Skip to main content

Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė

Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė yra pagrindinė „NextGenerationEU“ priemonė, padedanti ES po šios krizės tapti stipresne ir atsparesne.

Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė

Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė yra plataus masto atsako dalis, o jos tikslas – sušvelninti ekonominį ir socialinį koronaviruso pandemijos poveikį ir pasiekti, kad Europos ekonomika ir visuomenė būtų tvaresnės, atsparesnės ir geriau pasirengusios žaliosios ir skaitmeninės pertvarkos iššūkiams ir galimybėms.

Ši priemonė yra laikina ekonomikos gaivinimo priemonė. Ji suteikia Komisijai galimybę telkti lėšas, kad padėtų valstybėms narėms įgyvendinti reformas ir investicijas, kurios atitinka ES prioritetus ir kuriomis sprendžiamos konkrečioms šalims skirtose rekomendacijose per Europos ekonominės ir socialinės politikos koordinavimo semestrą nustatytos problemos. Šiam tikslui pagal šią priemonę skiriama 723,8 mlrd. EUR (dabartinėmis kainomis): 385,8 mlrd. EUR paskolų ir 338 mlrd. EUR dotacijų.

Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė (EGADP) padeda ES pasiekti savo tikslą – iki 2050 m. neutralizuoti poveikį klimatui ir žengti skaitmeninės pertvarkos keliu, kartu kuriant darbo vietas ir skatinant ekonomikos augimą.

„Dvejopa pertvarka – poveikio klimatui neutralizavimas ir skaitmeninės pertvarkos“

Dvejopa pertvarka

Iš vaizdinės medžiagos matyti, kad valstybės narės beveik 40 proc. savo planuose numatytų išlaidų skyrė klimato priemonėms, o daugiau kaip 26 proc. – skaitmeninei pertvarkai, paskirstydamos šias lėšas 22 iki šiol patvirtintiems ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planams. Tai viršija 37 proc. klimato ir 20 proc. skaitmeninės pertvarkos išlaidų tikslus, dėl kurių susitarta.

Bendri ir koordinuoti Europos lygmens veiksmai yra veiksmingesni ir naudingesni valstybėms narėms nei pavienės nacionalinės išlaidos, ypač dėl didelio visoms šalims persiduodančio poveikio.

EGADP taip pat yra pagrindinė plano „REPowerEU“ – Komisijos atsako į socialinius ir ekonominius sunkumus ir pasaulinės energijos rinkos sutrikimus, kuriuos sukėlė Rusijos invazija į Ukrainą, įgyvendinimo priemonė. Šiuo atžvilgiu 2022 m. gegužės 18 d. Komisija pasiūlė atlikti tikslinius EGADP reglamentopakeitimus, kad, be daugelio į esamus valstybių narių ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planus jau įtrauktų atitinkamų reformų ir investicijų, į tuos planus būtų įtraukti ir specialūs „REPowerEU“ skyriai. Ji taip pat paskelbė peržiūrėtas Gaires dėl ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planų „REPowerEU“ kontekste.

Priemonės „NextGenerationEU“ poveikis ES realiajam BVP (iki 2024 m. pagal didelio našumo scenarijų)

Priemonės „NextGenerationEU“ poveikis ES realiajam BVP

Priemonės „Next Generation EU“ investicijų persiduodančio poveikio kiekybinis įvertinimas. Diskusijoms skirtas dokumentas, 2021 m. liepos mėn.“

Priemonės struktūrą sudaro šeši ramsčiai: žalioji pertvarka; skaitmeninė pertvarka; ekonomine sanglauda, našumas ir konkurencingumas; socialinė ir teritorinė sanglauda; sveikata ir ekonominis, socialinis ir institucinis atsparumas; naujai kartai skirta politika.

„Šeši ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės ramsčiai“

Šeši ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės ramsčiai

Rezultatų suvestinė

Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo rezultatų suvestinė rodo ES šalių pažangą įgyvendinant savo ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planus, taip pat bendrus rodiklius, pagal kuriuos teikiama pažangos ataskaita ir vertinama Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė bei nacionaliniai planai.

