Skip to main content

Európska prokuratúra (EPPO)

Európska prokuratúra (www.eppo.europa.eu) je nezávislým orgánom Únie, do ktorého právomoci patrí boj proti trestným činom poškodzujúcim rozpočet Únie.

Poslanie

Európska prokuratúra (www.eppo.europa.eu) je nezávislou a decentralizovanou prokuratúrou Európskej únie s právomocou vyšetrovať, trestne stíhať a podať obžalobu na páchateľov trestných činov poškodzujúcich rozpočet EÚ, ako sú podvody, korupcia alebo závažné cezhraničné podvody v oblasti DPH. Nariadenie, ktorým sa v rámci posilnenej spolupráce zriaďuje Európska prokuratúra, bolo prijaté 12. októbra 2017 a účinnosť nadobudlo 20. novembra 2017. V tejto fáze sa na ňom zúčastňuje 22 krajín EÚ.

V súčasnosti môžu podvody poškodzujúce rozpočet EÚ vyšetrovať a ich páchateľov stíhať len vnútroštátne orgány. Ich právomoci však siahajú len po štátne hranice. Existujúcim orgánom EÚ, ako sú napríklad Eurojust, Europol alebo Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF), chýbajú potrebné právomoci na vedenie vyšetrovaní a trestných stíhaní.

Štruktúra a charakteristika

EPPO Structure

V súčasnosti sa Európska prokuratúra vytvára, pričom fungovať by mala začať v marci 2021. Európska prokuratúra má sídlo v Luxemburgu.

Európska prokuratúra bude fungovať ako jediný úrad pre všetky zúčastnené krajiny EÚ a bude spájať úsilie o presadzovanie práva na európskej aj vnútroštátnej úrovni do jednotného, plynulého a efektívneho prístupu. Európska prokuratúra bude vybudovaná na dvoch úrovniach: ústrednej a vnútroštátnej. Ústrednú úroveň bude tvoriť hlavný európsky prokurátor, jeho dvaja zástupcovia, 22 európskych prokurátorov (jeden z každej zúčastnenej krajiny EÚ), z ktorých dvaja budú zástupcami hlavného európskeho prokurátora a administratívneho riaditeľa. Decentralizovanú úroveň budú tvoriť delegovaní európski prokurátori, ktorí budú sídliť v zúčastnených krajinách EÚ. Ústredná úroveň bude dohliadať na vyšetrovania a trestné stíhania na vnútroštátnej úrovni. Vyšetrovanie a trestné stíhanie budú v krajinách EÚ spravidla viesť príslušní delegovaní európski prokurátori.

Práva podozrivých a obvinených osôb budú zaručené komplexnými procesnými zárukami, ktoré sú založené na existujúcom práve EÚ a na vnútroštátnom práve. Európska prokuratúra zabezpečí, aby sa pri jej činnosti dodržiavali práva zaručené Chartou základných práv Európskej únie, vrátane práva na spravodlivý proces a práva na obhajobu. Procesné úkony Európskej prokuratúry budú podliehať súdnemu preskúmaniu vnútroštátnymi súdmi. Prostredníctvom prejudiciálnych rozhodnutí má Európsky súdny dvor reziduálne právomoci na zabezpečenie jednotného uplatňovania práva EÚ.

Smernica o ochrane finančných záujmov

Do 6. júla 2019 musia členské štáty do svojich vnútroštátnych právnych predpisov transponovať smernicu (EÚ) 2017/1371 o boji proti podvodom, ktoré poškodzujú finančné záujmy Únie, prostredníctvom trestného práva (skrátene „smernica o ochrane finančných záujmov“). Nové pravidlá zvýšia úroveň ochrany rozpočtu EÚ tým, že harmonizujú vymedzené pojmy, sankcie a premlčacie lehoty trestných činov, ktoré poškodzujú finančné záujmy Únie. Nielenže je táto smernica základným nástrojom na harmonizáciu trestného práva členských štátov v oblasti trestných činov proti rozpočtu Únie, ale zároveň buduje základ pre budúcu Európsku prokuratúru, ktorá bude v praxi tieto trestné činy vyšetrovať.

Voľné pracovné miesta

Voľné pracovné miesta môžete nájsť na adrese www.eppo.europa.eu

Ďalšie informácie

Brožúry o EPPO (dostupné vo viacerých jazykoch)

Informačné prehľady o EPPO (dostupné vo viacerých jazykoch)

Infografika EPPO

Nariadenie Rady (EÚ) 2017/1939 z 12. októbra 2017, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca na účely zriadenia Európskej prokuratúry (EPPO)

Smernica (EÚ) 2017/1371 z 5. júla 2017 o boji proti podvodom, ktoré poškodzujú finančné záujmy Únie, prostredníctvom trestného práva

Tlačová správa z 8. júna 2017, v ktorej Európska komisia víta rozhodnutie 20 členských štátov zriadiť Európsku prokuratúru

Informačný prehľad Európskej komisie z 8. júna 2017 o často kladených otázkach o Európskej prokuratúre

Rozhodnutie Komisie z 1. augusta 2018, ktorým sa potvrdzuje účasť Holandska na činnosti Európskej prokuratúry

Rozhodnutie Komisie zo 7. augusta 2018, ktorým sa potvrdzuje účasť Malty na činnosti Európskej prokuratúry

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Európskej rade z 12. septembra 2018: iniciatíva s cieľom rozšíriť právomoci Európskej prokuratúry na boj proti cezhraničnej trestnej činnosti

Príloha k oznámeniu Komisie Európskemu parlamentu a Európskej rade z 12. septembra 2018

Informačný prehľad Európskej komisie o stave Únie za rok 2018 – Posilnená Európska prokuratúra na boj proti teroristickým trestným činom