Skip to main content

Boj proti dezinformáciám

Rozlišovanie medzi faktami a fikciou – vakcíny

Nie ste si istí, či všetko, čo ste sa dočítali, je pravda? Tu sú fakty:

Vzhľadom na naliehavosť súčasnej krízy prijíma EÚ potrebné kroky, ktorými zabezpečí, aby vakcíny proti ochoreniu COVID-19 zodpovedajúce prísnym normám EÚ pre bezpečnosť a účinnosť boli dostupné čo najskôr pre všetkých, ktorí ich potrebujú.

Vakcinácia je jedným z najväčších úspechov verejného zdravotníctva. Na celom svete zachraňuje každý rok najmenej 2 až 3 milióny ľudí a mnohých ďalších ľudí ochraňuje pred ťažkým postihnutím a chronickými chorobami. EÚ sa snaží zabezpečiť, aby verejnosti boli sprístupnené iba tie vakcíny proti ochoreniu COVID-19, ktoré spĺňajú prísne normy EÚ v oblasti bezpečnosti a účinnosti. Komisia uzavrela so spoločnosťami vyvíjajúcimi vakcíny niekoľko predbežných kúpnych zmlúv a zabezpečila dostatočné dávky vakcín na očkovanie všetkých občanov EÚ. Všetky vakcíny, ktoré Európska komisia nadväzne na hodnotenie Európskej agentúry pre lieky povolila, budú uvedené na webovej stránke Bezpečné vakcíny proti ochoreniu COVID-19 pre Európanov: na tejto stránke sa dozviete aj to, ktoré vakcíny v súčasnosti EMA hodnotí a ktoré sa vyvíjajú.

Vakcíny pomáhajú chrániť ľudí pred škodlivými chorobami. Počas pandémie koronavírusu šírili niektorí ľudia nevedecké tvrdenia zamerané proti očkovaniu. Takéto tvrdenia zneužívajú strach ľudí, čím môžu značne poškodiť verejné zdravie. Zavádzajúce informácie, vedecky nepreukázané teórie a nepodložené tvrdenia o vakcínach, ktoré upravia DNA alebo otrávia príjemcov, vyvolávajú v ľuďoch pochybnosti a odrádzajú ich od očkovania.

Bezprecedentná vedecká mobilizácia priniesla sľubné výsledky. Koronavírus je mimoriadne nebezpečný a ovplyvňuje náš spôsob života. Globálna komunita v oblasti lekárskeho výskumu sa zamerala na vývoj bezpečných a účinných vakcín a podarilo sa jej nájsť liek v rekordne krátkom čase. Napriek naliehavosti situácie musia potenciálne vakcíny prejsť prísnym hodnotením zo strany Európskej agentúry pre lieky, aby sa zabezpečila ich účinnosť, bezpečnosť a vysoká kvalita pred tým, ako sa ponúknu verejnosti. Vďaka obrovskej mobilizácii zdrojov a odborných znalostí vo všetkých štádiách sa urýchlili procesy vývoja, hodnotenia a povoľovania.

  Digitálny COVID preukaz EÚ umožňuje všetkým Európanom bezpečne cestovať v EÚ i zahraničí, za prácou alebo za oddychom.

  Európska komisia predložila legislatívny návrh na digitálne COVID preukazy EÚ, ktoré slúžia ako potvrdenie, že daná osoba bola buď proti COVID-19 očkovaná, alebo má negatívny výsledok testu, alebo COVID-19 prekonala. Cieľom tohto preukazu je uľahčiť bezpečný a voľný pohyb občanov po všetkých členských štátoch EÚ. Preukaz obsahuje len minimálny súbor informácií, ktorými sa potvrdzuje, že daná osoba bola zaočkovaná, absolvovala test alebo toto ochorenie prekonala. Preukaz je bezplatný a poskytuje sa ako QR kód, a to buď digitálne alebo na papieri.

  QR kód obsahuje digitálny podpis na ochranu preukazu pred falšovaním. Pri kontrole preukazu sa skenuje kód QR a overuje podpis. Európska komisia vybudovala vstupnú bránu, vďaka ktorej sa všetky podpisy na preukazoch môžu overovať v celej EÚ. Osobné údaje držiteľa preukazu cez túto bránu neprechádzajú.

  V súvislosti s digitálnym COVID preukazom EÚ sa objavilo viacero zavádzajúcich informácií, a to buď priamo konšpiračných teórií alebo len nesprávnych informácií súvisiacich s legitímnymi obavami a otázkami. Patrí k nim napríklad informácia o tom, že preukaz bude zneužitý na obmedzenie cestovania pre tých, ktorí nie sú zaočkovaní. Táto informácia však nie je pravdivá. Jednou zo základných zásad digitálneho COVID preukazu EÚ je nediskriminácia: od členských štátov, ktoré požadujú potvrdenie o očkovaní, sa žiada, aby za rovnakých podmienok akceptovali negatívny výsledok testu alebo potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19. Preukaz nepridáva ďalšie obmedzenia ani zákaz cestovania; naopak, cestovanie v rámci EÚ sa ním uľahčuje.

  Čo je však najdôležitejšie, digitálny COVID preukaz EÚ je len dočasným opatrením. Komisia ho zruší hneď po tom, ako Svetová zdravotnícka organizácia ohlási ukončenie pandémie COVID-19.

  Môže sa stať, že očkovacia látka má vedľajšie účinky, no tie sú zvyčajne veľmi mierne a dočasné.