Kaip tai veikia?

Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė įsigaliojo 2021 m. vasario 19 d. Jos lėšomis nuo pandemijos pradžios 2020 m. vasario mėn. iki 2026 m. gruodžio 31 d. finansuojamos reformos ir investicijos valstybėse narėse. Siekdama finansuoti priemonę „NextGenerationEU“ Europos Komisija ES vardu skolinsis kapitalo rinkose.

Valstybės narės, norinčios pasinaudoti šios priemonės parama, pateikia Europos Komisijai savo ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planus. Kiekviename plane išdėstomos reformos ir investicijos, kurios turi būti įgyvendintos iki 2026 m. pabaigos, o valstybės narės gali gauti finansavimą, neviršijantį pirmiau nustatytos sumos.

Kiekviename plane turėtų būti išdėstyta, kaip veiksmingai spręsti per Europos semestrą nustatytas problemas, daugiausia dėmesio skiriant Tarybos 2019 ir 2020 m. priimtoms konkrečioms šalims skirtoms rekomendacijoms. Pagal priemonę taip pat turėtų būti paspartinta žalioji ir skaitmeninė pertvarka ir pasiekta, kad valstybių narių ekonomika ir visuomenė būtų atsparesnė.

Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė grindžiama veiklos rezultatais. Įgyvendinus sutartas tarpines reikšmes ir įvykdžius užduotis siekiant įgyvendinti reformas ir investicijas bus galima reguliariai vykdyti mokėjimus.

„Nuo planų iki įgyvendinimo. Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė (EGADP). Kaip ji veikia?“

NUO PLANŲ IKI ĮGYVENDINIMO

Klausimai ir atsakymai dėl Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės

Glaudžios sąsajos su Europos semestru

Valstybių narių ateinančių metų reformų ir investicijų darbotvarkės bus grindžiamos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planų įgyvendinimu. Įgyvendinant ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planus bus naudinga vadovautis Europos semestru, kurio taikymo sritis platesnė, o priežiūra daugiašalė, be to, jis papildys šių planų įgyvendinimą.

Dėl šios priežasties, pradedant 2022 m. ciklu, Europos semestro procesas buvo pritaikytas, kad būtų atsižvelgta į Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės sukūrimą ir ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planų įgyvendinimą:

  • Šalių ataskaitos buvo supaprastintos. Jose bus pateikta ekonominių ir socialinių pokyčių ir uždavinių, kurie kyla valstybėms narėms, apžvalga, taip pat perspektyvinė jų atsparumo analizė. Remiantis šia analize, 2022 m. šalių ataskaitose nustatyti uždaviniai, į kuriuos nebuvo pakankamai atsižvelgta ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planuose. 
  • Konkrečioms šalims skirtos rekomendacijos. Kartu su šalių ataskaitomis Komisija siūlo Tarybai konkrečioms šalims skirtas rekomendacijas. Konkrečioms šalims skirtose rekomendacijose nagrinėjami pagrindiniai šalių ataskaitose ir, kai tinkama, nuodugniose apžvalgose nustatyti klausimai, dėl kurių reikės imtis politikos veiksmų. Jose taip pat bus pateiktos rekomendacijos dėl valstybių narių biudžeto būklės, kaip numatyta Stabilumo ir augimo pakte.
  • Nacionalinėms reformų programoms (NRP) teks dvejopas vaidmuo. NRP ne tik teks vaidmuo įgyvendinant Europos semestrą; jos atitiks ir vieną iš dviejų du kartus per metus valstybėms narėms taikomų ataskaitų teikimo reikalavimų pagal Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonę.

    Europos semestro ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės procesai dabar integruoti taip:

EGADP ir Europos semestras

Europos semestras ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės įgyvendinimas

Daugiau informacijos apie Europos semestrą

Šalių ataskaitos, nuodugnios apžvalgos ir pasiūlymai dėl konkrečioms šalims skirtų rekomendacijų yra įtraukti į 2022 m. Europos semestro pavasario dokumentų rinkinį.

