Skip to main content

Protiopatrenia Komisie – prehľad

Všeobecne

Európska komisia podniká kroky na všetkých frontoch, aby zabránila šíreniu koronavírusu, podporila vnútroštátne zdravotnícke systémy a bojovala proti dôsledkom pandémie na spoločnosť a hospodárstvo uplatňovaním nevídaných opatrení na vnútroštátnej úrovni aj na úrovni EÚ.

Tím Európskej komisie zodpovedný za boj proti koronavírusu

Príklady toho, ako Komisia pomáhala riešiť krízu:

Graphic of the commission's response

Časový prehľad opatrení EÚ

zaistiť bezpečné a účinné vakcíny pre Európu a svet,

Cieľom vakcinačnej stratégie Komisie je:

pomôcť spoločnostiam zvýšiť ich výrobné kapacity, a to vo veľkom rozsahu a rýchlo,

zabezpečiť dostatočné dodávky pre členské štáty prostredníctvom predbežných kúpnych zmlúv uzatvorených s výrobcami vakcín,

využiť flexibilitu našich pravidiel na urýchlenie vývoja, povoľovania a dostupnosti vakcín.

Zabezpečenie dávok vakcín a podpora očkovania v krajinách EÚ

Komisia vytvorila pre občanov EÚ diverzifikované portfólio vakcín za spravodlivé ceny. Uzavreli sa zmluvy s 8 spoločnosťami vyvíjajúcimi sľubné vakcíny, čím sa zabezpečili dodávky až 4,2 mld. dávok:

Od decembra 2020 Komisia udelila šesť podmienečných povolení na uvedenie na trh pre vakcíny proti ochoreniu COVID-19: spoločnostiam BioNTech a Pfizer (21. decembra 2020), Moderna (6. januára 2021), Astra Zeneca (29. januára 2021), Johnson & Johnson (11. marca 2021), Novavax (20. decembra 2021) a Valneva (24. júna 2022). 

Dodávky dávok očkovacích látok do členských štátov sa od decembra 2020 neustále zvyšovali. V celej Európskej únii sa vakcinácia zrýchlila a v polovici roka 2022 bolo plne zaočkovaných 86 % dospelej populácie EÚ. 

Keď sa objavili nové varianty koronavírusu, Komisia mobilizovala finančné prostriedky na naliehavo potrebný výskum a naďalej uzatvárala predbežné kúpne zmluvy na posilňovacie dávky a na prispôsobenie očkovacích látok novým variantom.

Komisia začala aj nové spoločné obstarávanie zdravotníckeho vybavenia na očkovanie. Komisia takisto navrhla, aby nemocnice a lekári nemuseli platiť DPH z vakcín a testovacích súprav.

Predvídanie hrozieb nových variantov

Európska komisia zriadila Úrad pre pripravenosť a reakcie na núdzové zdravotné situácie (HERA) s cieľom predchádzať núdzovým situáciám v oblasti zdravia, odhaľovať ich a rýchlo na ne reagovať. 
 
HERA je spoločným strediskom na kontrolu zdrojov a misií členských štátov a inštitúcií EÚ. Jeho cieľom je lepšie pripraviť Úniu na cezhraničné ohrozenia zdravia. 

Na jednej strane HERA umožní predvídať hrozby a potenciálne zdravotné krízy prostredníctvom zhromažďovania spravodajských informácií a rozvoja potrebných kapacít v oblasti reakcie. Na druhej strane HERA zabezpečí v prípade núdzovej situácie vývoj, výrobu a distribúciu liekov, očkovacích látok a iných zdravotníckych protiopatrení – ako sú rukavice a rúška, ktoré počas prvej fázy reakcie na koronavírus často chýbali.

HERA je preto kľúčovým pilierom európskej zdravotnej únie a spočíva v novej misii zameranej na pripravenosť a odolnosť v oblasti zdravia pre celú EÚ, ako to uviedla predsedníčka von der Leyenová vo svojom prejave o stave Únie z roku 2021. Vyplní medzeru v oblasti pripravenosti a reakcie EÚ na núdzové zdravotné situácie.

