet darov zvýšil na 300.

Odborná príprava zdravotníckych pracovníkov v oblasti intenzívnej starostlivosti

Európska komisia sprístupnila 2,5 milióna eur v rámci nástroja núdzovej podpory na odbornú prípravu multidisciplinárnej skupiny zdravotníckych pracovníkov na účely podpory a pomoci pre jednotky intenzívnej starostlivosti. Program trval osem mesiacov a vyškolil 17 000 lekárov a zdravotných sestier v 700 nemocniciach v celej EÚ. Zdravotníckym pracovníkom, ktorí nepracujú pravidelne na jednotkách intenzívnej starostlivosti, umožnil získať zručnosti v oblasti intenzívnej starostlivosti. Vďaka tomu sa zvýšila kapacita personálu, ktorý mohol byť nasadený v čase, keď sa vyskytla potreba rýchleho, dočasného a výrazného znásobenia kapacity jednotiek intenzívnej starostlivosti. Školiace materiály sa poskytnú zainteresovaným tretím krajinám s cieľom pripraviť sa na rýchly nárast počtu zamestnancov jednotiek intenzívnej starostlivosti v prípade budúcich vĺn ochorenia COVID-19 alebo iných kríz v oblasti verejného zdravia.

Digitálny COVID preukaz EÚ

Nariadenie o digitálnom COVID preukaze EÚ nadobudlo účinnosť 1. júla 2021. Európska komisia predložila už 17. marca 2021 návrh na zavedenie digitálnych COVID preukazov EÚ, aby uľahčila bezpečný voľný pohyb občanov v rámci EÚ počas pandémie.

Komisia okrem toho 27. septembra 2021 udelila 20 členským štátom granty v celkovej výške 95 miliónov EUR na nákup diagnostických testov na COVID-19 s cieľom uľahčiť vydanie digitálneho COVID preukazu EÚ. Ide o sprievodné opatrenie prebiehajúcej vakcinácie proti ochoreniu COVID-19. Táto iniciatíva je súčasťou záväzku Komisie podporovať cenovo dostupný prístup k rýchlemu a presnému testovaniu pre tých občanov, ktorí ešte neboli úplne zaočkovaní, najmä pre tých, ktorí zo zdravotných dôvodov nemôžu byť zaočkovaní.

Tu si môžete prečítať prvú správu Komisie o tom, ako sa digitálny COVID preukaz EÚ uplatňuje v celej EÚ.

Zabezpečenie interoperability

Komisia zmobilizovala približne 16 miliónov EUR v rámci nástroja núdzovej podpory, aby vytvorila potrebnú infraštruktúru na vydávanie a overovanie interoperabilných potvrdení o očkovaní proti COVID-19, testovaní resp. zotavení sa z tejto choroby.

Na základe skúseností získaných pri zriaďovaní digitálnej infraštruktúry známej ako „služba Európskej federálnej brány“ na cezhraničnú výmenu údajov medzi vnútroštátnymi aplikáciami a na sledovanie kontaktov a zasielanie varovaní vyvinula Komisia bránu EÚ – bezpečnú digitálnu infraštruktúru spájajúcu vnútroštátne systémy a zabezpečujúcu dôveryhodné overovanie interoperabilných potvrdení v celej EÚ. Po úspešnej pilotnej fáze bola brána EÚ 1. júna 2021 uvedená do prevádzky. Vďaka tomu je možné overovať tieto potvrdenia aj cezhranične.

Komisia okrem toho sprístupnila dodatočné finančné prostriedky v rámci nástroja núdzovej podpory s cieľom poskytnúť technickú a finančnú podporu až do výšky 1 milióna EUR pre každú krajinu EÚ na pripojenie sa k bráne EÚ.

Digitálny COVID preukaz EÚ

Prepojenie vnútroštátnych aplikácií na sledovanie kontaktov

V boji proti koronavírusu väčšina členských štátov zaviedla vnútroštátne aplikácie na sledovanie kontaktov a varovanie alebo tak plánuje urobiť. V rámci nástroja núdzovej pomoci sa poskytlo približne 10 miliónov EUR na prepojenie týchto vnútroštátnych aplikácií s cieľom rozvinúť potenciál mobilných aplikácií na sledovanie blízkych kontaktov a varovanie v záujme prerušenia reťazca šírenia koronavírusových infekcií a záchrany životov, a to aj pri prekročení hraníc.

Sieťový priechod na zabezpečenie interoperability poskytne európske riešenie na zaistenie bezpečnej výmeny informácií medzi vnútroštátnymi aplikáciami na základe decentralizovanej architektúry a vysokej úrovne ochrany údajov. Po úspešnej pilotnej fáze bol systém 19. októbra uvedený do prevádzky.

K dnešnému dňu je v rámci tohto systému prepojených 17 vnútroštátnych aplikácií s 67 miliónom stiahnutí. Čoskoro budú nasledovať ďalšie krajiny.

Celkovo sa z nástroja núdzovej podpory v rámci Únie vyčlenili 3 milióny EUR na pomoc členským štátom pri prispôsobovaní vnútroštátnych aplikácií a backendových serverov s cieľom pripojiť sa k sieťovému priechodu na zabezpečenie interoperability. Doteraz túto podporu využilo 13 členských štátov.

Mobilné aplikácie na sledovanie kontaktov v členských štátoch EÚ

Užitočné odkazy

Dokumenty

 

2 APRÍL 2020
Balík hospodárskych opatrení v reakcii na COVID 19 – aktivácia nástroja núdzovej podpory
slovenčina
(141.72 KB - HTML)
Stiahnuť

 

2 APRÍL 2020
Balík hospodárskych opatrení v reakcii na COVID 19 - DAB 2/2020 - Nástroj núdzovej podpory
slovenčina
(202.22 KB - HTML)
Stiahnuť

 

2 APRÍL 2020
COVID 19 – Ekonomický balík – mobilizácia rezervy na nepredvídané udalosti – opätovná aktivácia nástroja núdzovej podpory
slovenčina
(147.14 KB - HTML)
Stiahnuť