Skip to main content
Лого на Европейската комисия

План за възстановяването на Европа

Въведение

Най-големият пакет от стимули досега

Дългосрочният бюджет на ЕС и NextGenerationEU — временния инструмент за стимулиране на възстановяването, са най-големият пакет от стимули, финансиран някога в Европа. Възстановяването на Европа след COVID-19 се подпомага с общо 2,018 трилиона евро по текущи цени*. Това ще бъде една по-екологична, по-цифрова и по-устойчива Европа.

Средствата се използват за справяне с най-важните предизвикателства пред Европа и за подкрепа на нуждаещите се. След началото на руската агресия срещу Украйна, бюджетът на ЕС беше мобилизиран, за да се предостави спешна помощ в Украйна и в държавите от ЕС и за да се облекчат хуманитарните последици от войната.

*1,8 трилиона евро по цени от 2018 г.

МФР за 2021—2027 г. и NextGenerationEU: факти и цифри

 

Основни елементи на пакета

С над 50 % от дългосрочния бюджет и NextGenerationEU се подкрепя модернизацията, например чрез:

научни изследвания и иновации — в рамките на „Хоризонт Европа“

справедливи климатичен и цифров преход — чрез Фонда за справедлив преход и програма „Цифрова Европа“

подготвеност, възстановяване и устойчивост — чрез Механизма за възстановяване и устойчивост, rescEU и нова здравна програма EU4Health.

 

Освен това в пакета се обръща специално внимание на:

модернизирането на традиционните политики, като политиката на сближаване и общата селскостопанска политика, за да се увеличи максимално техният принос към приоритетите на Съюза

борбата с изменението на климата, за която са предназначени 30 % от средствата на ЕС — най-големия дял от европейския бюджет досега

защитата на биологичното разнообразие и равенството между половете

Многогодишна финансова рамка за 2021—2027 г. и NextGenerationEU — общ размер на средствата по функции

Бюджетен редМФРNextGenerationEU
1. Единен пазар, иновации и цифрови технологии149,5 млрд. евро11,5 млрд. евро
2. Сближаване, устойчивост и ценности426,7 млрд. евро776,5 млрд. евро
3. Природни ресурси и околна среда401 млрд. евро18,9 млрд. евро
4. Миграция и управление на границите 25,7 млрд. евро-
5. Сигурност и отбрана 14,9 млрд. евро-
6. Съседните региони и светът110,6 млрд. евро-
7. Европейска публична администрация82,5 млрд. евро-
ОБЩО МФР1210,9 млрд. евро806,9 млрд. евро

Всички суми са в евро, по текущи цени. Източник: Европейска комисия

Основният елемент на NextGenerationEU е Механизмът за възстановяване и устойчивост — инструмент за предоставяне на безвъзмездни средства и заеми в подкрепа на реформите и инвестициите в държавите от ЕС на обща стойност от 723,8 милиарда евро. За да получат средства по Механизма за възстановяване и устойчивост, държавите членки трябва да изготвят планове за възстановяване и устойчивост, в които се посочва как ще се инвестират средствата. Освен това те трябва да изпълнят съответните етапни и други цели. Преди да могат да се извършат плащания по механизма, Комисията оценява дали всяка от тези цели е изпълнена задоволително.

За да видите плановете на държавите от ЕС и извършените до момента плащания, използвайте интерактивната страница с набора от показатели за възстановяване и устойчивост,

Останалата част от средствата по NextGenerationEU се отпускат на държавите членки чрез няколко програми на ЕС: Помощ за възстановяване в полза на сближаването и териториите на Европа (REACT-EU), „Хоризонт Европа“, InvestEU, Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони и Фонд за справедлив преход (ФСП).

Във връзка с агресията на Русия срещу Украйна държавите от ЕС могат да използват част от тези средства, за да посрещнат нуждите на бежанците, пристигащи на тяхна територия.

Разбивка на средствата в рамките на NextGenerationEU

Механизъм за възстановяване и устойчивост

723,8 млрд. евро

от които заеми в размер на385,8 млрд. евро
от които безвъзмездни средства в размер на338 млрд. евро

 

Програма

 
ReactEU  50,6 млрд. евро
Хоризонт Европа5,4 млрд. евро
InvestEU6,1 млрд. евро
Развитие на селските райони 8,1 млрд. евро
Фонд за справедлив преход10,9 млрд. евро
RescEU2 млрд. евро
ОБЩО806,9 млрд. евро

Всички суми са в евро, по текущи цени. Източник: Европейска комисия

Разпределение на средствата по държави

Бюджетът на ЕС не е и никога не е бил предназначен за даване и вземане. Всички държави членки имат полза от това да са част от единния пазар, като заедно се справят с общите предизвикателства. Средствата от ЕС, например по линия на кохезионните фондове или програма„Хоризонт Европа“, отиват във всички краища на Съюза.

В някои области на политиката държавите членки получават предварително определени суми. Можете да ги видите тук.

