Skip to main content

An tSaoráid Téarnaimh agus Athléimneachta

Is í an tSaoráid Téarnaimh agus Athléimneachta an phríomhionstraim atá i gcroílár NextGenerationEU agus cuideoidh sí leis an Aontas a bheith níos láidre agus níos athléimní tar éis na paindéime reatha.

An tSaoráid Téarnaimh agus Athléimneachta

Is é is aidhm don tSaoráid Téarnaimh agus Athléimneachta, mar chuid de fhreagairt fhorleathan, maolú a dhéanamh ar thionchar eacnamaíoch agus sóisialta phaindéim an choróinvíris, sin agus geilleagair agus sochaithe na hEorpa a dhéanamh níos inbhuanaithe, níos athléimní agus níos ullmhaithe do na dúshláin agus do na deiseanna a bhaineann leis an aistriú glas agus leis an aistriú digiteach.

Is ionstraim shealadach aisghabhála í an tSaoráid. Cuireann sí ar chumas an Choimisiúin cistí a thiomsú chun cuidiú leis na Ballstáit athchóirithe agus infheistíochtaí a chur chun feidhme atá i gcomhréir le tosaíochtaí an Aontais agus a thugann aghaidh ar na dúshláin a sainaithníodh sna moltaí tírshonracha faoi chreat an tSeimeastair Eorpaigh do chomhordú an bheartais eacnamaíoch agus shóisialta. Cuireann sé €723.8 billiún (i bpraghsanna reatha) ar fáil mar iasachtaí (€385.8 billiún) agus mar dheontais (€338 mbilliún) chun na críche sin

Cuidíonn an tSaoráid leis an Aontas a sprioc maidir le neodracht aeráide a bhaint amach faoi 2050 agus cuireann sé an Eoraip ar chonair an aistrithe dhigitigh, lena gcruthaítear poist agus lena spreagtar fás.

“An dá aistriú: aistriú na haeráidneodrachta agus an t-aistriú digiteach"

an dá aistriú

Taispeántar sa léaráid gur leithdháil na Ballstáit beagnach 40% den chaiteachas ina bpleananna do bhearta aeráide agus breis agus 26% ar an aistriú digiteach sa 22 phlean téarnaimh agus athléimneachta atá formheasta go dtí seo. Téann sé sin thar na spriocanna a comhaontaíodh – 37% don chaiteachas ar aeráid agus 20% don chaiteachas digiteach.

Gníomhaíocht chomhpháirteach chomhordaithe ar an leibhéal Eorpach, bíonn sin níos éifeachtaí agus téann sé chun tairbhe do na Ballstáit níos mó ná caiteachas náisiúnta aonair, go háirithe mar gheall ar éifeachtaí iarmharta suntasacha ar fud na dtíortha.

Tá an tSaoráid Téarnaimh agus Athléimneachta i gcroílár chur chun feidhme Phlean REPowerEU freisin, freagairt an Choimisiúin do chruatan socheacnamaíoch agus do shuaitheadh an mhargaidh dhomhanda fuinnimh mar thoradh ar ionradh na Rúise ar an Úcráin. Chuige sin, an 18 Bealtaine 2022 mhol an Coimisiún leasuithe spriocdhírithe a dhéanamh ar an Rialachán maidir leis an tSaoráid Athléimneachta agus Téarnaimh chun caibidlí tiomnaithe maidir le REPowerEU a chomhtháthú i bPleananna Téarnaimh agus Athléimneachta reatha na mBallstát. Tá sé sin sa bhreis ar an líon mór athchóirithe agus infheistíochtaí ábhartha atá sna Pleananna Téarnaimh agus Athléimneachta cheana féin. D’fhoilsigh sé freisin Treoirdhoiciméad athbhreithnithe maidir le Pleananna Téarnaimh agus Athléimneachta i gcomhthéacs REPowerEU.

