Skip to main content

Genopretningsplanen for Europa

Indledning

Den største stimuluspakke nogensinde

EU's langsigtede budget er, kombineret med initiativet NextGenerationEU, som er et midlertidigt instrument til fremme af genopretningen, den største stimuluspakke, som nogensinde er blevet finansieret i Europa. I alt bliver der brugt 2,018 billioner euro i løbende priser* til genopbygningen af Europa efter covid-19-krisen. og gøre det både grønnere, mere digitalt og mere modstandsdygtigt.

Midlerne anvendes til at tackle de vigtigste problemer i EU og støtte dem, der har behov for det. I kølvandet på Ruslands aggression mod Ukraine blev EU-budgettet mobiliseret til at yde nødhjælp og støtte i Ukraine og i EU-landene og til at afbøde de humanitære konsekvenser af krigen.

*1,8 billioner euro i 2018-priser

Fakta og tal for det langsigtede budget for 2021-2027 og NextGenerationEU

 

De vigtigste elementer i pakken

Mere end 50 % af det langsigtede budget og NextGenerationEU er afsat til modernisering, bl.a. gennem:

forskning og innovation via Horisont Europa

en retfærdig klimapolitisk og digital omstilling via Fonden for Retfærdig Omstilling og programmet for et digitalt Europa

beredskab, genopretning og modstandsdygtighed via genopretnings- og resiliensfonden, rescEU og det nye sundhedsprogram EU4Health.

 

Derudover er pakken rettet mod

modernisering af traditionelle politikker som samhørighedspolitikken og den fælles landbrugspolitik, med henblik på at maksimere deres bidrag til Unionens prioriteter

bekæmpelse af klimaforandringerne med 30 % af EU-midlerne, hvilket er den hidtil største andel af det europæiske budget

beskyttelse af biodiversiteten og fremme af ligestilling mellem kønnene

Den flerårige finansielle ramme 2021-2027 og NextGenerationEU – samlede tildelinger efter udgiftsområde

BudgetpostFFRNextGenerationEU
1. Det indre marked, innovation og det digitale område149,5 mia. euro11,5 mia. euro
2. Samhørighed, resiliens og værdier426,7 mia. euro776,5 mia. euro
3. Miljø og naturressourcer401 mia. euro18,9 mia. euro
4. Migration og grænseforvaltning 25,7 mia. euro-
5. Sikkerhed og forsvar 14,9 mia. euro-
6. Naboområder og verden110,6 mia. euro-
7. Europæisk offentlig forvaltning82,5 mia. euro-
I ALT FFR1.210,9 mia. euro806,9 mia. euro

Alle beløb er i euro i løbende priser. Kilde: Europa-Kommissionen

Hjørnestenen i NextGenerationEU er genopretnings- og resiliensfaciliteten, som yder tilskud og lån til støtte for reformer og investeringer i EU-landene til en samlet værdi af 723,8 mia. euro. For at modtage midler under genopretnings- og resiliensfaciliteten skal medlemslandene udarbejde genopretnings- og resiliensplaner, der beskriver, hvordan de vil investere midlerne. Desuden skal de opfylde en række delmål og mål, og før der kan frigives udbetalinger under genopretnings- og resiliensfaciliteten, vurderer Kommissionen, om hvert enkelt delmål og mål er blevet opfyldt.

Se vores interaktive resultattavle for genopretning og resiliens, hvis du vil tjekke de forskellige EU-landes planer og følge de udbetalinger, der hidtil er foretaget.

Resten af midlerne fra NextGenerationEU udbetales til EU-landene af flere EU-programmer: genopretningsbistanden til samhørighed og til områder i Europa (REACT-EU), Horisont Europa, InvestEU, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Fonden for Retfærdig Omstilling (FRO).

Efter Ruslands aggression mod Ukraine kan EU-landene anvende nogle af disse midler til at dække behovene hos de flygtninge, der ankommer til deres område.

NextGenerationEU – fordeling

Genopretnings- og resiliensfaciliteten

723,8 mia. euro

heraf lån385,8 mia. euro
heraf tilskud338 mia. euro

 

Program

 
REACT-EU  50,6 mia. euro
Horisont Europa5,4 mia. euro
InvestEU6,1 mia. euro
Udvikling af landdistrikter 8,1 mia. euro
Fonden for Retfærdig Omstilling10,9 mia. euro
RescEU2 mia. euro
I ALT806,9 mia. euro

Alle beløb er i euro i løbende priser. Kilde: Europa-Kommissionen

Fordeling af midler til de enkelte lande

EU-budgettet handler ikke om at give og tage – og det har det heller aldrig gjort. Alle medlemslandene har gavn af at være en del af det indre marked og sammen løse de fælles udfordringer. EU-midler, f.eks. under samhørighedsfondene eller Horisont Europa, går til alle dele af EU.

