Skip to main content

Načrt okrevanja za Evropo

Uvod

Največji sveženj spodbud doslej

Dolgoročni proračun EU je skupaj z začasnim instrumentom za spodbujanje okrevanja NextGenerationEU največji sveženj spodbud, ki se je kdaj koli financiral v Evropi. Za pomoč pri obnovi Evrope po pandemiji COVID-19 je skupno na voljo 2,018 bilijona evrov v tekočih cenah*. To bo bolj zelena, bolj digitalna in odpornejša Evropa.

Sredstva se uporabljajo za reševanje najpomembnejših izzivov Evrope in podporo tistim, ki jo potrebujejo. Po ruski agresiji proti Ukrajini so bila mobilizirana sredstva iz proračuna EU za zagotavljanje nujne pomoči in podpore v Ukrajini in državah EU ter za ublažitev humanitarnih posledic vojne.

*1,8 bilijona evrov v cenah iz leta 2018

Dejstva in številke o večletnem finančnem okviru 2021–2027 in NextGenerationEU

 

Glavni elementi svežnja

Več kot 50 % dolgoročnega proračuna in instrumenta NextGenerationEU podpira posodobitev, na primer z:

raziskavami in inovacijami prek programa Obzorje Evropa

pravičnim podnebnim in digitalnim prehodom s pomočjo Sklada za pravični prehod in programa za digitalno Evropo

pripravljenostjo, okrevanjem in odpornostjo s pomočjo mehanizma za okrevanje in odpornost, programa rescEU in novega Programa EU za zdravje

 

Poleg tega je sveženj namenjen tudi:

posodobitvijo tradicionalnih politik, kot sta kohezijska in skupna kmetijska politika, da bi čim več prispevali k prednostnim nalogam Unije

boju proti podnebnim spremembam s 30 % sredstev EU, kar je največji delež doslej v evropskem proračunu

zaščiti biotske raznovrstnosti in enakosti spolov

Skupna dodeljena sredstva po razdelkih iz večletnega finančnega okvira 2021–2027 in NextGenerationEU

RazdelekVečletni proračunski okvirInstrument NextGenerationEU
1. Enotni trg, inovacije in digitalno149,5 milijarde evrov11,5 milijarde evrov
2. Kohezija, odpornost in vrednote426,7 milijarde evrov776,5 milijarde evrov
3. Naravni viri in okolje401 milijarde evrov18,9 milijarde evrov
4. Migracije in upravljanje meja 25,7 milijarde evrov-
5. Varnost in obramba 14,9 milijarde evrov-
6. Sosedstvo in svet110,6 milijarde evrov-
7. Evropska javna uprava82,5 milijarde evrov-
SKUPAJ VFO1 210,9 milijarde evrov806,9 milijarde evrov

Vsi zneski so v evrih v tekočih cenah. Vir: Evropska komisija

Osrednji del NextGenerationEU je mehanizem za okrevanje in odpornost (RRF), tj. instrument za zagotavljanje nepovratnih sredstev in posojil v podporo reformam in naložbam v državah članicah EU v skupni vrednosti 723,8 milijarde evrov. Da bi države članice prejele sredstva v okviru mehanizma za okrevanje in odpornost, morajo pripraviti načrte za okrevanje in odpornost, v katerih navedejo, kako bodo vlagale sredstva. Poleg tega morajo izpolniti ustrezne mejnike in cilje, Komisija pa pred izplačilom sredstev v okviru mehanizma za okrevanje in odpornost oceni, ali so bili vsi mejniki in cilji zadovoljivo doseženi.

Za vpogled v načrte različnih držav članic EU in spremljanje dosedanjih izplačil si oglejte interaktivno preglednico kazalnikov okrevanja in odpornosti.

Preostala sredstva iz instrumenta NextGenerationEU se državam članicam EU izplačujejo iz več programov EU: pomoč pri okrevanju za kohezijo in območja Evrope (REACT-EU), Obzorje Evropa, InvestEU, Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja in Sklad za pravični prehod (SPP).

Po ruski agresiji proti Ukrajini bi lahko države članice EU del teh sredstev uporabile za potrebe beguncev, ki prihajajo na njihova ozemlja.

Razčlenitev instrumenta NextGenerationEU

Mehanizem za okrevanje in odpornost (RRF)

723,8 milijarde evrov

od tega posojila385,8 milijarde evrov
od tega subvencije338 milijard evrov

 

Program

 
ReactEU  50,6 milijarde evrov
Obzorje Evropa5,4 milijarde evrov
Program InvestEU6,1 milijarde evrov
Razvoj podeželja 8,1 milijarde evrov
Skladi za pravični prehod (JTF)10,9 milijarde evrov
Rezerva rescEU2 milijardi evrov
SKUPAJ806,9 milijarde evrov

Vsi zneski so v evrih v tekočih cenah. Vir: Evropska komisija

Nacionalne dodelitve

Smisel proračuna EU ni in nikoli ni bil dajanje in jemanje. Vse države članice imajo koristi od tega, da so del enotnega trga, saj skupaj obravnavajo skupne izzive. Sredstva EU, na primer v okviru Kohezijskega sklada ali programa Obzorje Evropa, so namenjena vsem delom EU.

