Skip to main content

Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności

Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności – podstawa NextGenerationEU – pomoże UE wyjść z obecnego kryzysu silniejszą i bardziej odporną.

Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności

Celem Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF), będącego częścią szerzej zakrojonej reakcji, jest złagodzenie gospodarczych i społecznych skutków pandemii koronawirusa oraz zapewnienie, by europejska gospodarka i społeczeństwo były bardziej zrównoważone, odporne i lepiej przygotowane na wyzwania i możliwości związane z zieloną i cyfrową transformacją.

Instrument ten jest tymczasowym narzędziem służącym odbudowie gospodarki. Umożliwia on Komisji pozyskiwanie funduszy, aby pomóc państwom członkowskim we wdrażaniu reform i inwestycji, które są zgodne z priorytetami UE i które stanowią odpowiedź na wyzwania wskazane w zaleceniach dla poszczególnych krajów w ramach europejskiego semestru na rzecz koordynacji polityki gospodarczej i społecznej. Na ten cel udostępnia się 723,8 mld euro (w cenach bieżących) w formie pożyczek (385,8 mld euro) i dotacji (338 mld euro).

Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności pomoże UE osiągnąć cel, jakim jest neutralność klimatyczna do 2050 r., i utoruje drogę do transformacji cyfrowej, tworząc miejsca pracy i pobudzając wzrost gospodarczy w trakcie tego procesu.

Dwojaka transformacja: w kierunku neutralności klimatycznej i transformacja cyfrowa

twin transtion

Ilustracja pokazuje, że w swoich planach państwa członkowskie przeznaczyły prawie 40 proc. wydatków na działania w dziedzinie klimatu, a ponad 26 proc. na transformację cyfrową. Są to dane zgromadzone na podstawie 22 zatwierdzonych do tej pory planów odbudowy i zwiększania odporności. Przekracza to uzgodnione cele na poziomie 37 proc. w odniesieniu do klimatu i 20 proc. w odniesieniu do wydatków na technologie cyfrowe.

Wspólne, skoordynowane działania na szczeblu europejskim są bardziej skuteczne i przynoszą korzyści państwom członkowskim w większym stopniu niż indywidualne wydatki krajowe, zwłaszcza ze względu na znaczące efekty mnożnikowe między państwami.

Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności jest również centralnym elementem realizacji planu REPowerEU, reakcji Komisji na trudności społeczno-gospodarcze i zakłócenia na światowym rynku energii spowodowane inwazją Rosji na Ukrainę. W związku z tym 18 maja 2022 r. Komisja zaproponowała wprowadzenie ukierunkowanych zmian do rozporządzenia w sprawie RRF w celu włączenia specjalnych rozdziałów dotyczących REPowerEU do istniejących planów odbudowy i zwiększania odporności państw członkowskich. Jest to uzupełnienie dużej liczby istotnych reform i inwestycji, które są już uwzględnione w planach odbudowy i zwiększania odporności. Opublikowała również zmienione wytyczne dotyczące tych planów w kontekście REPowerEU.

Wpływ NextGenerationEU na realny PKB UE (do 2024 r. w scenariuszu wysokiej produktywności)

The effects of NextGenerationEU to the EU’s real GDP

Ilościowe określenie efektów mnożnikowych inwestycji w ramach Next Generation EU, dokument do dyskusji, lipiec 2021 r.

Instrument opiera się na sześciu filarach: zielona transformacja transformacja cyfrowa, spójność gospodarcza, produktywność i konkurencyjność, spójność społeczna i terytorialna, opieka zdrowotna oraz odporność gospodarcza, społeczna i instytucjonalna, polityka na rzecz następnego pokolenia.

Sześć filarów Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności

Six pillars of the Recovery and Resilience Facility

Tabela wyników

Tabela wyników w zakresie odbudowy i zwiększania odporności przedstawia postępy państw UE we wdrażaniu ich planów odbudowy i zwiększania odporności oraz uwzględnia wspólne wskaźniki na potrzeby sprawozdawczości z postępów i oceny Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności oraz planów krajowych.

