Přejít na hlavní obsah

Plán na podporu oživení Evropy

Úvod

Dosud nejrozsáhlejší balíček k povzbuzení ekonomiky

Dlouhodobý rozpočet EU spolu s nástrojem NextGenerationEU (NGEU) na podporu ekonomického oživení je historicky nejrozsáhlejším stimulačním balíčkem, který kdy byl v Unii financován. S obnovou Evropy po covidové pandemii pomůže celkem 2,018 bilionu eur v běžných cenách*. Cílem je zelenější, digitálnější a odolnější Evropa.

Finanční prostředky jsou využívány k řešení nejdůležitějších výzev, kterým Evropa čelí, a k podpoře těch, kteří ji potřebují nejvíce. Po ruské agresi vůči Ukrajině byl zmobilizován rozpočet EU na poskytnutí mimořádné pomoci a podpory Ukrajině a zemím EU a na zmírnění humanitárních důsledků války.

*1,8 bilionu eur v cenách z roku 2018

Víceletý finanční rámec 2021–2027 a nástroj NextGenerationEU – fakta a čísla

Hlavní prvky balíčku

Více než 50 % dlouhodobého rozpočtu a prostředků z nástroje NextGenerationEU se podporuje modernizace, například prostřednictvím:

microscope

výzkumu a inovací z programu Horizont Evropa

investment icon

spravedlivé klimatické a digitální transformace z Fondu pro spravedlivou transformaci a programu Digitální Evropa

vaccine

připravenosti, oživení a odolnosti z Nástroje pro oživení a odolnost, rescEU a nového programu v oblasti zdraví EU4Health.

Balíček dále věnuje pozornost:

farm icon

modernizaci tradičních politik, jako je soudržnost a společná zemědělská politika, s cílem maximalizovat jejich přínos k prioritám Unie

globe icon

boj proti změně klimatu – 30 % finančních prostředků EU, což je historicky nejvyšší podíl z evropského rozpočtu

2 womens icon

ochraně biologické rozmanitosti a rovnosti žen a mužů

Víceletý finanční rámec na období 2021–2027 a NextGenerationEU, celkové příděly podle okruhů

Rozpočtová položka VFR NextGenerationEU
1. Jednotný trh, inovace a digitální agenda 149,5 miliardy eur 11,5 miliardy eur
2. Soudržnost, odolnost a hodnoty 426,7 miliardy eur 776,5 miliardy eur
3. Přírodní zdroje a životní prostředí 401 miliard eur 18,9 miliardy eur
4. Migrace a správa hranic 25,7 miliardy eur
5. Bezpečnost a obrana 14,9 miliardy eur
6. Sousedství a svět 110,6 miliardy eur
7. Evropská veřejná správa 82,5 miliardy eur
CELKEM VFR 1 210,9 miliardy eur 806,9 miliardy eur

Všechny částky v eurech jsou v běžných cenách. Zdroj: Evropská komise

Ústředním prvkem NextGenerationEU je Nástroj pro oživení a odolnost (RRF) – nástroj k poskytování grantů a půjček na podporu reforem a investic v členských státech EU v celkové hodnotě 723,8 miliardy eur. Chtějí-li členské státy v rámci Nástroje pro oživení a odolnost získat finanční prostředky, musejí vypracovat vlastní plány na podporu oživení a odolnosti, v nichž nastíní, do čeho a jak budou prostředky investovat. Kromě toho musejí splnit příslušné milníky a cíle a před tím, než jim budou vyplaceny v rámci Nástroje pro oživení a odolnost platby, Komise posoudí, zda byl každý milník a cíl uspokojivě splněn.

Chcete-li se seznámit s plány jednotlivých členských států EU a sledovat dosud provedené platby, můžete využít interaktivní srovnávací přehled oživení a odolnosti.

Zbývající finanční prostředky z NextGenerationEU jsou členským státům EU vypláceny prostřednictvím několika programů EU: pomoc při oživení pro soudržnost a území Evropy (REACT-EU), Horizont Evropa, InvestEU, Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova nebo Fond pro spravedlivou transformaci (FST).

V souvislosti s invazí Ruska na Ukrajinu by členské státy EU mohly využít některé z těchto finančních prostředků k řešení potřeb uprchlíků přicházejících na jejich území.

Rozdělení prostředků NextGenerationEU

Nástroj pro oživení a odolnost

723,8 miliardy eur

z toho úvěry 385,8 miliardy eur
z toho granty 338 miliard eur

 

Program

Financování
ReactEU 50,6 miliardy eur
Horizont Evropa 5,4 miliardy eur
InvestEU 6,1 miliardy eur
Rozvoj venkova 8,1 miliardy eur
Fond pro spravedlivou transformaci 10,9 miliardy eur
RescEU 2 miliardy eur
CELKEM 806,9 miliardy eur

Všechny částky jsou v eurech, v běžných cenách. Zdroj: Evropská komise

Přidělené prostředky podle států

Rozpočet Evropské unie nikdy nebyl jen o příjmech a výdajích. Není tomu tak ani dnes. Všechny členské státy mají prospěch z toho, že jsou součástí jednotného trhu a společné výzvy řeší společně. Prostředky EU, například v rámci fondů soudržnosti nebo programu Horizont Evropa, směřují do všech koutů EU.