Države članice so na nekaterih področjih politike prejele vnaprej dodeljene zneske. Najdete jih tukaj.

Financiranje dolgoročnega proračuna EU in instrumenta NextGenerationEU

Zadolževanje za financiranje okrevanja

Evropska komisija si za financiranje NextGenerationEU v imenu Evropske unije na trgih izposoja sredstva po ugodnejših obrestnih merah kot številne države članice, nato pa zneske prerazporeja.

Pred NextGenerationEU je Evropska komisija že izdala obveznice, denimo za financiranje posojil državam članicam EU in tretjim državam, vključno z do 100 milijard evrov za program SURE, ki je namenjen ohranjanju delovnih mest in zaščiti zaposlitev med koronavirusno pandemijo.

Evropska unija bo z diverzificirano strategijo financiranja do leta 2026 za NextGenerationEU zbrala do približno 800 milijard evrov v tekočih cenah.

EU kot posojilojemalka

Jasen načrt za nove vire prihodkov za lažje odplačevanje posojil

Evropski parlament, Svet in Komisija so se v medinstitucionalnem sporazumu iz decembra 2021 dogovorili, da si bodo prizadevali za uvedbo zadostnih novih virov lastnih sredstev za vračila v sklopu NextGenerationEU.

Komisija je kot prispevek k odplačevanju komponente nepovratnih sredstev v okviru instrumenta NextGenerationEU decembra 2021 zato predlagala tri nove vire prihodkov za proračun EU. Ta predlog bi prispeval tudi k financiranju Socialnega sklada za podnebje, katerega cilj je zagotoviti, da pri prehodu na razogljičeno gospodarstvo nihče ne bo zapostavljen.

Vir lastnih sredstev iz naslova trgovanja z emisijami

Vir lastnih sredstev iz naslova mehanizma za ogljično prilagoditev na mejah

Lastna sredstva iz naslova prerazporejenih dobičkov zelo velikih multinacionalk (na podlagi dela na ravni OECD in G20)

Komisija sodeluje z Evropskim parlamentom, državami članicami EU in Svetom, da bodo novi viri prihodkov čim prej odobreni.

Komisija bo do konca leta 2023 predlagala drugi sveženj novih virov lastnih sredstev.

Viri prihodkov za proračun EU v obdobju 2021–2027

Naslednja generacija virov lastnih sredstev EU

Upravičenci

Vsakdo ima lahko koristi od proračuna EU. Odprti in načrtovani razpisi za zbiranje predlogov, osnovne informacije o postopku dodelitve sredstev in programih financiranja, oddaja vloge na spletu.

Informacije o postopku oddaje javnih naročil in možnosti za poslovno sodelovanje z Evropsko komisijo.

Ozadje

Komisija je predlog naslednjega dolgoročnega proračuna EU predložila 2. maja 2018. 

Evropska komisija je 27. maja 2020 v odziv na krizo brez primere, ki jo je povzročil koronavirus, predlagala začasni instrument za okrevanje NextGenerationEU ter ciljno usmerjene okrepitve dolgoročnega proračuna EU za obdobje 2021–2027.

Voditelji držav ali vlad EU so 21. julija 2020, manj kot dva meseca pozneje, dosegli politični dogovor o svežnju.

Svet ga je dokončno sprejel 17. decembra 2020.

Proces pogajanj

Dokumenti

11 FEBRUAR 2021
Adopted MFF legal acts
English
(HTML)
Prenesi
17 DECEMBER 2020
EU budget - European Commission welcomes the adoption of the EU's long-term budget for 2021-2027
English
(5.95 KB - HTML)
Prenesi
22 DECEMBER 2020
Questions and answers on the adoption of the EU's long-term budget for 2021-2027
English
(5.95 KB - HTML)
Prenesi
11 NOVEMBER 2020
EU’s next long-term budget & NextgenerationEU - Key facts and figures
English
(584.72 KB - PDF)
Prenesi
11 NOVEMBER 2020
Questions and Answers on the agreement on the €1.8 trillion package to help build greener, more digital and more resilient Europe
English
(5.95 KB - HTML)
Prenesi
10 NOVEMBER 2020
Proračun EU: Evropska komisija pozdravlja dogovor o svežnju v vrednosti 1,8 bilijona evrov, ki bo pomagal zgraditi bolj zeleno, bolj digitalno in odpornejšo Evropo
slovenščina
(5.95 KB - HTML)
Prenesi
27 MAJ 2020
Čas za Evropo: obnova in priprava za naslednjo generacijo
slovenščina
(188.28 KB - HTML)
Prenesi
27 MAJ 2020
Proračun EU kot gonilo načrta okrevanja za Evropo
slovenščina
(256.31 KB - HTML)
Prenesi
27 MAJ 2020
Commission Staff Working Document: Identifying Europe's recovery need
English
(317.65 KB - HTML)
Prenesi
27 MAJ 2020
2020 Adjusted Commission Work Programme
English
(HTML)
Prenesi
27 MAJ 2020
Adjusted Commission Work Programme 2020 - Annexes
English
(458.42 KB - PDF)
Prenesi
27 MAJ 2020
MFF Legislation
English
(HTML)
Prenesi