Prejsť na hlavný obsah

Plán obnovy pre Európu

Úvod

Najväčší stimulačný balík v histórii

Dlhodobý rozpočet EÚ spolu s dočasným nástrojom NextGenerationEU (NGEU), ktorý je určený na podporu obnovy, predstavujú najväčší stimulačný balík, aký bol kedy v Európe financovaný. Po pandémii COVID-19 nám celková suma 2,018 bilióna eur (v bežných cenách*) pomôže pri obnove Európy. Nová Európa bude zelenšia, digitálnejšia a odolnejšia.

Finančné prostriedky sa využívajú na riešenie najdôležitejších výziev Európy a na podporu tých, ktorí potrebujú pomoc. Po ruskej invázii na Ukrajinu sa mobilizoval rozpočet EÚ s cieľom poskytnúť núdzovú pomoc a podporu na Ukrajine a v krajinách EÚ a zmierniť humanitárne dôsledky vojny.

*1,8 bilióna eur v cenách roku 2018.

Fakty a čísla týkajúce sa VFR 2021 – 2027 a nástroja NextGenerationEU

Hlavné prvky balíka

Viac ako 50 % dlhodobého rozpočtu a nástroja NextGenerationEU je určených na podporu modernizácie, napríklad formou:

microscope

výskumu a inovácií, a to prostredníctvom programu Horizont Európa;

investment icon

spravodlivej klimatickej a digitálnej transformácie prostredníctvom Fondu na spravodlivú transformáciu a programu Digitálna Európa;

vaccine

pripravenosti, obnovy a odolnosti prostredníctvom Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, programu rescEU a nového zdravotníckeho programu EU4Health.

Balík sa okrem toho zameriava na:

farm icon

modernizáciu tradičných politík, ako je politika súdržnosti a spoločná poľnohospodárska politika, s cieľom maximalizovať ich prínos k prioritám Únie

globe icon

boj proti zmene klímy, na ktorý je určených 30 % finančných prostriedkov EÚ, čo je doposiaľ najväčší podiel z európskeho rozpočtu

2 womens icon

biodiverzitu a rodovú rovnosť

Celkové rozpočtové prostriedky pridelené z viacročného finančného rámca na roky 2021 – 2027 a nástroja NextGenerationEU podľa okruhov

Okruh VFR Nástroj NextGenerationEU
1. Jednotný trh, inovácie a digitálna ekonomika 149,5 mld. eur 11,5 mld. eur
2. Súdržnosť, odolnosť a hodnoty 426,7 mld. eur 776,5 mld. eur
3. Prírodné zdroje a životné prostredie 401 mld. eur 18,9 mld. eur
4. Migrácia a riadenie hraníc 25,7 mld. eur
5. Bezpečnosť a obrana 14,9 mld. eur
6. Susedstvo a svet 110,6 mld. eur
7. Európska verejná správa 82,5 mld. eur
VFR SPOLU 1 210,9 mld. eur 806,9 mld. eur

Všetky sumy v EUR v bežných cenách. Zdroj: Európska komisia.

Kľúčovým prvkom nástroja NextGenerationEU je Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti – nástroj na poskytovanie grantov a úverov na podporu reforiem a investícií v členských štátoch EÚ v celkovej hodnote 723,8 miliardy eur. Na získanie finančných prostriedkov v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti musia členské štáty vypracovať plány obnovy a odolnosti, v ktorých uvedú, ako budú tieto finančné prostriedky investovať. Okrem toho musia splniť príslušné míľniky a ciele. Pred vykonaním platieb v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti Komisia posúdi, či je plnenie jednotlivých míľnikov a cieľov uspokojivé.

Ak sa chcete oboznámiť s plánmi jednotlivých členských štátov EÚ a sledovať doterajšie úhrady, pozrite si interaktívnu hodnotiacu tabuľku obnovy a odolnosti.

