Skip to main content

Genopretnings- og resiliensfaciliteten

Genopretnings- og resiliensfaciliteten er det centrale instrument i NextGenerationEU og skal sikre et stærkere og mere modstandsdygtigt EU efter den nuværende krise.

Genopretnings- og resiliensfaciliteten

Som led i en bredere reaktion på coronapandemien er formålet med genopretnings- og resiliensfaciliteten at afhjælpe de økonomiske og samfundsmæssige konsekvenser af denne sundhedskrise og gøre de europæiske økonomier og samfund mere bæredygtige og modstandsdygtige og bedre forberedt til de udfordringer og muligheder, der ligger i den grønne og den digitale omstilling.

Faciliteten er et midlertidigt genopretningsinstrument. Den gør det muligt for Kommissionen at skaffe penge til at hjælpe medlemslandene med at gennemføre reformer og investeringer, som er i tråd med EU's prioriteter, og som skal løse de problemer, der er beskrevet i de landespecifikke henstillinger i forbindelse med det europæiske semester. Den stiller 723,8 mia. euro (i løbende priser) til rådighed til dette formål i form af lån (385,8 mia. euro) og tilskud (338 mia. euro).

Genopretnings- og resiliensfaciliteten hjælper EU med at nå sit mål om klimaneutralitet i 2050, bane vejen for den digitale omstilling og skabe jobs og vækst.

"Dobbelt omstilling til klimaneutralitet og større digitalisering"

twin transtion

Illustrationen viser, at EU-landene har afsat næsten 40 % af udgifterne i deres genopretnings- og resiliensplaner til klimatiltag og mere end 26% til den digitale omstilling (ifølge de 22 planer, der indtil videre er godkendt). Dermed overstiger de de aftalte mål på 37 % for klimaudgifter og på 20 % for digitale udgifter.

Fælles koordineret handling på EU-niveau har større effekt og gavner medlemslandene mere end individuelle nationale udgifter, bl.a. på grund af den betydelige afsmittende virkning på tværs af landene.

Genopretnings- og resiliensfaciliteten er også i centrum for gennemførelsen af REPowerEU-planen, Kommissionens reaktion på de socioøkonomiske problemer og forstyrrelser på det globale energimarked som følge af Ruslands invasion af Ukraine. I den forbindelse foreslog Kommissionen den 18. maj 2022 at foretage målrettede ændringer af forordningen om genopretnings- og resiliensfaciliteten for at integrere særlige REPowerEU-kapitler i medlemslandenes eksisterende genopretnings- og resiliensplaner. Dette kommer oven i det store antal relevante reformer og investeringer, som allerede findes i genopretnings- og resiliensplanerne. Den offentliggjorde også et revideret vejledende dokument om genopretnings- og resiliensplaner i forbindelse med REPowerEU.

Effekten af NextGenerationEU på EU's reale BNP (indtil 2024 i et scenario med høj produktivitet)

The effects of NextGenerationEU to the EU’s real GDP

"Kvantificering af NextGenerationEU-investeringers afsmittende effekt", debatoplæg, juli 2021.

Faciliteten er opdelt i seks indsatsområder: grøn omstilling, digital omstilling, økonomisk samhørighed, produktivitet og konkurrenceevne, social og territorial samhørighed, sundhed og økonomisk, social og institutionel modstandsdygtighed og politikker for den næste generation.

"De seks indsatsområder for genopretnings- og resiliensfaciliteten"

Six pillars of the Recovery and Resilience Facility

Resultattavle

Resultattavlen for genopretning og resiliens viser EU-landenes fremskridt med gennemførelsen af deres genopretnings- og resiliensplaner og viser fælles indikatorer til rapportering om fremskridt og evaluering af genopretnings- og resiliensfaciliteten og de nationale planer.

Hvordan fungerer genopretnings- og resiliensfaciliteten

Genopretnings- og resiliensfaciliteten trådte i kraft den 19. februar 2021. Den finansierer reformer og investeringer i medlemslandene fra pandemiens start i februar 2020 til den 31. december 2026. For at finansiere NextGenerationEU låner Europa-Kommissionen på vegne af EU midler på kapitalmarkederne.

For at få del i støtten fra faciliteten skal medlemslandene indsende deres genopretnings- og resiliensplaner til Kommissionen. Planerne beskriver de reformer og investeringer, der skal gennemføres inden udgangen af 2026, og EU-landene kan på den baggrund få finansiering op til et forud aftalt beløb.

Planerne skal på en effektiv måde rette op på de problemer, der er udpeget i forbindelse med det europæiske semester – især de landespecifikke henstillinger fra 2019 og 2020, der er vedtaget af Rådet. De skal desuden fremme den grønne og den digitale omstilling og gøre landenes økonomier og samfund mere modstandsdygtige.

Genopretnings- og resiliensfaciliteten er resultatbaseret. Når landene når bestemte milepæle og mål for gennemførelse af reformer og investeringer, som er beskrevet i planerne, vil de modtage regelmæssige betalinger.