Jak to działa?

Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności wszedł w życie 19 lutego 2021 r. Finansuje on reformy i inwestycje w państwach członkowskich od początku pandemii w lutym 2020 r. do 31 grudnia 2026 r. Aby sfinansować NextGenerationEU, Komisja Europejska – w imieniu UE – zaciągnie pożyczki na rynkach kapitałowych.

Aby skorzystać ze wsparcia w ramach Instrumentu państwa członkowskie przedkładają Komisji Europejskiej swoje plany odbudowy i zwiększania odporności. W każdym planie określono reformy i inwestycje, które mają zostać zrealizowane do końca 2026 r., a państwa członkowskie mogą otrzymać finansowanie do wysokości wcześniej uzgodnionego przydziału.

Każdy plan powinien stanowić skuteczną odpowiedź na wyzwania wskazane w ramach europejskiego semestru, a w szczególności w przyjętych przez Radę zaleceniach dla poszczególnych krajów z 2019 i 2020 r. Powinien on również przyczyniać się do realizacji zielonej i cyfrowej transformacji oraz zwiększać odporność gospodarek i społeczeństw państw członkowskich.

Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności opiera się na wynikach. Po osiągnięciu uzgodnionych kamieni milowych i wartości docelowych z myślą o realizacji reform i inwestycji przewidzianych w planach regularnie wypłacane będą środki.

Od planów do realizacji. Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF) – Jak to działa?

FROM PLANS TO IMPLEMENTATION

Pytania i odpowiedzi dotyczące Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności

Bliskie powiązania z europejskim semestrem

Plany odbudowy i zwiększania odporności będą wyznaczać kierunek w programie reform i inwestycji w państwach członkowskich przez nadchodzące lata. Europejski semestr, w poszerzonym zakresie i z wielostronnym nadzorem, ułatwi i będzie uzupełniał realizację planów odbudowy i zwiększania odporności i będzie ją uzupełniał.

Z tego względu, począwszy od cyklu w 2022 r., proces europejskiego semestru został dostosowany, tak aby uwzględnić utworzenie Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności oraz wdrażanie planów odbudowy i zwiększania odporności:

  • Usprawniono sporządzanie sprawozdań krajowych. Jeśli chodzi o ich treść, zawierają one przegląd sytuacji gospodarczej i społecznej oraz wyzwań, przed jakimi stoją państwa członkowskie, a także perspektywiczną analizę ich odporności. Na podstawie tej analizy w sprawozdaniach krajowych z 2022 r. wskazano wyzwania, które nie zostały w wystarczającym stopniu uwzględnione w planach odbudowy i zwiększania odporności. 
  • Zalecenia dla poszczególnych krajów: wraz ze sprawozdaniami krajowymi Komisja przedstawia Radzie propozycje zaleceń dla poszczególnych krajów. Zalecenia te dotyczą kluczowych kwestii wskazanych w sprawozdaniach krajowych i szczegółowych ocenach sytuacji, w odniesieniu do których wymagane będą środki z zakresu polityki. Zalecenia dla poszczególnych krajów zawierają również – jak przewidziano w pakcie stabilności i wzrostu – zalecenia dotyczące sytuacji budżetowej państw członkowskich.
  • Krajowe programy reform będą odgrywać podwójną rolę. Oprócz roli, jaką pełnią w kontekście europejskiego semestru, krajowe programy reform będą również spełniać jeden z dwóch wymogów dotyczących półrocznej sprawozdawczości państw członkowskich w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności.

    Procesy europejskiego semestru i Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności są obecnie zintegrowane, jak przedstawiono poniżej:

RRF and European Semester

Europejski semestr w czasach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności

Więcej informacji na temat europejskiego semestru

Sprawozdania krajowe, szczegółowe oceny sytuacji i propozycje zaleceń dla poszczególnych krajów stanowią część wiosennego pakietu europejskiego semestru w 2022 r.