An tionchar a bheidh ag NextGenerationEU ar fhíor-OTI an Aontais (go dtí 2024 i gcás ardtáirgiúlachta)

An tionchar a bheidh ag NextGenerationEU ar fhíor-OTI an Aontais

Quantifying Spillovers of Next Generation EU Investment, Discussion Paper July 2021. [Iarmhairtí infheistíocht Next Generation EU a chainníochtú, Plépháipéar Iúil 2021]’

Tá an tSaoráid bunaithe ar shé cholún: an t-aistriú glas; an t-aistriú digiteach; comhtháthú eacnamaíoch, táirgiúlacht agus iomaíochas; comhtháthú sóisialta agus críochach; an tsláinte, agus athléimneacht eacnamaíoch, shóisialta agus institiúideach; beartais don chéad ghlúin eile.

‘Sé cholún na Saoráide Téarnaimh agus Athléimneachta’

Sé cholún na Saoráide Téarnaimh agus Athléimneachta

Scórchlár

Léirítear sa Scórchlár don Téarnamh agus don Athléimneacht an dul chun cinn atá déanta ag na Ballstáit maidir lena bPleananna Téarnaimh agus Athléimneachta a chur chun feidhme agus léirítear táscairí coiteanna ann chun tuairisciú ar an dul chun cinn agus chun meastóireacht a dhéanamh ar an tSaoráid Téarnaimh agus Athléimneachta agus ar na pleananna náisiúnta.

Conas a fheidhmíonn sé?

Tháinig an tSaoráid i bhfeidhm an 19 Feabhra 2021. Maoinítear léi athchóirithe agus infheistíochtaí sna Ballstáit ó thús na paindéime i mí Feabhra 2020 go dtí an 31 Nollaig 2026. Chun NextGenerationEU a mhaoiniú, beidh an Coimisiún – thar ceann an Aontais Eorpaigh – ag fáil acmhainní ar iasacht ar na margaí caipitil.

Ar mhaithe le tairbhe a bhaint as tacaíocht na Saoráide, cuireann na Ballstáit a bpleananna téarnaimh agus athléimneachta faoi bhráid an Choimisiúin Eorpaigh. I ngach plean leagtar amach na hathchóirithe agus na hinfheistíochtaí atá le cur chun feidhme faoi dheireadh 2026 agus is féidir leis na Ballstáit maoiniú a fháil suas go dtí méid a comhaontaíodh roimhe.

Is ceart go dtabharfaidh gach plean aghaidh go héifeachtach ar na dúshláin a sainaithníodh sa Seimeastar Eorpach, go háirithe na moltaí tírshonracha ó 2019 agus 2020 a ghlac an Chomhairle. Is ceart freisin go mbrúfaidh siad an t-aistriú glas agus an t-aistriú digiteach chun cinn, sin agus go ndéanfaidh siad geilleagair agus sochaithe na mBallstát níos athléimní.

Tá an tSaoráid Téarnaimh agus Athléimneachta bunaithe ar fheidhmíocht. Ach garspriocanna agus spriocanna comhaontaithe a chomhlíonadh chun na hathchóirithe agus na hinfheistíochtaí sna pleananna a bhaint amach, beifear in ann íocaíocht rialta a dhéanamh.

‘From plans to implementation. The Recovery and Resilience Facility (RRF) – How does it work? [Ó phlean go cur chun feidhme: An tSaoráid Téarnaimh agus Athléimneachta – Conas a oibríonn sí?]’

FROM PLANS TO IMPLEMENTATION

Ceisteanna agus freagraí maidir leis an tSaoráid Téarnaimh agus Athléimneachta

Dlúthnaisc leis an Seimeastar Eorpach

Cuirfidh na Pleananna Téarnaimh agus Athléimneachta dlús le clár oibre athchóirithe agus infheistíochta na mBallstát sna blianta amach romhainn. Déanfaidh an Seimeastar Eorpach, lena raon feidhme níos leithne agus lena fhaireachas iltaobhach, cur chun feidhme na bpleananna téarnaimh agus athléimneachta a threorú agus a chomhlánú ar bhealach úsáideach.

