Skip to main content

Euroopa taastekava

Sissejuhatus

Kõigi aegade suurim stimuleerivate meetmete pakett

ELi pikaajaline eelarve koos taasterahastuga „NextGenerationEU“, mis on majanduse taastamise kiirendamiseks mõeldud ajutine vahend, moodustavad kõigi aegade suurima rahastatava stiimulite paketi Euroopas. COVID-19 järgse Euroopa ülesehitamist toetatakse kokku 2,018 triljoni euroga jooksevhindades*. Euroopa saab olema keskkonnahoidlikum, digitaalsem ja vastupidavam.

Vahendeid kasutatakse Euroopa kõige olulisemate probleemide lahendamiseks ja abivajajate toetamiseks. Pärast Venemaa agressiooni Ukrainasse kasutati ELi eelarvet hädaabi andmiseks ja toetuse võimaldamiseks Ukrainas ja ELi riikides ning sõja humanitaartagajärgede leevendamiseks.

*1,8 triljonit eurot 2018. aasta hindades

Mitmeaastase finantsraamistiku (2021–2027) ja taasterahastu „NextGenerationEU“ faktid ja arvud

 

Paketi põhielemendid

Üle 50% pikaajalisest eelarvest ja taasterahastust „NextGenerationEU“ toetab moderniseerimist, näiteks:

teadusuuringud ja innovatsioon programmi „Euroopa horisont“ kaudu

õiglase ülemineku fondi ja programmi „Digitaalne Euroopa“ kaudu toetatakse õiglast kliima- ja digipööret;

taaste- ja vastupidavusrahastu, rescEU ja uue terviseprogrammi „EL tervise heaks“ kaudu toetatakse valmisolekut, taastumist ja vastupanuvõimet.

 

Lisaks pööratakse paketis tähelepanu

tavapärase poliitika (näiteks ühtekuuluvuspoliitika ja ühise põllumajanduspoliitika) ajakohastamisele, et maksimeerida nende panus liidu prioriteetidesse

võitlusele kliimamuutuse vastu, millele suunatakse 30% ELi vahenditest – tegemist on suurima summaga, mis selleks Euroopa eelarvest kunagi on eraldatud

bioloogilise mitmekesisuse kaitsele ja soolise võrdõiguslikkuse edendamisele

Mitmeaastase finantsraamistiku 2021–2027 ja taasterahastu „NextGenerationEU“ kogueraldised rubriikide kaupa

RubriikMitmeaastane finantsraamistikTaasterahastu „NextGenerationEU“
1. Ühtne turg, innovatsioon ja digitaalvaldkond149,5 miljardit eurot11,5 miljardit eurot
2. Ühtekuuluvus, vastupanuvõime ja väärtused426,7 miljardit eurot776,5 miljardit eurot
3. Loodusvarad ja keskkond401 miljardit eurot18,9 miljardit eurot
4. Ränne ja piirihaldus 25,7 miljardit eurot-
5. Julgeolek ja kaitse 14,9 miljardit eurot-
6. Naabrus ja maailm110,6 miljardit eurot-
7. Euroopa avalik haldus82,5 miljardit eurot-
MITMEAASTANE FINANTSRAAMISTIK KOKKU1210,9 miljardit eurot806,9 miljardit eurot

Kõik summad on esitatud jooksevhindades. Allikas: Euroopa Komisjon

Taasterahastu „NextGenerationEU“ keskmes on taaste- ja vastupidavusrahastu, millest antakse ELi liikmesriikides reformide ja investeeringute toetamiseks toetusi ja laene kokku 723,8 miljardi euro väärtuses. Taaste- ja vastupidavusrahastust rahaliste vahendite saamiseks peavad liikmesriigid koostama taaste- ja vastupidavuskavad, milles kirjeldatakse, kuidas nad vahendeid investeerivad. Lisaks peavad nad täitma asjakohased vahe-eesmärgid ja sihid ning enne taaste- ja vastupidavusrahastu raames tehtavate väljamaksete toimumist hindab komisjon, kas iga vahe-eesmärk ja eesmärk on rahuldavalt täidetud.