Predsedníčka von der Leyenová oznámila, že Tím Európa by na túto novú misiu zameranú na pripravenosť a odolnosť v oblasti zdravia pre celú EÚ mal vyčleniť50 miliárd EUR.

Zvyšovanie výroby

Európska komisia zriadila 4. februára 2021 osobitnú skupinu, ktorej cieľom je pomôcť zvýšiť výrobnú kapacitu vakcín proti ochoreniu COVID-19 v EÚ (pričom má fungovať ako jednotné kontaktné miesto pre výrobcov, ktorí potrebujú podporu), ako aj identifikovať a riešiť prekážky vo výrobnej kapacite a dodávateľských reťazcoch.

Kľúčovými úspechmi pracovnej skupiny sú identifikácia nedostatkov vo výrobe vakcín v EÚ a pomoc pri ich odstránení, zmapovanie kapacít EÚ v súvislosti s výrobou vakcín v rámci celého dodávateľského reťazca a sprostredkovanie partnerstiev formou podujatí zameraných na nadväzovanie kontaktov v oblasti výroby vakcín a terapeutík. Zameriava sa aj na zabezpečenie dostatočných dlhodobých výrobných kapacít v Európe, ako aj na podporu globálneho prístupu k vakcínam a úsilia v oblasti spoločného využívania očkovacích látok.

Financovanie výskumu

Komisia od januára 2020 uvoľnila z programu Horizont 2020 vyše 660 miliónov EUR na vývoj vakcín, nových liečebných postupov, diagnostických testov a lekárskych systémov s cieľom zabrániť rozšíreniu koronavírusu a zachrániť životy.

Komisia ponúkla podniku CureVac, ktorý je vysoko inovatívnym európskym vývojárom vakcín, finančnú pomoc vo výške 75 miliónov EUR vo forme záruky na úver Európskej investičnej banky.

Európska investičná banka takisto podpísala dohodu o financovaní vývoja vakcinačného programu vo výške 100 miliónov EUR so spoločnosťou BioNTech SE zaoberajúcou sa imunoterapiou. Financovanie EIB je zabezpečené programom Horizont 2020 a Investičným plánom pre Európu.

Zabezpečenie globálnej reakcie

Globálna pandémia si vyžaduje globálne riešenie. Komisia je preto odhodlaná zabezpečiť všeobecný prístup k vakcínam proti ochoreniu COVID-19, a to aj v krajinách s nízkymi a strednými príjmami.

V rámci darcovského maratónu ako súčasti Globálnej reakcie na koronavírus sa v roku 2020 vyzbierali finančné prostriedky na zaistenie univerzálneho prístupu k liečbe koronavírusu, jeho testovaniu a vakcíne proti nemu. Začal sa v máji a vyvrcholil globálnym darcovským samitom a koncertom v júni 2020.

16 miliárd EUR vo forme záväzkov od darcov z celého sveta

Je v nich zahrnutý aj záväzok Komisie vo výške 1,4 miliardy EUR

Európska komisia a Európska investičná banka sú presvedčenými podporovateľmi nástroja COVAX – celosvetového nástroja pre spravodlivý a všeobecný prístup k vakcínam proti ochoreniu COVID-19.
    
Tím Európa spolu s členskými štátmi EÚ doteraz prisľúbil na nástroj COVAX viac ako 3 miliardy EUR, čím sa Európska únia stala jedným z najväčších darcov COVAX-u.

Hospodárske opatrenia

Lídri EÚ sa dohodli na balíku opatrení na obnovu vo výške 2,018 bilióna EUR (v bežných cenách), ktorý kombinuje rozpočet EÚ na roky 2021 – 2027 a nástroj NextGenerationEU. V súlade s dohodou si Komisia bude môcť na trhoch požičať až okolo 800 miliárd EUR (v bežných cenách).

