Przejdź do treści głównej

Plan odbudowy dla Europy

Wprowadzenie

Największy w historii pakiet środków na rzecz ożywienia gospodarki

Długoterminowy budżet UE w połączeniu z NextGenerationEU (NGEU), tymczasowym instrumentem pobudzającym ożywienie gospodarki, to największy pakiet środków, jaki został dotychczas sfinansowany w Europie. Łączna kwota 2,018 bln euro w cenach bieżących* służy odbudowie Europy po pandemii COVID-19. Nowa Europa będzie bardziej przyjazna dla środowiska, bardziej cyfrowa i odporniejsza na kryzysy.

Fundusze te są wykorzystywane do podejmowania najważniejszych wyzwań stojących przed Europą i wspierania osób w potrzebie. W następstwie rosyjskiej napaści Rosji na Ukrainę uruchomiono środki z budżetu UE, aby udzielić pomocy nadzwyczajnej, zapewnić wsparcie w Ukrainie i w krajach UE, a także złagodzić skutki humanitarne wojny.

*1,8 bln EUR w cenach z 2018 r.

Fakty i liczby dotyczące WRF na lata 2021–2027 i NextGenerationEU

Najważniejsze elementy pakietu środków

Ponad 50 proc. budżetu długoterminowego i funduszy NextGenerationEU jest przeznaczanych na wspieranie modernizacji między innymi poprzez:

microscope

badania naukowe i innowacje z wykorzystaniem programu „Horyzont Europa”

investment icon

sprawiedliwą transformację klimatyczną i cyfrową z wykorzystaniem Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i programu „Cyfrowa Europa”

vaccine

gotowość, odbudowę i odporność na kryzysy, finansowane za pomocą Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, rescEU i nowego Programu UE dla zdrowia.

Poza tym w pakiecie uwzględniono:

farm icon

modernizację realizowanych od dawna polityk, takich jak polityka spójności i wspólna polityka rolna, aby zmaksymalizować ich wkład w realizację priorytetów Unii

globe icon

przeciwdziałanie zmianie klimatu – na ten cel będzie się przeznaczać 30% europejskiego budżetu, więcej niż kiedykolwiek dotąd

2 womens icon

ochronę różnorodności biologicznej i równouprawnienie płci

Wieloletnie ramy finansowe na lata 2021–2027 i NextGenerationEU – całkowite przydziały środków według działu

Dział WRF NextGenerationEU
1. Jednolity rynek, innowacje i technologie cyfrowe 149,5 mld EUR 11,5 mld EUR
2. Spójność, odporność i wartości 426,7 mld EUR 776,5 mld EUR
3. Zasoby naturalne i środowisko 401 mld EUR 18,9 mld EUR
4. Migracja i zarządzanie granicami 25,7 mld EUR -
5. Bezpieczeństwo i obrona 14,9 mld EUR -
6. Sąsiedztwo i świat 110,6 mld EUR -
7. Europejska administracja publiczna 82,5 mld EUR -
RAZEM WRF 1 210,9 mld EUR 806,9 mld EUR

Wszystkie kwoty przedstawiono w EUR, w cenach bieżących. Źródło: Komisja Europejska

Głównym elementem NextGenerationEU jest Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności oferujący dotacje i pożyczki w celu wspierania reform i inwestycji w państwach członkowskich UE, o łącznej wartości 723,8 mld euro w cenach bieżących. Aby otrzymać środki w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, państwa członkowskie muszą przygotować plany odbudowy i zwiększania odporności, w których określają, w jaki sposób zamierzają inwestować te fundusze. Ponadto muszą osiągnąć odpowiednie cele, tzw. kamienie milowe i wartości docelowe. Przed dokonaniem jakichkolwiek wypłat z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności Komisja ocenia osiągnięcie w zadowalający sposób wszystkich kamieni milowych i wartości docelowych.

Plany poszczególnych państw członkowskich UE i przegląd dotychczasowych wypłat zawiera interaktywna tabela wyników w zakresie odbudowy i zwiększania odporności.

Pozostała część środków z NextGenerationEU jest wypłacana państwom członkowskim UE w ramach kilku programów UE. Są to: Wsparcie na rzecz odbudowy służącej spójności oraz terytoriom Europy (REACT-EU), Horyzont Europa, InvestEU, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST).

Po napaści Rosji na Ukrainę państwa członkowskie UE mogły wykorzystać część tych funduszy na zaspokojenie potrzeb uchodźców przybywających na ich terytoria.

Środki z NextGenerationEU

Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF)

723,8 mld EUR

z tego pożyczki 385,8 mld EUR
z tego dotacje 338 mld EUR

 

Program

Finansowanie
ReactEU 50,6 mld EUR
Horyzont Europa 5,4 mld EUR
InvestEU 6,1 mld EUR
Rozwój obszarów wiejskich 8,1 mld EUR
Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST) 10,9 mld EUR
RescEU 2 mld EUR
RAZEM 806,9 mld EUR

Wszystkie kwoty przedstawiono w EUR, w cenach bieżących. Źródło: Komisja Europejska

Przydziały krajowe

Budżet UE nie polega i nigdy nie polegał na dawaniu i braniu. Wszystkie państwa członkowskie czerpią korzyści z bycia częścią jednolitego rynku i razem stawiają czoła wspólnym wyzwaniom. Środki finansowe UE, na przykład z Funduszu Spójności lub programu „Horyzont Europa”, trafiają do wszystkich zakątków UE.

Państwa członkowskie otrzymały w niektórych obszarach polityki wstępnie przydzielone kwoty. Można się z nimi zapoznać tutaj.

