Skip to main content

Elpymis- ja palautumistukiväline

Elpymis- ja palautumistukiväline on NextGenerationEU:n keskiössä oleva elpymisväline, jolla autetaan EU:ta selviämään kriisistä entistä vahvempana.

Elpymis- ja palautumistukiväline

EU:n elpymis- ja palautumistukivälineen tavoitteena on lieventää koronaviruspandemian taloudellisia ja sosiaalisia vaikutuksia ja tehdä EU:n talouksista kestävämpiä, selviytymiskykyisempiä ja valmiimpia vihreän siirtymän ja digitaalisen muutoksen haasteisiin. Väline on osa laajempaa EU:n toimenpidepakettia.

Tukiväline on väliaikainen elpymisväline. Sen avulla komissio voi kerätä varoja auttaakseen jäsenmaita toteuttamaan EU:n painopisteiden mukaisia uudistuksia ja investointeja, joilla vastataan talouspolitiikan EU-ohjausjaksoon liittyvissä maakohtaisissa suosituksissa yksilöityihin haasteisiin. Sen kautta on käytettävissä 723,8 miljardia euroa (käypinä hintoina) sekä lainoina (385,8 miljardia euroa) että avustuksina (338 miljardia euroa).

Tukiväline auttaa EU:ta saavuttamaan ilmastoneutraaliustavoitteensa vuoteen 2050 mennessä ja ohjaa Eurooppaa digitaalisen muutoksen tielle, luomaan työpaikkoja ja vauhdittamaan kasvua.

”Kaksi siirtymää: ilmastoneutraalius ja digitaalinen muutos"

twin transtion

Kuvassa näkyy, että kaikissa tähän mennessä hyväksytyissä 22 elpymis- ja palautumissuunnitelmassa jäsenmaat ovat kohdentaneet lähes 40 prosenttia suunnitelmiensa menoista ilmastotoimenpiteisiin ja yli 26 prosenttia digitaaliseen muutokseen. Tämä ylittää sovitut tavoitteet, jotka olivat 37 prosenttia ilmastomenoihin ja 20 prosenttia digitalisaatioon liittyviin menoihin.

Yhteiset ja koordinoidut toimet vaikuttavat paremmin ja hyödyttävät jäsenmaita enemmän kuin hajanaiset kansalliset panostukset, mikä johtuu erityisesti merkittävistä heijastusvaikutuksista muihin maihin.

Tukiväline on myös keskeinen osa REPowerEU-suunnitelman täytäntöönpanoa. Komissio laati tämän suunnitelman lieventämään niitä sosioekonomisia vaikeuksia ja maailmanlaajuisia energiamarkkinoiden häiriöitä, joita Venäjän hyökkäys Ukrainaan on aiheuttanut. Komissio ehdotti 18.5.2022 elpymis- ja palautumistukivälinettä koskevan asetuksen muuttamista siten, että EU-maiden elpymis- ja palautumissuunnitelmiin lisätään erilliset REPowerEU-luvut. Elpymis- ja palautumissuunnitelmiin on tehty jo lukuisia muita merkittäviä uudistuksia ja lisäinvestointeja. Komissio julkaisi myös elpymis- ja palautumissuunnitelmia koskevan tarkistetun ohjeistuksen, jossa REPowerEU on otettu huomioon.

NextGenerationEU-välineen vaikutukset EU:n reaaliseen BKT:hen (vuoteen 2024 asti korkean tuottavuuden skenaariossa)

The effects of NextGenerationEU to the EU’s real GDP

"Quantifying Spillovers of Next Generation EU Investment, Discussion Paper July 2021."

Tukiväline rakentuu kuuden pilarin ympärille: vihreä siirtymä; digitaalinen muutos; taloudellinen yhteenkuuluvuus, tuottavuus ja kilpailukyky; sosiaalinen ja alueellinen yhteenkuuluvuus; terveys, taloudellinen, sosiaalinen ja institutionaalinen palautumiskyky; seuraavan sukupolven hyväksi toteutettavat politiikat.

