Skip to main content

Európska zdravotná únia

Ochrana zdravia Európanov a spoločná reakcia na cezhraničné krízy v oblasti zdravia

Európska komisia buduje silnú európsku zdravotnú úniu, v ktorej sa všetky krajiny EÚ pripravujú na riešenie zdravotných kríz, v ktorej sú zdravotnícke potreby prístupné, cenovo dostupné a inovatívne a krajiny spolupracujú na zlepšení prevencie a liečby chorôb, ako je rakovina, ako aj následnej starostlivosti o ľudí s takýmito chorobami. Vďaka európskej zdravotnej únii

 • bude zdravie občanov viac chránené,
 • budú EÚ a jej členské štáty môcť lepšie predchádzať budúcim pandémiám a lepšie ich zvládať,
 • zlepší sa odolnosť európskych systémov zdravotnej starostlivosti. 

Poučenie z pandémie koronavírusu

Pandémia poukazuje na význam koordinácie medzi európskymi krajinami s cieľom chrániť zdravie ľudí, a to tak počas krízy, ako aj v bežných časoch, keď môžeme riešiť primárne ochorenia, investovať do odolných systémov zdravotnej starostlivosti a školiť zdravotníckych pracovníkov. Európska únia zdravia zlepší ochranu, prevenciu, pripravenosť a reakciu na riziká pre ľudské zdravie na úrovni EÚ.

Kľúčové iniciatívy

Pripravenosť na krízy

Nariadením o závažných cezhraničných ohrozeniach zdravia, ktoré Rada prijala 24. októbra 2022, sa zabezpečuje, aby EÚ mala:

 • dôkladné plánovanie v oblasti pripravenosti a integrovanejší systém dohľadu,
 • väčšiu kapacitu týkajúcu sa presného posudzovania rizika a cielenej reakcie,
 • stabilné mechanizmy spoločného obstarávania v súvislosti so zdravotníckymi protiopatreniami,
 • možnosť prijímať spoločné opatrenia na úrovni EÚ s cieľom riešiť budúce cezhraničné ohrozenia zdravia.

The European Medicines Agency (EMA) has also been reinforced in crisis preparedness and management for medicinal products and medical devices. The Agency is now able to closely monitor and mitigate shortages of medicines and medical devices during major events and public health emergencies and facilitate faster approval of medicines which could treat or prevent a disease causing a public health crisis.

These new rules complete the European Health Union, building a powerful legal framework to improve EU capacity in the vital areas of prevention, preparedness, surveillance, risk assessment, early warning, and response.

Úrad pre pripravenosť a reakcie na núdzové zdravotné situácie (HERA) 

Nový Úrad pre pripravenosť a reakcie na núdzové zdravotné situácie (HERA), ktorý zriadila Komisia pre prípad núdzových zdravotných situácií, pripravuje, zavádza a presadzuje zdravotnícke protiopatrenia pred zdravotnými krízami a počas nich. Cieľom úradu HERA je:

Európsky priestor pre zdravotné údaje vychádza z prísnych požiadaviek na ochranu údajov, interoperabilitu a bezpečnosť vrátane kybernetickej bezpečnosti. Ide o aspekty, ktoré sú kľúčové pre dôveru občanov a stabilitu projektu.

Otázky a odpovede týkajúce sa európskeho priestoru pre zdravotné údaje

Farmaceutická stratégia

Farmaceutická stratégia sa zameriava na modernizáciu regulačného rámca a podporu výskumu a technológií, z ktorých budú mať prospech pacienti. Spočíva na štyroch pilieroch:

Na to, aby bol v čase núdzových situácií v oblasti verejného zdravia efektívny a funkčný, nariadenie o núdzových situáciách umožní, aby sa v rámci Úradu pre pripravenosť a reakcie na núdzové zdravotné situácie zriadila Rada pre zdravotné krízy. Táto rada by potom na úrovni EÚ urýchlene koordinovala dodávky zdravotníckych protiopatrení a prístup k nim. Nariadenie takisto umožňuje aktiváciu nástrojov EU FAB, núdzových výskumných a inovačných plánov a prístup k núdzovému financovaniu.

Európsky priestor pre zdravotné údaje 

Cieľom novovytvoreného európskeho priestoru pre zdravotné údaje, ktorý je jedným z ústredných stavebných prvkov európskej zdravotnej únie a míľnikom v digitálnej transformácii EÚ, je:

Európsky plán na boj proti rakovine

Európsky plán na boj proti rakovine je zameraný na prevenciu rakoviny a zabezpečenie vysokej kvality života pacientov s rakovinou, ľudí, ktorí rakovinu prekonali, ich rodín a opatrovateľov. Plán na boj proti rakovine sa opiera o širokú škálu politík EÚ, najmä zameraných na digitalizáciu, výskum a inovácie, a pomáha tak krajinám EÚ zmeniť tendencie v boji proti rakovine. Zahŕňa opatrenia a hlavné iniciatívy, ktoré sa týkajú všetkých súvislostí tohto ochorenia:

Komisia 20. septembra 2022 predstavila nový prístup k podpore členských štátov pri zvyšovaní miery využívania skríningu rakoviny, ktorý sa zameriava na odhaľovanie rakoviny v počiatočnom štádiu.

State of Health Preparedness

In 2022, the Commission published its first State of Health Preparedness Report. The report highlighted the progress made in the fields of preparedness and response since the start of the COVID-19 pandemic. It also identified new challenges facing public health authorities and outlined concrete actions that the Commission will take to address them. Those for example include:

 • Development of medical countermeasures
 • Threat assessment and intelligence gathering
 • Resilient supply chains and production capacity
 • International coordination and cooperation

Global health security

To improve global health security and deliver better health for all in a changing world, the Commission adopted a new EU Global Health Strategy in November 2022.

The Strategy positions global health as an essential pillar of the EU’s external policy. It promotes sustainable, meaningful partnerships of equals drawing on the Global Gateway. As the external dimension of the European Health Union, the strategy is designed to guide EU action for ensuring better preparedness and response to health threats.

Dokumenty

 

17 FEBRUÁR 2021
Preparing Europe for COVID-19 variants: HERA incubator
English
(5.95 KB - HTML)
Stiahnuť

 

25 NOVEMBER 2020
Informačný prehľad: Európska zdravotná únia: Farmaceutická stratégia pre Európu
slovenčina
(5.95 KB - HTML)
Stiahnuť

 

11 NOVEMBER 2020
Oznámenie: Budovanie Európskej zdravotnej únie – pripravenosť a odolnosť
slovenčina
(HTML)
Stiahnuť

 

11 NOVEMBER 2020
Návrh nariadenia o závažných cezhraničných ohrozeniach zdravia
slovenčina
(HTML)
Stiahnuť

 

11 NOVEMBER 2020
Návrh na rozšírenie mandátu Európskej agentúry pre lieky
slovenčina
(HTML)
Stiahnuť

 

11 NOVEMBER 2020
Návrh na rozšírenie mandátu Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb
slovenčina
(433.87 KB - HTML)
Stiahnuť

 

11 NOVEMBER 2020
Factsheet: "A European Health Union: tackling health crises together – Coronavirus impact and response"
slovenčina
(5.95 KB - HTML)
Stiahnuť

 

11 NOVEMBER 2020
Factsheet: "A European Health Union: tackling health crises together – The role of EU agencies"
slovenčina
(5.95 KB - HTML)
Stiahnuť

 

6 MÁJ 2021
STRATÉGIA EÚ PRE TERAPEUTIKÁ NA OCHORENIE COVID-19
slovenčina
(190.72 KB - HTML)
Stiahnuť