Finansowanie długoterminowego budżetu UE i NextGenerationEU

Zaciąganie pożyczek na sfinansowanie odbudowy

Aby sfinansować NextGenerationEU, Komisja Europejska – w imieniu Unii Europejskiej – zaciąga pożyczki na rynkach kapitałowych, na warunkach bardziej korzystnych od tych, które mogłaby uzyskać większość państw członkowskich. Następnie Komisja dokonuje redystrybucji tych kwot.

Komisja Europejska już przed wprowadzeniem NextGenerationEU wyemitowała obligacje, na przykład na sfinansowanie pożyczek dla państw członkowskich UE i państw trzecich, w tym aż do 100 mld euro na rzecz programu SURE na ochronę miejsc pracy i utrzymanie zatrudnienia w czasie pandemii COVID-19.

Do 2026 r. Unia Europejska pozyska w ramach zróżnicowanej strategii finansowania około 800 mld euro w cenach bieżących na rzecz NextGenerationEU.

UE jako pożyczkobiorca

Jasny harmonogram wprowadzania nowych źródeł dochodów w celu ułatwienia spłaty pożyczek

W porozumieniu międzyinstytucjonalnym z grudnia 2021 r. Parlament Europejski, Rada i Komisja uzgodniły, że będą pracować nad wprowadzeniem wystarczających nowych zasobów własnych na pokrycie spłat NextGenerationEU.

W grudniu 2021 r. Komisja zaproponowała zatem trzy nowe źródła dochodów budżetu UE, aby pomóc w spłacie dotacji NextGenerationEU. Proponowany wniosek przyczyniłby się również do finansowania Społecznego Funduszu Klimatycznego, którego celem jest zagwarantowanie, by przejście na gospodarkę niskoemisyjną nie pozostawiło nikogo w tyle.

20 czerwca 2023 r. Komisja zakończyła prace nad wnioskiem dotyczącym kolejnej generacji zasobów własnych. Ostateczny pakiet obejmuje nowe tymczasowe statystyczne zasoby własne oparte na zyskach przedsiębiorstw. W następstwie porozumienia politycznego w sprawie pakietu „Gotowi na 55”, za sprawą którego polityka UE ma przyczyniać się do neutralności klimatycznej naszego kontynentu, Komisja dostosowała także wnioski dotyczące zasobów własnych opartych na unijnym systemie handlu uprawnieniami do emisji (ETS) i mechanizmie dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 (CBAM) w porównaniu z pierwotnymi wnioskami z grudnia 2021 r.

Emissions trading

Zasoby własne oparte na unijnym systemie handlu uprawnieniami do emisji

Carbon border adjustment mechanism

Zasoby własne oparte na mechanizmie dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2

reallocated profits

Tymczasowe statystyczne zasoby własne oparte na zyskach przedsiębiorstw

Ponadto utrzymano zasoby własne oparte na udziale w zyskach rezydualnych przedsiębiorstw wielonarodowych, realokowanym do państw członkowskich UE na mocy porozumienia OECD/G20 w sprawie realokacji praw do opodatkowania („filar pierwszy”). Komisja współpracuje z Parlamentem Europejskim i państwami członkowskimi UE w Radzie w celu szybkiego zatwierdzenia nowych źródeł dochodów.

Źródła dochodów budżetu UE na lata 2021–2027

Kolejna generacja zasobów własnych UE

Beneficjenci

Każdy może zostać beneficjentem środków z budżetu UE. Wyszukaj aktualne i planowane zaproszenia do składania wniosków o finansowanie. Przejrzyj informacje o programach finansowania i przyznawaniu środków i złóż wniosek online.

Dowiedz się, jak przebiega procedura przetargowa i jakich zamówień udziela Komisja Europejska.

Kontekst

2 maja 2018 r. Komisja przedstawiła wniosek dotyczący kolejnego długoterminowego budżetu UE.

27 maja 2020 r., w reakcji na bezprecedensowy kryzys spowodowany koronawirusem, Komisja Europejska zaproponowała tymczasowe narzędzie służące odbudowie gospodarki – NextGenerationEU, a także zwiększenie środków w długoterminowym budżecie UE na lata 2021–2027, z przeznaczeniem na określone cele.

Po niespełna dwóch miesiącach, 21 lipca 2020 r. szefowie państw i rządów UE osiągnęli porozumienie polityczne co do tego pakietu.

Jego ostateczne przyjęcie przez Radę nastąpiło 17 grudnia 2020 r.

Proces negocjacyjny

Dokumenty

11 LUTEGO 2021
Adopted MFF legal acts
17 GRUDNIA 2020
EU budget - European Commission welcomes the adoption of the EU's long-term budget for 2021-2027
22 GRUDNIA 2020
Questions and answers on the adoption of the EU's long-term budget for 2021-2027
11 LISTOPADA 2020
EU’s next long-term budget & NextgenerationEU - Key facts and figures
11 LISTOPADA 2020
Questions and Answers on the agreement on the €1.8 trillion package to help build greener, more digital and more resilient Europe
10 LISTOPADA 2020
Budżet UE: Komisja Europejska z zadowoleniem przyjmuje porozumienie w sprawie pakietu o wartości 1,8 bln euro, który pomoże w budowie bardziej ekologicznej, cyfrowej i odpornej Europy
27 MAJA 2020
Decydujący moment dla Europy: naprawa i przygotowanie na następną generację
27 MAJA 2020
Budżet UE napędza plan odbudowy Europy
27 MAJA 2020
Commission Staff Working Document: Identifying Europe's recovery need
27 MAJA 2020
Dostosowany program prac Komisji na 2020 r.
27 MAJA 2020
Adjusted Commission Work Programme 2020 - Annexes
27 MAJA 2020
MFF Legislation