Erinevate ELi liikmesriikide kavadega tutvumiseks ja seni tehtud väljamaksete jälgimiseks tutvuge interaktiivse taaste ja vastupidavuse tulemustabeliga.

Ülejäänud taasterahastu „NextGenerationEU“ vahendid makstakse ELi liikmesriikidele välja mitme ELi programmi kaudu: ühtekuuluvust ja Euroopa territooriume toetav taasteabi (REACT-EU), programm „Euroopa horisont“, programm „InvestEU“, Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond või õiglase ülemineku fond.

Võttes arvesse Venemaa agressiooni Ukraina vastu võiksid ELi liikmesriigid kasutada osa neist vahenditest nende territooriumile saabuvate pagulaste vajaduste rahuldamiseks.

Taasterahastu „NextGenerationEU“ vahendite jaotus

Taaste- ja vastupidavusrahastu

723,8 miljardit eurot

millest laenud385,8 miljardit eurot
millest toetused338 miljardit eurot

 

Programm

 
ReactEU  50,6 miljardit eurot.
Euroopa horisont5,4 miljardit eurot
InvestEU6,1 miljardit eurot
Maaelu areng 8,1 miljardit eurot
Õiglase ülemineku fond10,9 miljardit eurot
RescEU2 miljardit eurot
KOKKU806,9 miljardit eurot

Kõik summad eurodes jooksevhindades. Allikas: Euroopa Komisjon

Riiklikud eraldised

ELi eelarve ei seisne ega ole kunagi seisnenud andmises ja võtmises. Kõik liikmesriigid saavad kasu sellest, et nad on osa ühtsest turust, lahendades koos ühiseid probleeme. ELi vahendid, näiteks ühtekuuluvusfondi või programmi „Euroopa horisont“ raames, jõuavad kõigisse ELi nurkadesse.

Teatavates poliitikavaldkondades said liikmesriigid eelnevalt kindlaks määratud summasid. Nendega võite tutvuda siin.

ELi pikaajalise eelarve ja taasterahastu „NextGenerationEU“ rahastamine

Laenud majanduse taastamise rahastamiseks

Euroopa Komisjon võtab Euroopa Liidu nimel taasterahastu „NextGenerationEU“ rahastamiseks turgudelt laenu, sest tal on võimalik seda teha soodsama intressiga kui suuremal osal liikmesriikidel, ning jagab need summad laiali.

Juba enne taasterahastut „NextGenerationEU“ emiteeris Euroopa Komisjon võlakirju, et rahastada näiteks ELile, liikmesriikidele ja kolmandatele riikidele antavaid laene, sealhulgas kuni 100 miljardi euro eraldamine TERA programmile, mille eesmärk on COVID-19 pandeemia ajal kaitsta töökohti ja hoida inimesi tööl.

Euroopa Liit kogub kuni 2026. aastani taasterahastu „NextGenerationEU“ jaoks mitmekesise rahastamisstrateegia kaudu kuni 800 miljardit eurot jooksevhindades.

EL laenuvõtjana

Selge tegevuskava uute tuluallikate kasutuselevõtuks, et toetada laenude tagasimaksmist

2021. aasta detsembri institutsioonidevahelises kokkuleppes leppisid Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon kokku töötada selle nimel, et võtta kasutusele piisavad uued omavahendid, et katta taasterahastu „NextGenerationEU“ tagasimaksed.

2021. aasta detsembris pakkus komisjon ELi eelarve jaoks välja kolm uut tuluallikat, et aidata tagasi maksta taasterahastu „NextGenerationEU“ toetusi. Käesolev ettepanek aitaks rahastada ka kliimameetmete sotsiaalfondi, mille eesmärk on tagada, et üleminekul vähese CO2 heitega majandusele ei jäeta kedagi kõrvale.

