Ar aghaidh go dtí an príomhábhar

Freagairt an Choimisiúin Eorpaigh ar ghéarchéim an choróinvíris

An phaindéim a shárú

Tar éis breis agus 3 bliana, an 5 Bealtaine 2023, dhearbhaigh an Eagraíocht Dhomhanda Sláinte nach éigeandáil sláinte dhomhanda é COVID-19 a thuilleadh.

Bhí tionchar mór ag paindéim COVID-19 ar dhaoine, ar ár sochaí agus ar ár ngeilleagar, ach d’éirigh linn an lámh in uachtar a fháil uirthi mar gheall ar ár gcomhar, ár ndiongbháilteacht, ár mbuanseasmhacht, ár n-eolaíocht agus ár nuálaíocht. Dlúthpháirtíocht na hEorpa, trí sholáthairtí leighis a chomhroinnt, cóir leighis a chur ar othair, cabhrú le saoránaigh a bhí sáinnithe a aisdúichiú, agus le téarnamh ár ngeilleagar, cuidigh sé linn ár saoránaigh agus ár ngnólachtaí a chosaint agus an phaindéim a shárú. Chuidigh sé leis an Aontas a athléimneacht a neartú agus an t-aistriú glas, an t-aistriú digiteach agus an t-aistriú cóir a chur chun cinn.

Gníomhaíocht chinntitheach an Aontais

Bhí toradh le feiceáil ar ghníomhaíocht chinntitheach an Aontais ó 2020 faoi Straitéis an Aontais um Vacsaíní. Tá 80% de dhaonra an Aontais vacsáinithe go hiomlán in aghaidh COVID-19. Tá suas le 4.2 billiún dáileog de vacsaíní in aghaidh COVID-19 cinntithe ag an gCoimisiún Eorpach go dtí seo, do shaoránaigh na hEorpa agus chun cabhrú le tíortha nach bhfuil san Aontas.

Tá geilleagar na hEorpa tar éis téarnaimh, rud a tharla a bhuí le leathadh amach tapa vacsaíní agus leis na bearta spreagtha eacnamaíocha nach bhfacthas a leithéid riamh a cuireadh le chéile ar leibhéal an Aontais agus ar an leibhéal náisiúnta. Chabhraigh beart láithreach an Choimisiúin chun tionchar eacnamaíoch na paindéime a mhaolú. Buiséad ilbhliantúil an Aontais, in éineacht le NextGenerationEU, ionstraim théarnaimh shealadach dar luach níos mó ná €800 billiún chun cabhrú leis an damáiste eacnamaíoch agus sóisialta láithreach a rinneadh mar thoradh ar phaindéim COVID-19 a dheisiú, bhí siad ríthábhachtach maidir leis an téarnamh agus athléimneacht an Aontais a neartú.

Ó ráig COVID-19 go luath in 2020, chuir an tAontas €53.7 billiún ar fáil chun tacú le níos mó ná 140 tír chomhpháirtíochta i gcur chuige Team Europe, chun aghaidh a thabhairt ar na riachtanais agus na hiarmhairtí a bhain leis an bpaindéim. Mar chuid den tacaíocht, cuireadh le chéile acmhainní ón Aontas, na Ballstáit, an Banc Eorpach Infheistíochta agus an Banc Eorpach Athfhoirgníochta agus Forbartha.

Thairis sin, go luath sa phaindéim, rinne an tAontas iarracht rochtain chothrom ar vacsaíní COVID-19 inacmhainne sábháilte éifeachtacha a chinntiú do chách. D’eagraigh sé an Fhreagairt Dhomhanda ar an gCoróinvíreas agus thacaigh sé le COVAX, tionscnamh domhanda atá dírithe ar rochtain chothrom ar vacsaíní COVID-19. Bhí an Coimisiún, na Ballstáit agus an Banc Eorpach Infheistíochta le chéile ina bpríomhinfheisteoir in COVAX, le breis agus €5 bhilliún chun 1.8 billiún dáileog vacsaíní a chur ar fáil do 92 thír ísealioncaim agus meánioncaim.

Trí chur chuige Team Europe, thacaigh an tAontas freisin le hacmhainneacht áitiúil monaraíochta vacsaíní a fhorbairt san Afraic, i Meiriceá Laidineach agus i Muir Chairib.

Buaicphointí na freagartha ar an gCoróinvíreasAmlíne ghníomhaíochtaí an Aontais 

Na réimsí ina bhfuil freagairt tugtha ag an gCoimisiún Eorpach

Ábhar a cuireadh sa chartlann

Níl na leathanaigh ghréasáin sa rannán seo á nuashonrú a thuilleadh. D’fhéadfadh an t-ábhar a bheith as dáta agus níor cheart é a úsáid ach amháin chun tagairt don ábhar mar a bhí sé tráth a fhoilsithe.