Skip to main content

Pod stratégiou Global Gateway sa rozumejú udržateľné a dôveryhodné spojenia, ktoré slúžia ľuďom a planéte. Táto stratégia pomôže riešiť najnaliehavejšie globálne výzvy vrátane boja proti zmene klímy a zlepšenia systémov zdravotnej starostlivosti, ako aj posilnenia konkurencieschopnosti a bezpečnosti globálnych dodávateľských reťazcov.

Európska komisia a vysoký predstaviteľ EÚ stanovili novú európsku stratégiu Global Gateway na podporu inteligentných, čistých a bezpečných prepojení v digitálnom, energetickom a dopravnom sektore a na posilnenie systémov zdravotníctva, vzdelávania a výskumu po celom svete.

EÚ pre svojich partnerov rozširuje ponuku významných investícií do rozvoja infraštruktúry na celom svete. V rokoch 2021 až 2027 zmobilizuje Tím Európa, ktorý tvoria spoločne inštitúcie EÚ a členské štáty EÚ, až 300 miliárd EUR investícií do:

  • digitálnych technológií, 
  • klímy a energetiky, 
  • dopravy, 
  • zdravotníctva, 
  • vzdelávania a výskumu. 

Budeme podporovať inteligentné investície do kvalitnej infraštruktúry podľa najprísnejších sociálnych a environmentálnych noriem v súlade s hodnotami a normami EÚ. Stratégia Global Gateway slúži Európe ako model na budovanie odolnejších prepojení so svetom.

Ursula von der Leyenová, predsedníčka Európskej komisie
President von der Leyen

Global Gateway prinesie udržateľné a vysokokvalitné projekty, pričom zohľadní potreby partnerských krajín a zabezpečí trvalý prínos pre miestne komunity. Partnerom EÚ to umožní rozvíjať ich spoločnosti a hospodárstva a zároveň vytvorí príležitosti pre súkromný sektor členských štátov EÚ na investovanie a zachovanie si konkurencieschopnosti. Zabezpečí sa pritom dodržanie najprísnejších environmentálnych a pracovných noriem, ako aj správne finančné riadenie.

Global Gateway je príspevkom EÚ k zmierňovaniu celosvetového nedostatku investícií. Je to v súlade so záväzkom vedúcich predstaviteľov skupiny G7 z júna 2021 vytvoriť transparentné infraštruktúrne partnerstvo na vysokej úrovni, ktoré je založené na hodnotách a ktoré uspokojí globálne potreby rozvoja infraštruktúry. Global Gateway je zároveň v úplnom súlade s Agendou OSN 2030 a jej cieľmi v oblasti udržateľného rozvoja, ako aj s Parížskou dohodou.

Zásady stratégie Global Gateway

Partnerstvá v rámci Global Gateway budú založené na šiestich zásadách:

demokratické hodnoty a prísne normy,
dobrá správa a transparentnosť,
rovnocenné partnerstvá,
zelené a čisté,
zameranie na bezpečnosť,
mobilizácia investícií súkromného sektora.

Kľúčové oblasti partnerstva

Digitálny sektor

Prostredníctvom stratégie Global Gateway posilní EÚ prepojenia medzi Európou a svetom a pomôže partnerským krajinám riešiť problém digitálnej priepasti a ďalej sa integrovať do globálneho digitálneho ekosystému.

Klíma a energetika

Investície do zmierňovania zmeny klímy a odolnosti proti zmene klímy, ako aj do čistej energie sú v krajinách s nízkymi a so strednými príjmami nevyhnutnosťou, no zároveň aj významnou hospodárskou príležitosťou. Stratégia Global Gateway pomôže tejto zelenej transformácii na ceste k splneniu cieľov v oblasti udržateľného rozvoja a záväzkov Parížskej dohody. Podporí výmeny v oblasti zelenej technológie a posilní energetickú bezpečnosť.

