Skip to main content

Õigusloomeprotsessi jälgimine

Kõik saavad tutvuda ELi õigusaktide ettepanekute käekäiguga igas õigusloomeprotsessi etapis.

Õigusloome prioriteetide seadmine

Igal sügisel määrab komisjon oma tööprogrammis kindlaks komisjoni eeloleva aasta poliitilised prioriteedid. Selle alusel lepitakse nõukogu ja Euroopa Parlamendiga kokku kõige olulisemates seadusandlikes prioriteetides, mille kohta võetakse igal aastal vastu ühisavaldus.

Komisjoni tööprogramm

Ühisavaldus ELi 2018.–2019. aasta seadusandlike prioriteetide kohta

Ühisavaldus ELi 2017. aasta seadusandlike prioriteetide kohta

Paremat õigusloomet käsitlev institutsioonidevaheline kokkulepe

Õigusaktide kavandamine ja seadusandlike ettepanekute tegemine

Parema õigusloome tegevuskava tulemusel saavad üksikisikud, ettevõtjad ja huvirühmad jälgida komisjoni algatuste teekonda igas õigusloomeprotsessi etapis.

Jälgi Euroopa Komisjoni kavandatavate algatuste vastuvõtmist

Hiljuti avaldatud tegevuskavad ja mõjuhinnangud, mis käsitlevad uusi algatusi või hindamisi

Mõjuhindamiste aruannete ja õiguskontrollikomitee arvamuste andmebaas

Komisjoni eksperdirühmade andmebaas

Õigusakti vastuvõtmine

Huvilistel on võimalik jälgida komisjoni algatuste käekäiku nii ELi kui ka liikmesriikide õigusloomeprotsessis. Komisjonist liiguvad esitatud ettepanekud arutamiseks ja lõplikuks vastuvõtmiseks edasi Euroopa Parlamenti ja nõukogusse ning seejärel võetakse need üle liikmesriikide õigusesse.

Jälgida saab ka seda, kuidas jõuavad vastuvõtmiseni delegeeritud ja rakendusaktid, mis kujutavad endast ELi õigusaktide mitteolemuslikke muudatusi, mis ei pea läbima täielikku õigusloomeprotsessi.

Euroopa Komisjoni seadusandlikud ettepanekud ja nende mõjuhinnangud

Jälgige seadusandlike ettepanekute vastuvõtmise teekonda

Liikmesriikide parlamentide arvamuste ja Euroopa Komisjoni vastuste andmebaas

Institutsioonidevaheline delegeeritud õigusaktide register

Komiteemenetluse rakendusaktide register

ELi õiguse kohaldamine

Saate ennast kursis hoida ka sellega, kuidas võtavad liikmesriigid ELi õigusakte üle oma siseriiklikkusse õigusesse ning milliseid rikkumismenetlusi on Euroopa Komisjon liikmesriikide vastu alustanud.

Riiklikud rakendusmeetmed

Rikkumisotsuste andmebaas

Kehtivate õigusaktide hindamine ja täiustamine

Euroopa Komisjon jälgib pidevalt, et ELi õigusaktid vastaksid kodanike ja ettevõtjate vajadustele vähimate võimalike kulude juures. Hindamised, toimivuskontrollid ning õigusloome kvaliteedi ja tulemuslikkuse programm (REFIT) aitavad lihtsustada olemasolevaid ELi õigusakte ja vähendada bürokraatiat nende kohaldamisel.

REFITi platvorm ühendab tippspetsialistidest ettevõtjaid, tööturu osapooli ning kodanikuühiskonna ja ELi riikide esindajaid, kes annavad komisjonile nõu, kuidas muuta ELi õigusaktid paremaks ja tulemuslikumaks, vähendades samal ajal bürokraatiat ja toetades ELi poliitilisi eesmärke.

ELi õigusaktide lihtsustamine REFITi platvormi kaudu

Kavandatud hindamised ja uuringud alates 2015. aastast

Hindamiste tulemused Euroopa Komisjoni talituste töödokumentides

Väliskonsultantide aruanded