Skip to main content

Pjan ta’ rkupru għall-Ewropa

Introduzzjoni

L-akbar pakkett ta’ stimolu li qatt ġie ffinanzjat

Il-baġit fit-tul tal-UE, flimkien man-NextGenerationEU (NGEU), l-istrument temporanju mfassal biex jagħti spinta lill-irkupru, jiffurmaw l-akbar pakkett ta’ stimolu li qatt ġie ffinanzjat fl-Ewropa. B’kollox, €2.018 triljun fi prezzijiet attwali* qed jgħinu biex l-Ewropa tinbena mill-ġdid wara l-COVID-19. Din se tkun Ewropa aktar ekoloġika, aktar diġitali u aktar reżiljenti.

Il-fondi qed jintużaw biex jindirizzaw l-aktar sfidi importanti quddiem l-Ewropa u biex jappoġġjaw lil dawk fil-bżonn. Wara l-invażjoni tal-Ukrajna mir-Russja, il-baġit tal-UE ġie mmobilizzat biex jipprovdi assistenza ta’ emerġenza u appoġġ, fl-Ukrajna u fil-pajjiżi tal-UE, u biex itaffi l-konsegwenzi umanitarji tal-gwerra.

*€1.8 triljun fi prezzijiet tal-2018

Fatti u figuri tal-QFP 2021-2027 u tan-NextGenerationEU

 

L-elementi ewlenin tal-pakkett

Aktar minn 50% tal-baġit fit-tul u tan-NextGenerationEU qed jappoġġjaw il-modernizzazzjoni, pereżempju, bis-saħħa ta’:

ir-riċerka u l-innovazzjoni, permezz ta’ Orizzont Ewropa

il-klima ġusta u t-tranżizzjonijiet diġitali, permezz tal-Fond għal Tranżizzjoni Ġusta u l-Programm Ewropa Diġitali

it-tħejjija, l-irkupru u r-reżiljenza, permezz tal-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza, rescEU u programm ġdid tas-saħħa, l-UE għas-Saħħa

 

Barra minn hekk, il-pakkett jagħti attenzjoni lil:

l-immodernizzar tal-politiki tradizzjonali bħall-koeżjoni u l-politika agrikola komuni, biex jiġi mmassimizzat il-kontribut tagħhom għall-prijoritajiet tal-Unjoni

il-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima, b’30% tal-fondi tal-UE, l-ogħla sehem li qatt kien hemm mill-baġit Ewropew

il-protezzjoni tal-bijodiversità u l-ugwaljanza bejn il-ġeneri

Qafas Finanzjarju Pluriennali 2021-2027 u allokazzjonijiet totali tan-NextGenerationEU għal kull intestatura*

IntestaturaQFPNextGenerationEU
1. Suq uniku, innovazzjoni u diġitali€149.5 biljun€11.5-il biljun
2. Koeżjoni, reżiljenza u valuri€426.7 biljun€776.5 biljun
3. Riżorsi naturali u ambjent€401 biljun€18.9-il biljun
4. Migrazzjoni u ġestjoni tal-fruntieri €25.7 biljun-
5. Sigurtà u difiża €14.9-il biljun-
6. Viċinat u d-dinja€110.6 biljun-
7. Amministrazzjoni Pubblika Ewropea€82.5 biljun-
QFP TOTALI€1,210.9 biljun€806.9 biljun

L-ammonti kollha huma f’€, fi prezzijiet attwali. Sors: Il-Kummissjoni Ewropea

Il-qofol tan-NextGenerationEU hu l-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza (RRF) – strument li joffri għotjiet u self biex jiġu appoġġjati riformi u investimenti fl-Istati Membri tal-UE b’valur totali ta’ €723.8 biljun. Biex jirċievu fondi mill-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza, l-Istati Membri jeħtieġ li jħejju Pjanijiet għall-Irkupru u r-Reżiljenza li jiddeskrivu kif se jinvestu l-fondi. Barra minn hekk, jeħtieġ li jissodisfaw l-istadji importanti u l-miri rilevanti, u qabel ma jkun jista’ jsir kwalunkwe żborż taħt l-RRF, il-Kummissjoni tivvaluta l-ilħuq sodisfaċenti ta’ kull stadju importanti u mira.