  Vedľajšie účinky sa netýkajú výlučne vakcín. Je známe, že vedľajšie účinky majú aj iné lieky či dokonca potraviny, pričom niektoré z nich sú závažnejšie, ale vo väčšine prípadov žiadne nepociťujeme. V zriedkavých prípadoch, keď sa vedľajšie účinky vyskytnú, sú takmer vždy málo závažné a netrvajú veľmi dlho. To platí aj pre vakcíny proti ochoreniu COVID-19. K najčastejším vedľajším účinkom očkovania patrí mierna a dočasná bolesť alebo opuch na mieste vpichu očkovacej látky, únava, zimnica, nevoľnosť, vracanie a horúčka. Menej než 10 % ľudí môže reagovať vyrážkami, žihľavkou alebo sčervenaním v mieste vpichu. Svrbenie v mieste vpichu sa vyskytuje ešte zriedkavejšie – u 1 zo 100 ľudí. Úplný zoznam možných vedľajších účinkov očkovacích látok, ktoré vyvinuli spoločnosti BioNTech-Pfizer, Moderna, AstraZeneca a Janssen je verejne dostupný. Viac informácií vám poskytne aj váš lekár.

  Každý výskyt závažných vedľajších účinkov, o ktorých sa predpokladá, že môžu byť reakciou na vakcináciu proti ochoreniu COVID-19, by sa mal brať vážne, avšak netreba ani robiť unáhlené závery. Aj keď sa symptóm dostaví krátko po očkovaní, neznamená to automaticky, že k nemu došlo v dôsledku samotnej vakcinácie; jeho príčiny vôbec nemusia súvisieť s očkovaním, čiže môže sa objaviť len nešťastnou zhodou okolností. Jediným spôsobom, ako zistiť, či boli príznaky skutočne spôsobené vakcináciou, je počkať, kým zdravotnícki pracovníci dôkladne preskúmajú všetky prípady očkovania a oddelia prípady, keď sa vedľajšie účinky naozaj vyskytli, od prípadov, ktoré s tým nesúvisia.

  Ak sa nazdávate, že sa u vás po očkovaní proti ochoreniu COVID-19 vyskytli nepriaznivé vedľajšie účinky, oznámte to vášmu lekárovi.

  Pacienti, ktorí sa zúčastňujú na klinickom skúšaní vakcín proti ochoreniu COVID-19, reprezentujú populáciu, ktorá bude tieto vakcíny používať, ak budú povolené.

  Prísne normy EÚ v oblasti bezpečnosti a účinnosti vyžadujú, aby každá nová očkovacia látka, napríklad vakcíny proti ochoreniu COVID-19, prešla prísnym klinickým skúšaním. Výrobca musí údaje z týchto klinických skúšok predložiť Európskej agentúre pre lieky, ktorá tieto údaje následne preskúma a rozhodne, či odporučí ich použitie Európskej komisii. Jedným z faktorov, ktoré Európska agentúra pre lieky skúma, je skupina pacientov testovaných počas klinického skúšania. Aby sa počas klinického skúšania overilo, či je očkovacia látka proti ochoreniu COVID-19 bezpečná a účinná, účastníci klinického skúšania musia reprezentovať populáciu, ktorá bude zaočkovaná, ak sa daná očkovacia látka povolí. Na klinickom skúšaní sa zúčastnila veľmi rôznorodá skupina účastníkov (rôzne etnické skupiny, vek a pohlavie). Účastníci klinického skúšania reprezentovali aj vysokorizikové skupiny a výsledky ukázali, že vo všetkých skupinách sa dosiahla vysoká úroveň bezpečnosti a účinnosti.

  Množstvo dezinformácií bolo zameraných aj na predpokladané vedľajšie účinky očkovacej látky na tehotné ženy. Je pravda, že údaje o používaní očkovacích látok proti ochoreniu COVID-19 počas tehotenstva sú veľmi obmedzené; tehotné ženy sa totiž zvyčajne na štúdiách nezúčastňujú, keďže tehotenstvo ovplyvňuje imunitný systém tehotných žien. V štúdiách na zvieratách sa však zistilo, že počas tehotenstva sa žiadne škodlivé účinky nevyskytli, a tak odborníci neočakávajú žiadne nepriaznivé vedľajšie účinky. Napriek tomu by sa rozhodnutie o tom, či tehotnú ženu zaočkovať alebo nie, malo prijať po dôkladnej konzultácii so zdravotníckym pracovníkom po zvážení prínosov a rizík. Výrobcovia vakcín budú naďalej pozorne monitorovať očkovaných jedincov s cieľom zabezpečiť dlhodobú účinnosť a bezpečnosť vakcín.

  Prirodzená imunita voči ochoreniu COVID-19 je dočasná a aj tí, ktorí boli predtým nakazení, by sa mali dať po konzultácii so svojím lekárom zaočkovať.

  Z dostupných vedeckých dôkazov o prirodzenej imunite voči ochoreniu COVID-19 po potvrdenom nakazení sa týmto ochorením vyplýva, že táto prirodzená imunita netrvá veľmi dlho. Väčšina odhadov naznačuje, že človek, ktorý bol týmto vírusom infikovaný a zotavil sa z ochorenia COVID-19, má prirodzenú imunitu približne šesť až osem mesiacov. Buďte opatrní, keď čítate neoverené tvrdenia o prirodzenej imunite voči ochoreniu COVID-19 po infekcii, a naďalej dodržiavajte opatrenia a chráňte sa pred prípadnou opätovnou infekciou: udržujte odstup od ostatných ľudí, noste rúško a často si umývajte ruky. Ak ste sa nedávno zotavili z ochorenia COVID-19, mali by ste sa poradiť s lekárom alebo s miestnymi úradníkmi v oblasti verejného zdravia o tom, kedy by ste sa mali dať zaočkovať.

  Očkovanie prebieha tak rýchlo, ako to umožňuje celosvetová výrobná kapacita.