Inden for særlige politikområder er nogle beløb til EU-landene øremærket på forhånd. Du kan se dem her.

Finansiering af EU's langsigtede budget og NextGenerationEU

Låntagning til finansiering af genopretningen

For at finansiere NextGeneration EU låner Kommissionen på vegne af EU på markederne til en gunstigere rente, end mange EU-lande kan opnå, og omfordeler derefter midlerne.

Inden oprettelsen af NextGenerationEU udstedte Europa-Kommissionen allerede obligationer, f.eks. til finansiering af lån til EU-lande og tredjelande, bl.a. op til 100 mia. euro til SURE-programmet for at understøtte beskæftigelsen under covid-19-pandemien.

EU vil til NextGenerationEU skaffe op til ca. 800 mia. euro i løbende priser frem til 2026 via en diversificeret finansieringsstrategi.

EU som låntager

En klar køreplan for nye egne indtægter, der kan medfinansiere tilbagebetalingen af lånene

I den interinstitutionelle aftale fra december 2021 blev Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen enige om at arbejde hen imod at indføre tilstrækkelige nye egne indtægter til at dække tilbagebetalingerne af NextGenerationEU.

I december 2021 foreslog Kommissionen således tre nye indtægtskilder til EU-budgettet for at hjælpe med at tilbagebetale tilskudsdelen af NextGenerationEU. Disse indtægter vil også medvirke til finansieringen af den sociale klimafond, der skal sikre, at omstillingen til en dekarboniseret økonomi ikke lader nogen i stikken.

Egne indtægter fra emissionshandelssystemet

Egne indtægter fra CO2-grænsetilpasningsmekanismen

Egne indtægter baseret på meget store multinationale selskabers omfordelte overskud (ud fra arbejdet på OECD-niveau og G20-niveau)

Kommissionen samarbejder med Europa-Parlamentet og EU-landene i Rådet om en hurtig godkendelse af de nye indtægtskilder.

Kommissionen vil foreslå endnu en pakke med egne indtægter inden udgangen af 2023.

Indtægtskilder for EU-budgettet for 2021-2027

Den nye generation af egne indtægter

Støttemodtagerne

Alle kan få gavn af EU's budget. Find igangværende og kommende indkaldelser af forslag til finansiering, få baggrundsoplysninger om finansieringsprocesserne og programmerne, og ansøg online.

Læs om udbudsproceduren og om mulighederne for at gøre forretning med Europa-Kommissionen.

Baggrund

Kommissionen fremsatte sit forslag til EU's næste langsigtede budget den 2. maj 2018. 

Som reaktion på den krise af hidtil uset omfang, som covid-19-udbruddet har forårsaget, foreslog Europa-Kommissionen den 27. maj 2020 det midlertidige genopretningsinstrument NextGenerationEU samt målrettede forstærkninger af EU's langsigtede budget for 2021-2027.

Den 21. juli 2020, mindre end to måneder senere, nåede EU's stats- og regeringschefer til politisk enighed om pakken.

Rådets endelige vedtagelse kom den 17. december 2020.

Forhandlingsprocessen

Dokumenter

11 FEBRUAR 2021
Adopted MFF legal acts
English
(HTML)
Download
17 DECEMBER 2020
EU budget - European Commission welcomes the adoption of the EU's long-term budget for 2021-2027
English
(5.95 KB - HTML)
Download
22 DECEMBER 2020
Questions and answers on the adoption of the EU's long-term budget for 2021-2027
English
(5.95 KB - HTML)
Download
11 NOVEMBER 2020
EU’s next long-term budget & NextgenerationEU - Key facts and figures
English
(584.72 KB - PDF)
Download
11 NOVEMBER 2020
Questions and Answers on the agreement on the €1.8 trillion package to help build greener, more digital and more resilient Europe
English
(5.95 KB - HTML)
Download
10 NOVEMBER 2020
EU-budgettet: Europa-Kommissionen glæder sig over aftale om pakke på 1,8 bio. EUR, der skal bidrage til opbygningen af et grønnere, mere digitalt og mere modstandsdygtigt Europa
dansk
(5.95 KB - HTML)
Download
27 MAJ 2020
Et vigtigt øjeblik for Europa: Genopretning og forberedelser til den næste generation
dansk
(192.25 KB - HTML)
Download
27 MAJ 2020
EU-budgettet som drivkraft bag genopretningsplanen for Europa
dansk
(264.63 KB - HTML)
Download
27 MAJ 2020
Commission Staff Working Document: Identifying Europe's recovery need
English
(317.65 KB - HTML)
Download
27 MAJ 2020
2020 Adjusted Commission Work Programme
English
(HTML)
Download
27 MAJ 2020
Adjusted Commission Work Programme 2020 - Annexes
English
(458.42 KB - PDF)
Download
27 MAJ 2020
MFF Legislation
English
(HTML)
Download