Zvyšok finančných prostriedkov z nástroja NextGenerationEU sa vypláca členským štátom EÚ v rámci viacerých programov EÚ: Pomoc pri obnove v rámci politiky súdržnosti a pri obnove území v Európe (REACT-EU), Horizont Európa, Program InvestEU, Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka alebo Fond na spravodlivú transformáciu (FST).

Vzhľadom na agresiu Ruska voči Ukrajine mohli členské štáty EÚ použiť niektoré z týchto finančných prostriedkov na riešenie potrieb utečencov prichádzajúcich na ich územia.

Rozčlenenie finančných prostriedkov nástroja NextGenerationEU

Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti

723,8 mld. eur

z toho úvery 385,8 mld. eur
z toho granty 338 mld. eur

 

Program

Financovanie
React-EU 50,6 mld. eur
Horizont Európa 5,4 mld. eur
Program InvestEU 6,1 mld. eur
Rozvoj vidieka 8,1 mld. eur
Fond na spravodlivú transformáciu (FST) 10,9 mld. eur
RescEU 2 mld. eur
SPOLU 806,9 mld. eur

Všetky sumy v EUR v bežných cenách. Zdroj: Európska komisia.

Národné alokácie

Zmyslom rozpočtu EÚ nie je a nikdy nebolo obdarúvanie či prijímanie. Všetky členské štáty majú prospech z toho, že sú súčasťou jednotného trhu a spoločne riešia spoločné výzvy. Finančné prostriedky EÚ, napríklad v rámci kohéznych fondov alebo programu Horizont Európa, smerujú do všetkých kútov EÚ.

V niektorých oblastiach politiky členské štáty dostali vopred stanovené sumy. Môžete si ich pozrieť tu.

Financovanie dlhodobého rozpočtu EÚ a nástroja NextGenerationEU

Pôžičky na financovanie obnovy

Na financovanie nástroja NextGenerationEU si Európska komisia (v mene Európskej únie) požičiava na trhoch za výhodnejšie úrokové sadzby, než má väčšina členských štátov, a tieto prostriedky prerozdeľuje.

Európska komisia už pred nástrojom NextGenerationEU vydávala dlhopisy, napríklad na financovanie úverov pre členské štáty EÚ a tretie krajiny, vrátane až 100 miliárd EUR na program SURE na podporu pracovných miest a udržanie ľudí v práci počas pandémie COVID-19.

Európska únia do roku 2026 vyzbiera približne 800 miliárd EUR v bežných cenách na nástroj NextGenerationEU prostredníctvom diverzifikovanej stratégie financovania.

EÚ ako dlžník

Jasný plán na vytvorenie nových zdrojov príjmov, ktoré prispejú k splateniu úverov

V medziinštitucionálnej dohode z decembra 2021 sa Európsky parlament, Rada a Komisia dohodli, že budú pracovať na zavedení dostatočných nových vlastných zdrojov na pokrytie splátok nástroja NextGenerationEU.

Komisia preto v decembri 2021 navrhla tri nové zdroje príjmov do rozpočtu EÚ s cieľom pomôcť splácať grantovú časť nástroja NextGenerationEU. Tento návrh by prispel aj k financovaniu Sociálno-klimatického fondu, ktorého cieľom je zabezpečiť, aby sa pri prechode na dekarbonizované hospodárstvo na nikoho nezabudlo.

Komisia 20. júna 2023 dokončila svoj návrh ďalšej generácie vlastných zdrojov. Konečný balík zahŕňa nový dočasný štatistický vlastný zdroj založený na ziskoch spoločností. Komisia v nadväznosti na politickú dohodu o balíku Fit for 55, ktorého cieľom je zabezpečiť, aby politiky EÚ prispievali ku klimatickej neutralite nášho kontinentu, takisto upravila návrhy týkajúce sa vlastných zdrojov na základe systému obchodovania s emisiami (ETS) a mechanizmu uhlíkovej kompenzácie na hraniciach (CBAM) v porovnaní s pôvodnými návrhmi z decembra 2021.