Ar an ábhar sin, ag tosú le timthriall 2022, rinneadh próiseas an tSeimeastair Eorpaigh a oiriúnú chun cruthú na Saoráide Téarnaimh agus Athléimneachta agus cur chun feidhme na bPleananna Téarnaimh agus Athléimneachta a chur san áireamh:

  • Rinneadh tuarascálacha tíre a chuíchóiriú. Ó thaobh an ábhair de, tugtar forléargas iontu ar na forbairtí eacnamaíocha agus sóisialta agus ar na dúshláin atá roimh na Ballstáit, mar aon le hanailís réamhbhreathnaitheach ar a n-athléimneacht. Bunaithe ar an anailís sin, sainaithníodh i dtuarascálacha tíre 2022 na dúshláin sin nár tugadh aghaidh orthu go leordhóthanach sna Pleananna Téarnaimh agus Athléimneachta. 
  • Moltaí tírshonracha: in éineacht leis na tuarascálacha tíre, tugann an Coimisiún moltaí tírshonracha don Chomhairle. Tugtar aghaidh sna moltaí tírshonracha ar na príomh-shaincheisteanna a sainaithníodh sna tuarascálacha tíre, agus, i gcás inarb ábhartha, ar na grinn-athbhreithnithe a mbeidh gníomhaíocht beartais ag teastáil ina leith. San áireamh leis na moltaí tírshonracha tá moltaí maidir le staid bhuiséadach na mBallstát mar a bheartaítear faoin gComhshocrú Cobhsaíochta agus Fáis.
  • Beidh ról déach ag na cláir náisiúnta um athchóiriú (CNA). Chomh maith leis an ról atá acu i gcomhthéacs an tSeimeastair Eorpaigh, comhlíonfaidh na CNAnna ceann den dá cheanglas leathbhliantúla maidir le tuairisciú atá ar na Ballstáit faoin tSaoráid Téarnaimh agus Athléimneachta.

    Tá próisis an tSeimeastair Eorpaigh agus na Saoráide Téarnaimh agus Athléimneachta comhtháite anois mar a léirítear thíos:

an tSaoráid Téarnaimh agus Athléimneachta agus an Seimeastar Eorpach

An Seimeastar Eorpach tráth na Saoráide Téarnaimh agus Athléimneachta

Breis eolais faoin Seimeastar Eorpach

Na tuarascálacha tíre, na grinn-athbhreithnithe agus na tograí le haghaidh moltaí tírshonracha, is mar chuid de phacáiste an Earraigh don Seimeastar Eorpach 2022 iad.

Sna moltaí tírshonracha a mhol an Coimisiún i gcomhthéacs Phacáiste an Earraigh don Seimeastar Eorpach 2022, sainaithnítear do gach Ballstát na bearta ba cheart a dhéanamh freisin, i bhfianaise na ndúshlán atá ann faoi láthair maidir le fuinneamh, sa chomhthéacs agus i gcomhréir le togra REPowerEU an Choimisiúin.

Pleananna náisiúnta téarnaimh agus athléimneachta

Lean na bratacha thíos chun dul chuig rannán an Bhallstáit lena mbaineann. Sna naisc tá an fhaisnéis thírshonrach ábhartha uile, amhail na pleananna téarnaimh agus athléimneachta agus príomhphointí fúthu, agus, i gcás ina mbeidh siad ar fáil, na téacsanna dlí lena bhformheastar an plean agus an t-ábhar preasa a ghabhann leis.