  Miera zaočkovanosti v krajinách EÚ závisí od mnohých faktorov. Jedným z nich je výroba a distribúcia vakcín od výrobcov do krajín EÚ. Európska komisia vzhľadom na túto skutočnosť ponúkla v počiatočných štádiách pandémie spoločnostiam, ktoré vyvíjajú vakcíny, finančnú podporu s cieľom pomôcť im zvýšiť výrobné kapacity. Protihodnotou bol záväzok uvedených spoločností vyrobiť miliardy dávok očkovacích látok. Komisia odsúhlasila zmluvy s viacerými výrobcami očkovacích látok, pričom objednala 2,3 miliardy dávok budúcich očkovacích látok s cieľom maximalizovať šance získať najlepšiu vakcínu alebo vakcíny. EÚ zakúpila dávky očkovacích látok hneď, ako ich výrobcovia očkovacích látok začali ponúkať.

  Prvé dávky očkovacích látok boli do krajín EÚ dodané pred Európskymi dňami očkovania, ktoré sa uskutočnili 27. 29. decembra 2020. Distribúcia očkovacích látok od uvedeného obdobia závisí od vnútroštátnych a regionálnych organizácií a ich úrovne pripravenosti. 

  Zdravotné politiky sú v rukách členských štátov. Komisia koordinuje cezhraničné otázky a poskytuje podporu.

  Európska komisia podporuje európske krajiny a pomáha pri koordinácii úsilia v čase krízy. Zvýšením koordinácie medzi európskymi krajinami, posilnením našich lekárskych a vedeckých agentúr a uskutočnením iniciatív ako farmaceutická stratégia pre Európu sa Komisia pripravuje na budúce cezhraničné zdravotné krízy. Zdravotníctvo spadá vždy primárne do kompetencie členských štátov, ktoré sú zodpovedné za svoje vlastné politiky.

  Vakcíny proti ochoreniu COVID-19 prechádzajú pred schválením viacerými kolami prísneho testovania a partnerského hodnotenia.

  Proces schvaľovania vakcíny je dôkladný a transparentný. Vakcíny proti ochoreniu COVID-19 musia prejsť tromi fázami klinického skúšania a spĺňať prísne normy ešte pred tým, ako Európska agentúra pre lieky (EMA) vydá kladné odporúčanie a ako ich Európska komisia povolí na verejné použitie, rovnako ako pri akejkoľvek inej vakcíne. Farmaceutické spoločnosti vykonávajú tieto klinické skúšania podľa noriem stanovených agentúrou EMA s cieľom overiť účinky skúšaných liekov a chrániť dobré životné podmienky účastníkov skúšania. Okrem toho sú všetky klinické skúšania registrované v databáze EUClinical Trials (EudraCT), kde sú informácie o klinickom skúšaní verejne dostupné. Proces je transparentný, pretože k údajom má prístup každý.

  Vyššia efektívnosť pri vývoji vakcíny, a to bez ústupkov v účinnosti a prísnosti zdravotných noriem, sa podarila vďaka klinickým skúšaniam, ktoré sa vykonávali súbežne a s väčším počtom dobrovoľníkov ako zvyčajne, ako aj vďaka vyšším zdrojom, ktoré boli pridelené výskumným pracovníkom. Efektívnejší postup sa dosiahol aj tým, že vývojári vakcín mohli priebežne predkladať výsledky skúšania agentúre EMA počas celého štádia výskumu a vývoja. Údaje z klinického skúšania sa zvyčajne predkladajú na preskúmanie až po ukončení výskumu a vývoja. Preto keď vývojár podá žiadosť o povolenie na uvedenie vakcíny na trh, agentúra EMA potrebuje menej času na poskytnutie stanoviska, pretože podstatná časť hodnotenia sa už uskutočnila. Rýchlosť teda nie je na úkor kvality.

  Vakcíny proti ochoreniu COVID-19, rovnako ako iné typy vakcín, naučia váš imunitný systém chrániť sa pred vírusom, proti ktorému ste očkovaní.

  Pri podaní vakcíny sa zavedie malá, mŕtva časť škodlivého vírusu, aby si naše telá mohli vytvoriť imunitu proti vírusu, pričom nedochádza k infekcii. To nás chráni pred možnými budúcimi infekciami skutočného vírusu.

  Bunky v našom tele čítajú genetický kód – našu DNA – a vytvárajú dočasné genetické inštrukcie v podobe RNA, aby telo mohlo produkovať proteíny potrebné na rast a obnovu. Po vytvorení proteínov sa RNA rozloží. Vakcíny vyrobené spoločnosťami Pfizer-BioNTech a Moderna identifikovali špecifický proteín (tzv. spike proteín), ktorý vírusu umožňuje infikovať zdravé bunky u ľudí. Týmito vakcínami sa do buniek dostane modifikovaná RNA (mRNA), ktorá im dáva pokyn na tvorbu daného spike proteínu, avšak bez zvyšku vírusu. Naše telá potom majú imunitnú odpoveď na spike proteín, ktorý sa inak po prvom vystavení organizmu môže tvoriť dlhý čas. Vďaka tomuto procesu sa naše telo po očkovaní naučí identifikovať daný proteín a v prípade skutočnej infekcie ho dokážu rozpoznať a vyprodukovať protilátky potrebné na jeho odstránenie oveľa rýchlejšie.

  Neexistuje zatiaľ žiaden dôkaz, že tento proces poškodzuje naše bunky.

  Farmaceutické spoločnosti sú zodpovedné za vedľajšie účinky vakcín zakúpených v rámci stratégie EÚ v oblasti vakcín

  Zodpovednosť za výrobok vždy nesie spoločnosť, ktorá je držiteľom povolenia na uvedenie na trh. Spoločnosti sú zodpovedné za bezpečnosť svojich výrobkov a majú osobitné povinnosti, ako napríklad povinnosť vykonávať úplný plán monitorovania rizík, nahlasovať akékoľvek nepriaznivé účinky výrobku a prijímať potrebné následné opatrenia. EÚ niektoré pravidlá týkajúce sa vakcín upravila s cieľom zabezpečiť bezpečnú a účinnú vakcínu v kratšom čase. Pravidlá týkajúce sa bezpečnostných noriem sú však rovnako prísne ako predtým, a aj v tomto prípade stále platí smernica o zodpovednosti za výrobky. Inými slovami, tvrdenia, že Komisia uzavrela zmluvy, podľa ktorých výrobcovia vakcín nie sú zodpovední za prípadné vedľajšie účinky, sú jednoducho nepravdivé.