W zaleceniach dla poszczególnych krajów zaproponowanych przez Komisję w kontekście wiosennego pakietu europejskiego semestru w 2022 r. określono również, jakie działania należy podjąć w przypadku każdego państwa członkowskiego w świetle obecnych wyzwań energetycznych, w kontekście i wniosku Komisji dotyczącego REPowerEU i zgodnie z tym wnioskiem.

Krajowe plany odbudowy i zwiększania odporności

Po kliknięciu na poniższe flagi nastąpi przekierowanie na strony dotyczące poszczególnych państw członkowskich. Linki zawierają wszystkie istotne informacje, takie jak plany odbudowy i zwiększania odporności oraz kluczowe kwestie, do których te plany się odnoszą, a także, w stosownych przypadkach, teksty prawne zatwierdzające plany i towarzyszące im materiały prasowe.

 
flag Austria
Austria
flag Belgium
Belgia
flag Bulgaria
Bułgaria
flag Croatia
Chorwacja
flag Cyprus
Cypr
flag Czechia
Czechy
flag Denmark
Dania
flag Estonia
Estonia
flag Finland
Finlandia
flag France
Francja
flag Germany
Niemcy
flag Greece
Grecja
flag Hungary
Węgry
flag Ireland
Irlandia
flag Italy
Włochy
flag Latvia
Łotwa
Lithuania
Litwa
flag Luxembourg
Luksemburg
flag Malta
Malta
flag Netherlands
 Holandia*
flag Poland
Polska
flag Portugal
Portugalia
flag Romania
Rumunia
flag Slovakia
Słowacja
flag Slovenia
Słowenia
flag Spain
Hiszpania
flag Sweden
Szwecja

*Holandia nie przedłożyła dotychczas planu odbudowy i zwiększania odporności.

Grupa Zadaniowa ds. Odbudowy i Zwiększania Odporności

W sierpniu 2020 r. Komisja Europejska powołała w swoim Sekretariacie Generalnym Grupę Zadaniową ds. Odbudowy i Zwiększania Odporności (RECOVER). Wspólnie z Dyrekcją Generalną Komisji do Spraw Gospodarczych i Finansowych RECOVER odpowiada za kierowanie wdrażaniem Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności. RECOVER koordynuje również europejski semestr i składa sprawozdania przewodniczącej Komisji Ursuli von der Leyen.

Dokumenty

Wniosek Komisji dotyczący rozporządzenia w sprawie uwzględnienia rozdziałów dotyczących REPowerEU w planach odbudowy i zwiększania odporności

Wytyczne dla państw członkowskich dotyczące planów odbudowy i zwiększania odporności w kontekście REPowerEU

Sprawozdanie roczne dotyczące Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności

Rozporządzenie ustanawiające Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności

Wytyczne dla państw członkowskich – Plany odbudowy i zwiększania odporności – część 1

Wytyczne dla państw członkowskich – Plany odbudowy i zwiększania odporności – część 2

Załącznik do Wytycznych dla państw członkowskich dotyczących planów odbudowy i odporności: tabele szablonu

Wytyczne techniczne dotyczące stosowania zasady „nie czyń poważnych szkód”

Konkluzje Rady Europejskiej w sprawie planu odbudowy i wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027

Zalecenia dla poszczególnych krajów z 2022 r.

Zalecenia dla poszczególnych krajów z 2020 r.

Zalecenia dla poszczególnych krajów z 2019 r.

Informacje przekazywane Parlamentowi Europejskiemu lub Radzie na temat planów odbudowy i zwiększania odporności

Najnowsze

Komunikat prasowy: Komisja zatwierdza polski plan odbudowy i zwiększania odporności na kwotę 35,4 mld euro

Komunikat prasowy: Komisja zatwierdza wniosek Portugalii o przyznanie 1,16 mld euro

Komunikat prasowy: Komisja Europejska zatwierdza plan Szwecji

Komunikat prasowy: NextGenerationEU: Komisja Europejska zatwierdza pozytywną wstępną ocenę wniosku Francji o wypłatę 7,4 mld euro w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności

Komunikat prasowy: NextGenerationEU: Komisja Europejska inauguruje tabelę wyników w zakresie odbudowy i zwiększania odporności

Komunikat prasowy: Komisja Europejska przyjmuje pozytywną wstępną ocenę wniosku Hiszpanii o wypłatę 10 mld euro w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności

Komisja wypłaca Rumunii 1,8 mld euro w formie płatności zaliczkowych

Komunikat prasowy: Bułgaria przedkłada oficjalny plan odbudowy i zwiększania odporności

Komunikat prasowy: Komunikat prasowy: Komisja Europejska wypłaca Słowacji 822,7 mln euro w formie płatności zaliczkowych

Inne komunikaty prasowe

RRF-supported projects in the Member States

The map below is currently in test phase. It provides examples of projects (reforms and investments) supported by the RRF in the different Member States. It contains a brief presentation of the projects, focusing on the concrete state of implementation and the next steps. It also redirects to more detailed information currently available online. The map exclusively serves information purposes and is not an exhaustive database of projects supported by the Recovery and Resilience Facility. The showcase of the projects is without prejudice to any future assessment by the Commission in the context of the verification of the satisfactory fulfilment of milestones and targets pursuant to Regulation (EU) 2021/241 of the European Parliament and of the Council establishing the Recovery and Resilience Facility.

The map is a living document that will be regularly updated. In particular, the map will incorporate information on the 100 biggest recipients of RRF funds in the different Member States, when this becomes available later this year, and information provided by Member States in the context of the future assessment of payment requests under the Recovery and Resilience Facility. The testing phase will last some weeks and is aimed at correcting possible technical glitches, refining the content of the map , improving presentational aspects and adding new projects if already available..

The Recovery and Resilience Task Force

In August 2020, the European Commission established the Recovery and Resilience Task Force (RECOVER) within its Secretariat-General. Jointly with the Commission’s Directorate-General for Economic and Financial Affairs, RECOVER is responsible for steering the implementation of the Recovery and Resilience Facility. RECOVER also coordinates the European Semester and reports to Commission President Ursula von der Leyen.

Documents

Communication Implementation of the Recovery and Resilience Facility

Guidance on Recovery and Resilience Plans in the context of REPowerEU

Recovery and Resilience Facility Review Report

Updated Member States’ grant allocation based on Eurostat outturn data for 2020 and 2021

Commission Proposal for a Regulation on REPowerEU chapters in recovery and resilience plans

Recovery and Resilience Facility Annual Report

Regulation establishing the Recovery and Resilience Facility

Guidance to Member States - Recovery and Resilience Plans - Part 1

Guidance to Member States - Recovery and Resilience Plans - Part 2

Annex to the Guidance to Member States on the Recovery and Resilience Plans: Tables for the template

‘Technical guidance on the application of “do no significant harm”

Council conclusions on the recovery plan and multiannual financial framework for 2021-2027

Country-specific recommendations 2022

Country-specific recommendations 2020

Country-specific recommendations 2019

Information provided to the European Parliament or to the Council on the Recovery and Resilience Plans

Future Annual Events

The Commission organises together with Member States joint Annual Events, which constitute a key communication moment bringing together institutions, stakeholders (in particular social partners and civil society) and beneficiaries of RRF support to discuss the progress and state of play of the RRP implementation.

More information on the Annual Events that already took place can be found on the Recovery and Resilience Scoreboard.

The next confirmed Annual Events are listed below (the list will be updated regularly):

  1. Denmark: 20 March. For further information, please consult the dedicated website or contact the Representation of the Commission to Denmark
  2. Austria: 23 March. For further information, please consult the dedicated websites here and here or contact the Representation of the Commission to Austria
  3. Belgium: 23 March. For further information, please consult the dedicated website in FR and NL or contact the Representation of the Commission to Belgium

Fight against fraud

Fight against fraud is a priority for the European Commission. If you are aware of an act of fraud, please report it to the European Anti-Fraud Office.