Konkrečioms šalims skirtose rekomendacijose, kurias Komisija pasiūlė 2022 m. Europos semestro pavasario dokumentų rinkinyje, kiekvienai valstybei narei nurodyta, kokių veiksmų reikėtų imtis, atsižvelgiant į dabartinius energetikos uždavinius, į Komisijos pasiūlymą dėl „REPowerEU“ ir jo laikantis.

Nacionaliniai ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planai

Toliau pateikiamos vėliavėlės yra nuorodos į atitinkamai valstybei narei skirtą skirsnį. Tame skirsnyje pateikiama visa atitinkama su konkrečia šalimi susijusi informacija, pavyzdžiui, ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planai ir pagrindinė informacija apie juos, taip pat teisės aktai (jei jie yra), kuriais patvirtinamas planas, ir susijusi medžiaga spaudai.

 
flag Austria
Austrija
flag Belgium
Belgija
flag Bulgaria
Bulgarija
flag Croatia
Kroatija
flag Cyprus
Kipras
flag Czechia
Čekija
flag Denmark
Danija
flag Estonia
Estija
flag Finland
Suomija
flag France
Prancūzija
flag Germany
Vokietija
flag Greece
Graikija
flag Hungary
Vengrija
flag Ireland
Airija
flag Italy
Italija
flag Latvia
Latvija
Lithuania
Lietuva
flag Luxembourg
Liuksemburgas
flag Malta
Мalta
flag Netherlands
 Nyderlandai*
flag Poland
Lenkija
flag Portugal
Portugalija
flag Romania
Rumunija
flag Slovakia
Slovakija
flag Slovenia
Slovėnija
flag Spain
Ispanija
flag Sweden
Švedija

*Nyderlandai savo ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano dar nepateikė.

Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo darbo grupė

2020 m. rugpjūčio mėn. Europos Komisija generaliniame sekretoriate įsteigė Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo darbo grupę (toliau – RECOVER). Kartu su Komisijos Ekonomikos ir finansų reikalų generaliniu direktoratu RECOVER yra atsakinga už Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės įgyvendinimo valdymą. RECOVER taip pat koordinuoja Europos semestrą ir teikia ataskaitas Komisijos pirmininkei Ursulai von der Leyen.

Dokumentai

Komisijos pasiūlymas dėl reglamento dėl ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planų „REPowerEU“ skyrių

Gairės valstybėms narėms dėl ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planų „REPowerEU“ kontekste

Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės metinė ataskaita

Reglamentas, kuriuo nustatoma ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė

Valstybėms narėms skirtos gairės dėl ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planų. 1 dalis

Valstybėms narėms skirtos gairės dėl ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planų. 2 dalis

Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planų gairių valstybėms narėms priedas: Lentelių pavyzdžiai

„Reikšmingos žalos nedarymo principo taikymo techninės gairės“

Tarybos išvados dėl ekonomikos gaivinimo plano ir 2021–2027 m. daugiametės finansinės programos.

2022 m. konkrečioms šalims skirtos rekomendacijos

2020 m. konkrečioms šalims skirtos rekomendacijos

2019 m. konkrečioms šalims skirtos rekomendacijos

Europos Parlamentui arba Tarybai teikiama informacija apie ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planus

Naujausia

Pranešimas spaudai Komisija patvirtino Lenkijos 35,4 mlrd. EUR vertės EGADP planą

Pranešimas spaudai Komisija patvirtino Portugalijos prašymą skirti 1,16 mlrd. EUR

Pranešimas spaudai Europos Komisija patvirtino Švedijos planą

Pranešimas spaudai Priemonė „NextGenerationEU“: Europos Komisija patvirtino teigiamą preliminarų Prancūzijos prašymo išmokėti 7,4 mlrd. EUR sumą pagal Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonę vertinimą