  Bezpečnosť a účinnosť povolených vakcín proti COVID-19 sa budú dôkladne monitorovať v rámci etablovaného systému EÚ na tento účel. Vzhľadom na krátky časový horizont ešte nemožno určiť, do akej miery sa pri novej vakcíne prejavia dlhodobé účinky. Keď sa v čase podania vakcíny vyskytne neočakávaný zdravotný problém, ľudia sa často domnievajú, že je medzi týmito javmi príčinná súvislosť. Novo schválené vakcíny proti ochoreniu COVID-19 sa budú neustále monitorovať s cieľom lepšie určiť, či sú predpokladané vedľajšie účinky spôsobené vakcínou a aká je ich dlhodobá účinnosť. Výrobcovia vakcín budú naďalej zodpovední a očakáva sa, že budú monitorovať dlhodobé účinky svojich vakcín dlho po ich podaní.

  Ak existuje dostatok spoľahlivých dôkazov o tom, že vakcína proti COVID-19 spĺňa prísne normy EÚ v oblasti bezpečnosti a účinnosti, EÚ odporučí jej použitie bez ohľadu na to, kto ju vyrobil.

  Podľa prokremeľských informácií EÚ podkopáva úsilie iných krajín. Predaj vakcín na medzinárodnom trhu podlieha prísnym európskym normám bezpečnosti a účinnosti, ktoré stanovila Európska agentúra pre lieky. Ruská vakcína Sputnik V proti ochoreniu COVID-19 je v súčasnosti predmetom priebežného preskúmania Európskou agentúrou pre lieky, ktorej odporúčanie určí, či Európska komisia povolí alebo nepovolí vakcínu na používanie v EÚ.

  Okrem toho majú prokremeľské dezinformačné kampane v Európe a v zahraničí dlhú históriu, ktorá bola dobre zdokumentovaná v projekte EUvsDisinfo. Napríklad sa zistilo, že prokremeľské subjekty propagujú vakcínu Sputnik V v Latinskej Amerike a zároveň sa snažia agitovať proti iným vakcínam.

  EÚ by napokon bola ochotná používať vakcínu vyvinutú kdekoľvek na svete, ale musela by spĺňať prísne európske normy bezpečnosti a účinnosti stanovené Európskou agentúrou pre lieky.

   Rozlišovanie medzi faktmi a fikciou – COVID-19

   Nie ste si istí, či všetko, čo ste sa dočítali, je pravda? Tu sú fakty:

   Väčšina vedcov a tvorcov politík sa zhoduje na tom, že zákaz vychádzania zachraňuje životy, ale nepredstavuje udržateľnú dlhodobú možnosť riešenia pandémie

   EÚ a všetky jej členské štáty budú vždy klásť zdravie a živobytie ľudí na prvé miesto. Počas pandémie bola väčšina krajín v celej Európe nútená prijať dočasné opatrenia na obmedzenie pohybu, aby zvládla vysoký počet nových prípadov. Je v záujme všetkých, aby boli zákazy vychádzania čo najkratšie, a to bez ohľadu na to, kde sa zaviedli, to je však možné len vtedy, ak majú želaný účinok: výrazné zníženie počtu nových infekcií. Zastavenie šírenia koronavírusu závisí aj od toho, ako dôsledne ľudia dodržiavajú príslušné usmernenia, teda či vo verejných priestoroch nosia rúško a dodržiavajú bezpečnú vzdialenosť.

   Tvorcovia politík a vedci si uvedomujú, že zákazy vychádzania sú nákladné a nie sú udržateľnou dlhodobou možnosťou, keďže neúmerne postihujú chudobných, rodiny s malými deťmi a pracovníkov, ktorí nemôžu pracovať z domu. Predstavujú veľkú záťaž pre hospodárstvo a majú škodlivý vplyv na duševné zdravie a blahobyt ľudí. Dočasné opatrenia na obmedzenie pohybu sú niekedy potrebné, pretože poskytujú zdravotníckym službám dostatok času na to, aby dostali situáciu pod kontrolu a aby sa predišlo najhoršiemu možnému scenáru.

   Keďže koronavírus sa šíri kvapôčkami a na dlhšie vzdialenosti prostredníctvom aerosólov, najmä pri slabom vetraní, obmedzenie kontaktu medzi ľuďmi je najspoľahlivejším spôsobom, ako prerušiť reťazce infekcie. Pri ďalšom nekontrolovanom šírení koronavírusu by napokon došlo k preťaženiu zdravotníckych služieb, čo by mohlo viesť k vyššej úmrtnosti.

    Buďte opatrní pri ľuďoch, ktorí na internete tvrdia, že našli „zázračný liek“

    Riadenie sa zdravotnými radami z neznámych alebo nespoľahlivých zdrojov môže ohroziť vaše zdravie. Nezabúdajte, že informácie o očkovacích látkach povolených Európskou komisiou nájdete na osobitnej webovej stránke zameranej na bezpečné vakcíny proti ochoreniu COVID-19. Vakcíny, ktoré sú na spomínanej stránke uvedené, boli povolené po dôkladnom hodnotení zo strany Európskej agentúry pre lieky, ktorá v súčasnosti skúma aj vakcíny iných farmaceutických spoločností. Mali by ste brať s rezervou tvrdenia o liekoch proti koronavírusu, ktoré neboli schválené Európskou agentúrou pre lieky alebo ktoré neboli odporúčané vašimi národnými zdravotníckymi orgánmi. Ak by ste takýmto tvrdeniam nedôverovali za bežných okolností, nedôverujte im ani teraz!

