Skip to main content

Oifig an Ionchúisitheora Phoiblí Eorpaigh (OIPE)

Is comhlacht neamhspleách de chuid an Aontais é OIPE atá inniúil chun coireanna i gcoinne bhuiséad an Aontais a chomhrac.

Misean

Is oifig ionchúisimh phoiblí neamhspleách dhíláraithe an Aontais Eorpaigh í Oifig an Ionchúisitheora Phoiblí Eorpaigh (www.eppo.europa.eu) lena ngabhann an inniúlacht chun coireanna i gcoinne bhuiséad an Aontais a imscrúdú, a ionchúiseamh agus a thabhairt chun breithiúnais, cuir i gcás calaois, éilliú nó calaois thromchúiseach trasteorann CBL. An Rialachán lena mbunaítear Oifig an Ionchúisitheora Phoiblí Eorpaigh faoi chomhar feabhsaithe, glacadh é an 12 Deireadh Fómhair 2017 agus tháinig sé i bhfeidhm an 20 Deireadh Fómhair 2017. Faoi láthair, tá 22 thír den Aontas rannpháirteach.

San am i láthair, is iad na húdaráis náisiúnta amháin atá in ann calaois i gcoinne bhuiséad an Aontais a imscrúdú agus a ionchúiseamh. Ach níl cumhacht ar bith acu lasmuigh dá dteorainneacha féin. Comhlachtaí de chuid an Aontais atá ann cheana, cuir i gcás Eurojust, Europol agus Oifig Frith-Chalaoise an Aontais, níl na cumhachtaí is gá acu chun imscrúduithe coiriúla a dhéanamh ná iad a ionchúiseamh.

Struchtúr agus saintréithe

EPPO Structure

Tá Oifig an Ionchúisitheora Phoiblí Eorpaigh á cur ar bun faoi láthair, agus is é an aidhm atá ann go mbeidh sí feidhmiúil i mí an Mhárta 2021. Is i Lucsamburg atá Oifig an Ionchúisitheora Phoiblí Eorpaigh lonnaithe.

Feidhmeoidh Oifig an Ionchúisitheora Phoiblí Eorpaigh mar aon oifig amháin ar fud na dtíortha go léir den Aontas atá rannpháirteach inti, agus tabharfaidh sí le chéile iarrachtaí Eorpacha agus iarrachtaí náisiúnta forfheidhmithe dlí trí chur chuige aontaithe, éifeachtúil, gan uaim. Tógfar Oifig an Ionchúisitheora Phoiblí Eorpaigh ar dhá leibhéal: an leibhéal lárnach agus an leibhéal náisiúnta. Beidh an leibhéal lárnach comhdhéanta den Phríomh-Ionchúisitheoir Eorpach, beirt Ionadaithe, 22 Ionchúisitheoir Eorpacha (ceann amháin in aghaidh na tíre rannpháirtí den Aontas), beirt díobh sin ina gcáil mar Ionadaí an Phríomh-Ionchúisitheora Eorpaigh agus Ionadaí an Stiúrthóra Riaracháin. Beidh an leibhéal díláraithe comhdhéanta d’Ionchúisitheoirí Tarmligthe Eorpacha a bheidh lonnaithe sna tíortha den Aontas atá rannpháirteach. Déanfaidh an leibhéal lárnach maoirseacht ar na himscrúduithe agus na hionchúisimh a dhéanfar ar an leibhéal náisiúnta. Mar riail bhunaidh, is iad na hIonchúisitheoirí Tarmligthe Eorpacha a dhéanfaidh coireanna a imscrúdú agus a ionchúiseamh ina dtír féin.