Biex tikkonsulta l-pjanijiet ta’ Stati Membri differenti tal-UE u ssegwi l-iżborżi li saru s’issa, ara t-Tabella ta’ Valutazzjoni interattiva għall-Irkupru u r-Reżiljenza.

Il-bqija tal-fondi min-NextGenerationEU qed jiġu żborżati lill-Istati Membri tal-UE minn diversi programmi tal-UE: l-Assistenza fl-Irkupru għall-Koeżjoni u għat-Territorji tal-Ewropa (REACT-EU), Orizzont Ewropa, InvestEU, il-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali jew il-Fond għal Tranżizzjoni Ġusta (JTF).

Wara l-aggressjoni tar-Russja fuq l-Ukrajna, l-Istati Membri tal-UE jistgħu jużaw xi wħud minn dawn il-fondi biex jindirizzaw il-ħtiġijiet tar-refuġjati li jaslu fit-territorji tagħhom.

Tqassim tan-NextGenerationEU

Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza (RRF)

€723.8 biljun

li minnhom, self€385.8 biljun
li minnhom, għotjiet€338 biljun

 

Programm

 
ReactEU  €50.6 biljun
Orizzont Ewropa€5.4 biljun
InvestEU€6.1 biljun
Żvilupp Rurali €8.1 biljun
Fond għal Tranżizzjoni Ġusta (JTF)€10.9 biljun
RescEU€2 biljun
TOTAL€806.9 biljun

L-ammonti kollha huma f’€, fi prezzijiet attwali. Sors: Il-Kummissjoni Ewropea

Allokazzjonijiet nazzjonali

Il-baġit tal-UE mhux u qatt ma kien dwar li trodd lura skont kemm tirċievi jew viċeversa. L-Istati Membri kollha jibbenefikaw mill-fatt li jkunu parti mis-suq uniku, u jindirizzaw flimkien l-isfidi komuni. Il-fondi tal-UE, pereżempju taħt il-fondi ta’ koeżjoni jew Orizzont Ewropa, imorru f’kull rokna tal-UE.

F'ċerti oqsma ta’ politika l-Istati Membri rċevew ammonti assenjati minn qabel. Tista’ tikkonsultahom hawnhekk.

Il-finanzjament tal-baġit fit-tul tal-UE u n-NextGenerationEU

Self għall-finanzjament tal-irkupru

Biex tiffinanzja n-NextGenerationEU, il-Kummissjoni Ewropea - f’isem l-Unjoni Ewropea – qed tissellef fis-swieq b'rati aktar favorevoli minn bosta Stati Membri u tqassam mill-ġdid l-ammonti.

Qabel in-NextGenerationEU, il-Kummissjoni Ewropea diġà ħarġet bonds, pereżempju biex tiffinanzja self lill-Istati Membri tal-UE u lil pajjiżi terzi, inklużi sa €100 biljun għall-programm SURE biex jiġu appoġġjati l-impjiegi u n-nies jibqgħu jaħdmu waqt il-pandemija tal-COVID-19.

L-Unjoni Ewropea se tiġbor sa madwar €800 biljun fi prezzijiet attwali sal-2026 għan-NextGenerationEU permezz ta’ strateġija ta’ finanzjament diversifikata.

L-UE bħala mutwatarja

Pjan direzzjonali ċar lejn sorsi ġodda ta’ dħul biex jgħinu fil-ħlas lura tas-self.

Fil-Ftehim interistituzzjonali ta’ Diċembru 2021, il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni qablu li jaħdmu biex jintroduċu biżżejjed riżorsi proprji ġodda biex ikopru r-ripagamenti tan-NextGenerationEU.

F’Diċembru 2021, il-Kummissjoni għalhekk ipproponiet tliet sorsi ġodda ta’ dħul għall-baġit tal-UE, biex tgħin tħallas lura l-parti tal-għotjiet tan-NextGenerationEU. Din il-proposta tikkontribwixxi wkoll għall-finanzjament tal-Fond Soċjali għall-Klima, li għandu l-għan li jiżgura li ħadd ma jitħalla jibqa' lura fit-tranżizzjoni lejn ekonomija dekarbonizzata.