    Skôr, ako sa rozhodnete podeliť sa o akékoľvek informácie o liečbe, ktoré získate prostredníctvom sociálnych médií, dobre si to rozmyslite a uistite sa, že informácie o najnovšom vývoji máte overené z dôveryhodných zdrojov. Jedným z takýchto príkladov je diskusia o lieku hydroxychlorochín (liek používaný na prevenciu a liečbu malárie), ktorému sa venovala veľká pozornosť, a to napriek doterajším dôkazom z kontrolovaných štúdií, ktoré ukazujú, že tento liek je proti koronavírusu neúčinný. Nepodávajte si tento liek sami, ani iný „zázračný liek“. Na webovom sídle Európskej agentúry pre lieky nájdete aktuálne informácie o všetkých možných liečbach a liekoch proti ochoreniu COVID-19.

    Koronavírus sa môže šíriť len z jednej osoby na druhú kvapôčkami uvoľnenými pri kýchnutí, kašli alebo vydýchnutí, nie cez mobilné siete.

    Na internete je veľmi populárny mýtus, že za pandémiou koronavírusu je zavádzanie 5G sietí. To nie je pravda. Konšpiračné teórie nesprávne prepájajú 5G s pandémiou koronavírusu zrejme preto, že oba javy sú relatívne nové a nepozorovateľné ľudským okom. 5G je nová generácia mobilných sietí a – rovnako ako súčasné siete 4G – nedokáže nijako ovplyvňovať vírusy. 5G využíva na pripojenie rôznych zariadení rádiové vlny a nie je vektorom koronavírusu, ktorý prežíva len v kvapôčkach tekutín. Ešte presvedčivejším dôkazom proti tomuto mýtu je skutočnosť, že koronavírus sa rozšíril po celom svete, 5G siete však ešte neboli zavedené všade. Mnohé krajiny, ktoré nemajú žiadne 5G siete, mali veľké ohniská nákazy koronavírusom. Medzi koronavírusom a 5G sieťami jednoducho nie je žiadna súvislosť.

    Ochrana ľudí je najvyššou prioritou EÚ, a preto sa expozičné limity EÚ riadia prístupom „opatrnosti nikdy nie je dosť“. Expozičné limity EÚ pre širokú verejnosť vrátane 5G sú v skutočnosti 50-krát nižšie než úrovne, ktoré by (podľa dostupných vedeckých dôkazov) mohli mať vplyv na zdravie ľudí. Všetky zariadenia 5G musia pred uvedením do prevádzky spĺňať tieto neuveriteľne vysoké normy. Ak by neexistoval spôsob používania 5G bez ohrozenia zdravia a celkovej životnej pohody ľudí v Európe, EÚ by nebola odporučila jej používanie a členské štáty by ju boli zakázali.

    EÚ má koordinovaný plán obnovy Európy, ktorý zahŕňa podporu ľudí a podnikov a zároveň neustále riešenie zdravotných otázok.

    Zameriava sa na obnovu hospodárskej činnosti a vybudovanie spravodlivejšej, ekologickejšej a digitálnejšej Európy. Plán obnovy s celkovým rozpočtom vo výške 1,8 bilióna EUR pomôže Európe zotaviť sa z krízy a podporiť viaceré európske odvetvia pri rozbiehaní činností. Počíta s vytvorením významných programov ako NextGenerationEU, vďaka ktorým bude obnova udržateľná, inkluzívna a spravodlivá pre všetkých – vrátane obyvateľov vidieckych oblastí a tých, ktorí boli krízou zasiahnutí ťažko. Nástroj Európskej únie na obnovu (NextGenerationEU), ktorý bol vytvorený na základe vstupov všetkých členských štátov, podnieti hospodársku činnosť v celej EÚ. Čerpanie finančných prostriedkov bude podmienené prijatím ekonomických reforiem, ale bez uloženia úsporných opatrení.

    Zároveň má EÚ záujem zabezpečiť, aby občania mohli pokračovať v cestovaní po Európe bez toho, aby im hrozilo nebezpečenstvo nakazenia sa vírusom. Z webovej platformy Re-open EU, ktorá bola pôvodne spustená s cieľom pomôcť Európanom cestovať počas pandémie koronavírusu, sa stalo jednotné kontaktné miesto pre informácie o stave zdravotných opatrení, obmedzeniach a možnostiach cestovania v celej EÚ. EÚ a členské štáty sa zameriavajú predovšetkým na bezpečnosť a celkovú životnú pohodu ľudí.

    Za globálnym úsilím zastaviť pandémiu netreba hľadať nič zlé – vedci sa usilujú nájsť vakcínu pre všetkých

    Ak teória umožňuje veľmi pohodlne nájsť nejakého obetného baránka a pripísať mu vinu za všetky naše problémy, mali by sme si dobre rozmyslieť, či jej uveríme alebo nie. Konšpiračné teórie sú vo všeobecnosti lákavé, lebo nám ponúkajú zjednodušené a priame odpovede na zložité otázky. Využívajú predvídateľné vzorce uvažovania a zameriavajú sa na jasného a ľahko identifikovateľného „nepriateľa“. Riadia sa konvenčnými vzorcami, predvídateľnými plánmi, ktoré sa opakujú v rôznych scenároch a menia sa podľa potreby, aby sa mohli „ušiť na mieru“ rôznym aktérom. Nenechajte sa oklamať týmito príliš zjednodušenými a falošnými riešeniami tejto komplexnej zdravotnej krízy.