Финансиране на дългосрочния бюджет на ЕС и NextGenerationEU

Заеми за финансиране на възстановяването

За да финансира NextGenerationEU, Европейската комисия — от името на Европейския съюз — взема заеми на пазарите при по-благоприятни условия, отколкото повечето държави членки биха могли да получат, и преразпределя сумите.

И преди NextGenerationEU Европейската комисия е емитирала облигации, например за финансиране на заеми за ЕС и трети държави, включително до 100 милиарда евро за програмата SURE за подкрепа на работните места по време на пандемията от COVID-19.

До 2026 г. Европейският съюз ще набере до около 800 милиарда евро (по текущи цени) за NextGenerationEU чрез диверсифицирана стратегия за финансиране.

ЕС като заемополучател

Ясна пътна карта за нови източници на приходи, за да се подпомогне погасяването на заемите

В междуинституционалното споразумение от декември 2021 г. Европейският парламент, Съветът и Комисията се споразумяха да работят за въвеждането на достатъчно нови собствени ресурси, които да се използват за погасяванията по линия на NextGenerationEU.

През декември 2021 г. Комисията предложи три нови източника на приходи в бюджета на ЕС, които да помогнат за изплащането на средствата, набрани за финансиране на компонента на NextGenerationEU за безвъзмездна подкрепа. Това предложение ще допринесе и за финансирането на Социалния фонд за климата, чиято цел е да се гарантира, че при прехода към декарбонизирана икономика никой няма да бъде изоставен.

Собствен ресурс на база схемата на ЕС за търговия с емисии

Собствен ресурс на база механизма за корекция на въглеродните емисии на границите

Собствен ресурс на база преразпределянето на печалбите на много големите мултинационални компании (въз основа на работата на равнище ОИСР и Г-20)

Комисията ще работи с Европейския парламент и с държавите от ЕС в рамките на Съвета за бързо одобрение на новите източници на приходи.

До края на 2023 г. Комисията ще предложи втори пакет за нови собствени ресурси.

Източници на приходи за бюджета на ЕС за периода 2021—2027 г.

Следващото поколение собствени ресурси на ЕС

Бенефициери

Всеки може да се възползва от бюджета на ЕС. Намерете текущи и предстоящи покани за предложения за финансиране, научете повече за процедурите и програмите за финансиране и кандидатствайте онлайн.

Научете повече за тръжните процедури и възможностите за работа по поръчки, възложени от Европейската комисия.

Контекст

Комисията представи своето предложение за следващия дългосрочен бюджет на ЕС на 2 май 2018 г. 

На 27 май 2020 г. в отговор на безпрецедентната криза, причинена от коронавируса, Европейската комисия предложи временния инструмент за възстановяване NextGenerationEU, както и целеви увеличения на дългосрочния бюджет на ЕС за периода 2021—2027 г.

На 21 юли 2020 г., по-малко от два месеца по-късно, държавните и правителствените ръководители от ЕС постигнаха политическо споразумение по пакета.

Окончателното приемане от страна на Съвета се състоя на 17 декември 2020 г.

Процесът на преговори

Документи

11 ФЕВРУАРИ 2021
Adopted MFF legal acts
English
(HTML)
Изтегляне
17 ДЕКЕМВРИ 2020
EU budget - European Commission welcomes the adoption of the EU's long-term budget for 2021-2027
English
(5.95 KB - HTML)
Изтегляне
22 ДЕКЕМВРИ 2020
Questions and answers on the adoption of the EU's long-term budget for 2021-2027
English
(5.95 KB - HTML)
Изтегляне
11 НОЕМВРИ 2020
EU’s next long-term budget & NextgenerationEU - Key facts and figures
English
(584.72 KB - PDF)
Изтегляне
11 НОЕМВРИ 2020
Questions and Answers on the agreement on the €1.8 trillion package to help build greener, more digital and more resilient Europe
English
(5.95 KB - HTML)
Изтегляне
10 НОЕМВРИ 2020
Бюджет на ЕС: Европейската комисия приветства постигането на споразумение за пакет от 1,8 трилиона евро, за да се подпомогне изграждането на по-екологична, по-цифровизирана и по-устойчива Европа
български
(5.95 KB - HTML)
Изтегляне
27 МАЙ 2020
Часът на Европа: възстановяване и подготовка за следващото поколение
български
(130.13 KB - HTML)
Изтегляне
27 МАЙ 2020
Бюджетът на ЕС осигурява ресурс за плана за възстановяването на Европа
български
(352.85 KB - HTML)
Изтегляне
27 МАЙ 2020
Commission Staff Working Document: Identifying Europe's recovery need
English
(317.65 KB - HTML)
Изтегляне
27 МАЙ 2020
2020 Adjusted Commission Work Programme
English
(HTML)
Изтегляне
27 МАЙ 2020
Adjusted Commission Work Programme 2020 - Annexes
English
(458.42 KB - PDF)
Изтегляне
27 МАЙ 2020
MFF Legislation
English
(HTML)
Изтегляне