Skip to main content

Nástroj pro mimořádnou podporu (ESI)

Obecné informace

Nástroj pro mimořádnou podporu řeší naléhavé potřeby strategickým a koordinovaným způsobem na evropské úrovni a pomáhá tak členským státům reagovat na koronavirovou pandemii.

Nástroj pro mimořádnou podporu vychází ze zásady solidarity. Sdružuje proto zdroje a úsilí s cílem urychleně řešit společné strategické potřeby. Nástroj pomáhá zmírnit bezprostřední důsledky pandemie a předvídat, co bude potřeba po odeznění krize a během následného zotavení.

Všechny nejnovější informace o opatřeních financovaných z nástroje pro mimořádnou podporu a jejich provádění budou zveřejněny na této stránce.

Očkovací látky

Velká část rozpočtu nástroje pro mimořádnou podporu se využívá k zajištění dodávek bezpečných a účinných očkovacích látek proti covidu-19 v Unii prostřednictvím předběžných dohod o nákupu, které byly s výrobci uzavřeny. To je součástí strategie Evropské komise pro očkovací látky.

Možnosti léčby

Veklury

Z nástroje pro mimořádnou podporu Evropské komise byly financovány dvě smlouvy s farmaceutickou společností Gilead na zajištění léčebných dávek přípravku Veklury, obchodní značky léčivého přípravku Remdesivir, v celkové výši 70 milionů eur. Veklury bylo prvním léčivým přípravkem registrovaným v EU na léčbu covidu-19. S podporou nástroje pro mimořádnou podporu byla zajištěna léčba přibližně 37 000 pacientů se závažnými příznaky covidu-19. Od srpna do října 2020 bylo členským státům a Spojenému království poskytnuto v několika dodávkách 200 000 ampulí Veklury.

Vybavení k plazmaferéze

Komise 11. ledna 2021 vybrala 24 projektů, na jejichž základě se vytvoří nové programy (nebo se rozšíří ty stávající) zaměřené na odběr plazmy od dárců, kteří covid-19 prodělali, a na budování připravenosti na rychlý odběr v případě další eskalace pandemie nebo nových vln. Projekty budou mít celostátní či regionální záběr a jejich realizace proběhne ve 14 členských zemích a ve Spojeném království. Ve většině případů budou finanční prostředky směřovat do místních transfuzních oddělení (celkem více než 150 oddělení).

Klinická hodnocení léčiv použitých v nové indikaci

Komise poskytla 13. listopadu 2020 grant ve výši 1 milionu eur, financovaný z nástroje pro mimořádnou podporu, na klinické hodnocení použití přípravku Raloxifene v nové indikaci. Jedná se o stávající léčivý přípravek používaný k prevenci a léčbě osteoporózy, který byl prostřednictvím superpočítačové platformy Exscalate4CoV programu Horizont 2020 identifikován jako slibná molekula pro léčbu pacientů trpících covidem-19. Účelem hodnocení, do něhož bude zapojeno 450 účastníků, je posoudit účinnost a bezpečnost raloxifenu a jeho schopnost předcházet replikaci viru covid-19 v buňkách a zkrátit střední dobu vylučování viru u pacientů s covidem-19, kteří dosud nevykazují závažné příznaky.

Testování

Rychlé antigenní testy

Testování je pro omezení šíření koronaviru rozhodující. Evropská komise zmobilizovala v rámci nástroje pro mimořádnou podporu 100 milionů eur na přímý nákup více než 20 milionů rychlotestů na antigen: dodávka testů do 24 členským států začne v únoru 2021.

Navýšení testovací kapacity v členských státech

Dne 18. listopadu 2020 podepsala Evropská komise dohodu s Mezinárodní federací Červeného kříže (IFRC), na jejímž základě bude z nástroje pro mimořádnou podporu poskytnuta částka 35,5 milionu eur na navýšení kapacity testování na covid-19 v EU. Tyto finanční prostředky jsou využívány na školení pracovníků ohledně odběru a analýzy vzorků a provádění testů, zejména v mobilních zařízeních. Mobilní testovací týmy Červeného kříže získali díky tomuto financování přístup k nezbytnému laboratornímu vybavení a činidlům pro odběr vzorků a testování, a mohou tak v této oblasti pomoci vnitrostátním orgánům.