    Jedna z takýchto teórií – bez toho, aby bola podložená akýmikoľvek vierohodnými dôkazmi – tvrdí, že pôvodcom koronavírusu je Bill Gates, ktorý sleduje akýsi perfídny plán. To je samozrejme klamstvo. Nadácia Billa a Melindy Gatesovcov celé roky bojuje proti nebezpečným chorobám na celom svete, ako je detská obrna. V rámci boja proti koronavírusu nadácia poskytla 125 miliónov USD na podporu nezávislého kolektívneho medzinárodného úsilia zameraného na vývoj a zavedenie vakcíny, diagnostiky a liečby koronavírusovej nákazy. Nadácia sa okrem toho aktívne zapojila do darcovského maratónu v rámci globálnej reakcie na koronavírus, ktorý iniciovala Európska komisia 4. mája a na ktorom sa zaevidoval prísľub finančných prostriedkov vo výške 15,9 miliardy EUR od darcov na vývoj a všeobecné zavedenie diagnostiky, liečebných postupov a vakcín v boji proti koronavírusu. Samozrejme, akákoľvek vakcína proti koronavírusu bude musieť pred schválením prejsť prísnym klinickým skúšaním.

     EÚ má jedny z najsilnejších pravidiel ochrany údajov a súkromia na svete. Pandémia koronavírusu na tom nič nezmení.

     Digitálne technológie môžu chrániť a zachraňovať životy. Napríklad dobrovoľné používanie aplikácií na sledovanie kontaktov a výstrahy v súvislosti s koronavírusom môžu zohrávať kľúčovú úlohu vo všetkých fázach krízy a, najmä pri zvyšujúcom sa počte nových prípadov, dopĺňajú iné opatrenia, ako je zintenzívnenie testovania. Takéto aplikácie môžu pomôcť zastaviť šírenie vírusu vďaka prerušeniu reťazcov nákazy tak, že varujú používateľov, ktorí sa dostali do blízkosti nakazenej osoby. Všetky aplikácie na sledovanie kontaktov v súvislosti s koronavírusom musia byť dobrovoľné, transparentné, bezpečné, musia fungovať cezhranične a rešpektovať súkromie ľudí.

     S cieľom uľahčiť správne fungovanie aplikácií na sledovanie kontaktov Komisia poskytuje hosting bráne interoperability: ide o digitálnu infraštruktúru, ktorou sa má zabezpečiť, aby si národné aplikačné servery mohli navzájom vymieňať informácie. Toto riešenie, ktoré sa týka prevažnej väčšiny aplikácií na sledovanie kontaktov spustených v EÚ, bude pomáhať pracovníkom na služobnej ceste aj turistom, aby mohli bezpečne cestovať po Európe, kým pandémia stále trvá.

      Ochranné rúška chránia vaše zdravie, sú úplne bezpečné a mali by sa náležite používať a odstraňovať.

      Všetci sa chceme chrániť pred koronavírusom. Ak ochranné rúška používame správne, môžu nám pomôcť zostať počas pandémie v bezpečí a zdraví. Môžu výrazne obmedziť šírenie koronavírusu, a to najmä v uzavretých priestoroch. Ak ste sa vírusom nakazili, nemusíte mať žiadne príznaky. V tomto prípade môže nosenie rúška ochrániť ostatných.

      Rúška dopĺňajú iné preventívne techniky, ako je umývanie rúk a zachovávanie fyzického odstupu. Samotné nosenie rúšok nám úplnú ochranu nezaručí. Musia sa nosiť aj odstraňovať správne. Správne používanie rúšok nespôsobuje ťažkosti, ako je hypoxia (nedostatok kyslíka) či hyperkapnia (otrava oxidom uhličitým). EÚ prostredníctvom testov pred dodaním zabezpečuje, aby rúška, ktoré sa prostredníctvom mechanizmov podpory distribuujú v rámci celej EÚ, boli dostatočne kvalitné.

      Koronavírus môže mať komplikovaný priebeh aj u infikovaných ľudí z nízkorizikovej skupiny

      Každá generácia Európanov čelila nejakej veľkej výzve alebo hrozbe – výzvou pre našu generáciu je koronavírus. Nebezpečenstvo koronavírusu spočíva v jeho nákazlivosti. Nakaziť sa môže ktokoľvek a to môže viesť k vážnym komplikáciám, dokonca aj u mladých a zdravých jedincov.

      EÚ zareagovala tým, že uprednostnila ochranu životov a živobytia občanov a podujala sa úzko spolupracovať s členskými štátmi v záujme koordinácie a výmeny informácií a využívať všetky nástroje, ktoré má k dispozícii, na spomalenie šírenia nákazy a na hľadanie riešení. Momentálne nevieme, ako sa bude pandémia vyvíjať v budúcnosti, musíme sa však pripraviť na akúkoľvek možnosť.

      Pri nerešpektovaní oficiálnych odporúčaní sú ohrození rovnako mladí aj starší ľudia. Okrem toho stále nevieme, aké sú dlhodobé účinky vírusu. Vedecké výskumy stále prebiehajú a my jednoducho o víruse nemáme dostatočné informácie na to, aby sme mohli posúdiť, aké veľké škody môže spôsobiť. Vieme však, že infekcia vírusom by mohla uškodiť komukoľvek.

      V boji proti vírusu má každý svoju úlohu. Treba si dôkladne umývať ruky, nedotýkať sa tváre a dodržiavať bezpečnú vzdialenosť vo verejných priestoroch. Zároveň sa treba samoizolovať, ak sa u vás prejavia symptómy.

      Opatrenia na obmedzenie pohybu v celej Európe sú dočasné a neznamenajú koniec demokracie ani európskych hodnôt.

      Dodržiavanie obmedzovania sociálnych kontaktov a postupov na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 zachraňuje životy a zastavuje šírenie koronavírusu. Tieto opatrenia sú založené na najnovších vedeckých dôkazoch a údajoch, ktoré majú subjekty s rozhodovacou právomocou v každom členskom štáte k dispozícii. Národné vlády a Komisia si uvedomujú aj duševné a ekonomické dôsledky týchto obmedzení pohybu na obyvateľstvo a sú odhodlané dostať vírus pod kontrolu a čo najrýchlejšie otvoriť EÚ.