Dňa 15. júna 2021 získala Komisia pri prvej transakcii v rámci programu NextGenerationEU 20 mld. EUR predajom desaťročného dlhopisu splatného 4. júla 2031. Táto suma je určená na financovanie zotavenia Európy z krízy spôsobenej koronavírusom. Spolu s inými transakciami v júni a júli získala Komisia doteraz v rámci programu NextGenerationEU 45 mld. EUR. Finančné prostriedky sa teraz použijú na prvé platby v rámci NextGenerationEU, Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti a rôznych rozpočtových programov EÚ. Prvá úhrada z nástroja NextGenerationEU sa uskutočnila už koncom júna v rámci programu REACT-EU. 

Zo všetkých predložených národných plánov obnovy a odolnosti Komisia do konca augusta posúdila a schválila 19. K 21. septembru dostali Belgicko, Cyprus, Dánsko, Francúzsko, Grécko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Nemecko, Portugalsko, Španielsko a Taliansko prvé platby v hodnote viac ako 49 miliárd EUR.

Európska komisia prijala v roku 2020 rôzne podporné opatrenia, ako napríklad:

Hospodárske opatrenia, ktoré dopĺňajú núdzový pandemický program nákupu aktív v objeme 1 850 miliárd EUR, ktorý vytvorila Európska centrálna banka, a to nad rámec programu v hodnote 120 miliárd EUR, o ktorom sa rozhodlo už skôr.

Dočasné pravidlá štátnej pomoci, aby mohli vlády poskytnúť hospodárstvu likviditu na podporu občanov a na záchranu pracovných miest v EÚ.

Aktivovanie „únikovej doložky“, ktorá umožňuje maximálnu flexibilitu našich rozpočtových pravidiel. Krajinám EÚ to pomôže podporiť systémy zdravotnej starostlivosti a podniky a zabezpečiť pracovné miesta pre ľudí počas krízy.

Preverovanie priamych zahraničných investícií. Komisia vydala usmernenia na pomoc členským štátom pri ochrane kritických európskych aktív a technológií v súčasnej kríze.

Poskytovanie hospodárskych usmernení členským štátom

V rámci jarného balíka európskeho semestra sa všetkým členským štátom EÚ poskytli usmernenia pre hospodárske politiky v súvislosti s pandémiou. Odporúčania sa zameriavajú na zmiernenie vplyvu krízy v krátkodobom horizonte a vytváranie rastu v dlhodobom horizonte v súlade s našimi cieľmi v ekologickej a digitálnej oblasti.

Mobilizácia rozpočtu EÚ a Európskej investičnej banky na záchranu pracovných miest a podporu spoločností zasiahnutých krízou

Nástroj Komisie zameraný na dočasnú podporu na zmiernenie rizík nezamestnanosti v núdzovej situácii (nástroj SURE) je určený na pomoc ľuďom, aby si mohli udržať pracovné miesta počas krízy. Z nástroja SURE sa poskytla podpora vo forme sociálnoinvestičných dlhopisov s cieľom zabezpečiť, aby každé euro malo jasný sociálny vplyv. Devätnásť krajín dostalo v rámci tohto nástroja podporu v celkovej výške viac ako 94 miliárd EUR.

Komisia okrem toho predložila usmernenia na zabezpečenie ochrany sezónnych pracovníkov v EÚ počas pandémie. Usmernenia slúžia vnútroštátnym orgánom, inšpektorátom práce a sociálnym partnerom na to, aby boli sezónnym pracovníkom zaručené práva, zdravie a bezpečnosť a aby títo pracovníci svoje práva poznali.

Dodatočná finančná podpora ťažko postihnutým malým a stredným podnikom
 • Skupina EIB investuje ďalších 20 miliárd EUR do malých a stredných podnikov.
 • Komisia spoločne so skupinou EIB mobilizuje 8 miliárd EUR na pomoc najmenej 100 000 spoločnostiam.
Investičná iniciatíva v reakcii na koronavírus

Komisia predložila investičnú iniciatívu, ktorej cieľom je poskytnúť členským štátom okamžitú likviditu. Pozostáva z nevyčerpaných finančných prostriedkov v rámci politiky súdržnosti a zahŕňa:

 • nové metódy pomoci tým najzraniteľnejším osobám v rámci Fondu európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby, napríklad donášky do domu či používanie elektronických poukážok, zamerané na zníženie rizika šírenia vírusu,
 • podporu rybárom a poľnohospodárom.
Komisia s cieľom podporiť poľnohospodárov a poľnohospodársky sektor
 • Zaviedli sa mimoriadne opatrenia na podporu a stabilizáciu poľnohospodárskych trhov.
 • Prijal sa dodatočný balík mimoriadnych opatrení na podporu vinárskeho sektora. Komisia 4. mája 2020 prijala ďalší balík opatrení na podporu odvetví poľnohospodárstva a potravinárstva, ktoré boli najviac postihnuté krízou koronavírusu.

