Skip to main content
Logotip Europske komisije

Mehanizam za oporavak i otpornost

Mehanizam za oporavak i otpornost najvažniji je element u okviru instrumenta NextGenerationEU i pomoći će Uniji da iz sadašnje krize izađe snažnija i otpornija.

Mehanizam za oporavak i otpornost

Mehanizam za oporavak i otpornost, kao dio sveobuhvatnog odgovora, ima za cilj ublažiti gospodarske i socijalne posljedice pandemije koronavirusa i učiniti europska gospodarstva i društva održivijima, otpornijima i spremnijima za izazove i prilike koje donose zelena i digitalna tranzicija.

Mehanizam je privremeni instrument za oporavak koji Komisiji omogućuje da prikupi sredstva za pomoć državama članicama u provedbi reformi i ulaganja. Te reforme i ulaganja trebaju biti u skladu s prioritetima EU-a i usmjereni na prevladavanje izazova utvrđenih u preporukama za pojedine zemlje u okviru europskog semestra za koordinaciju ekonomskih i socijalnih politika. U tu svrhu stavlja se na raspolaganje 723,8 milijardi EUR (u tekućim cijenama), od toga 385,8 milijardi EUR u zajmovima i 338 milijardi EUR u bespovratnim sredstvima.

Mehanizam će pomoći EU-u da ostvari cilj klimatske neutralnosti do 2050., pokrene digitalnu tranziciju Europe, otvori nova radna mjesta i pritom potakne rast.

Zajedničko, koordinirano djelovanje na europskoj razini djelotvornije je i državama članicama koristi više od pojedinačnih nacionalnih rashoda, osobito zbog znatnih učinaka prelijevanja među zemljama.

Usto, Mehanizam za oporavak i otpornost u središtu je provedbe plana REPowerEU, Komisijina odgovora na socioekonomske poteškoće i poremećaje na globalnom tržištu energije uzrokovane ruskom invazijom na Ukrajinu. U tom je pogledu Komisija 18. svibnja 2022. predložila ciljane izmjeneUredbe o Mehanizmu za oporavak i otpornost kako bi se posebna poglavlja koja se odnose na plan REPowerEU uključila u postojeće planove država članica za oporavak i otpornost. To je dopuna brojnim relevantnim reformama i ulaganjima koji su već obuhvaćeni planovima za oporavak i otpornost. Objavila je i revidirane Smjernice za planove za oporavak i otpornost u kontekstu plana REPowerEU.

.

Učinci instrumenta NextGenerationEU na realni BDP EU-a (do 2024. u scenariju visoke produktivnosti)

The effects of NextGenerationEU to the EU’s real GDP

„Quantifying Spillovers of Next Generation EU Investment”, („Kvantificiranje prelijevanja ulaganja u okviru instrumenta NextGenerationEU”) Discussion Paper, srpanj 2021.

Mehanizam se temelji na šest stupova: zelena tranzicija, digitalna transformacija, gospodarska kohezija, produktivnost i konkurentnost, socijalna i teritorijalna kohezija, zdravlje, gospodarska, socijalna i institucionalna otpornost te politike za sljedeću generaciju.

„Šest stupova Mehanizma za oporavak i otpornost”

Six pillars of the Recovery and Resilience Facility

Tablica pokazatelja

U Tablici pokazatelja za oporavak i otpornost prikazani su napredak država članica EU-a u provedbi njihovih planova za oporavak i otpornost te zajednički pokazatelji za izvješćivanje o napretku i evaluaciju Mehanizma za oporavak i otpornost i nacionalnih planova.

Kako Mehanizam funkcionira?

Mehanizam za oporavak i otpornost stupio je na snagu 19. veljače 2021. Njime se financiraju reforme i ulaganja u državama članicama od početka pandemije u veljači 2020. do 31. prosinca 2026. Instrument NextGenerationEU financira se sredstvima koja će Komisija u ime Unije pozajmiti na tržištima kapitala.

Ako žele iskoristit potporu u okviru Mehanizma, države članice Europskoj komisiji moraju dostaviti svoje planove za oporavak i otpornost. U svakom planu utvrđuju se reforme i ulaganja koje treba provesti do kraja 2026., a države članice mogu dobiti financijska sredstva najviše u vrijednosti prethodno dogovorenog iznosa.