      Základné európske hodnoty, ako je sloboda pohybu a prejavu, sú neoddeliteľnou súčasťou modelu a spôsobu života EÚ a v tomto období krízy sú ešte dôležitejšie ako kedykoľvek predtým. Opatrenia na obmedzenie pohybu nenaznačujú odklon od týchto hodnôt alebo ich zánik, ale sú potrebné na riešenie rýchleho nárastu prípadov ochorenia COVID-19, ku ktorému dochádza počas pandémie. Vždy, keď počet nových prípadov klesne na prijateľnú úroveň, dočasné obmedzenia sa zrušia a Európania budú schopní obnoviť svoj normálny pohyb. Tieto opatrenia vykonávajú členské štáty len v reakcii na mimoriadne zlý vývoj situácie. EÚ je odhodlaná zabezpečiť, aby sa počas tohto náročného obdobia a po ňom tieto hodnoty dodržiavali v celej Únii.

      Na potvrdenie pôvodu pandémie COVID-19 je potrebné ďalšie vyšetrovanie.

      V súčasnosti je dôležitejšie ako kedykoľvek predtým pestovať solidaritu a spoluprácu s krajinami na celom svete, aby sme zvíťazili v boji proti koronavírusu. Dezinformácie a nepodložené obvinenia o pôvode koronavírusu môžu ľahko poškodiť životne dôležité medzinárodné podporné siete a ohrozujú životy. EÚ podporuje celosvetové úsilie o identifikáciu pôvodu pandémie, napríklad iniciatívu Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Global Study of Origins of Coronavirus (Globálna štúdia o pôvode koronavírusu).

      Ochorenie COVID-19 je spôsobené koronavírusovým kmeňom Sars-CoV-2 (ktorý je jedným z typov vírusov). Svetovej zdravotníckej organizácii nahlásili jeho výskyt 31. decembra 2019 z čínskeho Wuhanu. Koronavírusy spôsobujú respiračné ochorenia a môžu sa prenášať zo zvierat na ľudí. Nevieme určiť s absolútnou istotou, kde vírus vznikol. Ako sa však konštatuje v Globálnej štúdii WHO o pôvode koronavírusu, je možné predpokladať, že COVID-19 vznikol v dôsledku priameho zoonotického presahovania. Na druhej strane, na základe dostupných dôkazov bola možnosť laboratórnej nehody vo Wuhanskom virologickom ústave klasifikovaná ako mimoriadne nepravdepodobná. Na potvrdenie pôvodu pandémie COVID-19 je však potrebné ďalšie vyšetrovanie, pričom sa nevylučujú žiadne hypotézy.

      Je potrebné položiť si dôležité a potrebné otázky týkajúce nahlasovania a zvládania epidémie, ale obviňovaním iných za túto pandémiu sa súčasná situácia nezlepší. Pandémiu spôsobenú koronavírusom môžeme prekonať len spoločnými silami – v Európe aj vo svete. Celosvetové zdravie je spoločnou zodpovednosťou všetkých. Každé opomenutie alebo omeškanie pri výmene informácií o verejnom zdraví môže mať celosvetový negatívny dosah.

      Hoci EÚ konštruktívne spolupracuje so svojimi susedmi, vždy budeme upozorňovať na škodlivé dezinformácie a ich zdroje.

      Dezinformácie poškodzujú našu schopnosť robiť dobré rozhodnutia tým, že nás ohurujú rozporuplnými informáciami, spôsobujú zmätok a zneisťujú nás. Dôsledky môžu byť vážne – dokonca ohrozenie bezpečnosti ľudí, poškodenie dôvery v štátne orgány a médiá, oslabenie našej globálnej úlohy. V časoch stresu sme pri kontakte s dezinformáciami oveľa zraniteľnejší – no a niektorí ľudia využívajú koronavírusovú pandémiu na to, aby na nás zaútočili práve vtedy.

      Analýzy v rámci projektu EUvsDisinfo ukazujú, že na celom svete dochádza k aktívnemu šíreniu nepravdivých informácií a tvrdení, ktorých cieľom je cieľom rozosiať zmätok a nedôveru v súvislosti s reakciou Európy na koronavírus. Zahraniční aktéri vrátane tretích krajín, najmä v Rusku a Číne, podnikajú cielené operácie zahraničného vplyvu a dezinformačné kampane v súvislosti s koronavírusom v EÚ, jej susedstve a na celom svete v snahe narúšať demokratický dialóg, vystupňovať polarizáciu v spoločnosti a zlepšiť vnímanie ich vlastného prístupu ku koronavírusu. Najlepšou odpoveďou je poukazovať na tieto pokusy, identifikovať zodpovedné osoby a včas a často si hovoriť pravdu. Európska komisia, Európsky parlament a Európska služba pre vonkajšiu činnosť sa usilujú identifikovať šírenie dezinformácií o víruse a zvyšovať informovanosť o tomto jave.

      Vírusy sa nestarajú o to, odkiaľ ste. Je im jedno, akú máte etnickú príslušnosť alebo aký máte pas.

      Ľudia sa v rôznych častiach sveta pokúšajú obviňovať z koronavírusu rôzne skupiny – vírusu dávajú nálepky „európsky“, „čínsky“, „britský“ alebo „americký“. Pravdou je, že ide o vírus, ktorý sa šíri z jednej infikovanej osoby na druhú prostredníctvom kvapôčok, ktoré sa uvoľňujú dôsledkom kýchania, kašľania alebo vydychovania, a neprenášajú ho žiadne konkrétne populácie alebo skupiny. Ak ste sa dočítali, že vírus účelne šíria migranti, môžeme vás ubezpečiť, že tieto tvrdenia nie sú podložené žiadnymi vedeckými faktmi. Koronavírus je globálnou krízou, ktorá si vyžaduje globálnu solidaritu.