Verejné zdravie

Krok smerom k Európskej zdravotnej únii

Komisia 11. novembra 2020 položila základy európskej zdravotnej únie, ktorá spočíva na dvoch pilieroch:

 • Pevnejší rámec zdravotnej bezpečnosti, ktorý bude zahŕňať:
  • harmonizáciu plánov pripravenosti a reakcie na úrovni EÚ, jednotlivých štátov a regiónov, pričom Komisia a agentúry EÚ budú tieto plány pravidelne podrobovať záťažovým skúškam a auditom,

  • núdzový systém na úrovni EÚ, ktorý by aktivoval intenzívnejšiu koordináciu a rýchle opatrenia na vývoj, vytváranie rezerv a obstarávanie vybavenia potrebného na riešenie krízy.

 • Robustnejšie agentúry EÚ:
  • Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb bude monitorovať epidemiologickú situáciu na základe spoločných údajov,

  • mandát Európskej agentúry pre lieky sa bude vzťahovať na bezpečnosť liekov a zdravotníckych pomôcok, riziko nedostatku liekov a ich klinické skúšanie,

  • zriadi sa nový Úrad pre riadenie reakcií na núdzové zdravotné situácie (HERA).

Zdravotné usmernenia pre krajiny EÚ 

Panel 7 nezávislých epidemiológov a virológov, ktorý zostavila Komisia, poskytuje vedecké usmernenia a poradenstvo zamerané na

 • protiopatrenia pre všetky členské štáty,
 • nedostatky v klinickom riadení,
 • stanovenie priorít v oblasti zdravotnej starostlivosti, civilnej ochrany a iných zdrojov,
 • politické opatrenia týkajúce sa dlhodobých dôsledkov koronavírusu.

Na základe vedeckých odporúčaní poradnej skupiny a Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) Komisia podnikla tieto kroky:

 1. 19. marca 2020

  Odporúčania týkajúce sa spoločenských opatrení, ako je napríklad zachovávanie fyzického odstupu.

 2. 8. apríla 2020

  Vydala usmernenia na optimalizáciu ponuky a dostupnosti liekov, ako aj antitrustové usmernenia, v ktorých vyslovuje súhlas s obmedzenou spoluprácou medzi podnikmi, najmä v súvislosti s dodávkami kritických nemocničných liekov. Komisia okrem toho zriadila stredisko na koordináciu ponuky a dopytu v oblasti zdravotníckeho vybavenia, ktoré pomáha identifikovať dostupné zásoby vrátane testovacích súprav a urýchliť ich prispôsobenie dopytu jednotlivých štátov.

 3. 15. apríla 2020

  Usmernenia k metódam testovania, ktorých cieľom je podporiť členské štáty pri efektívnom využívaní testovacích súprav, najmä potom, čo budú zrušené opatrenia na obmedzenie pohybu.

 4. 16. apríla 2020

  Pokyny, ako vyvinúť mobilné aplikácie na sledovanie kontaktov, ktoré plne rešpektujú pravidlá EÚ v oblasti ochrany údajov v súvislosti s postupným uvoľňovaním opatrení proti šíreniu.

 5. 16. júna 2020

  Členské štáty EÚ podporované Komisiou sa dohodli na usmerneniach, ktorými sa zaručí interoperabilita a bezpečná výmena informácií medzi aplikáciami na sledovanie kontaktov.

 6. 3. júla 2020

  Udelila podmienečné povolenie na uvedenie na trh pre liek remdezivir, ktorý sa stal prvým liekom povoleným na úrovni EÚ na liečbu koronavírusu.