 
brat na hOstaire
An Ostair
brat na Beilge
An Bheilg
brat na Bulgáire
An Bhulgáir
brat na Cróite
An Chróit
brat na Cipire
An Chipir
brat na Seicia
An tSeicia
brat na Danmhairge
An Danmhairg
brat na hEastóine
An Eastóin
brat na Fionlainne
An Fhionlainn
brat na Fraince
An Fhrainc
brat na Gearmáine
An Ghearmáin
brat na Gréige
An Ghréig
brat na hUngáire
An Ungáir
brat na hÉireann
Éire
brat na hIodáile
An Iodáil
brat na Laitvia
An Laitvia
brat na Liotuáine
An Liotuáin
brat Lucsamburg
Lucsamburg
brat Mhálta
Málta
brat na hÍsiltíre
 An Ísiltír*
brat na Polainne
An Pholainn
brat na Portaingéile
An Phortaingéil
brat na Rómáine
An Rómáin
brat na Slóvaice
An tSlóvaic
brat na Slóivéine
An tSlóivéin
brat na Spáinne
An Spáinn
brat na Sualainne
An tSualainn

*Níl plean téarnaimh agus athléimneachta tíolactha ag an Ísiltír go dtí seo.

An Tascfhórsa Téarnaimh agus Athléimneachta

I mí Lúnasa 2020, bhunaigh an Coimisiún Eorpach an Tascfhórsa Téarnaimh agus Athléimneachta (RECOVER) laistigh dá Ardrúnaíocht. I gcomhpháirt leis an Ard-Stiúrthóireacht um Ghnóthaí Eacnamaíocha agus Airgeadais sa Choimisiún, tá RECOVER freagrach as cur i bhfeidhm na Saoráide Téarnaimh agus Athléimneachta a stiúradh. Is é RECOVER a chomhordaíonn an Seimeastar Eorpach freisin agus a thuairiscíonn d’Uachtarán an Choimisiúin, Ursula von der Leyen.

Doiciméid

Togra ón gCoimisiún le haghaidh Rialachán maidir le caibidlí REPowerEU i bpleananna téarnaimh agus athléimneachta

Treoraíocht do na Ballstáit maidir le pleananna téarnaimh agus athléimneachta i gcomhthéacs REPowerEU

Tuarascáil Bhliantúil na Saoráide Téarnaimh agus Athléimneachta

An Rialachán lena mbunaítear an tSaoráid Téarnaimh agus Athléimneachta

Treoir do na Ballstáit – Pleananna Téarnaimh agus Athléimneachta – Cuid 1

Treoir do na Ballstáit – Pleananna Téarnaimh agus Athléimneachta – Cuid 2

Iarscríbhinn leis an Treoir do na Ballstáit maidir leis na Pleananna Téarnaimh agus Athléimneachta: Táblaí don teimpléad

Fógra ón gCoimisiún ‘Treoir theicniúil maidir leis an bprionsabal “gan dochar suntasach a dhéanamh” a chur i bhfeidhm’

Conclúidí ón gComhairle maidir leis an bplean téarnaimh agus an creat airgeadais ilbhliantúil le haghaidh 2021-2027

Moltaí tírshonracha 2022

Moltaí tírshonracha 2020

Moltaí tírshonracha 2019

Faisnéis a chuirtear ar fáil do Pharlaimint na hEorpa nó don Chomhairle maidir leis na Pleananna Téarnaimh agus Athléimneachta

Na foilseacháin is déanaí

Preaseisiúint: Tacaíonn an Coimisiún le plean €35.4 billiún na Polainne um an tSaoráid Téarnaimh agus Athléimneachta

Preaseisiúint: Tacaíonn an Coimisiún leis an iarraidh ón bPortaingéil ar €1.16 billiún

Preaseisiúint: ‘Tacaíonn an Coimisiún Eorpach le plean na Sualainne’

Preaseisiúint: NextGenerationEU: Tacaíonn an Coimisiún Eorpach leis an réamh-mheasúnú dearfach ar iarratas na Fraince ar eisíocaíocht €7.4 billiún faoin tSaoráid Téarnaimh agus Athléimneachta

Preaseisiúint: NextGenerationEU: Seolann an Coimisiún Eorpach an Scórchlár don Téarnamh agus don Athléimneacht