U planovima bi se trebala ponuditi učinkovita rješenja za izazove utvrđene u okviru europskog semestra, posebno u preporukama za pojedine zemlje koje donosi Vijeće. Usto bi trebali pridonositi zelenoj i digitalnoj tranziciji te povećati otpornost europskih gospodarstava i društava.

Mehanizam za oporavak i otpornost temelji se na uspješnosti. Uvjet je za redovite isplate sredstava ostvarenje dogovorenih ključnih etapa i ciljnih vrijednosti za provedbu reformi i ulaganja iz planova.

„Od planova do provedbe. Mehanizam za oporavak i otpornost – Kako Mehanizam funkcionira?”

FROM PLANS TO IMPLEMENTATION

Pitanja i odgovori o Mehanizmu za oporavak i otpornost

Bliska povezanost s europskim semestrom

Planovi za oporavak i otpornost usmjeravat će programe reformi i ulaganja država članica u narednim godinama. Europski semestar, koji ima šire područje primjene i multilateralni nadzor, bit će koristan vodič i dopuna provedbi planova za oporavak i otpornost.

Stoga je proces europskog semestra, počevši od ciklusa za 2022., prilagođen kako bi se u obzir uzele uspostava Mehanizma za oporavak i otpornost te provedba planova za oporavak i otpornost:

  • Izvješća za pojedine zemlje pojednostavnjena su. U smislu sadržaja, izvješća pružaju pregled gospodarskih i socijalnih kretanja i izazova s kojima se suočavaju države članice te analizu njihove otpornosti usmjerenu na budućnost. Na temelju te analize u izvješćima za pojedine zemlje za 2022. utvrđuju su izazovi koji nisu u dovoljnoj mjeri razmotreni u planovima za oporavak i otpornost.
  • Preporuke za pojedine zemlje: zajedno s izvješćima za pojedine zemlje Komisija Vijeću predlaže preporuke za pojedine zemlje. Preporuke za pojedine zemlje odnose se na ključna pitanja utvrđena u izvješćima za pojedine zemlje i, prema potrebi, u detaljnim preispitivanjima, za koja će biti potrebno djelovanje u okviru politika. Preporuke za pojedine zemlje sadržavaju i preporuke o proračunskom stanju država članica u skladu s Paktom o stabilnosti i rastu.
  • Nacionalni programi reformi imaju dvostruku ulogu. Osim uloge u kontekstu europskog semestra, nacionalni programi reformi ispunjavat će i jedan od dva polugodišnja zahtjeva za izvješćivanje država članica u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost.

    Proces europskog semestra i proces Mehanizma za oporavak i otpornost sada su integrirani kako je prikazano u nastavku:

RRF calendar 2023

Europski semestar u vrijeme Mehanizma za oporavak i otpornost

 

Više informacija o Europskom semestru

Izvješća za pojedine zemlje, detaljna preispitivanja i prijedlozi preporuka za pojedine zemlje dio su proljetnog paketa Europskog semestra.

U preporukama za pojedine zemlje koje je Komisija predložila u kontekstu proljetnog paketa europskog semestra 2022. za svaku se državu članicu utvrđuje koje bi mjere trebalo poduzeti s obzirom na trenutačne energetske izazove, u kontekstu i u skladu s Komisijinim prijedlogom o planu REPowerEU.

Nacionalni planovi za oporavak i otpornost

Zastavica u nastavku vode vas do odjeljaka pojedinih država članica. Poveznice sadržavaju sve relevantne informacije za pojedinu zemlju, kao što su planovi za oporavak i otpornost i njihovi ključni elementi te, ako su dostupni, pravni tekstovi kojima se odobrava plan i popratni medijski materijali.

