Skip to main content

Faciliteten för återhämtning och resiliens

Faciliteten för återhämtning och resiliens är det viktigaste instrumentet inom NextGenerationEU och ska hjälpa EU att ta sig starkare och mer resilient ur den nuvarande krisen.

Faciliteten för återhämtning och resiliens

Faciliteten för återhämtning och resiliens ingår i en rad långtgående åtgärder mot coronapandemin och ska mildra pandemins ekonomiska och sociala konsekvenser och göra medlemsländernas ekonomier mer hållbara, resilienta och bättre förberedda på utmaningarna i samband med den gröna och den digitala omställningen.

Faciliteten är ett tillfälligt återhämtningsinstrument. Med faciliteten kan kommissionen få fram medel för att hjälpa EU-länderna att genomföra reformer och investeringar som ligger i linje med EU:s prioriteringar och som åtgärdar de problem som har identifierats i de landsspecifika rekommendationerna inom den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska och sociala politiken. För detta ändamål finns 723,8 miljarder euro (i löpande priser) tillgängliga i form av lån (385,8 miljarder euro) och bidrag (338 miljarder euro).

Faciliteten ska bidra till att EU kan nå sitt mål om klimatneutralitet senast 2050 och få EU att genomföra den digitala omvandlingen, vilket ska skapa jobb och tillväxt.

”Den gröna och den digitala omställningen: klimatneutralitet och digitalisering”

twin transtion

Illustrationen visar att EU-länderna har avsatt nästan 40 procent till klimatåtgärder och över 26 procent till digitaliseringen i de 22 planer för återhämtning och resiliens som hittills har godkänts. Detta överskrider de överenskomna målen på 37 procent för klimatet och 20 procent för digitalisering.

Gemensamma och samordnade insatser på EU-nivå är effektivare och gynnar EU-länderna mer än enskilda nationella åtgärder, inte minst på grund av de stora positiva spridningseffekterna mellan länderna.

Faciliteten för återhämtning och resiliens står också i centrum för genomförandet av RepowerEU-planen som är kommissionens svar på de samhällsekonomiska svårigheter och störningar på den globala energimarknaden som orsakats av Rysslands angrepp på Ukraina. Därför lade kommissionen den 18 maj 2022 fram förslag på riktade ändringar av förordningen om faciliteten om återhämtning och resiliens för att införa ett särskilt kapitel om RepowerEU i EU-ländernas gällande återhämtnings- och resiliensplaner. Kapitlet kommer att bidra till de många relevanta reformer och investeringar som redan ingår i planerna. Kommissionen publicerade dessutom en reviderad vägledning om återhämtnings- och resiliensplanerna med tanke på RepowerEU.

Effekterna av NextGenerationEU på EU:s BNP i fasta priser (fram till 2024 i ett scenario med hög produktivitet)

The effects of NextGenerationEU to the EU’s real GDP

”Quantifying Spillovers of Next Generation EU Investment, diskussionsunderlag, juli 2021.”

Faciliteten är organiserad runt sex pelare: den gröna omställningen, den digitala omställningen, ekonomisk sammanhållning, produktivitet och konkurrenskraft, social och territoriell sammanhållning, hälsa och ekonomisk, social och institutionell resiliens samt politik för nästa generation.

”De sex pelarna inom faciliteten för återhämtning och resiliens”

Six pillars of the Recovery and Resilience Facility

Resultattavlan

Resultattavlan för återhämtning och resiliens visar EU-ländernas framsteg med att genomföra sina återhämtnings- och resiliensplaner. Tavlan har gemensamma indikatorer så att det går att rapportera om framstegen och utvärdera faciliteten och de nationella planerna.

Hur fungerar det?

Faciliteten för återhämtning och resiliens trädde i kraft den 19 februari 2021. Den finansierar reformer och investeringar i EU-länderna från starten av pandemin i februari 2020 till den 31 december 2026. För att finansiera NextGenerationEU tar kommissionen på EU:s vägnar upp lån på kapitalmarknaderna.

För att få stöd från faciliteten lämnar EU-länderna in planer för återhämtning och resiliens till kommissionen. Planerna beskriver de reformer och investeringar som ska genomföras till slutet av 2026 och EU-länderna kan få finansiering upp till ett tidigare överenskommet belopp.

Planerna ska dessutom inriktas på de utmaningar som identifierats inom den europeiska planeringsterminen, särskilt i rådets landsspecifika rekommendationer från 2019 och 2020. De ska också främja den gröna och den digitala omställningen och göra ländernas ekonomier och samhällen mer motståndskraftiga.

Faciliteten för återhämtning och resiliens är prestationsbaserad, dvs. länderna måste nå överenskomna målstolpar och mål för sina planerade reformer och investeringar för att få regelbundna utbetalningar.

”Från plan till genomförande. Faciliteten för återhämtning och resiliens – hur fungerar det?”

FROM PLANS TO IMPLEMENTATION

Frågor och svar om faciliteten för återhämtning och resiliens

Nära koppling till Europeiska planeringsterminen

De kommande åren ska återhämtnings- och resiliensplanerna driva på EU-ländernas reformer och investeringar. Den europeiska planeringsterminen ska med sitt bredare tillämpningsområde och multilaterala övervakning vägleda och komplettera genomförandet av planerna för återhämtning och resiliens.

Därför har planeringsterminen sedan starten på 2022 års cykel anpassats för att beakta faciliteten för återhämtning och resiliens och genomförandet av ländernas planer.