      EÚ podporuje investície členských štátov v oblasti verejného zdravia

      EÚ podporuje výrazné investície do verejného zdravia a na základe jej rozpočtových pravidiel sa nikdy nevyžadovali škrty v tejto oblasti. V Európe patria ľudia a ich zdravie na prvé miesto a verejné výdavky na zdravotnú starostlivosť sa vo väčšine krajín EÚ za posledné desaťročie zvýšili. Ide o politiku, ktorá vždy odlišovala Európsku úniu od zvyšku sveta. EÚ nedávno spustila plán na podporu krajín počas krízy, v rámci ktorého upravila pravidlá tak, aby krajiny mohli vynakladať viac prostriedkov na núdzové opatrenia a zamerať svoje úsilie na to, čo je najdôležitejšie – ochranu ľudí.

      Nejde však o žiadnu novinku – od finančného kolapsu v roku 2008 EÚ zaviedla viacero finančných iniciatív na podporu všetkých členských štátov – najmä tých, ktoré boli krízou najpostihnutejšie, ako sú Grécko, Španielsko a Taliansko. V krajinách ako Grécko nemali podniknuté reformy negatívny vplyv na systémy zdravotnej starostlivosti – naopak, program EÚ na podporu stability pomohol rozšíriť všeobecne dostupnú zdravotnú starostlivosť a komplexný systém zdravotníctva. Okrem podpory malých podnikov, výskumu a inovácií a projektov týkajúcich sa klímy pomohol investičný plán financovať veľký počet projektov v oblasti zdravotníctva, ako je rozvoj nových onkologických terapií a rozširovanie a modernizácia nemocníc. Komisia predložila aj program EU4Health na posilnenie opatrení EÚ proti pandémii. Program by mal mať rozpočet 5,1 miliardy EUR, z ktorého sa bude poskytovať financovanie pre krajiny EÚ, zdravotnícke organizácie a mimovládne organizácie.

      EÚ sa stará o veci, za ktoré zodpovedá, aby sa vlády mohli sústrediť na vlastné priority.

      Právomoc prijímať vnútroštátne právne predpisy a rozhodnutia na boj proti koronavírusu je vo výlučnej kompetencii členských štátoch a tiež regiónov v niektorých členských štátoch. Komisia nemá právo zasahovať do vnútroštátnych právnych predpisov ani rozhodnutí týkajúcich sa takej problematiky, ako je zdravie. Na druhej strane EÚ môže zaviesť európske politiky a koordinovať celoeurópske iniciatívy s cieľom riešiť krízu v spolupráci s členskými štátmi. Príkladom je rozhodnutie o uzavretí oblasti alebo uzatvorení hraníc krajiny, ktoré sa prijíma na vnútroštátnej úrovni, zatiaľ čo mobilizácia prostriedkov vo výške viac ako 100 miliónov EUR na získanie vakcíny, nových spôsobov liečby a diagnostických testov sa realizuje na úrovni EÚ na základe programu Únie Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inováciu. Uvedená suma dopĺňa súčasný záväzok Komisie poskytnúť 15,9 miliardy EUR na iniciatívu globálnej reakcie na koronavírus, ktorú 4. mája 2020 spustila predsedníčka EK Ursula von der Leyenová.

      Nenechajte sa oklamať botmi

      Nahlasovanie dezinformácií a mylných informácií na platformách

      Nepravdivé a zavádzajúce informácie o očkovacích látkach proti ochoreniu COVID-19, ktoré sa šíria online, ohrozujú našu schopnosť prekonať pandémiu. Dezinformácie a mylné informácie o očkovacích látkach znižujú dôveru ľudí v lekársku vedu a zdravotníckych pracovníkov. Preto je veľmi dôležité, aby sa každý z nás pričinil o to, aby ľudia dostávali pravdivé informácie.

      Môžete pomôcť obmedziť šírenie mylných informácií tým, že nahlásite online obsah, o ktorom sa domnievate, že je nepravdivý alebo zavádzajúci. S cieľom pomôcť vám v tejto veci vytvorila WHO webovú stránku, na ktorej sa uvádza, ako nahlasovať nepravdivé alebo zavádzajúce informácie na platformách sociálnych médií.

      Nahlásiť dezinformácie a mylné informácie

      Identifikácia konšpiračných teórií

      V súvislosti s pandémiou koronavírusu sa objavilo veľké množstvo nebezpečných konšpiračných teórií, ktoré sa šíria väčšinou na internete. Tieto teórie ponúkajú škodlivé, za vlasy pritiahnuté vysvetlenia pôvodu vírusu a toho, kto je za jeho šírenie zodpovedný. Európska komisia a UNESCO v rámci snahy o komplexné riešenie negatívneho vplyvu konšpiračných teórií uverejňujú rad prístupných vzdelávacích infografík, ktoré majú občanom pomôcť konšpiračné teórie identifikovať a čeliť im.

      Ďalšie informácie

      Dajte si pozor na online podvody

      Dajte si pozor na online podvody v súvislosti s výrobkami, ktoré údajne môžu infekciu COVID-19 vyliečiť alebo jej zabrániť. Nečestní obchodníci môžu propagovať alebo sa snažiť predať spotrebiteľom výrobky, ako sú ochranné rúška alebo dezinfekčné prostriedky na ruky, ktoré údajne môžu zabrániť infekcii alebo ju vyliečiť. Môže však ísť o podvod a vy sa môžete stať jeho obeťou. Tu nájdete rady, ktoré vám môžu pomôcť odhaliť prípadné podvody a vyhnúť sa im.

      Komisia 2. marca 2021 uverejnila výročnú správu o systéme Safety Gate, teda o systéme EÚ na rýchlu výmenu informácií o nebezpečnom spotrebnom tovare, ktorý pomáha sťahovať nebezpečné nepotravinové výrobky z trhu.

      Dokumenty týkajúce sa systému Safety Gate

      Online zdroje a nástroje

      Online zdroje a nástroje pre študentov, učiteľov a pedagógov týkajúce sa vypuknutia nákazy COVID-19.

      Prečítajte si náš príspevok na platforme Medium o piatich veciach, ktoré by ste mali vedieť o koronavíruse