ELi heitkogustega kauplemise süsteemi omavahendid

Piiril kohaldatava süsinikdioksiidi kohandusmehhanismi omavahendid

Väga suurte hargmaiste ettevõtete ümberjaotatud kasumil põhinevad omavahendid (OECD ja G20 tasandil tehtud töö põhjal)

Komisjon teeb koostööd Euroopa Parlamendi ja ELi liikmesriikidega nõukogus, et tagada uute tuluallikate kiire heakskiitmine.

Komisjon teeb ettepaneku uute omavahendite teise paketi kohta 2023. aasta lõpuks.

ELi 2021.–2027. aasta eelarve tuluallikad

ELi uue põlvkonna omavahendiliigid

Abisaajad

ELi eelarvest võib toetust saada igaüks. Siin saate otsida käimasolevaid ja tulevasi projektikonkursse, leida taustteavet rahastamisprotsesside ja -programmide kohta ning esitada taotlusi veebis.

Tutvuge hankemenetlustega ja uurige võimalusi koostööks Euroopa Komisjoniga.

Taust

Komisjon esitas ettepaneku ELi järgmise pikaajalise eelarve kohta 2. mail 2018. 

Vastusena koroonaviiruse põhjustatud enneolematule kriisile tegi Euroopa Komisjon 27. mail 2020 ettepaneku võtta kasutusele ajutine majanduse taasterahastu „NextGenerationEU“ ning suurendada sihtotstarbeliselt ELi pikaajalist eelarvet aastateks 2021–2027.

Vähem kui kaks kuud hiljem, 21. juulil 2020 jõudsid ELi riigipead ja valitsusjuhid paketi osas poliitilisele kokkuleppele.

Nõukogu võttis selle lõplikult vastu 17. detsembril 2020.

Läbirääkimisprotsess

Dokumendid

11 VEEBRUAR 2021
Adopted MFF legal acts
English
(HTML)
Laadige alla
17 DETSEMBER 2020
EU budget - European Commission welcomes the adoption of the EU's long-term budget for 2021-2027
English
(5.95 KB - HTML)
Laadige alla
22 DETSEMBER 2020
Questions and answers on the adoption of the EU's long-term budget for 2021-2027
English
(5.95 KB - HTML)
Laadige alla
11 NOVEMBER 2020
EU’s next long-term budget & NextgenerationEU - Key facts and figures
English
(584.72 KB - PDF)
Laadige alla
11 NOVEMBER 2020
Questions and Answers on the agreement on the €1.8 trillion package to help build greener, more digital and more resilient Europe
English
(5.95 KB - HTML)
Laadige alla
10 NOVEMBER 2020
ELi eelarve: Euroopa Komisjon tunneb heameelt kokkulepe üle, millega eraldatakse 1,8 triljonit eurot keskkonnahoidlikuma, digitaalsema ja vastupanuvõimelisema Euroopa ülesehitamiseks
eesti
(5.95 KB - HTML)
Laadige alla
27 MAI 2020
Euroopa võimalus: parandame vead ja teeme ettevalmistusi järgmise põlvkonna jaoks
eesti
(187.53 KB - HTML)
Laadige alla
27 MAI 2020
ELi eelarve, mis toetab Euroopa majanduse taastekava
eesti
(259.17 KB - HTML)
Laadige alla
27 MAI 2020
Commission Staff Working Document: Identifying Europe's recovery need
English
(317.65 KB - HTML)
Laadige alla
27 MAI 2020
2020 Adjusted Commission Work Programme
English
(HTML)
Laadige alla
27 MAI 2020
Adjusted Commission Work Programme 2020 - Annexes
English
(458.42 KB - PDF)
Laadige alla
27 MAI 2020
MFF Legislation
English
(HTML)
Laadige alla