  • Landsrapporterna har rationaliserats. Rapporterna innehåller en översikt över den ekonomiska och sociala utvecklingen. De beskriver också de utmaningar som medlemsländerna står inför och ger en framåtblickande analys av deras motståndskraft. Utifrån den analysen har man i 2022 års landsrapporter kartlagt de utmaningar som inte har tagits upp i tillräcklig grad i återhämtnings- och resiliensplanerna. 
  • Landsspecifika rekommendationer: Tillsammans med landsrapporterna lägger kommissionen fram förslag till rådets landsspecifika rekommendationer. Rekommendationerna tar upp de viktiga problem som identifierats i landsrapporterna och i relevanta fall de fördjupade granskningarna och som kräver politiska åtgärder. De omfattar också rekommendationer om budgetläget i EU-länderna i enlighet med stabilitets- och tillväxtpakten.
  • De nationella reformprogrammen har en dubbel roll. Utöver sin roll i planeringsterminen utgör programmen det ena av ländernas två årliga rapporteringstillfällen enligt kraven i faciliteten för återhämtning och resiliens.

    Europeiska planeringsterminen och faciliteten för återhämtning och resiliens är nu integrerade på det sätt som visas nedan:

RRF and European Semester

Europeiska planeringsterminen och faciliteten för återhämtning och resiliens

Läs mer om Europeiska planeringsterminen

Landsrapporterna, de fördjupade granskningarna och förslagen till landsspecifika rekommendationer ingår i den europeiska planeringsterminens vårpaket 2022.

I de landsspecifika rekommendationer som kommissionen föreslagit inom ramen för planeringsterminens vårpaket 2022 identifieras också vilka åtgärder länderna bör vidta när det gäller de aktuella utmaningarna på energiområdet, i linje med kommissionens RepowerEU-förslag.

Nationella planer för återhämtning och resiliens

Klicka på flaggorna nedan så kommer du till ländernas egna sidor. Där hittar du landsspecifik information, till exempel respektive lands plan för återhämtning och resiliens och de viktigaste punkterna om planerna. Om planen har godkänts finns också godkännandebeslutet och tillhörande pressmaterial.

flag Austria
Österrike
flag Belgium
Belgien
flag Bulgaria
Bulgarien
flag Croatia
Kroatien
flag Cyprus
Cypern
flag Czechia
Tjeckien
flag Denmark
Danmark
flag Estonia
Estland
flag Finland
Finland
flag France
Frankrike
flag Germany
Tyskland
flag Greece
Grekland
flag Hungary
Ungern
flag Ireland
Irland
flag Italy
Italien
flag Latvia
Lettland
Lithuania
Litauen
flag Luxembourg
Luxemburg
flag Malta
Malta
flag Netherlands
 Nederländerna*
flag Poland
Polen
flag Portugal
Portugal
flag Romania
Rumänien
flag Slovakia
Slovakien
flag Slovenia
Slovenien
flag Spain
Spanien
flag Sweden
Sverige

* Nederländerna har ännu inte lämnat in sin plan för återhämtning och resiliens.

Arbetsgruppen för återhämtning och resiliens

I augusti 2020 inrättade kommissionen arbetsgruppen för återhämtning och resiliens (Recover) inom sitt generalsekretariat. Tillsammans med kommissionens generaldirektoratet för ekonomi och finans ansvarar Recover för genomförandet av faciliteten för återhämtning och resiliens. Recover samordnar också den europeiska planeringsterminen och rapporterar till kommissionens ordförande Ursula von der Leyen.

Bakgrundsmaterial

Kommissionens förslag till en förordning om REPowerEU-kapitel i återhämtnings- och resiliensplaner

Vägledning till EU-länderna om återhämtnings- och resiliensplanerna mot bakgrund av RepowerEU

Årsrapporten om faciliteten för återhämtning och resiliens

Förordning om faciliteten för återhämtning och resiliens

Vägledning för medlemsländernas återhämtnings- och resiliensplaner – del 1

Vägledning för medlemsländernas återhämtnings- och resiliensplaner – del 2

Bilaga till vägledningen till medlemsländerna om deras planer för återhämtning och resiliens: tabeller för mallen

Teknisk vägledning om tillämpningen av principen om att inte orsaka betydande skada

Rådets slutsatser om återhämtningsplanen och den fleråriga budgetramen för 2021–2027

Landsspecifika rekommendationer 2022

Landsspecifika rekommendationer 2020

Landsspecifika rekommendationer 2019

Information till Europaparlamentet eller rådet om planerna för återhämtning och resiliens

Nyheter

Pressmeddelande: Kommissionen ställer sig bakom Polens plan på 35,4 miljarder euro

Pressmeddelande: Kommissionen godkänner Portugals begäran om 1,16 miljarder euro

Pressmeddelande: Kommissionen ställer sig bakom Sveriges plan

Pressmeddelande: NextGenerationEU: EU-kommissionen gör en positiv preliminär bedömning av Frankrikes begäran om en utbetalning på 7,4 miljarder euro från faciliteten för återhämtning och resiliens

Pressmeddelande: NextGenerationEU: Kommissionen lanserar en resultattavla för återhämtning och resiliens

Pressmeddelande: EU-kommissionen gör en positiv preliminär bedömning av Spaniens begäran om en utbetalning på 10 miljarder euro från faciliteten för återhämtning och resiliens

Kommissionen betalar ut förfinansiering på 1,8 miljarder euro till Rumänien

Pressmeddelande: Bulgarien lämnar in sin officiella plan för återhämtning och resiliens

Pressmeddelande: EU-kommissionen betalar ut förfinansiering på 822,7 miljoner euro till Slovakien

Fler pressmeddelanden