V některých oblastech politiky členské země dostávají předem stanovené částky. Přehled najdete zde.

Financování dlouhodobého rozpočtu EU a nástroje NextGenerationEU

Půjčky na financování hospodářského oživení

Na financování nástroje NextGenerationEU si Evropská komise jménem Unie půjčuje na trzích, a to za výhodnějších úrokových sazeb, než jakých by dosáhla většina členských států. Částky se poté přerozdělí.

Před NextGenerationEU již Evropská komise vydala dluhopisy, například na financování úvěrů členským státům EU a třetím zemím, včetně až 100 miliard eur na program SURE na podporu zaměstnanosti a udržení lidí v práci během pandemie COVID-19.

Do roku 2026 získá Evropská unie na nástroj NextGenerationEU až 800 miliard eur v běžných cenách prostřednictvím diverzifikované strategie financování.

EU jako dlužník

Jasný plán na vytvoření nových zdrojů příjmů, které pomohou úvěry splatit

V interinstitucionální dohodě z prosince 2021 se Evropský parlament, Rada a Komise dohodly, že budou usilovat o nalezení dostatečných nových vlastních zdrojů na pokrytí splátek nástroje NextGenerationEU.

V prosinci 2021 proto Komise navrhla tři nové zdroje příjmů do rozpočtu EU, které mají pomoci splácet grantovou část nástroje NextGenerationEU. Tento návrh by rovněž přispěl k financování Sociálního klimatického fondu, jehož cílem je zajistit, aby při přechodu na dekarbonizovanou ekonomiku nezůstal nikdo opomenut.

20. června 2023 Komise dokončila svůj návrh nové generace vlastních zdrojů. Balíček zahrnuje nový vlastní, statistický zdroj dočasné povahy založený na zisku společností. V návaznosti na politickou dohodu o balíčku „Fit for 55“, jehož cílem je zajistit, aby politiky EU přispívaly ke klimatické neutralitě našeho kontinentu, Komise rovněž upravila návrhy týkající se vlastních zdrojů oproti původním návrhům z prosince 2021. Konkrétně jde o změny související se systémem obchodování s emisemi (ETS) a mechanismem uhlíkového vyrovnání na hranicích (CBAM).

Emissions trading

vlastní zdroj ze systému EU pro obchodování s emisemi

Carbon border adjustment mechanism

vlastní zdroj z mechanismu uhlíkového vyrovnání na hranicích

reallocated profits

nový vlastní zdroj údajů ze zisků společností.

Kromě toho je zachován vlastní zdroj založený na podílu zbytkových zisků nadnárodních společností, který bude přerozdělen členským státům EU na základě dohody OECD/G20 o o přerozdělení daňových práv (tzv. první pilíř). Komise nyní spolu s Evropským parlamentem a s členskými státy EU v Radě pracuje na tom, aby byly nové zdroje příjmů urychleně schváleny.

Zdroje příjmů pro rozpočet EU na období 2021–2027

Nová generace vlastních zdrojů EU

Příjemci

Prostředky z rozpočtu EU může využít každý. Podívejte se na přehled probíhajících a chystaných výzev k předkládání návrhů, na přehled programů financování a informace o tom, jaké jsou jednotlivé fáze procesu financování. O financování můžete zažádat online.

Informace o způsobu fungování nabídkových řízení a o příležitostech pro podnikatele se zájmem o zakázky pro Evropskou komisi

Souvislosti

2. května 2018 předložila Komise návrh příštího dlouhodobého rozpočtu EU.

V reakci na bezprecedentní krizi způsobenou koronavirem navrhla Evropská komise 27. května 2020 dočasný nástroj na podporu oživení NextGenerationEU. Dále předložila cílená navýšení dlouhodobého rozpočtu EU na období 2021–2027.

Dne 21. července 2020, tj. ani ne o dva měsíce později, dosáhli politické dohody o tomto balíčku hlavy států a předsedové vlád EU.

Ke konečnému přijetí Radou došlo 17. prosince 2020.

Průběh jednání

Dokumenty

11. ÚNORA 2021
Adopted MFF legal acts
17. PROSINCE 2020
EU budget - European Commission welcomes the adoption of the EU's long-term budget for 2021-2027
22. PROSINCE 2020
Questions and answers on the adoption of the EU's long-term budget for 2021-2027
11. LISTOPADU 2020
EU’s next long-term budget & NextgenerationEU - Key facts and figures
11. LISTOPADU 2020
Questions and Answers on the agreement on the €1.8 trillion package to help build greener, more digital and more resilient Europe
10. LISTOPADU 2020
Rozpočet EU: Evropská komise vítá dohodu o balíčku 1,8 bilionu eur, který pomůže vybudovat ekologičtější, digitálnější a odolnější Evropu
27. KVĚTNA 2020
Chvíle pro Evropu: náprava škod a příprava na příští generaci
27. KVĚTNA 2020
Rozpočet EU, který je motorem evropského plánu na podporu oživení
27. KVĚTNA 2020
Commission Staff Working Document: Identifying Europe's recovery need
27. KVĚTNA 2020
Upravený pracovní program Komise na rok 2020
27. KVĚTNA 2020
Adjusted Commission Work Programme 2020 - Annexes
27. KVĚTNA 2020
MFF Legislation