”Elpymis- ja palautumistukivälineen kuusi pilaria”

Six pillars of the Recovery and Resilience Facility

Tulostaulu

Elpymisen ja palautumisen tulostaulu kuvaa EU-maiden edistymistä omien elpymis- ja palautumissuunnitelmiensa täytäntöönpanossa. Siinä on määritetty yhteiset indikaattorit, joita käytetään raportoinnissa sekä EU:n elpymis- ja palautumistukivälineen ja kansallisten suunnitelmien arvioinnissa.

Miten se toimii?

Elpymis- ja palautumistukiväline tuli voimaan 19.2.2021. Välineestä rahoitetaan uudistuksia ja investointeja jäsenmaissa helmikuusta 2020 eli pandemian alusta 31.12.2026 asti. NextGenerationEU-välineen rahoittamiseksi Euroopan komissio lainaa varoja pääomamarkkinoilta EU:n puolesta.

EU-maat toimittavat Euroopan komissiolle omat elpymis- ja palautumissuunnitelmansa voidakseen saada tukea elpymis- ja palautumistukivälineestä. Kukin maa esittää suunnitelmassaan uudistukset ja investoinnit, jotka se aikoo toteuttaa vuoden 2026 loppuun mennessä. Jäsenmaat voivat saada rahoitusta aiemmin sovitun jakoperusteen mukaisesti.

Suunnitelmilla on vastattava talouspolitiikan EU-ohjausjaksossa ja erityisesti neuvoston hyväksymissä vuoden 2019 ja 2020 maakohtaisissa suosituksissa nimettyihin haasteisiin. Niillä olisi myös edistettävä vihreää siirtymää ja digitaalista muutosta ja parannettava jäsenmaiden talouksien ja yhteiskuntien palautumiskykyä.

Elpymis- ja palautumistukiväline perustuu tuloksellisuuteen. Sovittujen välitavoitteiden ja tavoitteiden saavuttaminen suunnitelmiin sisältyvien uudistusten ja investointien toteuttamisessa vapauttaa säännölliset maksut käyttöön.

”Suunnitelmista täytäntöönpanoon: Elpymis- ja palautumistukiväline – Miten se toimii?”

FROM PLANS TO IMPLEMENTATION

Kysymyksiä ja vastauksia elpymis- ja palautumistukivälineestä

Tiivis yhteys talouspolitiikan EU-ohjausjaksoon

Elpymis- ja palautumissuunnitelmat pysyvät EU-maiden uudistus- ja investointipolitiikan keskiössä tulevina vuosina. Talouspolitiikan EU-ohjausjakso, sen laajempi soveltamisala ja monenvälinen valvonta ohjaavat ja täydentävät elpymis- ja palautumissuunnitelmien täytäntöönpanoa käytännöllisellä tavalla.

Tästä syystä EU-ohjausjaksoa on vuoden 2022 kaudesta alkaen mukautettu siten, että siinä otetaan huomioon EU:n elpymis- ja palautumistukivälineen perustaminen ja EU-maiden elpymis- ja palautumissuunnitelmien täytäntöönpano:

  • Maaraportteja on virtaviivaistettu. Ne antavat yleiskuvan EU-maiden taloudellisesta ja sosiaalisesta kehityksestä sekä haasteista. Ne sisältävät myös ennakoivan analyysin maan häiriönsietokyvystä. Tämän analyysin pohjalta vuoden 2022 maaraporteissa on yksilöity ne haasteet, joihin ei ole puututtu riittävästi elpymis- ja palautumissuunnitelmissa. 
  • Maakohtaiset suositukset: maaraporttien yhteydessä kanssa komissio ehdottaa neuvostolle maakohtaisia suosituksia. Maakohtaisissa suosituksissa käsitellään maaraporteissa ja perusteellisissa tarkasteluissa yksilöityjä keskeisiä kysymyksiä, joiden osalta tarvitaan politiikkatoimia. Niihin sisältyy myös EU-maiden julkisen talouden tilaan liittyviä suosituksia EU:n vakaus- ja kasvusopimuksen mukaisesti.
  • Kansallisilla uudistusohjelmilla on kaksi tehtävää: niillä on oma roolinsa talouspolitiikan EU-ohjausjaksossa, mutta sen lisäksi ne täyttävät toisen kahdesta elpymis- ja palautumistukivälineeseen liittyvästä EU-maiden puolivuosittaisesta raportointivaatimuksesta.