Doprava

Global Gateway podporí celosvetové investície do infraštruktúry, ktorými sa vytvárajú udržateľné, inteligentné, odolné, inkluzívne a bezpečné siete vo všetkých druhoch dopravy. Podporí aj siete, napríklad rozšírenie transeurópskej dopravnej siete.

Zdravotníctvo

Prioritou stratégie Global Gateway bude bezpečnosť dodávateľských reťazcov a rozvoj kapacít miestnej výroby. EÚ bude spolupracovať s partnerskými krajinami na diverzifikácii ich farmaceutických dodávateľských reťazcov. EÚ prispeje aj k odstraňovaniu prekážok v medzinárodnom dodávateľskom reťazci.  

Vzdelávanie a výskum

EÚ bude investovať do kvalitného vzdelávania vrátane digitálneho vzdelávania, pričom bude venovať osobitnú pozornosť začleňovaniu dievčat a žien a iných zraniteľných skupín. Pomôže partnerským krajinám pri transformácii ich vzdelávacích systémov a uľahčí mobilitu študentov, zamestnancov, učiteľov a stážistov. EÚ bude s partnerskými krajinami spolupracovať aj na posilnení spolupráce v oblasti výskumu a inovácií.

Zdroje financovania

vo výške až 300 miliárd EUR
investície do roku 2027

Stratégia Global Gateway sa bude realizovať pomocou prístupu Tímu Európa, v rámci ktorého sa spájajú EÚ a členské štáty EÚ s ich finančnými a rozvojovými inštitúciami vrátane Európskej investičnej banky (EIB) a Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBOR). Jej cieľom je mobilizovať aj súkromný sektor, aby sa stimulovali investície a dosiahol sa transformačný vplyv. 

Global Gateway čerpá z nových finančných nástrojov vo viacročnom finančnom rámci EÚ na roky 2021 – 2027, najmä z Nástroja susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce (NDICI) – Globálna Európa, nástroja predvstupovej pomoci (IPA) III, digitálnej a medzinárodnej časti Nástroja na prepájanie Európy, ale aj z programov Interreg, InvestEU a Horizont Európa – programu EÚ pre výskum a inováciu.

Konkrétne sa v rámci Európskeho fondu pre udržateľný rozvoj plus (EFSD+), finančnej zložky nástroja NDICI – Globálna Európa, v rokoch 2021 až 2027 sprístupní na zaručené investície do projektov infraštruktúry až 135 miliárd EUR. Z rozpočtu EÚ sa sprístupní až 18 miliárd EUR vo forme grantového financovania. Európske finančné a rozvojové finančné inštitúcie poskytnú ďalšie plánované objemy investícií vo výške až 145 miliárd EUR. 

EÚ okrem toho skúma možnosť zriadenia európskeho nástroja pre vývozné úvery s cieľom doplniť existujúce dohody o vývozných úveroch na úrovni členských štátov a zvýšiť celkovú kapacitu EÚ v tejto oblasti. Uvedený nástroj by pomohol zabezpečiť vyrovnanejšie podmienky pre podniky EÚ na trhoch tretích krajín, a tým uľahčiť ich účasť na projektoch v oblasti infraštruktúry.

EÚ ponúkne partnerom nielen spoľahlivé finančné podmienky, ale bude presadzovať aj tie najprísnejšie normy v oblasti ochrany životného prostredia, sociálnych záležitostí a strategického riadenia. EÚ poskytne partnerom technickú pomoc na posilnenie ich kapacít pri príprave dôveryhodných infraštruktúrnych projektov, ktorými sa zaručí ten najlepší pomer medzi kvalitou a cenou.

Dokumenty

1 DECEMBER 2021
Joint Communication: The Global Gateway
English
(541.59 KB - PDF)
Stiahnuť
1 DECEMBER 2021
Press release: Global Gateway: up to €300 billion for the European Union's strategy to boost sustainable links around the world
English
(5.95 KB - HTML)
Stiahnuť
1 DECEMBER 2021
Questions and answers on Global Gateway
English
(5.95 KB - HTML)
Stiahnuť