Skip to main content

Nástroj pro oživení a odolnost

Nástroj pro oživení a odolnost je ústřední součástí nástroje NextGenerationEU. S jeho pomocí vyjde EU ze současné krize silnější a odolnější.

Nástroj pro oživení a odolnost

Nástroj pro oživení a odolnost je součástí rozsáhlé reakce, jejímž cílem je zmírnit hospodářský a sociální dopad koronavirové pandemie, zvýšit udržitelnost a odolnost evropské ekonomiky i společnosti a připravit je na výzvy i příležitosti ekologické a digitální transformace.

Jedná se o dočasný nástroj na podporu oživení, díky němuž Evropská komise získává finanční prostředky na pomoc členským státům při provádění reforem a investic, které jsou v souladu s prioritami EU a které řeší problémy uvedené v doporučeních pro jednotlivé země v rámci tzv. evropského semestru pro koordinaci hospodářských a sociálních politik. Za tímto účelem lze z nástroje poskytnout celkem 723,8 miliardy eur (v běžných cenách), a to ve formě půjček (385,8 miliardy eur) a grantů (338 miliard eur).

Tento nástroj pomáhá EU dosáhnout jejího cíle klimatické neutrality do roku 2050 a nasměrovat Evropu v rámci tohoto procesu na cestu digitální transformace, vytváření pracovních míst a stimulace růstu.

Souběžná transformace: klimatická neutralita a digitální transformace"

twin transtion

Graf ukazuje, že členské státy v rámci 22 plánů na podporu oživení a odolnosti, které byly doposud schváleny, vyčlenily ve svých plánech téměř 40 % výdajů na opatření v oblasti klimatu a více než 26 % na digitální transformaci. To je víc než dohodnuté cíle 37 % pro oblast klimatu a 20 % pro výdaje na digitální oblast.

Společná a koordinovaná činnost na evropské úrovni je účinnější a pro členské státy přínosnější než jednotlivé akce na vnitrostátní úrovni – v neposlední řadě také díky významným vedlejším účinkům, z nichž má prospěch více zemí.

Nástroj pro oživení a odolnost je rovněž ústředním prvkem realizace plánu REPowerEU, kterým Komise reaguje na sociálně-ekonomické obtíže a narušení celosvětového trhu s energií způsobené ruskou invazí na Ukrajinu. Komise proto 18. května 2022 navrhla provést cílené změnynařízení, kterým se zřizuje Nástroj pro oživení a odolnost, aby členské státy integrovaly do svých plánů pro oživení a odolnost zvláštní kapitoly o opatřeních v rámci iniciativy REPowerEU. To by doplnilo velký počet reforem a investic, které jsou již v plánech pro oživení a odolnost uvedeny. Komise rovněž zveřejnila revidované pokyny k plánům pro oživení a odolnosti v kontextu iniciativy REPowerEU.

Dopady nástroje NextGenerationEU na reálný HDP EU (do roku 2024 při scénáři vysoké produktivity)

The effects of NextGenerationEU to the EU’s real GDP

Vyčíslení vedlejších účinků investic v rámci nástroje NextGenerationEU, diskusní dokument, červenec 2021

Nástroj je rozdělen do šesti pilířů: ekologická transformace; digitální transformace; hospodářská soudržnost, produktivita a konkurenceschopnost; sociální a územní soudržnost; odolnost zdravotnictví a hospodářská, sociální a institucionální odolnost; politiky pro příští generaci.

Šest pilířů Nástroje pro oživení a odolnost

Six pillars of the Recovery and Resilience Facility

Srovnávací přehled

Srovnávací přehled ukazatelů oživení a odolnosti ukazuje, jakého pokroku země EU při provádění svých plánů pro oživení a odolnost dosáhly, a uvádí, které společné ukazatele se používají pro podávání zpráv o pokroku a při hodnocení Nástroje pro oživení a odolnost a národních plánů.