    Talouspolitiikan EU-ohjausjakson ja elpymis- ja palautumistukivälineen prosessit on nyt integroitu seuraavasti:

RRF and European Semester

Talouspolitiikan EU-ohjausjakso elpymis- ja palautumistukivälineen aikana

Lisätietoa talouspolitiikan EU-ohjausjaksosta

Maaraportit, perusteelliset tarkastelut ja ehdotukset maakohtaisiksi suosituksiksi ovat osa vuoden 2022 talouspolitiikan EU-ohjausjakson kevätpakettia.

Maakohtaisissa suosituksissa, joita komissio ehdotti vuoden 2022 talouspolitiikan EU-ohjausjakson kevätpaketin yhteydessä, yksilöidään myös, mihin toimiin kunkin EU-maan on ryhdyttävä uusien energiahaasteiden johdosta komission REPowerEU-ehdotuksen mukaisesti.

Kansalliset elpymis- ja palautumissuunnitelmat

Alla olevia lippuja napsauttamalla pääsee kutakin jäsenmaata koskevaan osioon, jossa on maakohtaiset tiedot, kuten elpymis- ja palautumissuunnitelmat ja niiden keskeiset kohdat ja sekä oikeudelliset tekstit, joilla suunnitelmat on hyväksytty – jos saatavilla – ja niihin liittyvä tiedotusaineisto.

 
flag Austria
Itävalta
flag Belgium
Belgia
flag Bulgaria
Bulgaria
flag Croatia
Kroatia
flag Cyprus
Kypros
flag Czechia
Tšekki
flag Denmark
Tanska
flag Estonia
Viro
flag Finland
Suomi
flag France
Ranska
flag Germany
Saksa
flag Greece
Kreikka
flag Hungary
Unkari
flag Ireland
Irlanti
flag Italy
Italia
flag Latvia
Latvia
Lithuania
Liettua
flag Luxembourg
Luxemburg
flag Malta
Malta
flag Netherlands
 Alankomaat*
flag Poland
Puola
flag Portugal
Portugali
flag Romania
Romania
flag Slovakia
Slovakia
flag Slovenia
Slovenia
flag Spain
Espanja
flag Sweden
Ruotsi

*Alankomaat ei ole vielä toimittanut elpymis- ja palautumissuunnitelmaa.

Elpymis- ja palautumistyöryhmä

Euroopan komissio perusti elokuussa 2020 pääsihteeristöönsä elpymis- ja palautumistyöryhmän (RECOVER). RECOVER-työryhmä vastaa elpymis- ja palautumistukivälineen toteuttamisen ohjauksesta yhdessä komission talouden ja rahoituksen pääosaston kanssa. Työryhmä myös koordinoi talouspolitiikan EU-ohjausjaksoa ja raportoi komission puheenjohtajalle Ursula von der Leyenille.

Asiakirjat

Komission ehdotus asetukseksi elpymis- ja palautumissuunnitelmien REPowerEU-luvuista

Ohjeet jäsenvaltioille – elpymis- ja palautumissuunnitelmat REPowerEU-suunnitelman yhteydessä

Elpymis- ja palautumistukiväline – vuosikertomus

Asetus elpymis- ja palautumistukivälineen perustamisesta

Elpymis- ja palautumissuunnitelmia koskevat ohjeet jäsenvaltioille – osa 1

Elpymis- ja palautumissuunnitelmia koskevat ohjeet jäsenvaltioille – osa 2

Liite elpymis- ja palautumissuunnitelmia koskeviin ohjeisiin jäsenvaltioille: Lomakkeen taulukot

Tekniset ohjeet ”ei merkittävää haittaa” -periaatteen soveltamiseksi

Neuvoston päätelmät elpymissuunnitelmasta ja monivuotisesta rahoituskehyksestä vuosiksi 2021–2027

Maakohtaiset suositukset 2022

Vuoden 2020 maakohtaiset suositukset

Vuoden 2019 maakohtaiset suositukset

Euroopan parlamentille tai neuvostolle elpymis- ja palautumissuunnitelmista annetut tiedot

Uusimmat tiedotteet

Lehdistötiedote: Komissio kannattaa Puolan 35,4 miljardin euron elpymis- ja palautumissuunnitelmaa

