Skip to main content
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (www.eppo.europa.eu) είναι ανεξάρτητο όργανο της Ένωσης, αρμόδιο για την καταπολέμηση των εγκλημάτων κατά του προϋπολογισμού της Ένωσης.

Αποστολή

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (www.eppo.europa.eu) αποτελεί ανεξάρτητη και αποκεντρωμένη εισαγγελική αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αρμοδιότητα να διερευνά, να διώκει και να παραπέμπει στη δικαιοσύνη εγκλήματα κατά του προϋπολογισμού της ΕΕ, όπως εγκλήματα απάτης, διαφθοράς ή σοβαρής διασυνοριακής απάτης στον τομέα του ΦΠΑ. Ο κανονισμός για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στο πλαίσιο ενισχυμένης συνεργασίας εκδόθηκε στις 12 Οκτωβρίου 2017 και άρχισε να ισχύει στις 20 Νοεμβρίου 2017. Μέχρι σήμερα συμμετέχουν 22 χώρες της ΕΕ.

Επί του παρόντος, μόνο οι εθνικές αρχές έχουν τη δυνατότητα να διερευνούν και να διώκουν περιπτώσεις απάτης κατά του προϋπολογισμού της ΕΕ. Ωστόσο, οι εξουσίες τους περιορίζονται εντός των εθνικών συνόρων. Οι υφιστάμενοι οργανισμοί της ΕΕ, όπως η Eurojust, η Ευρωπόλ και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), δεν διαθέτουν τις αναγκαίες εξουσίες για να διεξάγουν ποινικές έρευνες και να ασκούν ποινικές διώξεις.

Δομή και χαρακτηριστικά

EPPO Structure

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία βρίσκεται επί του παρόντος στο στάδιο της συγκρότησης, με στόχο να αρχίσει να λειτουργεί τον Μάρτιο του 2021. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει την έδρα της στο Λουξεμβούργο.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα λειτουργεί ως ενιαία αρχή σε όλες τις συμμετέχουσες χώρες της ΕΕ και θα συνδυάζει ευρωπαϊκές και εθνικές προσπάθειες επιβολής του νόμου σε μια ενιαία, αδιάλειπτη και αποδοτική προσέγγιση. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα είναι δομημένη σε δύο επίπεδα: σε κεντρικό και σε εθνικό. Το κεντρικό επίπεδο θα αποτελείται από τον Ευρωπαίο γενικό εισαγγελέα, τους δύο αναπληρωτές του, 22 Ευρωπαίους εισαγγελείς (έναν ανά συμμετέχουσα χώρα της ΕΕ), εκ των οποίων δύο θα οι είναι αναπληρωτές του Ευρωπαίου γενικού εισαγγελέα, και τον διοικητικό διευθυντή. Το αποκεντρωμένο, εθνικό επίπεδο θα αποτελείται από Ευρωπαίους εντεταλμένους εισαγγελείς, η έδρα των οποίων θα βρίσκεται στις συμμετέχουσες χώρες της ΕΕ. Το κεντρικό επίπεδο θα εποπτεύει τις έρευνες και τις διώξεις που θα λαμβάνουν χώρα στο εθνικό επίπεδο. Κατά κανόνα, οι Ευρωπαίοι εντεταλμένοι εισαγγελείς θα διενεργούν τις έρευνες και θα ασκούν τις διώξεις στη χώρα τους.

Τα δικαιώματα των υπόπτων και των κατηγορουμένων θα διασφαλίζονται με ολοκληρωμένες δικονομικές εγγυήσεις βάσει του ισχύοντος ενωσιακού και εθνικού δικαίου. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα διασφαλίζει κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων της τον σεβασμό των δικαιωμάτων που κατοχυρώνονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων του δικαιώματος σε δίκαιη δίκη και των δικαιωμάτων της υπεράσπισης. Οι διαδικαστικές πράξεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας θα υπόκεινται σε δικαστικό έλεγχο από τα εθνικά δικαστήρια. Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης —μέσω προδικαστικών αποφάσεων— έχει επικουρικές αρμοδιότητες για τη διασφάλιση της συνεπούς εφαρμογής του ενωσιακού δικαίου.

Οδηγία ΠΟΣ

Από τις 6 Ιουλίου 2019, τα κράτη μέλη οφείλουν να έχουν μεταφέρει στο εθνικό τους δίκαιο την οδηγία (ΕΕ) 2017/1371 σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (στο εξής: οδηγία ΠΟΣ). Οι νέοι κανόνες θα αυξήσουν το επίπεδο προστασίας του προϋπολογισμού της ΕΕ με την εναρμόνιση των ορισμών, των κυρώσεων και των προθεσμιών παραγραφής των ποινικών αδικημάτων εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. Η εν λόγω οδηγία δεν αποτελεί μόνο ουσιώδες μέσο για την εναρμόνιση του ποινικού δικαίου των κρατών μελών όσον αφορά τα εγκλήματα κατά του προϋπολογισμού της Ένωσης, αλλά θέτει επίσης τα θεμέλια για τη μελλοντική Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία θα διερευνά, θα διώκει και θα επιβάλλει τον νόμο στην πράξη στις περιπτώσεις τέτοιων εγκλημάτων.

Κενές θέσεις

Οι υπάρχουσες κενές θέσεις δημοσιεύονται στη διεύθυνση www.eppo.europa.eu.

Περισσότερες πληροφορίες

Φυλλάδια της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (σε διάφορες γλώσσες)

Ενημερωτικά δελτία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (σε διάφορες γλώσσες)

Ενημερωτικό γράφημα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1939 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 2017, σχετικά με την εφαρμογή ενισχυμένης συνεργασίας για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

Οδηγία (EE) 2017/1371, της 5ης Ιουλίου 2017, σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης

Δελτίο Τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 8ης Ιουνίου 2017, με το οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει την απόφαση 20 κρατών μελών να συστήσουν την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Ενημερωτικό δελτίο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 8ης Ιουνίου 2017, με τίτλο «Συχνές ερωτήσεις για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία»

Απόφαση της Επιτροπής, της 1ης Αυγούστου 2018, που επιβεβαιώνει τη συμμετοχή των Κάτω Χωρών στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Απόφαση της Επιτροπής, της 7ης Αυγούστου 2018, που επιβεβαιώνει τη συμμετοχή της Μάλτας στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 12ης Σεπτεμβρίου 2018: πρωτοβουλία για την επέκταση των αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στα διασυνοριακά εγκλήματα τρομοκρατίας

Παράρτημα της ανακοίνωσης της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 12ης Σεπτεμβρίου 2018

Ενημερωτικό δελτίο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την κατάσταση της Ένωσης το 2018 — Μια ενισχυμένη Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την καταπολέμηση των εγκλημάτων τρομοκρατίας