Jak nástroj funguje?

Nástroj vstoupil v platnost 19. února 2021. Financují se z něj reformy a investice v členských státech od začátku pandemie v únoru 2020 do 31. prosince 2026. Na financování nástroje NextGenerationEU si Komise jménem EU vypůjčí prostředky na kapitálových trzích.

Chtějí-li členské státy této podpory využít, předloží Evropské komisi své plány pro oživení a odolnost. Každý plán musí stanovit reformy a investice, které mají být do konce roku 2026 provedeny. Členské státy mohou obdržet finanční prostředky až do výše předem dohodnutého přídělu.

Jednotlivé plány by měly účinně řešit problémy zjištěné v rámci evropského semestru, především ty definované v doporučeních pro jednotlivé země, která přijala Rada v letech 2019 a 2020. Rovněž by měly vést k urychlení ekologické a digitální transformace a zvýšit odolnost ekonomik i obyvatelstva členských států.

Nástroj pro oživení a odolnost je založen na výkonnosti. Pravidelné platby budou uvolněny po splnění dohodnutých milníků a cílů k dosažení reforem a investic obsažených v plánech.

Od plánů k provádění: Nástroj pro oživení a odolnost – Jak funguje?

FROM PLANS TO IMPLEMENTATION

Otázky a odpovědi týkající se Nástroje pro oživení a odolnost

Úzké vazby na evropský semestr

Plány pro oživení a odolnost budou v nadcházejících letech hnací silou reformních a investičních programů členských států. Evropský semestr pak bude svou širokou oblastí působnosti a mnohostranným dohledem realizaci těchto plánů vhodným způsobem usměrňovat a doplňovat.

Z tohoto důvodu byl proces evropského semestru od svého cyklu v roce 2022 upraven tak, aby zohledňoval vytvoření Nástroje pro oživení a odolnost a provádění plánů pro oživení a odolnost:

  • Zprávy o jednotlivých zemích jsou nyní přehlednější. Poskytují přehled o hospodářském a sociálním vývoji a výzvách, kterým členské státy čelí, a také výhledovou analýzu jejich odolnosti. Na základě této analýzy byly ve zprávách o jednotlivých zemích z roku 2022 identifikovány problémy, které plány pro oživení a odolnost řeší nedostatečně. 
  • Doporučení pro jednotlivé země: spolu se zprávami o jednotlivých zemích navrhuje Komise Radě, aby přijala doporučení pro jednotlivé země. Doporučení pro jednotlivé země se zabývají klíčovými problémy uvedenými ve zprávách o jednotlivých zemích, případně v hloubkových přezkumech, u nichž bude zapotřebí přijmout politická opatření. Rovněž obsahují doporučení týkající se rozpočtové situace členských států v rámci Paktu o stabilitě a růstu.
  • Národní programy reforem budou hrát dvojí úlohu. Kromě úlohy v rámci evropského semestru budou rovněž plnit jeden ze dvou požadavků členských států na podávání pololetních zpráv v rámci Nástroje pro oživení a odolnost.

    Integrace postupů evropského semestru a Nástroje pro oživení a odolnost probíhá následovně:

RRF and European Semester

Evropský semestr a Nástroj pro oživení a odolnost

Více informací o evropském semestru

Zprávy o jednotlivých zemích, hloubkové přezkumy a návrhy doporučení pro jednotlivé země jsou součástí jarního balíčku evropského semestru 2022.

V doporučeních pro jednotlivé země, které Komise v rámci jarního balíčku evropského semestru 2022 navrhla, je rovněž uvedeno, jaká opatření by měl každý stát přijmout s ohledem na současné energetické výzvy, a to v kontextu návrhu Komise na plán REPowerEU a v souladu s ním.