Lehdistötiedote: Komissio kannattaa Portugalin 1,16 miljardin euron hakemusta

Lehdistötiedote: Euroopan komissio kannattaa Ruotsin suunnitelmaa

Lehdistötiedote: NextGenerationEU: Euroopan komissio kannattaa alustavasti Ranskan 7,4 miljardin euron elpymis- ja palautumistukihakemusta

Lehdistötiedote: NextGenerationEU: Euroopan komissio perusti elpymis- ja palautumistukivälineen tulostaulun

Lehdistötiedote: Euroopan komissio kannattaa alustavasti Espanjan 10 miljardin euron elpymis- ja palautumistukihakemusta

Komissio maksaa Romanialle ennakkoon 1,8 miljardia euroa

Lehdistötiedote: Bulgaria on toimittanut virallisen elpymis- ja palautumissuunnitelmansa

Lehdistötiedote: Euroopan komissio maksaa Slovakialle 822.7 miljoonaa euroa ennakkorahoituksena

Lisää lehdistötiedotteita

RRF-supported projects in the Member States

The map below is currently in test phase. It provides examples of projects (reforms and investments) supported by the RRF in the different Member States. It contains a brief presentation of the projects, focusing on the concrete state of implementation and the next steps. It also redirects to more detailed information currently available online. The map exclusively serves information purposes and is not an exhaustive database of projects supported by the Recovery and Resilience Facility. The showcase of the projects is without prejudice to any future assessment by the Commission in the context of the verification of the satisfactory fulfilment of milestones and targets pursuant to Regulation (EU) 2021/241 of the European Parliament and of the Council establishing the Recovery and Resilience Facility.

The map is a living document that will be regularly updated. In particular, the map will incorporate information on the 100 biggest recipients of RRF funds in the different Member States, when this becomes available later this year, and information provided by Member States in the context of the future assessment of payment requests under the Recovery and Resilience Facility. The testing phase will last some weeks and is aimed at correcting possible technical glitches, refining the content of the map , improving presentational aspects and adding new projects if already available..

The Recovery and Resilience Task Force

In August 2020, the European Commission established the Recovery and Resilience Task Force (RECOVER) within its Secretariat-General. Jointly with the Commission’s Directorate-General for Economic and Financial Affairs, RECOVER is responsible for steering the implementation of the Recovery and Resilience Facility. RECOVER also coordinates the European Semester and reports to Commission President Ursula von der Leyen.

Documents

Communication Implementation of the Recovery and Resilience Facility

Guidance on Recovery and Resilience Plans in the context of REPowerEU

Recovery and Resilience Facility Review Report

Updated Member States’ grant allocation based on Eurostat outturn data for 2020 and 2021

Commission Proposal for a Regulation on REPowerEU chapters in recovery and resilience plans

Recovery and Resilience Facility Annual Report

Regulation establishing the Recovery and Resilience Facility

Guidance to Member States - Recovery and Resilience Plans - Part 1

Guidance to Member States - Recovery and Resilience Plans - Part 2

Annex to the Guidance to Member States on the Recovery and Resilience Plans: Tables for the template

‘Technical guidance on the application of “do no significant harm”

Council conclusions on the recovery plan and multiannual financial framework for 2021-2027

Country-specific recommendations 2022

Country-specific recommendations 2020

Country-specific recommendations 2019

Information provided to the European Parliament or to the Council on the Recovery and Resilience Plans

Future Annual Events

The Commission organises together with Member States joint Annual Events, which constitute a key communication moment bringing together institutions, stakeholders (in particular social partners and civil society) and beneficiaries of RRF support to discuss the progress and state of play of the RRP implementation.

More information on the Annual Events that already took place can be found on the Recovery and Resilience Scoreboard.

The next confirmed Annual Events are listed below (the list will be updated regularly):

  1. Denmark: 20 March. For further information, please consult the dedicated website or contact the Representation of the Commission to Denmark
  2. Austria: 23 March. For further information, please consult the dedicated websites here and here or contact the Representation of the Commission to Austria
  3. Belgium: 23 March. For further information, please consult the dedicated website in FR and NL or contact the Representation of the Commission to Belgium

Fight against fraud

Fight against fraud is a priority for the European Commission. If you are aware of an act of fraud, please report it to the European Anti-Fraud Office.