 7. 29. júla 2020

  Podpísala zmluvu v hodnote 63 miliónov EUR s farmaceutickou spoločnosťou Gilead s cieľom zabezpečiť liečebné dávky lieku Veklury (obchodný názov pre remdezivir). Šarže lieku Veklury sú k dispozícii členským štátom a Spojenému kráľovstvu za koordinácie a podpory Komisie.

 8. 19. októbra 2020

  Bola zriadená tzv. európska brána – sieťový prechod na zabezpečenie prepojenia aplikácií na sledovanie kontaktov. Do polovice decembra by malo byť k tejto službe pripojených 13 aplikácií.

 9. 2. decembra 2020

  V stratégii zameranej na ochranu pred ochorením COVID-19 počas zimy sa odporúča nepretržitá ostražitosť a opatrnosť až do roku 2021, keď dôjde k nasadeniu bezpečných a účinných vakcín.

Komisia vyčlenila 3 miliardy EUR z rozpočtu EÚ, pričom ďalšie 3 miliardy EUR poskytli členské štáty; tieto prostriedky sú určené na financovanie nástroja núdzovej podpory a vytváranie spoločných zásob vybavenia v rámci RescEU.

Osobné ochranné prostriedky (OOP)

Na podporu výroby a dostupnosti osobných ochranných prostriedkov (OOP) Komisia

 • úzko spolupracuje s členskými štátmi na posúdení dostupných zásob OOP v EÚ, výrobnej kapacity a predpokladaných potrieb,
 • zabezpečuje posudzovanie zhody a dohľad nad trhom s cieľom zvýšiť dodávky OOP bez ohrozenia zdravotných a bezpečnostných noriem,
 • rokuje so zástupcami priemyslu o tom, ako prerobiť výrobné linky tak, aby bolo možné dodávať viac OOP, a poskytuje výrobcom usmernenia na zvýšenie výroby OOP, dezinfekčných prostriedkov na ruky a iných dezinfekčných prostriedkov.

Testovanie

Komisia vydala odporúčanie členským štátom týkajúce sa stratégií testovania vrátane použitia rýchlych antigénových testov.

Z nástroja núdzovej podpory sa investuje 100 miliónov EUR do nákupu a distribúcie takýchto testov v členských štátoch. Komisia zároveň začala spoločné obstarávanie s cieľom pomôcť krajinám EÚ získať viac týchto testov.

Komisia okrem toho poskytla 35,5 milióna EUR z nástroja núdzovej podpory Medzinárodnej federácii Červeného kríža na rozšírenie kapacity testovania na ochorenie COVID-19 v EÚ, odbornú prípravu dobrovoľníkov a ochranu najzraniteľnejších osôb.

Hranice a mobilita

Počas pandémie vydala Komisia odporúčania s cieľom zabezpečiť, aby členské štáty konali koordinovane, aby sa spomalilo šírenie vírusu a zároveň aby naďalej fungoval voľný pohyb osôb a tovaru, ako aj naše hospodárstva.

Komisia navrhla digitálne preukazy s cieľom uľahčiť bezpečný voľný pohyb v rámci EÚ počas pandémie.

Nariadenie o digitálnom COVID preukaze EÚ nadobudlo účinnosť 1. júla 2021. Občania EÚ a osoby s trvalým pobytom v EÚ tak majú možnosť nechať si vystaviť a overiť digitálne COVID preukazy v celej EÚ. Digitálne alebo papierové preukazy sú bezplatné a môžu sa použiť ako potvrdenie o očkovaní, vykonaní testu alebo prekonaní ochorenia.