Cinnteofar cearta na ndaoine atá faoi dhrochamhras agus na daoine a bhfuil coir curtha ina leith trí choimircí cuimsitheacha nós imeachta, iad bunaithe ar dhlí an Aontais agus ar an dlí náisiúnta atá ann cheana. Déanfaidh Oifig an Ionchúisitheora Phoiblí Eorpaigh deimhin de go ndéanfaidh gníomhaíochtaí na hoifige na cearta faoi ráthaíocht na Cairte um Chearta Bunúsacha san Aontas a urramú, an ceart chun triail chóir a fháil agus an ceart chun cosanta san áireamh. Gníomhartha nós imeachta Oifig an Ionchúisitheora Phoiblí Eorpaigh, beidh siad faoi réir athbhreithniú breithiúnach ag na cúirteanna náisiúnta. Trí réamhrialuithe, tá cumhachtaí iarmharacha ag Cúirt Bhreithiúnais an Aontais chun cur chun feidhme comhsheasmhach dhlí an Aontais a chinntiú.

Treoir CLA

Amhail ón 6 Iúil 2019, ní mór Treoir (AE) 2017/1371 maidir leis an gcomhrac in aghaidh na calaoise ar leasanna airgeadais an Aontais trí bhíthin an dlí choiriúil a bheith trasuite ag na Ballstáit ina ndlíthe náisiúnta (‘Treoir CLA’). Leis na rialacha nua, méadófar leibhéal cosanta bhuiséad an Aontas trí shainmhínithe, smachtbhannaí agus tréimhsí teorann a chomhchuibhiú maidir le coireanna coiriúla a dhéanann difear do leasanna airgeadais an Aontais. Is ionstraim fhíor-riachtanach í an Treoir maidir le dlí coiriúil na mBallstát a chomhchuibhiú i réimse coireanna i gcoinne bhuiséad an Aontais ach, sa bhreis air sin, leagtar síos inti an bhunsraith d'Oifig an Ionchúisitheora Phoiblí Eorpaigh amach anseo, ar oifig í a dhéanfaidh na coireanna a imscrúdú, a ionchúiseamh agus a fhorfheidhmiú sa chleachtas.

Folúntais

Is féidir teacht ar na folúntais ar www.eppo.europa.eu

Tuilleadh Eolais

Bróisiúir OIPE (iliomad teangacha)

Bileoga eolais OIPE (iliomad teangacha)

Grafaic faisnéise OIPE

Rialachán (AE) 2017/1939 an 12 Deireadh Fómhair 2017 ón gComhairle lena gcuirtear chun feidhme comhar feabhsaithe maidir le bunú Oifig an Ionchúisitheora Phoiblí Eorpaigh (‘OIPE’)

Treoir (AE) 2017/1371 an 5 Iúil 2019 maidir leis an gcomhrac in aghaidh na calaoise ar leasanna airgeadais an Aontais trí bhíthin an dlí choiriúil

Preaseisiúint ón gCoimisiún Eorpach lena gcuirtear in iúl gur díol sásaimh dó an cinneadh ó 20 Ballstát Oifig an Ionchúisitheora Phoiblí Eorpaigh a bhunú, an 8 Meitheamh 2017

Bileog eolais ón gCoimisiún Eorpach a bhaineann le Ceisteanna Coitianta maidir le hOifig an Ionchúisitheora Phoiblí Eorpaigh, an 8 Meitheamh 2017

Cinneadh ón gCoimisiún an 1 Lúnasa 2018 lena ndeimhnítear rannpháirtíocht na hÍsiltíre in Oifig an Ionchúisitheora Phoiblí Eorpaigh

Cinneadh ón gCoimisiún an 7 Lúnasa 2018 lena ndeimhnítear rannpháirtíocht Mhálta in Oifig an Ionchúisitheora Phoiblí Eorpaigh

Teachtaireacht ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle an 12 Meán Fómhair 2018: tionscnamh lena gcuirfear le hinniúlachtaí Oifig an Ionchúisitheora Phoiblí Eorpaigh chun coireanna sceimhlitheoireachta trasteorann a chuimsiú

Iarscríbhinn leis an Teachtaireacht ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle an 12 Meán Fómhair 2018

Bileog eolais ón gCoimisiún Eorpach maidir le Staid an Aontais 2018 – Oifig an Ionchúisitheora Phoiblí Eorpaigh agus í treisithe chun coireanna sceimhlitheoireachta a chomhrac