Riżorsa proprja tas-Sistema għall-Iskambju ta’ Kwoti tal-Emissjonijiet

Riżorsa proprja tal-mekkaniżmu ta’ aġġustament tal-karbonju fil-fruntiera

Riżorsa proprja bbażata fuq il-profitti riallokati ta’ kumpaniji multinazzjonali kbar ħafna (abbażi tal-ħidma fil-livell tal-OECD u tal-G20)

Il-Kummissjoni qed taħdem mal-Parlament Ewropew u mal-Istati Membri tal-UE fil-Kunsill lejn approvazzjoni rapida tas-sorsi ġodda ta’ dħul.

Il-Kummissjoni se tipproponi t-tieni pakkett ta’ riżorsi proprji ġodda sa tmiem l-2023.

Sorsi ta’ dħul għall-baġit tal-UE għall-2021-2027

Il-ġenerazzjoni li jmiss ta’ riżorsi proprji tal-UE

Il-benefiċjarji

Kulħadd jista’ jibbenefika mill-baġit tal-UE. Sib sejħiet miftuħin u li se jinfetħu dalwaqt għal proposti ta' finanzjament, ikseb informazzjoni ta' sfond dwar il-proċessi u l-programmi ta' finanzjament, u applika online.

Tgħallem dwar il-proċess tal-offerti u dwar l-opportunitajiet biex tinnegozja mal-Kummissjoni Ewropea.

Kuntest

Il-Kummissjoni ressqet il-proposta tagħha għall-baġit fit-tul li jmiss tal-UE fit-2 ta’ Mejju 2018. 

Fis-27 ta’ Mejju 2020, b’reazzjoni għall-kriżi bla preċedent ikkawżata mill-coronavirus, il-Kummissjoni Ewropea pproponiet l-istrument ta’ rkupru temporanju NextGenerationEU, kif ukoll rinforzi mmirati għall-baġit fit-tul tal-UE għall-2021-2027.

Fil-21 ta’ Lulju 2020, anqas minn xahrejn wara, il-kapijiet ta’ stat jew ta’ gvern tal-UE laħqu ftehim politiku dwar il-pakkett.

L-adozzjoni finali mill-Kunsill saret fis-17 ta’ Diċembru 2020.

Il-proċess tan-negozjati

Dokumenti

11 FRAR 2021
Adopted MFF legal acts
English
(HTML)
Iddawnlowdja
17 DIĊEMBRU 2020
EU budget - European Commission welcomes the adoption of the EU's long-term budget for 2021-2027
English
(5.95 KB - HTML)
Iddawnlowdja
22 DIĊEMBRU 2020
Questions and answers on the adoption of the EU's long-term budget for 2021-2027
English
(5.95 KB - HTML)
Iddawnlowdja
11 NOVEMBRU 2020
EU’s next long-term budget & NextgenerationEU - Key facts and figures
English
(584.72 KB - PDF)
Iddawnlowdja
11 NOVEMBRU 2020
Questions and Answers on the agreement on the €1.8 trillion package to help build greener, more digital and more resilient Europe
English
(5.95 KB - HTML)
Iddawnlowdja
10 NOVEMBRU 2020
Il-baġit tal-UE: Il-Kummissjoni Ewropea tilqa' l-ftehim dwar pakkett ta' EUR 1.8 triljun biex jgħin fil-bini ta' Ewropa aktar ekoloġika, aktar diġitali u aktar reżiljenti
Malti
(5.95 KB - HTML)
Iddawnlowdja
27 MEJJU 2020
Il-mument tal-Ewropa: Tiswija u Tħejjija għall-Ġenerazzjoni li Jmiss
Malti
(194.68 KB - HTML)
Iddawnlowdja
27 MEJJU 2020
Il-baġit tal-UE jmexxi l-pjan ta' rkupru għall-Ewropa
Malti
(267.54 KB - HTML)
Iddawnlowdja
27 MEJJU 2020
Commission Staff Working Document: Identifying Europe's recovery need
English
(317.65 KB - HTML)
Iddawnlowdja
27 MEJJU 2020
2020 Adjusted Commission Work Programme
English
(HTML)
Iddawnlowdja
27 MEJJU 2020
Adjusted Commission Work Programme 2020 - Annexes
English
(458.42 KB - PDF)
Iddawnlowdja
27 MEJJU 2020
MFF Legislation
English
(HTML)
Iddawnlowdja