Skip to main content

Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė

Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė yra pagrindinė „NextGenerationEU“ priemonė, padedanti ES po šios krizės tapti stipresne ir atsparesne.

Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė

Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė yra plataus masto atsako dalis, o jos tikslas – sušvelninti ekonominį ir socialinį koronaviruso pandemijos poveikį ir pasiekti, kad Europos ekonomika ir visuomenė būtų tvaresnės, atsparesnės ir geriau pasirengusios žaliosios ir skaitmeninės pertvarkos iššūkiams ir galimybėms.

Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė – laikina ekonomikos gaivinimo priemonė. Ji suteikia Komisijai galimybę telkti lėšas, kad padėtų valstybėms narėms įgyvendinti reformas ir investicijas, kurios atitinka ES prioritetus ir kuriomis sprendžiamos konkrečioms šalims skirtose rekomendacijose per Europos ekonominės ir socialinės politikos koordinavimo semestrą nustatytos problemos. Šiam tikslui pagal šią priemonę skiriama 723,8 mlrd. EUR (dabartinėmis kainomis): 385,8 mlrd. EUR paskolų ir 338 mlrd. EUR dotacijų.

Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė (EGADP) padeda ES pasiekti savo tikslą – iki 2050 m. neutralizuoti poveikį klimatui ir žengti skaitmeninės pertvarkos keliu, kartu kuriant darbo vietas ir skatinant ekonomikos augimą.

Bendri ir koordinuoti Europos lygmens veiksmai yra veiksmingesni ir naudingesni valstybėms narėms nei pavienės nacionalinės išlaidos, ypač dėl didelio visoms šalims persiduodančio poveikio.

EGADP taip pat yra pagrindinė plano „REPowerEU“ – Komisijos atsako į socialinius ir ekonominius sunkumus ir pasaulinės energijos rinkos sutrikimus, kuriuos sukėlė Rusijos invazija į Ukrainą, įgyvendinimo priemonė. Į tai atsižvelgdama 2022 m. gegužės 18 d. Komisija pasiūlė padaryti tikslinius EGADP reglamentopakeitimus, kad į esamus valstybių narių ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planus būtų įtraukti specialūs „REPowerEU“ skyriai. Tai prisideda prie nemažai atitinkamų reformų ir investicijų, kurios jau įtrauktos į ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planus. Komisija taip pat paskelbė peržiūrėtas Gaires dėl ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planų atsižvelgiant į „REPowerEU“ aplinkybes.

.

Priemonės „NextGenerationEU“ poveikis ES realiajam BVP (iki 2024 m. pagal didelio našumo scenarijų)

Priemonės „NextGenerationEU“ poveikis ES realiajam BVP

„Priemonės „Next Generation EU“ investicijų persiduodančio poveikio kiekybinis įvertinimas. Diskusijoms skirtas dokumentas, 2021 m. liepos mėn.“

Priemonės struktūrą sudaro šeši ramsčiai: žaliosios pertvarkos; skaitmeninės transformacijos; ekonominės sanglaudos, našumo ir konkurencingumo; socialinės ir teritorinės sanglaudos; sveikatos ir ekonominio, socialinio bei institucinio atsparumo; naujai kartai skirtų politikos priemonių.

„Šeši ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės ramsčiai“

Šeši ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės ramsčiai

Rezultatų suvestinė

Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo rezultatų suvestinė rodo ES šalių pažangą įgyvendinant savo ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planus, taip pat bendrus rodiklius, pagal kuriuos teikiama pažangos ataskaita ir vertinama Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė bei nacionaliniai planai.

Kaip tai vyksta?

Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė įsigaliojo 2021 m. vasario 19 d. Jos lėšomis nuo pandemijos pradžios 2020 m. vasario mėn. iki 2026 m. gruodžio 31 d. finansuojamos reformos ir investicijos valstybėse narėse. Siekdama finansuoti priemonę „NextGenerationEU“ Europos Komisija ES vardu skolinsis kapitalo rinkose.

Valstybės narės, norinčios pasinaudoti šios priemonės parama, pateikia Europos Komisijai savo ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planus. Kiekviename plane išdėstomos reformos ir investicijos, kurios turi būti įgyvendintos iki 2026 m. pabaigos, o valstybės narės gali gauti finansavimą, neviršijantį pirmiau nustatytos sumos.