Emissions trading

Vlastný zdroj systému obchodovania s emisiami

Carbon border adjustment mechanism

Vlastný zdroj mechanizmu kompenzácie uhlíka na hraniciach

reallocated profits

Dočasný štatistický vlastný zdroj založený na ziskoch spoločností

Okrem toho sa zachováva vlastný zdroj založený na podiele zostatkových ziskov nadnárodných spoločností, ktorý sa prerozdelí medzi členské štáty EÚ podľa dohody OECD/G20 o prerozdelení práv na zdaňovanie („prvý pilier“). Komisia spolupracuje s Európskym parlamentom a členskými štátmi EÚ v Rade na rýchlom schválení nových zdrojov príjmov.

Zdroje príjmov rozpočtu EÚ na roky 2021 – 2027

Nová generácia vlastných zdrojov EÚ

Príjemcovia pomoci

Rozpočet EÚ môže využívať každý. Vyhľadajte prebiehajúce a plánované výzvy na predkladanie návrhov, získajte informácie o postupoch a programoch financovania a podajte si online žiadosť.

Informácie o postupoch obstarávania a príležitostiach pre podnikateľov, ktorí majú záujem o zákazky Európskej komisie.

Súvislosti

Komisia 2. mája 2018 predložila návrh budúceho dlhodobého rozpočtu EÚ.

V reakcii na bezprecedentnú krízu spôsobenú koronavírusom Európska komisia 27. mája 2020 navrhla dočasný nástroj obnovy NextGenerationEU, ako aj adresné posilnenie dlhodobého rozpočtu EÚ na roky 2021 – 2027.

Dňa 21. júla 2020, teda ani nie o dva mesiace neskôr, dosiahli hlavy štátov alebo predsedovia vlád EÚ politickú dohodu o tomto balíku.

Ku konečnému prijatiu Radou došlo 17. decembra 2020.

Proces rokovaní

Dokumenty

11. FEBRUÁRA 2021
Adopted MFF legal acts
English
(HTML)
Stiahnuť
17. DECEMBRA 2020
EU budget - European Commission welcomes the adoption of the EU's long-term budget for 2021-2027
English
(5.95 KB - HTML)
Stiahnuť
22. DECEMBRA 2020
Questions and answers on the adoption of the EU's long-term budget for 2021-2027
English
(5.95 KB - HTML)
Stiahnuť
11. NOVEMBRA 2020
EU’s next long-term budget & NextgenerationEU - Key facts and figures
English
(584.72 KB - PDF)
Stiahnuť
11. NOVEMBRA 2020
Questions and Answers on the agreement on the €1.8 trillion package to help build greener, more digital and more resilient Europe
English
(5.95 KB - HTML)
Stiahnuť
10. NOVEMBRA 2020
Rozpočet EÚ: Európska komisia víta dohodu o balíku v objeme 1,8 bilióna eur, ktorý pomôže vybudovať zelenšiu, digitálnejšiu a odolnejšiu Európu
slovenčina
(5.95 KB - HTML)
Stiahnuť
27. MÁJA 2020
Správny čas pre Európu: náprava škôd a príprava budúcnosti pre ďalšie generácie
slovenčina
(195.02 KB - HTML)
Stiahnuť
27. MÁJA 2020
Rozpočet EÚ umožňujúci realizáciu plánu obnovy Európy
slovenčina
(267.79 KB - HTML)
Stiahnuť
27. MÁJA 2020
Commission Staff Working Document: Identifying Europe's recovery need
English
(317.65 KB - HTML)
Stiahnuť
27. MÁJA 2020
Upravený pracovný program Komisie na rok 2020
slovenčina
(249.4 KB - HTML)
Stiahnuť
27. MÁJA 2020
Adjusted Commission Work Programme 2020 - Annexes
English
(458.42 KB - PDF)
Stiahnuť
27. MÁJA 2020
MFF Legislation
English
(HTML)
Stiahnuť