Projekti u državama članicama koji se podupiru u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost

Karta u nastavku trenutačno je u fazi testiranja. U njoj su prikazani primjeri projekata (reforme i ulaganja) za koje se u raznim državama članicama pruža potpora iz Mehanizma za oporavak i otpornost. Sadržava kratak prikaz projekata s naglaskom na konkretno stanje provedbe i sljedeće korake. Upućuje i na detaljnije informacije koje su trenutačno dostupne na internetu. Služi isključivo u informativne svrhe i nije sveobuhvatna baza podataka projekata za koje se pruža potpora iz Mehanizma za oporavak i otpornost. Prikaz projekata ne dovodi u pitanje buduće Komisijine ocjene u kontekstu provjere zadovoljavajućeg ostvarenja ključnih etapa i ciljnih vrijednosti u skladu s Uredbom (EU) 2021/241 Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Mehanizma za oporavak i otpornost.

Karta će se redovito ažurirati. Karta će sadržavati informacije o 100 najvećih primatelja sredstava iz Mehanizma za oporavak i otpornost u državama članicama, kada one postanu dostupne kasnije ove godine, te informacije koje države članice dostave u kontekstu buduće procjene zahtjeva za plaćanje u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost. Faza testiranja trajat će nekoliko tjedana. U tom razdoblju ispravit će se eventualni tehnički problemi, poboljšati njezin sadržaj i prikaz te dodati novi projekti ako su dostupni.

Radna skupina za oporavak i otpornost

Europska komisija je u okviru svojeg Glavnog tajništva u kolovozu 2020. osnovala Radnu skupinu za oporavak i otpornost (RECOVER). RECOVER je zajedno s Komisijinom Glavnom upravom za gospodarske i financijske poslove odgovoran za usmjeravanje provedbe Mehanizma za oporavak i otpornost. RECOVER koordinira i europski semestar te izvješćuje predsjednicu Komisije Ursulu von der Leyen.

Dokumenti

Komunikacija o provedbi Mehanizma za oporavak i otpornost

Smjernice za planove za oporavak i otpornost u kontekstu plana REPowerEU

Izvješće o preispitivanju Mehanizma za oporavak i otpornost

Ažurirana dodjela bespovratnih sredstava državama članicama na temelju stvarnih podataka Eurostata za 2020. i 2021.

Komisijin Prijedlog uredbe o poglavljima o planu REPowerEU u planovima za oporavak i otpornost

Godišnje izvješće o Mehanizmu za oporavak i otpornost

Uredba o uspostavi Mehanizma za oporavak i otpornost

Smjernice državama članicama za pripremu planova za oporavak i otpornost – 1. dio

Smjernice državama članicama za pripremu planova za oporavak i otpornost – 2. dio

Prilog Smjernicama državama članicama za pripremu planova za oporavak i otpornost: tablice za predložak

Tehničke smjernice o primjeni načela nenanošenja bitne štete

Zaključci Vijeća o planu oporavka i višegodišnjem financijskom okviru za razdoblje 2021.–2027.

Preporuke za pojedine zemlje 2022.

Preporuke za pojedine zemlje 2020.

Preporuke za pojedine zemlje 2019.

Informacije o planovima za oporavak i otpornost dostavljene Europskom parlamentu ili Vijeću

Planirana godišnja događanja

Komisija zajedno s državama članicama organizira zajednička godišnja događanja koja su ključna za komunikaciju i na kojima se okupljaju institucije, dionici (posebno socijalni partneri i civilno društvo) te korisnici potpore iz Mehanizma za oporavak i otpornost kako bi raspravljali o napretku i trenutačnom stanju provedbe plana za oporavak i otpornost.

Više informacija o održanim godišnjim događanjima dostupno je u tablici pokazatelja za oporavak i otpornost.

Sljedeća potvrđena godišnja događanja navedena su u nastavku (popis će se redovito ažurirati):

  1. Danska: 20. ožujka. Dodatne informacije potražite na posebnoj internetskoj stranici ili se obratite Predstavništvu Komisije u Danskoj.
  2. Austrija 23. ožujka. Dodatne informacije potražite na posebnim internetskim stranicama ovdje i ovdje ili se obratite Predstavništvu Komisije u Austriji.
  3. Belgija 23. ožujka. Dodatne informacije potražite na posebnoj internetskoj stranici na francuskom i nizozemskom ili se obratite Predstavništvu Komisije u Belgiji.

Borba protiv prijevara

Borba protiv prijevara prioritet je Europske komisije. Ako imate saznanja o prijevari, prijavite to Europskom uredu za borbu protiv prijevara.