Národní plány pro oživení a odolnost

Po kliknutí na vlaječku budete přesměrováni na stránky věnované konkrétnímu státu, které obsahují všechny relevantní informace, jako jsou plány pro oživení a odolnost a klíčové body týkající se těchto plánů, případně taky právní texty schvalující příslušný plán a doprovodný tiskový materiál.

flag Austria
Rakousko
flag Belgium
Belgie
flag Bulgaria
Bulharsko
flag Croatia
Chorvatsko
flag Cyprus
Kypr
flag Czechia
Česko
flag Denmark
Dánsko
flag Estonia
Estonsko
flag Finland
Finsko
flag France
Francie
flag Germany
Německo
flag Greece
Řecko
flag Hungary
Maďarsko
flag Ireland
Irsko
flag Italy
Itálie
flag Latvia
Lotyšsko
Lithuania
Litva
flag Luxembourg
Lucembursko
flag Malta
Malta
flag Netherlands
 Nizozemsko*
flag Poland
Polsko
flag Portugal
Portugalsko
flag Romania
Rumunsko
flag Slovakia
Slovensko
flag Slovenia
Slovinsko
flag Spain
Španělsko
flag Sweden
Švédsko

*Plán pro oživení a odolnost Nizozemsko dosud nepředložilo.

Pracovní skupina na podporu oživení a odolnosti

V srpnu 2020 zřídila Evropská komise v rámci svého generálního sekretariátu pracovní skupinu na podporu oživení a odolnosti (RECOVER). Společně s Generálním ředitelstvím Komise pro hospodářské a finanční záležitosti je pracovní skupina RECOVER odpovědná za řízení realizace Nástroje pro oživení a odolnost. Skupina rovněž koordinuje evropský semestr a podává zprávy předsedkyni Komise Ursule von der Leyenové.

Dokumenty

Návrh Komise – nařízení o kapitolách REPowerEU v plánech pro oživení a odolnosti

Pokyny pro členské státy týkající se plánů pro oživení a odolnost v kontextu iniciativy REPowerEU

Výroční zpráva o Nástroji pro oživení a odolnost

Nařízení, kterým se zřizuje Nástroj pro oživení a odolnost

Pokyny členským státům k plánům pro oživení a odolnost – část 1

Pokyny členským státům k plánům pro oživení a odolnost – část 2

Příloha Pokynů členským státům k plánům pro oživení a odolnost: Tabulky pro šablonu

Technické pokyny k uplatňování zásady „významně nepoškozovat“

Závěry Rady o plánu na podporu oživení a víceletém finančním rámci na období 2021–2027

Doporučení pro jednotlivé země z roku 2022

Doporučení pro jednotlivé země z roku 2020

Doporučení pro jednotlivé země z roku 2019

Informace poskytnuté Evropskému parlamentu nebo Radě o plánech pro oživení a odolnost

Nejnovější

Tisková zpráva: Komise schválila plán Polska pro oživení a odolnost ve výši 35,4 miliardy eur

Tisková zpráva: Komise schválila žádost Portugalska o částku 1,16 miliardy eur

Tisková zpráva: Evropská komise schválila plán Švédska

Tisková zpráva: NextGenerationEU: Evropská komise přijala kladné předběžné posouzení žádosti Francie o vyplacení 7,4 miliardy eur v rámci Nástroje pro oživení a odolnost

Tisková zpráva: NextGenerationEU: Evropská komise uveřejňuje srovnávací přehled ukazatelů oživení a odolnosti

Tisková zpráva: Evropská komise přijala kladné předběžné posouzení žádosti Španělska o vyplacení 10 miliard eur v rámci Nástroje pro oživení a odolnost

Komise vyplatí Rumunsku v rámci předběžného financování 1,8 miliardy eur

Tisková zpráva: Bulharsko předložilo svůj oficiální plán pro oživení a odolnost

Tisková zpráva: Tisková zpráva: Evropská komise vyplatí Slovensku v rámci předběžného financování 822,7 milionu eur“

Další tiskové zprávy