Направо към основното съдържание

План за възстановяването на Европа

Въведение

Най-големият пакет от стимули досега

Дългосрочният бюджет на ЕС и NextGenerationEU — временния инструмент за стимулиране на възстановяването, са най-големият пакет от стимули, финансиран някога в Европа. Възстановяването на Европа след COVID-19 се подпомага с общо 2,018 трилиона евро по текущи цени*. Това ще бъде една по-екологична, по-цифрова и по-устойчива Европа.

Средствата се използват за справяне с най-важните предизвикателства пред Европа и за подкрепа на нуждаещите се. След началото на руската агресия срещу Украйна, бюджетът на ЕС беше мобилизиран, за да се предостави спешна помощ в Украйна и в държавите от ЕС и за да се облекчат хуманитарните последици от войната.

*1,8 трилиона евро по цени от 2018 г.

МФР за 2021—2027 г. и NextGenerationEU: факти и цифри

Основни елементи на пакета

С над 50 % от дългосрочния бюджет и NextGenerationEU се подкрепя модернизацията, например чрез:

microscope

научни изследвания и иновации — в рамките на „Хоризонт Европа“

investment icon

справедливи климатичен и цифров преход — чрез Фонда за справедлив преход и програма „Цифрова Европа“

vaccine

подготвеност, възстановяване и устойчивост — чрез Механизма за възстановяване и устойчивост, rescEU и нова здравна програма EU4Health.

Освен това в пакета се обръща специално внимание на:

farm icon

модернизирането на традиционните политики, като политиката на сближаване и общата селскостопанска политика, за да се увеличи максимално техният принос към приоритетите на Съюза

globe icon

борбата с изменението на климата, за която са предназначени 30 % от средствата на ЕС — най-големият дял от европейския бюджет досега

2 womens icon

защитата на биологичното разнообразие и равенството между половете

Многогодишна финансова рамка за 2021—2027 г. и NextGenerationEU — общ размер на средствата по функции

Бюджетен ред МФР NextGenerationEU
1. Единен пазар, иновации и цифрови технологии 149,5 млрд. евро 11,5 млрд. евро
2. Сближаване, устойчивост и ценности 426,7 млрд. евро 776,5 млрд. евро
3. Природни ресурси и околна среда 401 млрд. евро 18,9 млрд. евро
4. Миграция и управление на границите 25,7 млрд. евро -
5. Сигурност и отбрана 14,9 млрд. евро -
6. Съседните региони и светът 110,6 млрд. евро -
7. Европейска публична администрация 82,5 млрд. евро -
ОБЩО МФР 1210,9 млрд. евро 806,9 млрд. евро

Всички суми са в евро, по текущи цени. Източник: Европейска комисия

Основният елемент на NextGenerationEU е Механизмът за възстановяване и устойчивост (МВУ) — инструмент за предоставяне на безвъзмездни средства и заеми в подкрепа на реформите и инвестициите в държавите от ЕС на обща стойност от 723,8 милиарда евро. За да получат средства по Механизма за възстановяване и устойчивост, държавите членки трябва да изготвят планове за възстановяване и устойчивост, в които се посочва как ще се инвестират средствата. Освен това те трябва да изпълнят съответните етапни и други цели. Преди да могат да се извършат плащания по механизма, Комисията оценява дали всяка от тези цели е изпълнена задоволително.

За да видите плановете на държавите от ЕС и извършените до момента плащания, използвайте интерактивната страница с набора от показатели за възстановяване и устойчивост.

Останалата част от средствата по NextGenerationEU се отпускат на държавите членки чрез няколко програми на ЕС: Помощ за възстановяване в полза на сближаването и териториите на Европа (REACT-EU), „Хоризонт Европа“, InvestEU, Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони и Фонд за справедлив преход (ФСП).

Във връзка с агресията на Русия срещу Украйна държавите от ЕС могат да използват част от тези средства, за да посрещнат нуждите на бежанците, пристигащи на тяхна територия.

Разбивка на средствата в рамките на NextGenerationEU

Механизъм за възстановяване и устойчивост

723,8 млрд. евро

от които заеми в размер на 385,8 млрд. евро
от които безвъзмездни средства в размер на 338 млрд. евро

 

Програма

Финансиране
ReactEU 50,6 млрд. евро
Хоризонт Европа 5,4 млрд. евро
InvestEU 6,1 млрд. евро
Развитие на селските райони 8,1 млрд. евро
Фонд за справедлив преход (ФСП) 10,9 млрд. евро
RescEU 2 млрд. евро
ОБЩО 806,9 млрд. евро

Всички суми са в евро, по текущи цени. Източник: Европейска комисия

Разпределение на средствата по държави

Бюджетът на ЕС не е и никога не е бил предназначен за даване и вземане. Всички държави членки имат полза от това да са част от единния пазар, като заедно се справят с общите предизвикателства. Средствата от ЕС, например по линия на кохезионните фондове или програма„Хоризонт Европа“, отиват във всички краища на Съюза.

В някои области на политиката държавите членки получават предварително определени суми. Можете да ги видите тук.

Финансиране на дългосрочния бюджет на ЕС и NextGenerationEU

Заеми за финансиране на възстановяването

За да финансира NextGenerationEU, Европейската комисия — от името на Европейския съюз — взема заеми на пазарите при по-благоприятни условия, отколкото повечето държави членки биха могли да получат, и преразпределя сумите.

И преди NextGenerationEU Европейската комисия е емитирала облигации, например за финансиране на заеми за ЕС и трети държави, включително до 100 милиарда евро за програмата SURE за подкрепа на работните места по време на пандемията от COVID-19.