přepravu základního zboží, lékařských týmů a pacientů

Z balíčku opatření v oblasti mobility v rámci nástroje pro mimořádnou podporu se rovněž poskytuje podpora pro:

přesun zdravotnických položek tam, kde jsou nejvíce zapotřebí, a sice financováním přepravy dodávek materiální pomoci do členských států EU a mezi nimi

převoz pacientů mezi členskými státy EU nebo z členských států do sousedních zemí; to umožňuje využití volné kapacity a zmírňuje zátěž zdravotních služeb, u nichž hrozí, že budou přetíženy, a napomáhá též zajistit léčbu co největšího počtu pacientů

přepravu zdravotnického personálu a mobilních zdravotnických týmů mezi členskými státy EU nebo ze sousedních zemí do EU, aby mohly být tam, kde je to nejvíce zapotřebí

Tato další možnost financování doplňuje pomoc, která se již poskytuje prostřednictvím mechanismu civilní ochrany Unie, a dodávky ochranných prostředků zajišťované systémem rescEU.

Komise obdržela 78 žádostí o podporu od 20 členských států a od Spojeného království, z nichž 60 se týkalo dodávek nákladu zdravotnického materiálu, vybavení pro očkování a terapeutik a 18 žádostí o přepravu pacientů a zdravotnických týmů.  Celkově bylo na podporu těchto operací uvolněno více než 173 milionů eur.

V souvislosti s podporou přepravy nákladu vyčlenila Komise 164 milionů eur na podporu 20 členských států a Spojeného království, konkrétně na nákladní zásilky uskutečněné od dubna 2020. To zahrnuje i 14,6 milionu eur, kterými formou grantů a přímým využíváním služeb svého zprostředkovatele Komise podpořila 6 zemí EU, konkrétně při přepravě nákladu vybavení souvisejícího s očkováním proti covidu-19 a terapeutik.

Celkově Komise takto podpořila více než 1 000 nákladních letů a dalších 500 operací po silnici a po moři, čímž pomohla zajistit životy zachraňující osobní ochranné prostředky a zdravotnické vybavení do celé Evropy.

V listopadu 2021 přidělila Evropská komise dalších 2,9 milionu eur na operace související s přesunem pacientů a přepravou zdravotnického personálu a týmů. Celková částka přidělená na tento druh operací tak činí 9 milionů eur.

Těmito projekty podpořila Evropská komise celkem přesun přibližně 450 zdravotnických pracovníků a 350 pacientů.

Základní zdravotnické produkty

Komise dala k dispozici téměř 100 milionů eur na nákup základních zdravotnických produktů, jako jsou osobní ochranné prostředky a léky na prevenci a léčbu covidu-19. Tento rozpočet lze také použít na pořízení služeb zajišťujících kvalitu těchto produktů a usnadňujících jejich používání.

Osobní ochranné prostředky: Komise zakoupila 10 milionů roušek na ochranu zdravotnických pracovníků. Tyto roušky byly dodány 19 členským státům v období od července do září 2020.

Léčba: K financování nákupu dávek přípravku Veklury (obchodní značka léku Remdesivir, viz výše) byla rovněž využita facilita pro základní zdravotnické produkty. Veklury bylo prvním léčivým přípravkem registrovaným v EU na léčbu covidu-19.

UV roboty pro dezinfekci nemocnic v EU

Komise uvolnila z nástroje pro mimořádnou podporu 12 milionů eur na nákup 200 robotů pro dezinfekci ultrafialovým zářením. Standardní pokoj na lůžkovém oddělení dokážou roboty vydezinfikovat ultrafialovým zářením během 15 minut. Představují tak pro nemocnice důležitého pomocníka, protože pomáhají snížit riziko infekce a omezit šíření koronaviru. Distribuce robotů začala 26. února 2021 a 12 členským státům bylo dodáno přibližně 30 robotů. 21. září 2021 Komise dodala 200. dezinfekční robot (do nemocnice Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí v Barceloně). Kromě těchto 200 robotů Komise zabezpečila nákup dalších 100, čímž se celkový počet darovaných zařízení zvýšil na 300.

Odborná příprava zdravotníků na práci v intenzivní péči

Evropská komise uvolnila 2,5 milionu eur v rámci nástroje pro mimořádnou podporu na odbornou přípravu multidisciplinární skupiny zdravotnických pracovníků, aby podpořila fungování jednotek intenzivní péče. Program probíhal 8 měsíců a proškolil 17 000 lékařů a zdravotních sester v 700 nemocnicích v celé EU. Zařazeni do něj byli zdravotníci, kteří na jednotce intenzivní péče za běžných podmínek nepracují. Díky programu získali potřebné dovednosti, které jsou pro tuto práci potřeba. To umožnilo zvýšit počet pracovníků, které je možné dočasně přeřadit na jednotky intenzivní péče ve chvílích, kdy se musí urychleně navýšit jejich kapacita. Vzdělávací materiály budou sdíleny se zainteresovanými třetími zeměmi s cílem připravit se na rychlý nárůst počtu zaměstnanců jednotek intenzivní péče v případě budoucích vln covidu-19 nebo jiných krizí v oblasti veřejného zdraví.

