Skip to main content

Europos prokuratūra

Europos prokuratūra (www.eppo.europa.eu) yra nepriklausoma Sąjungos įstaiga, kompetentinga kovoti su nusikaltimais Sąjungos biudžetui.

Misija

Europos prokuratūra (www.eppo.europa.eu) yra nepriklausoma ir decentralizuota Europos Sąjungos prokuratūra, kompetentinga tirti nusikaltimus, susijusius su ES biudžetu, (kaip antai sukčiavimo, korupcijos ar sunkaus tarpvalstybinio PVM sukčiavimo atvejus), vykdyti kaltininkų baudžiamąjį persekiojimą ir perduoti juos teismui. Reglamentas, kuriuo pagal tvirtesnio bendradarbiavimo procedūrą įsteigiama Europos prokuratūra, priimtas 2017 m. spalio 12 d., jis įsigaliojo 2017 m. lapkričio 20 d. Šiuo metu dalyvauja 22 ES šalys.

Šiuo metu tik nacionalinės valdžios institucijos gali vykdyti ES biudžetui kenkiančio sukčiavimo tyrimą ir baudžiamąjį persekiojimą. Tačiau jos įgaliotos veikti tik savo šalyje. Esamoms ES įstaigoms, pavyzdžiui, Eurojustui, Europolui ir ES kovos su sukčiavimu tarnybai (OLAF), trūksta reikiamų įgaliojimų vykdyti nusikalstamų veikų tyrimus ir baudžiamąjį persekiojimą.

Struktūra ir ypatybės

EPPO Structure

Europos prokuratūra šiuo metu kuriama ir turėtų pradėti veikti 2021 m. kovo mėn. Europos prokuratūros būstinė yra Liuksemburge.

Europos prokuratūra bus viena visose dalyvaujančiose ES šalyse veikianti tarnyba, sutelkianti europines ir nacionalines teisėsaugos pastangas į bendrą sklandžią ir veiksmingą sistemą. Europos prokuratūra bus dviejų lygmenų – centrinio ir nacionalinio. Centrinį lygmenį sudarys Europos vyriausiasis prokuroras, jo du pavaduotojai, 22 Europos prokurorai (po vieną iš kiekvienos dalyvaujančios ES šalies, du iš jų – Europos vyriausiojo prokuroro pavaduotojai) ir administracijos direktorius. Decentralizuotą lygmenį sudarys Europos deleguotieji prokurorai, dirbantys dalyvaujančiose ES šalyse. Nacionaliniu lygmeniu vykdomi tyrimai ir baudžiamasis persekiojimas bus prižiūrimi centralizuotai. Paprastai tyrimą ir baudžiamąjį persekiojimą savo ES šalyje vykdys Europos deleguotieji prokurorai.

Įtariamųjų ir kaltinamųjų teisės bus užtikrintos visapusiškomis procedūrinėmis garantijomis, pagrįstomis galiojančia ES ir nacionaline teise. Europos prokuratūra užtikrins, kad vykdant jos veiklą būtų gerbiamos ES pagrindinių teisių chartijoje garantuojamos teisės, įskaitant teisę į teisingą bylos nagrinėjimą ir teisę į gynybą. Europos prokuratūros procesinių aktų teisminę priežiūrą atliks nacionaliniai teismai. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas, priimdamas prejudicinius sprendimus, turi papildomus įgaliojimus užtikrinti nuoseklų ES teisės taikymą.

FIA direktyva

2019 m. liepos 6 d. valstybės narės turėjo perkelti Direktyvą (ES) 2017/1371 dėl kovos su Sąjungos finansiniams interesams kenkiančiu sukčiavimu baudžiamosios teisės priemonėmis (toliau – FIA direktyva) į savo nacionalinę teisę. Naujosiomis taisyklėmis bus padidintas ES biudžeto apsaugos lygis, nes suderinamos Sąjungos finansiniams interesams kenkiančių nusikalstamų veikų apibrėžtys, sankcijos ir senaties terminai. Direktyva ne tik yra esminė priemonė siekiant suderinti valstybių narių baudžiamąją teisę nusikaltimų Sąjungos biudžetui srityje, bet ir padeda pagrindus būsimai Europos prokuratūrai, kuri tirs nusikalstamas veikas, vykdys baudžiamąjį persekiojimą ir praktiškai užtikrins sprendimų vykdymą.

Darbo pasiūlymai

Darbo pasiūlymus galima rasti adresu www.eppo.europa.eu.

Daugiau informacijos

Europos prokuratūra. Brošiūros (keliomis kalbos)

Europos prokuratūra. Informacijos suvestinės (keliomis kalbos)

Europos prokuratūra. Infografikas

2017 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentas (ES) 2017/1939, kuriuo įgyvendinamas tvirtesnis bendradarbiavimas Europos prokuratūros įsteigimo srityje

2019 m. liepos 5 d. Direktyva (ES) 2017/1371 dėl kovos su Sąjungos finansiniams interesams kenkiančiu sukčiavimu baudžiamosios teisės priemonėmis

2017 m. birželio 8 d. Europos Komisijos pranešimas spaudai, kuriame palankiai vertinamas 20 valstybių narių sprendimas įsteigti Europos prokuratūrą

2017 m. birželio 8 d. Europos Komisijos faktų suvestinė dėl dažnai užduodamų klausimų apie Europos prokuratūrą

2018 m. rugpjūčio 1 d. Komisijos sprendimas, kuriuo patvirtinamas Nyderlandų dalyvavimas Europos prokuratūros veikloje

2018 m. rugpjūčio 7 d. Komisijos sprendimas, kuriuo patvirtinamas Maltos dalyvavimas Europos prokuratūros veikloje

2018 m. rugsėjo 12 d. Komisijos komunikatas Europos Parlamentui ir Europos Vadovų Tarybai „Iniciatyva išplėsti Europos prokuratūros įgaliojimus, kad jie apimtų ir kovą su tarpvalstybiniais teroristiniais nusikaltimais“

2018 m. rugsėjo 12 d. Komisijos komunikato Europos Parlamentui ir Europos Vadovų Tarybai priedas

Europos Komisijos faktų suvestinė apie 2018 m. pranešimą apie Sąjungos padėtį „Kovai su teroristiniais nusikaltimais – stipresnė Europos prokuratūra“