До 2026 г. Европейският съюз ще набере до около 800 милиарда евро (по текущи цени) за NextGenerationEU чрез диверсифицирана стратегия за финансиране.

ЕС като заемополучател

Ясна пътна карта за нови източници на приходи, за да се подпомогне погасяването на заемите

В междуинституционалното споразумение от декември 2021 г. Европейският парламент, Съветът и Комисията се споразумяха да работят за въвеждането на достатъчно нови собствени ресурси, които да се използват за погасяванията по линия на NextGenerationEU.

През декември 2021 г. Комисията предложи три нови източника на приходи в бюджета на ЕС, които да помогнат за изплащането на средствата, набрани за финансиране на компонента на NextGenerationEU за безвъзмездна подкрепа. Това предложение ще допринесе и за финансирането на Социалния фонд за климата, чиято цел е да се гарантира, че при прехода към декарбонизирана икономика никой няма да бъде изоставен.

На 20 юни 2023 г. Комисията приключи работата си по предложението си за следващо поколение собствени ресурси. Окончателният пакет включва нов временен собствен ресурс на база статистически данни за печалбите на дружествата. След политическото споразумение относно пакета „Подготвени за цел 55“, чиято цел е да се гарантира, че политиките на ЕС допринасят за неутралността по отношение на климата на нашия континент, Комисията също така коригира предложенията за собствените ресурси въз основа на системата за търговия с емисии (СТЕ) и механизма за корекция на въглеродните емисии на границите (МКВЕГ) спрямо първоначалните предложения от декември 2021 г.

Emissions trading

Собствен ресурс на база схемата на ЕС за търговия с емисии

Carbon border adjustment mechanism

Собствен ресурс на база механизма за корекция на въглеродните емисии на границите

reallocated profits

Временен собствен ресурс на база статистически данни за печалбите на дружествата

Освен това се запазва собственият ресурс на база дела на остатъчните печалби на мултинационалните компании, които ще бъдат преразпределяни към държавите от ЕС съгласно неотдавнашното споразумение на ОИСР/Г-20 относно преразпределянето на правата на данъчно облагане („първи стълб“). Комисията ще работи с Европейския парламент и с държавите от ЕС в рамките на Съвета за бързо одобряване на новите източници на приходи.

Източници на приходи за бюджета на ЕС за периода 2021—2027 г.

Следващото поколение собствени ресурси на ЕС

Бенефициери

Всеки може да се възползва от бюджета на ЕС. Намерете текущи и предстоящи покани за предложения за финансиране, научете повече за процедурите и програмите за финансиране и кандидатствайте онлайн.

Научете повече за тръжните процедури и възможностите за работа по поръчки, възложени от Европейската комисия.

Контекст

Комисията представи своето предложение за следващия дългосрочен бюджет на ЕС на 2 май 2018 г.

На 27 май 2020 г. в отговор на безпрецедентната криза, причинена от коронавируса, Европейската комисия предложи временния инструмент за възстановяване NextGenerationEU, както и целеви увеличения на дългосрочния бюджет на ЕС за периода 2021—2027 г.

На 21 юли 2020 г., по-малко от два месеца по-късно, държавните и правителствените ръководители от ЕС постигнаха политическо споразумение по пакета.

Окончателното приемане от страна на Съвета се състоя на 17 декември 2020 г.

Процесът на преговори

Документи

11 ФЕВРУАРИ 2021 Г.
Adopted MFF legal acts
English
(HTML)
Изтегляне
17 ДЕКЕМВРИ 2020 Г.
EU budget - European Commission welcomes the adoption of the EU's long-term budget for 2021-2027
English
(5.95 KB - HTML)
Изтегляне
22 ДЕКЕМВРИ 2020 Г.
Questions and answers on the adoption of the EU's long-term budget for 2021-2027
English
(5.95 KB - HTML)
Изтегляне
11 HОЕМВРИ 2020 Г.
EU’s next long-term budget & NextgenerationEU - Key facts and figures
English
(584.72 KB - PDF)
Изтегляне
11 HОЕМВРИ 2020 Г.
Questions and Answers on the agreement on the €1.8 trillion package to help build greener, more digital and more resilient Europe
English
(5.95 KB - HTML)
Изтегляне
10 HОЕМВРИ 2020 Г.
Бюджет на ЕС: Европейската комисия приветства постигането на споразумение за пакет от 1,8 трилиона евро, за да се подпомогне изграждането на по-екологична, по-цифровизирана и по-устойчива Европа
български
(5.95 KB - HTML)
Изтегляне
27 MАЙ 2020 Г.
Часът на Европа: възстановяване и подготовка за следващото поколение
български
(130.13 KB - HTML)
Изтегляне
27 MАЙ 2020 Г.
Бюджетът на ЕС осигурява ресурс за плана за възстановяването на Европа
български
(352.85 KB - HTML)
Изтегляне
27 MАЙ 2020 Г.
Commission Staff Working Document: Identifying Europe's recovery need
English
(317.65 KB - HTML)
Изтегляне
27 MАЙ 2020 Г.
Актуализирана работна програма на Комисията за 2020 г.
български
(300.99 KB - HTML)
Изтегляне
27 MАЙ 2020 Г.
Adjusted Commission Work Programme 2020 - Annexes
English
(458.42 KB - PDF)
Изтегляне
27 MАЙ 2020 Г.
MFF Legislation
English
(HTML)
Изтегляне