Digitální certifikát EU COVID

Nařízení EU o digitálním certifikátu EU COVID vstoupilo v platnost 1. července 2021. Již 17. března 2021 předložila Evropská komise návrh na vytvoření digitálního certifikátu EU COVID s cílem usnadnit bezpečný volný pohyb občanů v rámci EU během pandemie.

Vedle toho Komise 27. září 2021 udělila 20 členským státům granty v celkové výši 95 milionů eur na nákup diagnostických testů na covid-19 s cílem usnadnit fungování evropského digitálního certifikátu COVID-19. Kromě toho se proti covidu-19 nadále očkuje. Iniciativa je součástí závazku Komise podporovat cenově dostupný přístup k rychlým a přesným testům pro občany, kteří dosud nebyli plně očkováni, a zejména pro ty, kteří nemohou být očkováni ze zdravotních důvodů.

První zpráva Komise o tom, jak se v EU podařilo zavést a jak funguje digitální certifikát EU COVID.

Zajištění interoperability

Komise uvolnila přibližně 16 milionů eur v rámci nástroje pro mimořádnou podporu s cílem zřídit nezbytnou infrastrukturu pro vydávání a ověřování interoperabilních certifikátů osvědčujících očkování proti covidu-19, testování a prodělání nemoci.

Na základě zkušeností získaných při zřizování digitální infrastruktury známé pod názvem „evropská služby federační brány“, která byla určena k přeshraniční výměně údajů mezi mobilními aplikacemi pro vnitrostátní vysledování kontaktů a varování, vyvinula Komise bránu EU, bezpečnou digitální infrastrukturu propojující vnitrostátní systémy, která zajišťuje důvěryhodné ověřování interoperabilních certifikátů v celé EU. Po úspěšné pilotní fázi byl tato brána uvedena do provozu 1. června 2021. Certifikáty tedy nyní lze přeshraničně ověřovat.

Komise navíc uvolnila další finanční prostředky, které byly k dispozici v rámci nástroje pro mimořádnou podporu, s cílem poskytnout technickou a finanční podporu ve výši až 1 milion eur na každou zemi EU pro účely připojení k této bráně.

Digitální certifikát EU COVID

Propojení národních aplikací pro vysledování kontaktů

Většina členských států v rámci opatření proti šíření koronaviru spustila nebo plánuje spustit aplikaci pro trasování kontaktů a zasílání varování. V rámci nástroje pro mimořádnou podporu bylo uvolněno přibližně 10 milionů eur na propojení jednotlivých vnitrostátních aplikací, aby se přeťal řetězec nákazy koronavirem v případě, že lidé vycestují za hranice.

Brána interoperability je celoevropským řešením založeným na decentralizované architektuře, které zajistí bezpečnou výměnu informací mezi vnitrostátními aplikacemi, přičemž je zachována vysoká úroveň ochrany údajů. Po úspěšné pilotní fázi byl systém spuštěn 19. října 2020.

K dnešnímu dni je prostřednictvím této služby propojeno 17 vnitrostátních aplikací, které mají již 67 milionů stažení. Brzy budou následovat další země.

Celkem byly v rámci nástroje pro mimořádnou podporu vyhrazeny 3 miliony eur na podporu členských států při přizpůsobování jejich vnitrostátních aplikací a záložních serverů, aby se mohly připojit ke službě brány interoperability. Této podpory dosud využilo 13 členských států.

Mobilní aplikace pro trasování kontaktů zavedené členskými státy EU

Užitečné odkazy

Dokumenty

 

2 DUBEN 2020
COVID 19 – Ekonomický balíček – aktivace mimořádné podpory
čeština
(141.99 KB - HTML)
Stáhnout

 

2 DUBEN 2020
COVID 19 – Ekonomický balíček – DAB 2/2020 - Nástroj pro mimořádnou podporu
čeština
(202.2 KB - HTML)
Stáhnout

 

2 DUBEN 2020
COVID 19 – Ekonomický balíček – uvolnění prostředků z rozpětí pro nepředvídané události – reaktivace nástroje pro mimořádnou podporu
čeština
(147.56 KB - HTML)
Stáhnout