Skip to main content

Erakorralise toetuse rahastamisvahend

Üldine

Erakorralise toetuse rahastamisvahend aitab liikmesriikidel reageerida koroonaviiruse pandeemiale, rahuldades vajadusi strateegiliselt ja Euroopa tasandil koordineeritult.

Erakorralise toetuse rahastamisvahend toimib solidaarsuse põhimõttel, võimaldades ühendada jõud ja vahendid ühiste strateegiliste vajaduste kiireks rahuldamiseks. See aitab leevendada pandeemia vahetuid tagajärgi ning prognoosida kriisist taastumisega seotud vajadusi.

Kõik uudised erakorralise toetuse rahastamisvahendist rahastatavate meetmete ja nende rakendamise kohta avaldatakse sellel veebilehel.

Vaktsiinid

Suurt osa erakorralise toetuse rahastamisvahendi eelarvest kasutatakse selleks, et tagada ELis ohutud ja tõhusad COVID-19 vaktsiinid vaktsiinitootjatega sõlmitud eelostulepingute kaudu. See on osa Euroopa Komisjoni vaktsiinistrateegiast.

Ravimeetodid

Veklury

Euroopa Komisjoni erakorralise toetuse rahastamisvahendist rahastati kokku 70 miljoni euroga kaht lepingut ravimifirmaga Gilead, et tagada ravimi Veklury (remdesiviri kaubanduslik nimetus) raviannuste kättesaadavus. Veklury oli esimene Euroopa Liidu tasandil COVID-19 raviks müügiloa saanud ravim. Erakorralise toetuse rahastamisvahendi toel tagati ligikaudu 37 000 raskete COVID-19 sümptomitega patsiendi ravi. 2020. aasta augustist oktoobrini tehti liikmesriikidele ja Ühendkuningriigile mitmes osas kättesaadavaks 200 000 viaali ravimit Veklury.

Plasmafereesi seadmed

11. jaanuaril 2021 teatas komisjon välja valitud 24 projektist, millega luuakse uusi programme või laiendatakse olemasolevaid, et koguda COVID-19st taastunud doonoritelt plasmat ja suurendada valmisolekut plasma kiireks kogumiseks pandeemia tulevaste tippude või lainete korral. Projektid, mis viiakse ellu 14 liikmesriigis ja Ühendkuningriigis, on riiklikud või piirkondlikud ning hõlmavad enamikul juhtudel rahaliste vahendite jaotamist suurele hulgale kohalikele vere- või plasmakogumiskeskustele (kokku üle 150).

Kliinilised uuringud ravimitele uue kasutusotstarbe andmiseks

Komisjon eraldas 13. novembril 2020 erakorralise toetuse rahastamisvahendi raames 1 miljonit eurot, et aidata korraldada kliinilist uuringut osteoporoosi ennetamiseks ja raviks kasutatavale olemasolevale ravimile Raloxifene uue kasutusotstarbe andmiseks. See on programmi „Horisont 2020“ superarvutiplatvormi Exscalate4CoV kaudu tunnistatud COVID-19 põdevate patsientide ravi puhul paljulubavaks molekuliks. 450 osalejaga uuringu eesmärk on hinnata ravimi Raloxifene efektiivsust ja ohutust ning selle võimet ennetada COVID-19 viiruse paljunemist rakkudes ja vähendada viiruse levimise keskmist aega patsientidel, kellel ei esine veel raskeid sümptomeid.

Testimine

Antigeeni kiirtestid

Testimine on otsustav vahend koroonaviiruse leviku aeglustamisel. Euroopa Komisjon eraldas erakorralise toetuse rahastamisvahendi raames 100 miljonit eurot, et osta otse üle 20 miljoni antigeeni kiirtesti, mida hakatakse 24 liikmesriiki tarnima 2021. aasta veebruaris.

Liikmesriikide testimissuutlikkuse suurendamine

18. novembril allkirjastas Euroopa Komisjon Rahvusvahelise Punase Risti Föderatsiooniga kokkuleppe, millega eraldatakse erakorralise toetuse rahastamisvahendist 35,5 miljonit eurot, et suurendada COVID-19 testimissuutlikkust ELis. Rahaliste vahenditega toetatakse personali koolitamist proovide võtmiseks ning analüüside ja testide tegemiseks, eelkõige mobiilsete seadmete abil. Toetus annab Punase Risti mobiilsetele testimismeeskondadele juurdepääsu vajalikele seadmetele, laborivarustusele ja reaktiividele proovide võtmiseks ja testide tegemiseks ning võimaldab neil pakkuda riikide ametiasutustele tuge.