Kiekvienu planu turėtų būti veiksmingai sprendžiamos per Europos semestrą nustatytos problemos, visų pirma – įgyvendinamos Tarybos priimtos konkrečioms šalims skirtos rekomendacijos. Pagal priemonę taip pat turėtų būti paspartinta žalioji ir skaitmeninė pertvarka ir pasiekta, kad valstybių narių ekonomika ir visuomenė būtų atsparesnė.

Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė grindžiama veiklos rezultatais. Įgyvendinus sutartas tarpines reikšmes ir įvykdžius užduotis siekiant įgyvendinti reformas ir investicijas bus galima reguliariai vykdyti mokėjimus.

„Nuo planų iki įgyvendinimo. Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė (EGADP). Kaip ji veikia?“

NUO PLANŲ IKI ĮGYVENDINIMO

Klausimai ir atsakymai dėl Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės

Glaudžios sąsajos su Europos semestru

Valstybių narių ateinančių metų reformų ir investicijų darbotvarkės bus grindžiamos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planų įgyvendinimu. Įgyvendinant ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planus bus naudinga vadovautis Europos semestru, kurio taikymo sritis platesnė, o priežiūra daugiašalė, be to, jis papildys šių planų įgyvendinimą.

Dėl šios priežasties, pradedant 2022 m. ciklu, Europos semestro procesas buvo pritaikytas, kad būtų atsižvelgta į Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės sukūrimą ir ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planų įgyvendinimą,

  • supaprastintos šalių ataskaitos. Jose bus pateikta ekonominių ir socialinių pokyčių ir uždavinių, kurie kyla valstybėms narėms, apžvalga, taip pat perspektyvinė jų atsparumo analizė. Remiantis šia analize, 2022 m. šalių ataskaitose nustatyti uždaviniai, į kuriuos nėra pakankamai atsižvelgta ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planuose;
  • konkrečioms šalims skirtos rekomendacijos. Kartu su šalių ataskaitomis Komisija siūlo Tarybai konkrečioms šalims skirtas rekomendacijas. Konkrečioms šalims skirtose rekomendacijose nagrinėjami pagrindiniai šalių ataskaitose ir, kai tinkama, nuodugniose apžvalgose nustatyti klausimai, dėl kurių reikės imtis politikos veiksmų. Jose taip pat bus pateiktos rekomendacijos dėl valstybių narių biudžeto būklės, kaip numatyta Stabilumo ir augimo pakte;
  • nacionalinėms reformų programoms (NRP) tenka dvejopas vaidmuo. NRP ne tik teks vaidmuo įgyvendinant Europos semestrą; jos atitiks ir vieną iš dviejų du kartus per metus valstybėms narėms taikomų ataskaitų teikimo reikalavimų pagal Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonę.

    Europos semestro ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės procesai dabar integruoti taip:

RRF calendar 2023

Europos semestras ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės įgyvendinimas

 

Daugiau informacijos apie Europos semestrą

Šalių ataskaitos, nuodugnios apžvalgos ir pasiūlymai dėl konkrečioms šalims skirtų rekomendacijų yra įtraukti į metinį Europos semestro pavasario dokumentų rinkinį.

Konkrečioms šalims skirtose rekomendacijose, kurias Komisija pasiūlė 2022 m. Europos semestro pavasario dokumentų rinkinyje, kiekvienai valstybei narei nurodyta, kokių veiksmų reikėtų imtis, atsižvelgiant į dabartinius energetikos uždavinius, į Komisijos pasiūlymą dėl „REPowerEU“ ir jo laikantis.

Nacionaliniai ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planai

Toliau pateikiamos vėliavėlės yra nuorodos į atitinkamai valstybei narei skirtą skirsnį. Tame skirsnyje pateikiama visa atitinkama su konkrečia šalimi susijusi informacija, pavyzdžiui, ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planai ir pagrindinė informacija apie juos, taip pat teisės aktai (jei jie yra), kuriais patvirtinamas planas, ir susijusi medžiaga spaudai.

