Skip to main content
Comhaontú Glas don Eoraip

Ár ndícheall a dhéanamh a bheith ar an gcéad mhór-roinn aeráidneodrach

Ghlac an Coimisiún sraith tograí chun go mbeidh beartais aeráide, fuinnimh, iompair agus chánach an Aontais oiriúnach chun glanastaíochtaí gás ceaptha teasa a laghdú 55% ar a laghad faoi 2030 i gcomparáid le leibhéil 1990. Tuilleadh eolais faoin gComhaontú Glas don Eoraip a chur i gcrích.

Príomhphointe

Príomhfhigiúirí

An chéad mhór-roinn le bheith aeráidneodrach
faoi 2050
Laghdú 55% ar a laghad
ar ghlanastaíochtaí gás ceaptha teasa faoi 2030, i gcomparáid leis na leibhéil i 1990
3 bhilliún
crann breise le cur san Aontas faoi 2030

Buntáistí an Chomhaontaithe Ghlais don Eoraip

Cuirfidh an Comhaontú Glas don Eoraip feabhas ar fholláine agus ar shláinte na saoránach agus na nglúnta atá le teacht trí na rudaí seo a leanas a sholáthar:

aer úr, uisce glan, ithir shláintiúil agus bithéagsúlacht

foirgnimh athchóirithe atá tíosach ar fhuinneamh

bia sláintiúil inacmhainne

Níos mó iompar poiblí

fuinneamh níos glaine agus nuálaíocht teicneolaíochta cheannródaíoch ghlan

táirgí a mhairfidh níos faide is féidir a dheisiú, a athchúrsáil agus a athúsáid

poist a sheasfaidh an aimsir agus oiliúint scileanna don aistriú

tionscal atá iomaíoch agus athléimneach ar fud an domhain

An méid atá ar bun againn faoi láthair

The island of Samsoe: an example of a self-sufficient community in renewable energy

REPowerEU

fuinneamh níos inacmhainne, níos sláine agus níos inbhuanaithe don Eoraip

Drought - Spain

An aeráid

A bheidh ar an gcéad mhór-roinn aeráidneodrach faoi 2050

a couple looking at energy bills

Fuinneamh

Aistriú fuinnimh glan éifeachtúil

Vegetables

Talmhaíocht

Córas bia sláintiúil do dhaoine agus don phláinéad

The use of Wi-Fi and roaming in train and metro stations, and in public spaces

Iompar

Iompar éifeachtúil sábháilte a sholáthar atá neamhdhíobhálach don chomhshaol

an employee working on a solar panel

Tionscal

Straitéis thionsclaíoch le haghaidh Eoraip atá iomaíoch glas digiteach

drawing representing people, trees and a house

Bauhaus Eorpach Nua

Tionscnamh cruthaitheach idirdhisciplíneach lena nasctar an Comhaontú Glas don Eoraip lenár spásanna maireachtála agus lenár n-eispéiris

Amlíne

 1. 24 Eanáir 2023

  Cur i láthair ‘Beart Nua do Phailneoirí’ chun dul i ngleic leis an meath scanrúil atá ar fheithidí pailnithe fiáine san Eoraip

 2. 18 Nollaig 2022

  Comhaontaíonn an tAontas an trádáil astaíochtaí a neartú agus a leathnú, agus cruthaíonn sé Ciste Aeráide Sóisialta chun cabhrú le daoine le linn an aistrithe

 3. 9 Nollaig 2022

  Rialacha nua maidir le cur i bhfeidhm chóras an Aontais i ndáil le trádáil astaíochtaí in earnáil na heitlíochta

 4. 6 Nollaig 2022

  Comhaontaíonn an tAontas dlí chun an dífhoraoisiú domhanda agus díghrádú foraoisí a chomhrac, arb é táirgeadh agus tomhaltas an Aontais is cúis leo

 5. 27 Deireadh Fómhair 2022

  Tháinig an Chomhairle agus Parlaimint na hEorpa ar chomhaontú polaitiúil sealadach maidir le caighdeáin feidhmíochta astaíochtaí CO2 níos déine do charranna nua agus do veaineanna nua

 6. 26 Deireadh Fómhair 2022
 7. 15 Meán Fómhair 2022

  Togra le haghaidh idirghabháil éigeandála sa mhargadh chun billí fuinnimh a laghdú do mhuintir na hEorpa

 8. 18 Bealtaine 2022

  Plean REPowerEU: fuinneamh inacmhainne slán inbhuanaithe don Eoraip

 9. 22 Aibreán 2022

  Ballraíocht glactha ag an gCoimisiún Eorpach sa Chomhshocrú Aeráide Eorpach agus gealltanas tugtha aige a gcuid oibríochtaí a dhéanamh neodrach ó thaobh na haeráide de faoi 2030

 10. 8 Márta 2022

  REPowerEU: Gníomhaíocht chomhpháirteach Eorpach le haghaidh fuinneamh a bheidh níos inacmhainne, níos sláine agus níos inbhuanaithe

 11. 18 Eanáir 2021
 12. 17 Meán Fómhair 2020

  Cuireadh an Plean um Sprioc Aeráide 2030 i láthair

 13. 8 Iúil 2020

  Glacadh straitéisí an Aontais um chomhtháthú córas fuinnimh agus um hidrigin chun an bealach a réiteach d’earnáil fuinnimh atá dícharbónaithe go hiomlán, níos éifeachtúla agus idirnasctha

 14. 20 Bealtaine 2020

  Cuireadh Straitéis Bhithéagsúlachta an Aontais 2030 i láthair le hacmhainní laga an phláinéid a chosaint

  Cuireadh an straitéis ‘Ón bhFeirm go dtí an Forc’ i láthair chun na córais bhia a dhéanamh níos inbhuanaithe

 15. 11 Márta 2020

  Moladh Plean Gníomhaíochta don Gheilleagar Ciorclach, a dhíríonn ar úsáid acmhainní inbhuanaithe

 16. 10 Márta 2020

  Glacadh an Straitéis Thionsclaíoch Eorpach, plean le haghaidh geilleagar atá oiriúnach don todhchaí

 17. 4 Márta 2020

  Togra le haghaidh dlí Eorpach maidir leis an aeráid lena chinntiú go mbeidh an tAontas Eorpach neodrach ó thaobh na haeráide de faoi 2050

  Leis an gcomhairliúchán poiblí (ar oscailt go dtí an 17 Meitheamh 2020) ar an gComhshocrú Aeráide Eorpach, tabharfar réigiúin, pobail áitiúla, an tsochaí shibhialta, gnólachtaí agus scoileanna le chéile

 18. 11 Nollaig 2019

  Cuireadh an Comhaontú Glas don Eoraip i láthair

Faoi thrácht

Doiciméid

 

15 EANÁIR 2020
Communication and roadmap on the European Green Deal
English
(263.33 KB - HTML)
Íoslódáil