Oluliste kaupade, meedikurühmade ja patsientide transport

Erakorralise toetuse rahastamisvahendi liikuvuspaketi eelarvest toetatakse ka järgmist:

meditsiinitarvete transport sinna, kus neid kõige enam vajatakse, rahastades abisaadetiste transporti ELi liikmesriikidesse ja ELi liikmesriikide vahel;

patsientide ümberpaigutamine ühest ELi liikmesriigist teise või liikmesriikidest naaberriikidesse. See võimaldab kasutada tervishoiusüsteemi ülekoormatuse korral teiste riikide vaba võimekust, tagades nii ravi võimalikult paljudele inimestele;

meditsiinitöötajate ja mobiilsete meedikurühmade transport, et nad saaksid liikuda ühest ELi liikmesriigist teise ja EList naaberriikidesse, et aidata inimesi seal, kus meditsiinilist abi on kõige enam tarvis.

Seda täiendavat rahastamisvõimalust pakutakse lisaks ELi elanikkonnakaitse mehhanismi kaudu antavale toetusele ja rescEU kaudu tehtavatele kaitsevarustuse tarnetele.

Komisjon sai 78 toetustaotlust 20 liikmesriigilt ja Ühendkuningriigilt, millest 60 olid seotud meditsiiniseadmete, vaktsiiniga seotud varustuse ja ravimite veoga ning 18 taotlust patsientide ja meditsiinirühmade ümberpaigutamisega.  Kokku on nende meetmete toetamiseks eraldatud üle 173 miljoni euro.

Alates 2020. aasta aprillist on komisjon eraldanud 20 ELi liikmesriigile ja Ühendkuningriigile 164 miljonit eurot toetust kaubavedude korraldamiseks. Selle summa hulgas on ka 14,6 miljonit eurot, mis eraldati toetusena kuuele ELi riigile COVID-19 vaktsiiniga seotud varustuse ja COVID-19 ravimite veoks komisjoni korraldatud vahendusteenuse kaudu.

Isikukaitsevahendite ja meditsiiniseadmete tarnimiseks Euroopasse toetati nendest vahenditest rohkem kui 1000 kaubalendu ning lisaks 500 kaubaveooperatsiooni maanteel ja merel.

2021. aasta novembris eraldas komisjon täiendavalt 2,9 miljonit eurot meetmetele, mis on seotud patsientide ümberpaigutamise ja meditsiinitöötajate transpordiga. Praeguseks on sellistele meetmetele eraldatud kokku 9 miljonit eurot.

Nende projektide kaudu on Euroopa Komisjon toetanud kokku 450 meditsiinitöötaja ja 350 patsiendi ümberpaigutamist.

Olulised tervisekaubad

Komisjon on eraldanud ligikaudu 100 miljonit eurot selliste oluliste tervisekaupade hankimiseks nagu isikukaitsevahendid ning ravimid COVID-19 ennetamiseks ja raviks, samuti teenuste osutamiseks, et tagada kõnealuste toodete kvaliteet ja kasutamine.

Isikukaitsevahendid: komisjon on ostnud tervishoiutöötajate kaitsmiseks 10 miljonit maski. Need toimetati ajavahemikus 2020. aasta juulist septembrini 19 liikmesriiki.

Ravimeetodid: oluliste tervisekaupade rahastamisvahendit on kasutatud ka ravimi Veklury (remdesiviri kaubanduslik nimetus) raviannuste soetamise rahastamiseks (vt eespool). Veklury oli esimene Euroopa Liidu tasandil COVID-19 raviks müügiloa saanud ravim.

UV-robotid haiglate desinfitseerimiseks kogu Euroopas

Komisjon on eraldanud erakorralise toetuse rahastamisvahendist 12 miljonit eurot, et osta 200 UV-desinfitseerimisrobotit. Robotid võivad tavalised patsiendiruumid ultraviolettkiirguse abil 15 minutiga desinfitseerida ning kujutavad endast olulist vara, mis võib aidata haiglatel vähendada nakkusohtu ja ohjeldada koroonaviiruse levikut. Robotite jagamine algas 26. veebruaril 2021 ning 12 liikmesriiki toimetati kohale umbes 30 robotit. 21. septembril 2021 tarnis komisjon 200. desinfitseerimisroboti (Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí haiglasse Barcelonas, Hispaanias). Lisaks neile 200 robotile tagas komisjon veel 100 täiendava roboti ostu.

Tervishoiutöötajate koolitamine intensiivravioskuste vallas

Euroopa Komisjon eraldas erakorralise toetuse rahastamisvahendist 2,5 miljonit eurot koolitusteks eri valdkondade tervishoiutöötajatele, et toetada ja aidata intensiivraviosakondi. Programm kestis 8 kuud ja selle raames koolitati 17 000 arsti ja õde 700 haiglas üle kogu ELi. Intensiivravioskusi jagati tervishoiutöötajatele, kes ei tööta tavaliselt intensiivraviosakondades. See aitas suurendada nende töötajate hulka, kes võidakse tööle kutsuda siis, kui intensiivraviosakondade suutlikkust on vaja ajutiselt kiiresti ja olulisel määral suurendada. Koolitusmaterjale jagatakse huvitatud kolmandate riikidega, et valmistuda intensiivravi üksuse töötajate arvu kiireks suurendamiseks COVID-19 tulevaste lainete või muude tervisekriiside korral.