EGADP remiami projektai valstybėse narėse

Toliau pateiktas žemėlapis šiuo metu yra bandomas. Jame pateikiama projektų (reformų ir investicijų), remiamų pagal EGADP įvairiose valstybėse narėse, pavyzdžių. Jame trumpai pristatomi projektai, daugiausia dėmesio skiriant konkrečiai įgyvendinimo padėčiai ir tolesniems etapams. Taip pat jame pateikiamos nuorodos į išsamesnę informaciją, kurią šiuo metu galima rasti internete. Žemėlapis naudojamas tik informavimo tikslais ir nėra išsami pagal Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonę remiamų projektų duomenų bazė. Tai, kad jame pristatomi projektai, neturi poveikio jokiam būsimam Komisijos vertinimui, atliekamam tikrinant, ar patenkinamai pasiektos tarpinės ir siektinos reikšmės pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2021/241, kuriuo nustatoma ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė.

Žemėlapis yra reguliariai atnaujinamas dokumentas. Visų pirma į žemėlapį bus įtraukta informacija apie 100 didžiausių EGADP lėšų gavėjų skirtingose valstybėse narėse, kai ji bus gauta vėliau šiais metais, ir informacija, kurią valstybės narės pateiks ateityje atlikdamos mokėjimo prašymų pagal Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonę vertinimus. Bandymo etapas truks kelias savaites; jo metu bus siekiama pataisyti galimus techninius trūkumus, patobulinti žemėlapio turinį, pagerinti pateikimą ir įtraukti naujų projektų, jei tokių jau yra.

Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo darbo grupė

2020 m. rugpjūčio mėn. Europos Komisija generaliniame sekretoriate įsteigė Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo darbo grupę (toliau – RECOVER). Kartu su Komisijos Ekonomikos ir finansų reikalų generaliniu direktoratu RECOVER yra atsakinga už Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės įgyvendinimo valdymą. RECOVER taip pat koordinuoja Europos semestrą ir teikia ataskaitas Komisijos pirmininkei Ursulai von der Leyen.

Dokumentai

Komunikatas „Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės įgyvendinimas“

Gairės dėl ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planų „REPowerEU“ kontekste

Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės peržiūros ataskaita

Atnaujintas valstybių narių dotacijų paskirstymas remiantis Eurostato 2020 ir 2021 m. galutiniais duomenimis

Komisijos pasiūlymas dėl reglamento dėl ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planų „REPowerEU“ skyrių

Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės metinė ataskaita

Reglamentas, kuriuo nustatoma ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė

Valstybėms narėms skirtos gairės dėl ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planų. 1 dalis

Valstybėms narėms skirtos gairės dėl ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planų. 2 dalis

Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planų gairių valstybėms narėms priedas: Lentelių pavyzdžiai

„Reikšmingos žalos nedarymo principo taikymo techninės gairės“

Tarybos išvados dėl ekonomikos gaivinimo plano ir 2021–2027 m. daugiametės finansinės programos.

2022 m. konkrečioms šalims skirtos rekomendacijos

2020 m. konkrečioms šalims skirtos rekomendacijos

2019 m. konkrečioms šalims skirtos rekomendacijos

Europos Parlamentui arba Tarybai teikiama informacija apie ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planus

Būsimi metiniai renginiai

Komisija drauge su valstybėmis narėmis remgia jungtinius metinius renginius, kurie yra viena svarbiausių galimybių komunikuoti ir kuriuose suburiamos institucijos, suinteresuotieji subjektai (visų pirma socialiniai partneriai ir pilietinė visuomenė) ir EGADP paramos gavėjai, kad aptartų ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planų įgyvendinimo pažangą ir esamą padėtį.

Daugiau informacijos apie jau įvykusius metinius renginius galima rasti Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo rezultatų suvestinėje.

Kiti patvirtinti metiniai renginiai pateikiami toliau (sąrašas bus reguliariai atnaujinamas):

  1. Danija. Kovo 20 d. Daugiau informacijos rasite tam skirtoje interneto svetainėje arba kreipkitės į Komisijos atstovybę Danijoje;
  2. Austrija. Kovo 23 d. Daugiau informacijos rasite tam skirtose interneto svetainėse čia ir čia arba kreipkitės į Komisijos atstovybę Austrijoje;
  3. Belgija. Kovo 23 d. Daugiau informacijos rasite tam skirtoje interneto svetainėje prancūzų ir nyderlandų kalbomis arba kreipkitės į Komisijos atstovybę Belgijoje.

Kova su sukčiavimu

Kova su sukčiavimu yra vienas Europos Komisijos prioritetų. Jei žinote apie sukčiavimą, praneškite apie jį Europos kovos su sukčiavimu tarnybai.