"Fra planer til gennemførelse – sådan fungerer genopretnings- og resiliensfaciliteten"

FROM PLANS TO IMPLEMENTATION

Spørgsmål og svar om genopretnings- og resiliensfaciliteten

Tætte forbindelser til det europæiske semester

Genopretnings- og resiliensplanerne vil være drivkraften bag medlemslandenes reform- og investeringstiltag i de kommende år. Det europæiske semester vil med sit bredere anvendelsesområde og sin multilaterale overvågning være retningsgivende for og supplere gennemførelsen af genopretnings- og resiliensplanerne.

Derfor er processen med det europæiske semester fra og med 2022-cyklussen blevet tilpasset for at tage hensyn til oprettelsen af genopretnings- og resiliensfaciliteten og gennemførelsen af genopretnings- og resiliensplanerne:

  • Landerapporterne er blevet strømlinet. Indholdsmæssigt vil de give et overblik over den økonomiske og sociale udvikling og de udfordringer, som medlemslandene står over for, samt en fremadrettet analyse af deres modstandsdygtighed. På grundlag af denne analyse har landerapporterne for 2022 identificeret de udfordringer, der ikke er blevet håndteret tilstrækkeligt i genopretnings- og resiliensplanerne. 
  • Landespecifikke henstillinger: sammen med landerapporterne foreslår Kommissionen Rådet landespecifikke henstillinger. De landespecifikke henstillinger omhandler de centrale spørgsmål, der er identificeret i landerapporterne, og, hvor det er relevant, de dybdegående undersøgelser, for hvilke der vil være behov for politiske tiltag. De landespecifikke henstillinger vil også indeholde henstillinger vedrørende medlemslandenes budgetsituation som foreskrevet i stabilitets- og vækstpagten.
  • De nationale reformprogrammer kommer til at spille en dobbelt rolle. Ud over deres rolle i forbindelse med det europæiske semester vil de nationale reformprogrammer også opfylde et af de to halvårlige rapporteringskrav for medlemslandene under genopretnings- og resiliensfaciliteten.

    Det europæiske semester og processerne under genopretnings- og resiliensfaciliteten er nu integreret som vist nedenfor:

RRF and European Semester

Det europæiske semester i forbindelse med genopretnings- og resiliensfaciliteten

Mere om det europæiske semester

Landerapporterne, de dybdegående undersøgelser og forslagene til landespecifikke henstillinger indgår i forårspakken for det europæiske semester 2022.

De landespecifikke henstillinger, som Kommissionen har foreslået i forbindelse med forårspakken for det europæiske semester 2022, fastlægger også for hvert medlemsland, hvilke foranstaltninger der bør træffes i lyset af de aktuelle energiudfordringer i forbindelse med og i overensstemmelse med Kommissionens REPowerEU-forslag.

Nationale genopretnings- og resiliensplaner

Du finder afsnittene om de enkelte medlemslande via flagene nedenfor. Linkene indeholder alle de landespecifikke informationer, bl.a. genopretnings- og resiliensplanerne og hovedpunkterne i dem, og, hvis det findes, de retsakter, der godkender planerne og det ledsagende pressemateriale.

 
flag Austria
Østrig
flag Belgium
Belgien
flag Bulgaria
Bulgarien
flag Croatia
Kroatien
flag Cyprus
Cyprus
flag Czechia
Tjekkiet
flag Denmark
Danmark
flag Estonia
Estland
flag Finland
Finland
flag France
Frankrig
flag Germany
Tyskland
flag Greece
Grækenland
flag Hungary
Ungarn
flag Ireland
Irland
flag Italy
Italien
flag Latvia
Letland
Lithuania
Litauen
flag Luxembourg
Luxembourg
flag Malta
Malta
flag Netherlands
 Holland*
flag Poland
Polen
flag Portugal
Portugal
flag Romania
Rumænien
flag Slovakia
Slovakiet
flag Slovenia
Slovenien
flag Spain
Spanien
flag Sweden
Sverige

*Holland har endnu ikke fremlagt en genopretnings- og resiliensplan.

Taskforcen for Genopretning og Resiliens

I august 2020 oprettede Europa-Kommissionen Taskforcen for Genopretning og Resiliens (Recover) i sit generalsekretariat. Sammen med Kommissionens Generaldirektorat for Økonomiske og Finansielle Anliggender er RECOVER ansvarlig for at styre gennemførelsen af genopretnings- og resiliensfaciliteten. RECOVER koordinerer også det europæiske semester og rapporterer til Kommissionens formand, Ursula von der Leyen.