ELi digitaalne COVID-tõend

ELi digitaalse COVID-tõendi määrust hakati kohaldama 1. juulil 2021. Juba 17. märtsil 2021 esitas Euroopa Komisjon ettepaneku ELi COVIDi digitõendi kohta, et hõlbustada pandeemia ajal kodanike ohutut vaba liikumist ELis.

27. septembril 2021 toetas komisjon 20 liikmesriiki kokku 95 miljonit euroga, et nad saaksid osta COVID-19 diagnostilisi teste, mis hõlbustaks ELi digitaalse COVID-tõendite väljastamist. See täiendab käimasolevat COVID-19 vastast vaktsineerimist. Algatus on osa komisjoni kohustusest toetada taskukohast juurdepääsu kiirele ja täpsele testimisele nende kodanike jaoks, kes ei ole veel täielikult vaktsineeritud, eelkõige nende jaoks, keda ei saa meditsiinilistel põhjustel vaktsineerida.

ELi digitaalse COVID-tõendi rakendamine ELis – komisjoni esimene aruanne.

Koostalitusvõime tagamine

Komisjon mobiliseeris erakorralise toetuse rahastamisvahendi raames ligikaudu 16 miljonit eurot, et luua COVID-19 vaktsineerimist, testimist ja haigusest paranemist kinnitavate koostalitusvõimeliste tõendite väljastamiseks ja kontrolliks vajalik taristu.

Tuginedes kogemustele, mis saadi Euroopa liidenduslüüsiteenuse nime all tuntud digitaristu (nimetatud teenuse eesmärk on vahetada piiriüleselt riiklike kontaktijälgimis- ja hoiatusrakenduste andmeid) loomise käigus, töötas komisjon välja ELi juurdepääsupunkti – riiklikke süsteeme ühendava turvalise digitaristu, mis tagab koostalitusvõimeliste tõendite usaldusväärse kontrolli kogu ELis. Pärast edukat katseetappi hakkas ELi juurdepääsupunkt 1. juunil 2021 toimima. See võimaldab tõendeid piiriüleselt kontrollida.

Lisaks tegi komisjon erakorralise toetuse rahastamisvahendi raames kättesaadavaks täiendavad rahalised vahendid, et anda juurdepääsupunktiga liitumisega seotud tehnilist ja finantsabi kuni 1 miljoni euro ulatuses iga ELi riigi kohta.

ELi COVIDi digitõend

Riiklike kontaktide jälgimise rakenduste ühendamine

Koroonaviiruse vastases võitluses on enamik liikmesriike käivitanud riikliku kontaktide jälgimise ja hoiatamise rakenduse või kavatsevad seda teha. Erakorralise toetuse rahastamisvahendi raames on tehtud kättesaadavaks ligikaudu 10 miljonit eurot, et need riiklikud rakendused ühendada ja kasutada täiel määral ära mobiilseid kontaktide jälgimise ja hoiatamise rakendusi, et murda koroonaviiruse nakkuste ahel ja päästa elusid ka juhul, kui inimesed piiri ületavad.

Koostalitlusvõime lüüsiteenus pakub kogu Euroopat hõlmavat lahendust, et tagada riiklike rakenduste vahel turvaline teabevahetus, mis põhineb detsentraliseeritud arhitektuuril ja kõrgetasemelisel andmekaitsel. Pärast edukat katseetappi hakkas lüüsiteenus 19. oktoobril toimima.

Praeguseks on selle teenusega seotud 17 riiklikku rakendust, mida on alla laaditud 67 miljonit korda. Peagi on sellega ühinemas veel teisigi riike.

Erakorralise toetuse rahastamisvahendist on eraldatud kokku 3 miljonit eurot, et aidata liikmesriikidel kohandada oma riiklikke rakendusi ja põhiservereid, et lüüsiteenusega liituda. Praeguseks on seda toetust kasutanud 13 liikmesriiki.

Mobiilsed kontaktide jälgimise rakendused ELi liikmesriikides

Kasulikud lingid

Dokumendid

 

2 APRILL 2020
COVID-19 – Majanduspakett – Erakorralise toetuse kasutuselevõtmine
eesti
(140.83 KB - HTML)
Laadige alla

 

2 APRILL 2020
COVID-19 – Majanduspakett – DAB 2/2020 – Erakorralise toetuse rahastamisvahend
eesti
(200.81 KB - HTML)
Laadige alla

 

2 APRILL 2020
COVID-19 – Majanduspakett – Ettenägematute kulude varu kasutuselevõtmine – Erakorralise toetuse rahastamisvahendi taaskäivitamine
eesti
(145.96 KB - HTML)
Laadige alla