Preaseisiúint: Réamh-mheasúnú dearfach glactha ag an gCoimisiún Eorpach ar iarratas na Spáinne ar eisíocaíocht €10 mbilliún faoin tSaoráid Téarnaimh agus Athléimneachta

Réamh-mhaoiniú dar luach €1.8 billiún eisíoctha ag an gCoimisiún leis an Rómáin

Preaseisiúint: ‘Plean téarnaimh agus athléimneachta oifigiúil na Bulgáire tíolactha chuig an gCoimisiún’

Preaseisiúint: Preaseisiúint: ‘Réamh-mhaoiniú dar luach €822.7 milliún eisíoctha ag an gCoimisiún Eorpach leis an tSlóvaic

Tuilleadh preaseisiúintí

RRF-supported projects in the Member States

The map below is currently in test phase. It provides examples of projects (reforms and investments) supported by the RRF in the different Member States. It contains a brief presentation of the projects, focusing on the concrete state of implementation and the next steps. It also redirects to more detailed information currently available online. The map exclusively serves information purposes and is not an exhaustive database of projects supported by the Recovery and Resilience Facility. The showcase of the projects is without prejudice to any future assessment by the Commission in the context of the verification of the satisfactory fulfilment of milestones and targets pursuant to Regulation (EU) 2021/241 of the European Parliament and of the Council establishing the Recovery and Resilience Facility.

The map is a living document that will be regularly updated. In particular, the map will incorporate information on the 100 biggest recipients of RRF funds in the different Member States, when this becomes available later this year, and information provided by Member States in the context of the future assessment of payment requests under the Recovery and Resilience Facility. The testing phase will last some weeks and is aimed at correcting possible technical glitches, refining the content of the map , improving presentational aspects and adding new projects if already available..

The Recovery and Resilience Task Force

In August 2020, the European Commission established the Recovery and Resilience Task Force (RECOVER) within its Secretariat-General. Jointly with the Commission’s Directorate-General for Economic and Financial Affairs, RECOVER is responsible for steering the implementation of the Recovery and Resilience Facility. RECOVER also coordinates the European Semester and reports to Commission President Ursula von der Leyen.

Documents

Communication Implementation of the Recovery and Resilience Facility

Guidance on Recovery and Resilience Plans in the context of REPowerEU

Recovery and Resilience Facility Review Report

Updated Member States’ grant allocation based on Eurostat outturn data for 2020 and 2021

Commission Proposal for a Regulation on REPowerEU chapters in recovery and resilience plans

Recovery and Resilience Facility Annual Report

Regulation establishing the Recovery and Resilience Facility

Guidance to Member States - Recovery and Resilience Plans - Part 1

Guidance to Member States - Recovery and Resilience Plans - Part 2

Annex to the Guidance to Member States on the Recovery and Resilience Plans: Tables for the template

‘Technical guidance on the application of “do no significant harm”

Council conclusions on the recovery plan and multiannual financial framework for 2021-2027

Country-specific recommendations 2022

Country-specific recommendations 2020

Country-specific recommendations 2019

Information provided to the European Parliament or to the Council on the Recovery and Resilience Plans

Future Annual Events

The Commission organises together with Member States joint Annual Events, which constitute a key communication moment bringing together institutions, stakeholders (in particular social partners and civil society) and beneficiaries of RRF support to discuss the progress and state of play of the RRP implementation.

More information on the Annual Events that already took place can be found on the Recovery and Resilience Scoreboard.

The next confirmed Annual Events are listed below (the list will be updated regularly):

  1. Denmark: 20 March. For further information, please consult the dedicated website or contact the Representation of the Commission to Denmark
  2. Austria: 23 March. For further information, please consult the dedicated websites here and here or contact the Representation of the Commission to Austria
  3. Belgium: 23 March. For further information, please consult the dedicated website in FR and NL or contact the Representation of the Commission to Belgium

Fight against fraud

Fight against fraud is a priority for the European Commission. If you are aware of an act of fraud, please report it to the European Anti-Fraud Office.