Pranešimas spaudai Priemonė „NextGenerationEU“: Veikti pradeda Europos Komisijos parengta Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo rezultatų suvestinė

Pranešimas spaudai Europos Komisija patvirtino teigiamą preliminarų Ispanijos prašymo išmokėti 10 mlrd. EUR sumą pagal Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonę vertinimą

Europos Komisija Rumunijai išmoka 1,8 mlrd. EUR išankstinio finansavimo

Pranešimas spaudai Bulgarija pateikė oficialų ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planą

Pranešimas spaudai Pranešimas spaudai Europos Komisija Slovakijai išmoka 822,7 mln. EUR išankstinio finansavimo

Daugiau pranešimų spaudai

RRF-supported projects in the Member States

The map below is currently in test phase. It provides examples of projects (reforms and investments) supported by the RRF in the different Member States. It contains a brief presentation of the projects, focusing on the concrete state of implementation and the next steps. It also redirects to more detailed information currently available online. The map exclusively serves information purposes and is not an exhaustive database of projects supported by the Recovery and Resilience Facility. The showcase of the projects is without prejudice to any future assessment by the Commission in the context of the verification of the satisfactory fulfilment of milestones and targets pursuant to Regulation (EU) 2021/241 of the European Parliament and of the Council establishing the Recovery and Resilience Facility.

The map is a living document that will be regularly updated. In particular, the map will incorporate information on the 100 biggest recipients of RRF funds in the different Member States, when this becomes available later this year, and information provided by Member States in the context of the future assessment of payment requests under the Recovery and Resilience Facility. The testing phase will last some weeks and is aimed at correcting possible technical glitches, refining the content of the map , improving presentational aspects and adding new projects if already available..

The Recovery and Resilience Task Force

In August 2020, the European Commission established the Recovery and Resilience Task Force (RECOVER) within its Secretariat-General. Jointly with the Commission’s Directorate-General for Economic and Financial Affairs, RECOVER is responsible for steering the implementation of the Recovery and Resilience Facility. RECOVER also coordinates the European Semester and reports to Commission President Ursula von der Leyen.

Documents

Communication Implementation of the Recovery and Resilience Facility

Guidance on Recovery and Resilience Plans in the context of REPowerEU

Recovery and Resilience Facility Review Report

Updated Member States’ grant allocation based on Eurostat outturn data for 2020 and 2021

Commission Proposal for a Regulation on REPowerEU chapters in recovery and resilience plans

Recovery and Resilience Facility Annual Report

Regulation establishing the Recovery and Resilience Facility

Guidance to Member States - Recovery and Resilience Plans - Part 1

Guidance to Member States - Recovery and Resilience Plans - Part 2

Annex to the Guidance to Member States on the Recovery and Resilience Plans: Tables for the template

‘Technical guidance on the application of “do no significant harm”

Council conclusions on the recovery plan and multiannual financial framework for 2021-2027

Country-specific recommendations 2022

Country-specific recommendations 2020

Country-specific recommendations 2019

Information provided to the European Parliament or to the Council on the Recovery and Resilience Plans

Future Annual Events

The Commission organises together with Member States joint Annual Events, which constitute a key communication moment bringing together institutions, stakeholders (in particular social partners and civil society) and beneficiaries of RRF support to discuss the progress and state of play of the RRP implementation.

More information on the Annual Events that already took place can be found on the Recovery and Resilience Scoreboard.

The next confirmed Annual Events are listed below (the list will be updated regularly):

  1. Denmark: 20 March. For further information, please consult the dedicated website or contact the Representation of the Commission to Denmark
  2. Austria: 23 March. For further information, please consult the dedicated websites here and here or contact the Representation of the Commission to Austria
  3. Belgium: 23 March. For further information, please consult the dedicated website in FR and NL or contact the Representation of the Commission to Belgium

Fight against fraud

Fight against fraud is a priority for the European Commission. If you are aware of an act of fraud, please report it to the European Anti-Fraud Office.