Počas roka 2020 Komisia vydala:

 • usmernenia pre opatrenia v oblasti riadenia hraníc na ochranu zdravia a zabezpečenie dostupnosti tovaru a základných služieb,
 • usmernenia na zabezpečenie voľného pohybu pracovníkov, najmä v sektoroch zdravotnej starostlivosti a potravinárstva,
 • usmernenia týkajúce sa ochrany zdravia, repatriácie a cestovných služieb pre cestujúcich na výletných lodiach a posádky nákladných lodí,
 • návrhy na zabezpečenie toho, aby všetky opatrenia prijaté členskými štátmi, ktoré v dôsledku pandémie obmedzujú voľný pohyb, boli koordinované a jasne oznámené na úrovni EÚ, a to vrátane jednotného farebného systému na označovanie úrovne rizika a jednotného súboru pravidiel; Komisia bude spolupracovať s členskými štátmi aj na spoločnom prístupe ku karanténnym postupom,
 • usmernenia týkajúce sa cestujúcich, ktorí majú byť oslobodení od dočasných cestovných obmedzení,
 • v záujme uľahčenia bezpečného cestovania sa pripravuje testovací protokol pre leteckú dopravu a formulár EÚ na vyhľadanie cestujúceho v súvislosti s ochranou verejného zdravia.

Platforma Re-open EU poskytuje základné informácie o bezpečnom obnovení voľného pohybu a cestovného ruchu v celej Európe. Aplikácia Re-open EU bola spustená v decembri 2020. Obsahuje informácie v reálnom čase o týchto otázkach:

 • hranice,
 • dostupné dopravné prostriedky,
 • cestovné obmedzenia,
 • opatrenia v oblasti verejného zdravia a bezpečnosti,
 • mapa s prehľadným farebným kódom.

Boj proti dezinformáciám

Komisia je v úzkom kontakte s platformami sociálnych médií, pokiaľ ide o opatrenia na zviditeľňovanie hodnoverného obsahu, zlepšenie informovanosti používateľov a na potláčanie dezinformácií o koronavíruse a súvisiacej reklamy.

Doteraz bolo na webovej stránke www.EUvsDisinfo.eu nahlásených, uverejnených a aktualizovaných viac ako 700 dezinformačných správ o koronavíruse. Stránka Komisie venovaná boju proti dezinformáciám o koronavíruse poskytuje aj materiály na vyvrátenie mýtov a overovanie faktov.

Komisia využíva všetky dostupné nástroje a financuje výskum na pomoc v boji proti klamlivým informáciám a dezinformáciám súvisiacim s koronavírusom.

Komisia a Európska služba pre vonkajšiu činnosť úzko spolupracujú s ostatnými inštitúciami EÚ a členskými štátmi, okrem iného aj prostredníctvom systému včasného varovania zriadeného v marci 2019, ako aj s medzinárodnými partnermi zo skupiny G7 a NATO.

Komisia 10. júna 2020 predstavila sériu opatrení s cieľom zintenzívniť boj proti dezinformáciám v súvislosti s pandémiou spôsobenou koronavírusom, ako je napr. posilnenie strategickej komunikácie a verejnej diplomacie v bezprostrednom susedstve EÚ a na celom svete a podpora nezávislých médií a novinárov.

Na týchto opatreniach stavia EÚ vo svojej ďalšej činnosti v oblasti boja proti dezinformáciám a Komisia v decembri 2020 navrhla dve nové opatrenia. Prvým jeakčný plán pre európsku demokraciu, ktorý ďalej posilňuje prácu EÚ v boji proti dezinformáciám a pri prispôsobovaní sa na meniace sa hrozby a manipulácie, ako aj činnosť na podporu slobodných a nezávislých médií. Druhým je akt o digitálnych službách stanovujúci pravidlá, vďaka ktorým sa má zvýšiť zodpovednosť za spôsob, akým platformy moderujú obsah, reklamu a algoritmické procesy.

Mesačný program monitorovania vytvorený spolu so signatármi Kódexu postupov proti šíreniu dezinformácií online v súčasnosti poskytuje aj informácie o opatreniach proti mylným informáciám a dezinformáciám týkajúcim sa vakcín. V marci 2021 Komisia navrhla kódex posilniť vo viacerých oblastiach, aby sa stal silným, stabilným a flexibilným.

Dokumenty

 

15 JÚN 2021
The EU response to the coronavirus crisis
English
(3.4 MB - PDF)
Stiahnuť

 

28 OKTÓBER 2020
Factsheet - EU Coronavirus Response
English
(5.95 KB - HTML)
Stiahnuť

 

19 JÚN 2020
Factsheet - EU medical and health support
English
(5.95 KB - HTML)
Stiahnuť