Dokumenter

Kommissionens forslag til forordning om REPowerEU-kapitler i genopretnings- og resiliensplaner

Vejledning til medlemslandene om genopretnings- og resiliensplaner inden for rammerne af REPowerEU

Årsrapport om genopretnings- og resiliensfaciliteten

Forordningen om oprettelse af genopretnings- og resiliensfaciliteten

Retningslinjer for medlemslandenes genopretnings- og resiliensplaner - Del 1

Retningslinjer for medlemslandenes genopretnings- og resiliensplaner - Del 2

Bilag til vejledningen til medlemsstaterne om genopretnings- og resiliensplaner: Tabeller til skabelonen

Teknisk vejledning om anvendelsen af princippet om ikke at gøre væsentlig skade

Rådets konklusioner om genopretningsplanen og den flerårige finansielle ramme for 2021-2027

Landespecifikke henstillinger 2022

Landespecifikke henstillinger 2020

Landespecifikke henstillinger 2019

Information til Europa-Parlamentet eller Rådet om genopretnings- og resiliensplanerne

Seneste nyt

Pressemeddelelse: Kommissionen godkender Polens genopretnings- og resiliensplan på 35.4 mia. EUR

Pressemeddelelse: Kommissionen godkender Portugals anmodning om 1.16 mia. EUR

Pressemeddelelse: "Europa-Kommissionen godkender Sveriges genopretnings- og resiliensplan"

Pressemeddelelse: Next Generation EU: Europa-Kommissionen vedtager en positiv foreløbig vurdering af Frankrigs anmodning om udbetaling af 7,4 mia. euro via genopretnings- og resiliensfaciliteten

Pressemeddelelse: Next Generation EU: Europa-Kommissionen lancerer resultattavlen for genopretning og resiliens

Pressemeddelelse: Europa-Kommissionen vedtager en positiv foreløbig vurdering af Spaniens anmodning om udbetaling af 10 mia. euro via genopretnings- og resiliensfaciliteten

Europa-Kommissionen udbetaler forfinansiering på 1,8 mia. euro til Rumænien

Pressemeddelelse: Bulgarien fremlægger sin officielle genopretnings- og resiliensplan

Pressemeddelelse: Pressemeddelelse: Europa-Kommissionen udbetaler forfinansiering på 822,7  mio. euro til Slovakiet

Flere pressemeddelelser

RRF-supported projects in the Member States

The map below is currently in test phase. It provides examples of projects (reforms and investments) supported by the RRF in the different Member States. It contains a brief presentation of the projects, focusing on the concrete state of implementation and the next steps. It also redirects to more detailed information currently available online. The map exclusively serves information purposes and is not an exhaustive database of projects supported by the Recovery and Resilience Facility. The showcase of the projects is without prejudice to any future assessment by the Commission in the context of the verification of the satisfactory fulfilment of milestones and targets pursuant to Regulation (EU) 2021/241 of the European Parliament and of the Council establishing the Recovery and Resilience Facility.

The map is a living document that will be regularly updated. In particular, the map will incorporate information on the 100 biggest recipients of RRF funds in the different Member States, when this becomes available later this year, and information provided by Member States in the context of the future assessment of payment requests under the Recovery and Resilience Facility. The testing phase will last some weeks and is aimed at correcting possible technical glitches, refining the content of the map , improving presentational aspects and adding new projects if already available..

The Recovery and Resilience Task Force

In August 2020, the European Commission established the Recovery and Resilience Task Force (RECOVER) within its Secretariat-General. Jointly with the Commission’s Directorate-General for Economic and Financial Affairs, RECOVER is responsible for steering the implementation of the Recovery and Resilience Facility. RECOVER also coordinates the European Semester and reports to Commission President Ursula von der Leyen.

Documents

Communication Implementation of the Recovery and Resilience Facility

Guidance on Recovery and Resilience Plans in the context of REPowerEU

Recovery and Resilience Facility Review Report

Updated Member States’ grant allocation based on Eurostat outturn data for 2020 and 2021

Commission Proposal for a Regulation on REPowerEU chapters in recovery and resilience plans

Recovery and Resilience Facility Annual Report

Regulation establishing the Recovery and Resilience Facility

Guidance to Member States - Recovery and Resilience Plans - Part 1

Guidance to Member States - Recovery and Resilience Plans - Part 2

Annex to the Guidance to Member States on the Recovery and Resilience Plans: Tables for the template

‘Technical guidance on the application of “do no significant harm”

Council conclusions on the recovery plan and multiannual financial framework for 2021-2027

Country-specific recommendations 2022

Country-specific recommendations 2020

Country-specific recommendations 2019

Information provided to the European Parliament or to the Council on the Recovery and Resilience Plans

Future Annual Events

The Commission organises together with Member States joint Annual Events, which constitute a key communication moment bringing together institutions, stakeholders (in particular social partners and civil society) and beneficiaries of RRF support to discuss the progress and state of play of the RRP implementation.

More information on the Annual Events that already took place can be found on the Recovery and Resilience Scoreboard.

The next confirmed Annual Events are listed below (the list will be updated regularly):

  1. Denmark: 20 March. For further information, please consult the dedicated website or contact the Representation of the Commission to Denmark
  2. Austria: 23 March. For further information, please consult the dedicated websites here and here or contact the Representation of the Commission to Austria
  3. Belgium: 23 March. For further information, please consult the dedicated website in FR and NL or contact the Representation of the Commission to Belgium

Fight against fraud

Fight against fraud is a priority for the European Commission. If you are aware of an act of fraud, please report it to the European Anti-Fraud Office.